Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 15-02-2014 t/m heden

Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de jeugdzorg te wijzigen teneinde jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge die wet in gesloten kader mogelijk te maken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.]

Artikel VII

  • 7 De zorgaanbieder bij wie, tussen het tijdstip van inwerkingtreding van de wet en het einde van de periode, bedoeld in het zesde lid, tweede volzin, een machtiging als bedoeld in artikel 29b, eerste lid, of artikel 29c van de Wet op de jeugdzorg ten uitvoer wordt gelegd, wordt voor het verblijf van de jeugdige en de gedurende dat verblijf aan de jeugdige verleende jeugdzorg door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesubsidieerd. Bij regeling van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden regels gesteld ten aanzien van deze subsidies. Deze regels kunnen betrekking hebben op de onderwerpen, genoemd in artikel 39, eerste lid.

  • 8 Gedurende de periode, bedoeld in het zesde lid, eerste volzin, zijn de artikelen 47 en 48 van toepassing op verblijf en de gedurende dat verblijf te verlenen jeugdzorg in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k van de Wet op de jeugdzorg. Gedurende de periode waarin het zevende lid van toepassing is, neemt de Inspectie jeugdzorg, in afwijking van artikel 47, vierde lid, van de Wet op de jeugdzorg ten aanzien van onderzoeken betreffende de jeugdzorg die wordt verleend in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k, eerste lid, van die wet de instructies van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in acht en brengt zij, in afwijking van het achtste lid van dat artikel, verslag uit aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel VIIa

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel VIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2007

Beatrix

DeMinistervoorJeugd en Gezin

,

A. Rouvoet

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtentwintigste december 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven