Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit van 20 december 2007 tot wijziging van enige fiscale Uitvoeringsbesluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 20 november 2007, DB 2007-00630; Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen, Directie Douane en Verbruiksbelastingen en Directie Internationale Fiscale Zaken;

Gelet op de artikelen 18a, achtste lid, en 34 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 5 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 15, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 8, vijfde lid, 11, eerste lid, aanhef en onderdelen g, 2°, o, 2°, en u, 12, vierde lid, 20, tweede lid, en 33a, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 36, tweede lid, en 36b van de Invorderingswet 1990 en artikel 38, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2007, No. W06.07.0437/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 13 december 2007, DV2007/00928; Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen, Directie Douane en Verbruiksbelastingen en Directie Internationale Fiscale Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IX

De wijziging ingevolge artikel III vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008.

Artikel X

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering van artikel V, onderdeel C, dat met ingang van 1 januari 2009 in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën

,

J. C. de Jager

Uitgegeven de achtentwintigste december 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina