Instellingsbesluit taskforce Combinatiefuncties

[Regeling vervallen per 01-03-2008.]
Geldend van 04-01-2008 t/m 29-02-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2007, nr. PO/B&B/2007/51339, tot instelling van de taskforce combinatiefuncties (Instellingsbesluit taskforce Combinatiefuncties)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-03-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • c. taskforce: de taskforce, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en opdracht

[Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 Er is een taskforce combinatiefuncties.

 • 2 De taskforce heeft voor het onderdeel rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als opdracht:

  • a. het organiseren van een expertmeeting met diverse partijen in het veld;

  • b. het opstellen van functiebeschrijvingen voor mogelijke combinatiefuncties in de diverse werkvelden onderwijs, sport, cultuur en opvang;

  • c. het beschrijven en geven van oplossingen rondom de aspecten van werkgeversschap (aanstelling en contracten);

  • d. het uitwerken van de bevoegdheden van de combifunctionaris werkzaam in de verschillende sectoren;

  • e. het inzichtelijk maken welke opleidingen aansluiten bij de competenties en bevoegdheden van de diverse combinatiefuncties;

  • f. het verzamelen van goede voorbeelden;

  • g. het gedurende de looptijd van de taskforce in stand houden van een tijdelijk meldpunt voor gemeenten met vragen op arbeidsrechtelijk terrein;

  • h. het zo goed mogelijk gebruik maken van de opbrengsten van de ProgrammaRaad Combinatiefuncties en andere trajecten.

 • 3 De taskforce heeft voor het onderdeel BTW bij detachering als opdracht:

  • a. het in kaart brengen van de problematiek bij detachering;

  • b. het inventariseren van mogelijke oplossingsrichtingen;

  • c. het adviseren over een te hanteren strategie om deze problematiek op te lossen.

 • 4 De taskforce heeft voor het onderdeel bestuurlijke inbedding als opdracht:

  • a. het inventariseren van de redenen waarom het advies van de stuurgroep combinatiefuncties uit 2005 niet geïmplementeerd is;

  • b. het adviseren over een te hanteren strategie voor de implementatie van het advies combinatiefuncties;

  • c. het maken van een voorstel voor aanvullende modules in de bestaande opleidingen of het initiëren van aanvullende cursussen indien blijkt dat de huidige opleidingen onvoldoende aansluiten op de gewenste competenties;

  • d. aangeven wat verder nodig is om de producten succesvol te implementeren.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-03-2008]

De taskforce wordt ingesteld met ingang van 1 december 2007 en wordt opgeheven per 1 maart 2008.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-03-2008]

De taskforce verstrekt aan de Staatssecretaris desgevraagd de door haar gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 Tot leden van de taskforce worden benoemd:

  • a. Mr. N. Ph. (Philip) Geelkerken, directeur van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), tevens voorzitter,

  • b. Mw. Jeanne van Berkel, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding;

  • c. Dhr. G.C. (Geert) Slot, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF);

  • d. Dhr. R. (René) van den Burg, Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS);

  • e. Dhr. N. (Noud) van de Rhee, Bureau Vlug;

  • f. Dhr. J.R. (Rein) Douze, Vereniging van Nederlandse theatergezelschappen en -producenten (VNT);

  • g. Mw. E. M. (Liesbeth) Verheggen, Algemene Onderwijsbond (AOb);

  • h. Mw. drs. C.J. W. (Lydia) Jongmans, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);

  • i. Mr. J.J. (Hans) van Willegen, VOS/ABB (Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs);

  • j. Mw. drs. C. M. (Carla) Bienemann, Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO-groep);

  • k. Dhr. H.J.B. (Harry) Mes, Organisatie van en voor schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs (VO-Raad);

  • l. Dhr. S. (Sander) Wesdorp, FNV Sport.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de taskforce.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 De taskforce stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De taskforce kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindadvies

[Vervallen per 01-03-2008]

De taskforce brengt uiterlijk 1 maart 2008 haar eindrapport uit.

Artikel 8. Geheimhouding

[Vervallen per 01-03-2008]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de taskforce en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 9. Vergoeding

[Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 De voorzitter en andere leden van de taskforce, voor zover geen ambtenaar, ontvangen vacatiegelden op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de taskforce als algemene commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. De vergoeding bedraagt het maximum dat geldt voor een algemene commissie.

 • 2 Daarnaast ontvangen de voorzitter en andere leden van de taskforce een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de bestaande rijksregelingen, voor zover niet uit andere hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ’s Rijks kas.

Artikel 10. Kosten van de taskforce

[Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 De kosten van de taskforce komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De taskforce biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de Minister aan.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-03-2008]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de taskforce worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Staatssecretaris uitgebracht.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-03-2008]

De leden van de taskforce werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de Minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de Minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-03-2008]

De taskforce draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Informatiestrategie en Informatiediensten (DI) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2008]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 december 2007.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 maart 2008.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit taskforce Combinatiefuncties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina