Subsidieregeling Stichting Deltares

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 03-01-2008 t/m 31-12-2012

Subsidieregeling Stichting Deltares

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Definitie

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. Deltares: Stichting Deltares;

 • c. raad: Raad voor Delta Onderzoek als bedoeld in het Instellingsbesluit Raad voor Delta Onderzoek;

 • d. programma van eisen: door de Minister op te stellen overzicht van eisen aan de aanvraag tot subsidieverlening;

 • e. project: samenhangend geheel van activiteiten om aan een onderdeel van het programma van eisen te voldoen;

 • f. product: (deel)resultaat dat voortkomt uit een project;

 • g. integrale kostprijs van een project: de som van alle aan dat project toe te rekenen vaste en variabele kosten, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a tot en met g, uitgedrukt als kostenbedrag per uur vermenigvuldigd met de uren per project, alsmede de kosten voor uitbesteding en inkopen van kennis, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder h;

 • h. kostentoerekeningssysteem: een boekhoudkundig systeem voor toerekening van integrale kosten aan gesubsidieerde respectievelijk commerciële activiteiten.

Artikel 2. Doel van de subsidie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister kan per boekjaar een subsidie verstrekken aan Deltares voor strategisch en toegepast onderzoek naar deltavraagstukken in het publieke belang van de duurzame bewoonbaarheid van de Nederlandse delta. De subsidie strekt zich uit tot vergoeding van de integrale kosten van het onderzoek dat Deltares in het publieke belang op basis van een programma van eisen verricht.

 • 2 Het onderzoek heeft betrekking op de volgende kennisgebieden:

  • a. integraal waterbeheer;

  • b. waterveiligheid;

  • c. waterbouw en beheer en onderhoud van waterstaatkundige werken;

  • d. grondwater;

  • e. bodembeheer;

  • f. geologie;

  • g. benutting van de ondiepe ondergrond;

  • h. geo-engineering;

  • i. grond constructie-interactie; of

  • j. ruimtelijke inpassing van infrastructuur en waterstaatkundige werken.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2008 € 36.200.000,00.

 • 2 De Minister stelt voor de jaren na 2008 jaarlijks het subsidieplafond vast en doet hiervan uiterlijk op 1 september mededeling in de Staatscourant van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor het subsidieplafond wordt vastgesteld.

Artikel 5. Programma van eisen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Uiterlijk op 1 juni van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt verleend, zendt de Minister het programma van eisen aan Deltares.

 • 2 Het programma van eisen wordt voor het eerst opgesteld in 2008 ten behoeve van de subsidieverstrekking voor het boekjaar 2009.

 • 3 Het programma van eisen bevat in elk geval:

  • a. een overzicht van onderwerpen en prioriteiten voor het strategisch onderzoek en het toegepast onderzoek en voor de door Deltares in dit kader te beheren, te onderhouden en te ontwikkelen modellen en software, een en ander nader gespecificeerd naar programma-onderdeel;

  • b. het tijdstip waarop Deltares gehouden is de projecten en de producten te hebben afgerond;

  • c. een indicatie van het maximale beschikbare bedrag per programma-onderdeel; en

  • d. richtlijnen voor het onderzoek van de accountant ten aanzien van het kostentoerekeningssysteem, de berekening van geraamde vaste en variabele kosten per project en de opbouw van de integrale kostprijs gelet op het bepaalde in de artikelen 6, derde lid, onder c, en 8, tweede lid.

 • 4 In afwijking van het eerste lid overlegt de Minister met Deltares over de te subsidiëren projecten en producten voor het boekjaar 2008.

Artikel 6. Aanvraag tot subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend door Deltares bij de Minister ter attentie van de hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst, postbus 17, 8200 AA Lelystad.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 4 In afwijking van het tweede lid wordt de aanvraag tot subsidieverlening voor het boekjaar 2008 zo spoedig mogelijk na 1 januari 2008 ingediend.

Artikel 7. Advies Raad voor Delta Onderzoek

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister legt ten behoeve van de beschikking tot subsidieverlening de aanvraag tot subsidieverlening geheel of gedeeltelijk ter advisering voor aan de raad.

 • 2 Uiterlijk op 15 november biedt de raad zijn advies aan de Minister aan.

 • 3 Voor de aanvraag tot subsidieverlening ten behoeve van het boekjaar 2008 wordt, in afwijking van het tweede lid, in overleg tussen de Minister en de raad het tijdstip van het aanbieden van het advies vastgesteld.

Artikel 8. Subsidiabele kosten ten aanzien van projecten

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Als subsidiabele kosten wordt uitsluitend in aanmerking genomen de integrale kostprijs uit de gewone bedrijfsvoering.

 • 2 Tot de integrale kostprijs uit de gewone bedrijfsvoering behoren in ieder geval:

  • a. personeelskosten;

  • b. huisvestingskosten;

  • c. onderhoudskosten;

  • d. afschrijvingen;

  • e. de kosten voor onderzoeks- en testfaciliteiten;

  • f. de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van computers en computerprogramma’s;

  • g. de kosten inzake BTW voor zover Deltares die over de subsidie zou zijn verschuldigd; en

  • h. de kosten voor aan derden uitbesteed werk dan wel inkopen van kennis.

 • 3 Tot de integrale kostprijs uit de gewone bedrijfsvoering behoren in elk geval niet:

  • a. winstopslag;

  • b. toeslag voor risico;

  • c. onvoorziene kosten; en

  • d. bijzondere baten en lasten.

Artikel 9. Beschikking tot subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister neemt in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, rekening houdend met het advies van de raad, zoals bedoeld in artikel 7, een beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk op 15 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2 In de beschikking worden aangegeven:

  • a. de projecten en de producten per programma-onderdeel die worden gesubsidieerd;

  • b. het tijdstip waarop Deltares gehouden is de projecten en de producten te hebben afgerond;

  • c. de wijze waarop het subsidiebedrag wordt bepaald en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld;

  • d. de hoogte van het kostenbedrag per uur, als bedoeld in artikel 1, onder g; en

  • e. richtlijnen voor het onderzoek als bedoeld in artikel 4:79, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 Het bedrag waarvoor de subsidie ten hoogste kan worden verleend is het geraamde aantal uren per uit te voeren project vermenigvuldigd met het in het tweede lid, onder d bedoelde kostenbedrag per uur, alsmede de kosten voor uitbesteed werk en inkoop van kennis.

 • 4 In afwijking van het eerste lid neemt de Minister de beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening voor het boekjaar 2008 uiterlijk op 1 februari 2008.

Artikel 10. Weigeringsgronden

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan een aanvraag tot subsidieverlening geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien naar het oordeel van de Minister:

  • a. de aanvraag tot subsidieverlening niet in overeenstemming is met het programma van eisen;

  • b. de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de artikelen 6 en 8;

  • c. er in voorgaande boekjaren ten aanzien van de subsidieverlening dan wel subsidievaststelling toepassing is gegeven aan de artikelen 4:48, 4:49 of 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht; of

  • d. het advies van de raad naar het oordeel van de Minister daartoe aanleiding geeft.

 • 2 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt gedeeltelijk geweigerd indien een volledige toekenning van de aanvraag tot subsidieverlening leidt tot een overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 11. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidieverlening geschiedt onder de voorwaarde van:

 • a. goedkeuring door de Staten-Generaal van de in het wetsvoorstel inzake de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat respectievelijk van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen subsidie ten behoeve van Deltares voor het desbetreffende jaar; en

 • b. medewerking van Deltares aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 12. Verplichtingen Deltares

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Onverminderd de artikelen 4:68, 4:69 en 4:70 van de Algemeen wet bestuursrecht gelden de volgende verplichtingen voor Deltares:

  • a. het afronden van de uitvoering van projecten en producten waarvoor subsidie is verleend, voor het tijdstip dat daarvoor is aangegeven in de beschikking tot subsidieverlening;

  • b. het onverwijld doen van een schriftelijk mededeling aan de Minister van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en de doelmatige aanwending daarvan en in het bijzonder van financiering van activiteiten vanuit andere bronnen;

  • c. het verlenen van medewerking aan een onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige aanwending van de ontvangen subsidiegelden, dat wordt verricht namens of in opdracht van de Minister of door de Algemene Rekenkamer en het verstrekken van desverlangd alle informatie aan degene die met dit onderzoek is belast; en

  • d. het verlenen van alle medewerking aan een door de Minister ingesteld evaluatieonderzoek, teneinde te beoordelen in welke mate Deltares bij het uitvoeren van een project waarvoor subsidie is verstrekt, een toegevoegde waarde heeft geleverd aan de in artikel 2 omschreven doelen van deze regeling.

 • 2 Tevens draagt Deltares er zorg voor dat:

  • a. in de boekhouding de kosten en de baten van gesubsidieerde projecten en van commerciële activiteiten afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt;

  • b. voor door Deltares verrichte commerciële activiteiten een marktconform tarief in rekening wordt gebracht;

  • c. een door een accountant goedgekeurd kostentoerekeningssysteem wordt gehanteerd;

  • d. een onderzoek als bedoeld in artikel 4:79, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt uitgevoerd en dat dit onderzoek geschiedt met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in een bij de beschikking tot subsidieverlening vast te stellen controleprotocol; en

  • e. de subsidie die is verstrekt op grond van deze regeling, niet wordt aangewend ter gehele of gedeeltelijke financiering op welke wijze dan ook van activiteiten die Deltares op commerciële basis ontplooit.

Artikel 13. Openbaarheid resultaat van gesubsidieerd activiteiten

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Alle resultaten van projecten en producten die worden gesubsidieerd op grond van deze regeling behoren tot het publieke domein en worden door Deltares aan een ieder ter beschikking gesteld, tegen betaling van kosten die zijn gemoeid met het vastleggen van de resultaten op het daarvoor meest geschikte medium en onder verlening van een gratis, niet-exclusief en permanent gebruiksrecht.

 • 2 Tot de resultaten, bedoeld in het eerste lid, behoren in elk geval door Deltares ontwikkelde computerprogrammatuur, bestanden, modellen en de daarbij behorende documentatie, waarin onderzoeksresultaten zijn verwerkt of weergegeven.

Artikel 14. Voorschotverlening

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Op aanvraag van Deltares kan de Minister voorschotten verlenen met betrekking tot de verleende subsidie gedurende het boekjaar.

 • 2 De voorschotverlening bedraagt ten hoogste 90% van de verleende subsidie.

 • 3 De respectievelijke data voor indiening van een aanvraag tot voorschotverlening en voor betaling van het voorschot, worden jaarlijks in de beschikking tot subsidieverlening vastgesteld.

 • 4 Een aanvraag tot voorschotverlening wordt ingediend bij de hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst, postbus 17, 82 00 AA Lelystad.

 • 5 Een aanvraag tot voorschotverlening gaat vergezeld van een voorschotdeclaratie waarin staat vermeld:

  • a. het bedrag van het gevraagde voorschot; en

  • b. het kenmerk en de datum van de desbetreffende beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 15. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deltares dient uiterlijk op 1 april in het jaar volgend op het boekjaar waarvoor de subsidie is verleend, een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de Minister, ter attentie van de hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst, postbus 17, 8200 AA Lelystad.

 • 3 Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op basis van het kostenbedrag per uur, als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder d, vermenigvuldigd met de gerealiseerde uren per project, alsmede de kosten voor uitbesteed werk en inkoop van kennis.

 • 4 De Minister beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 5 De Minister is bevoegd tot ambtshalve vaststelling van de subsidie indien Deltares niet voor 1 april de aanvraag tot vaststelling heeft ingediend.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Indien deze regeling na 1 januari 2008 in de Staatscourant wordt geplaatst, treedt deze regeling op de dag na de datum van uitgifte in werking en werkt zij terug tot 1 januari 2008.

 • 3 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting Deltares.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina