Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake [...] artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007

Geldend van 26-12-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 december 2007, nr. WJZ 7154014, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland betreffende de uitvoering van artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 (Besluit mandaat en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder SNN: het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Artikel 2

Aan SNN wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 en de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s, voor zover het aanvragen om subsidie betreft, bedoeld in artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007.

Artikel 3

  • 1 Aan SNN wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

  • 2 Aan SNN wordt machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die SNN heeft genomen.

Artikel 4

SNN kan voor de in artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina