Regeling landelijke doelstellingen regionale politiekorpsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 04-01-2008 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2007, nr. 2007-0000523299, houdende regels over de landelijke doelstellingen voor de regionale politiekorpsen (Regeling landelijke doelstellingen regionale politiekorpsen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 43b, vijfde lid, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Ontwerp van de landelijke doelstellingen op regionaal niveau

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De Ministers stellen aan de korpsbeheerder een termijn waarbinnen deze gelegenheid heeft zijn advies over het ontwerp van de landelijke doelstellingen op regionaal niveau uit te brengen.

Artikel 3. Beleidsplan

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Indien de Ministers de landelijke doelstellingen op regionaal niveau aanvullen of wijzigen, wordt deze aanvulling of wijziging verwerkt in het beleidsplan met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin de aanvulling of wijziging is vastgesteld.

Artikel 4. Jaarverslag

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 In het jaarverslag worden de resultaten die in het voorgaande jaar zijn behaald met de verwezenlijking van de landelijke doelstellingen op regionaal niveau opgenomen onder vermelding van:

    • a. de bron waaruit blijkt dat ze zijn behaald, voor zover zij kwantitatief van aard zijn en

    • b. de verrichte inspanningen, voor zover zij kwalitatief van aard zijn.

  • 2 Indien aan de landelijke doelstellingen op regionaal niveau indicatoren zijn verbonden, wordt in het jaarverslag gerapporteerd over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten per indicator.

  • 3 Indien een aan een landelijke doelstelling op regionaal niveau verbonden resultaat niet is behaald of dreigt niet te worden behaald, wordt in het jaarverslag aangegeven wat daarvan de reden is en op welke wijze het regionale politiekorps beoogt dit resultaat alsnog te behalen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landelijke doelstellingen regionale politiekorpsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Naar boven