Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 11-05-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2007, nr. SB2007126585, houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2008)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Ministers van Economische Zaken en, voor zover het betreft artikel 2, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel 1. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

[Vervallen per 01-01-2009]

Als milieubedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, indien:

 • a. zij in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de bijlage bij deze regeling;

 • b. zij niet eerder zijn gebruikt;

 • c. zij bestaan uit de in de bijlage bij deze regeling met betrekking tot die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan genoemde bestanddelen;

 • d. zij gericht zijn op de verbetering van het natuurlijke milieu of het dierenwelzijn;

 • e. zij, indien het bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan in landbouwbedrijven betreft, niet gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden, en

 • f. daarvoor niet vanwege de overheid of de Commissie van de Europese Gemeenschappen uit anderen hoofde dan toekenning van de willekeurige afschrijving een zodanig bedrag aan geldelijke steun is of zal worden verstrekt, dat door die toekenning het totale bedrag aan geldelijke steun dat ingevolge communautaire regelgeving mag worden verstrekt, zou worden overschreden.

Artikel 2. Milieu-investeringsaftrek

[Vervallen per 01-01-2009]

Als investeringen, behorend tot categorie I, II respectievelijk III, in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu (milieu-investeringen), als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling en die voldoen aan de in artikel 1, onderdelen a tot en met f, genoemde voorwaarden.

Artikel 3. Uitzondering

[Vervallen per 01-01-2009]

Bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, komen voor niet meer dan € 25 miljoen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2009]

1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2008.

2. Investeringen van welke de code begint met een F of G behoren tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek en komen voor 40% van het investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek. Investeringen van welke de code begint met een A of D behoren tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek en komen voor 30% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek. Investeringen van welke de code begint met een B of E behoren tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek en komen voor 15% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek.

Investeringen van welke de code begint met een A, B, C of F komen in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

3. Tot de in deze bijlage genoemde bestanddelen kunnen tevens worden gerekend voorzieningen (zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve geen zelfstandige betekenis hebben.

4. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers

A 5000

Geluid- en emissiearme mobiele machine

E 5110

Geluidarme mobiele houtversnipperaar

E 5111

Geluidarme gazonmaaier

B 5141

Geluidarme kolkenzuiger

B 5142

Geluidarme huisvuilwagen

B 5143

Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

E 5150

Geluidarm hydrauliek aggregaat

E 5151

Geluidarm stroomaggregaat

E 5160

Geluidarme motoraangedreven compressor

E 5170

Geluidarme motorpomp

E 5180

Geluidarme laadschop

E 5181

Geluidarme graafmachine

E 5190

Geluidarme mobiele kraan

E 5200

Geluidarme vorkheftruck

E 5201

Geluidarme telescooplader of verreiker

gaan vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming waarop het gewaarborgd geluidsvermogensniveau is aangegeven, zoals bedoeld in artikel 8 van richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162).

Bij de milieuvriendelijke tractor (E 5130) zijn eisen gesteld aan het geluidsdrukniveau (LpA). Hierbij dient gemeten te worden conform richtlijn 74/151/EEG.

5. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers

E 5101

Geluidarme mobiele puinbreker

B 5140

Geluidarme veeg- of veegzuigmachine

E 5191

Geluidarme autolaadkraan

gaan vergezeld van een verklaring van gelijkvormigheid, af te geven door de leverancier overeenkomstig een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vast te stellen model. De meting geschiedt door een instantie die is aangewezen op grond van artikel 5 van de Regeling geluidemissie buitenmaterieel, volgens de meetmethoden die zijn opgenomen in de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgegeven VAMIL-publicatiereeks 7, 11 en 13.

6. Voor de geluid- en emissiearme mobiele machine (A 5000) en de emissiearme mobiele machine (C 5001) worden eisen gesteld aan de luchtzijdige emissies door de motor van het werktuig. Voor deze bedrijfsmiddelen moet de leverancier verklaren dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een gemeten exemplaar, waarvan met een typegoedkeuringsverklaring is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Deze verklaring moet worden afgegeven door de leverancier op een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vast te stellen model (verkrijgbaar bij SenterNovem).

Bij de emissie-eisen wordt onderscheid gemaakt tussen motoren die werken met een constant toerental en motoren die werken met een variabel toerental. Werktuigen met een constant toerental moeten sinds 30 juni 2007 voldoen aan fase IIIa van richtlijn 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 146).

Dit houdt in dat aan de onderstaande emissiewaarden moet worden voldaan.

Nettovermogen

Koolmonoxide

Som van koolwaterstof en stikstofoxiden

Deeltjes

P

CO

CH+NOx

PM

[kW]

[g/kWh]

[g/kWh]

[g/kWh]

130 ≤ P < 560

3,5

4,0

0,20

75 ≤ P < 130

5,0

4,0

0,30

37 ≤ P < 75

5,0

4,7

0,40

19 ≤ P < 37

5,5

7,5

0,60

Werktuigen met een variabel toerental moeten dit jaar voor het eerst voldoen aan fase IIIb van richtlijn 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 146). Dit houdt in dat aan de onderstaande emissiewaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen.

Nettovermogen

Koolmonoxide

koolwaterstof

stikstofoxiden

Deeltjes

P

CO

CH

NOx

PM

[kW]

[g/kWh]

[g/kWh]

[g/kWh]

[g/kWh]

130 ≤ P < 560

3,5

0,19

2,0

0,025

75 ≤ P < 130

5,0

0,19

3,3

0,025

56 ≤ P < 75

5,0

0,19

3,3

0,025

Nettovermogen

Koolmonoxide

Som van koolwaterstof en stikstofoxiden

Deeltjes

P

CO

CH+NOx

PM

[kW]

[g/kWh]

[g/kWh]

[g/kWh]

37 ≤ P < 56

5,0

4,7

0,025

De milieuvriendelijke tractor (E 5130) valt onder richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van richtlijn 75/150/EEG van de Raad (PbEG L 173). Tractoren werken met een variabel toerental. Dit betekent dat ook tractoren in 2008 moeten voldoen aan fase IIIb (ook wel TIER IV genoemd) om in aanmerking te kunnen komen onder bedrijfsmiddelcodes A 5000 en C5001. Voor A 5000 gelden daarnaast geluidseisen.

7. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers

E 1130

Nettenplant- of rooimachine voor bollen en knollen

B 4151

Geluidsreducerend smeersysteem voor tram- en treinstellen

A 5000

Geluid- en emissiearme mobiele machine

C 5001

Emissiearme mobiele machine

B 5072

Elektrisch aangedreven mobiele machine

B 5073

Elektrische heftruck met een hefvermogen van 15 ton of meer

B 5090

Hydraulisch heiblok

E 5091

Hydraulische boorstelling

E 5101

Geluidarme mobiele puinbreker

E 5110

Geluidarme mobiele houtversnipperaar

E 5111

Geluidarme gazonmaaier

E 5112

Mobiele compostomzetmachine

A 5120

Natte mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

B 5121

Droge mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

E 5122

Rooimachine met tarrareinigingsinstallatie

E 5130

Milieuvriendelijke tractor

E 5131

Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine

E 5132

Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachine

B 5140

Geluidarme veeg- of veegzuigmachine

B 5141

Geluidarme kolkenzuiger

B 5142

Geluidarme huisvuilwagen

B 5143

Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

E 5150

Geluidarm hydrauliek aggregaat

E 5180

Geluidarme laadschop

E 5181

Geluidarme graafmachine

E 5190

Geluidarme mobiele kraan

E 5191

Geluidarme autolaadkraan

E 5200

Geluidarme vorkheftruck

E 5201

Geluidarme telescooplader of verreiker

B 8101

Automatisch vetsmeersysteem

B 8142

Mobiele schoningsinstallatie

F 8430

Groenrooimachine

A 9050

Waterkrachthydrauliek

B 9480

Verlaadinstallatie voor bieten of aardappels

moeten voorzien zijn van een verklaring van de producent of leverancier waaruit blijkt dat het hydraulische systeem van het desbetreffende bedrijfsmiddel is voorzien van een eenvoudig biologisch-afbreekbare niet-toxische olie of van water en waaruit blijkt dat bij het gebruik van een dergelijke olie of van water de garantiebepalingen onverkort van toepassing zijn. Olie en vet zijn eenvoudig biologisch-afbreekbaar en niet-toxisch als er een certificaat op is afgegeven van het Europees Ecolabel. Vet voldoet bovendien aan de eisen als er een Blauer- Engel-certificaat voor is verleend. Zodra via het Ecolabel smeervetten van meerdere merken beschikbaar zijn, zal ook voor de smeervetten alleen nog het Ecolabel-smeervet worden geëist.

Het Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten. Alle Europese lidstaten zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Europees Ecolabel en ondersteunen dit milieukeurmerk. In Nederland is Stichting Milieukeur (SMK) verantwoordelijk voor de implementatie. Diverse Europese fabrikanten bieden al oliën met Ecolabel aan en hun aantal groeit gestaag.

MIA en Vamil stelden al eisen aan de biologische afbreekbaarheid en niet-toxiciteit. Met het Ecolabel zijn er dit jaar ook voorwaarden gesteld aan de bioaccumuleerbaarheid en wordt een aantal schadelijke stofgroepen expliciet uitgesloten. Zo wordt verder voorkomen dat schade aan het milieu optreedt bij lekkages. Want naar schatting 20–30% van alle verkochte hydrauliekolie komt nog steeds in het milieu terecht. Ook een belangrijke Ecolabel-eis is dat een wezenlijk deel van de hydrauliekolie uit hernieuwbare, veelal plantaardige grondstoffen moet bestaan. Hiermee wordt de CO2-uitstoot van het gebruik van hydrauliekolie beperkt.

Indien het hydraulische systeem gevuld is met water en er kans op bevriezing bestaat, worden aan het systeem slechts stoffen toegevoegd die nodig zijn om het vriespunt te verlagen. Waterhydrauliek wordt in ieder geval geëist bij de volgende codes:

B 1180

Watergeïnjecteerde schroefcompressor

B 7100

Schroefaskokerafdichtingsinstallatie

B 7101

Hennegatkokerafdichting

8. Ten aanzien van de volgende generieke bedrijfsmiddelen:

F 1160

Waterhydraulisch systeem

A 1000

Productieapparatuur voor bioplastics of voor producten van bioplastics;

F 1001

Productieapparatuur voor biologische landbouwproducten;

A 1002

Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie;

B 1003

Productieapparatuur voor (half) producten op basisbasis van biologische grondstoffen;

E 1005

Zeer duurzaam utiliteitsgebouw;

B 1040

Productie-installatie voor microalgen;

E 8000

Apparatuur voor reductie van grondstoffengebruik voor verpakkingen (ombouw of vervanging);

B 8001

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit shredder- en restafval;

A 8002

Waterbesparingsinstallatie voor de industrie (minimaal 20 liter per jaar per geïnvesteerde euro);

B 8003

Waterbesparingsinstallatie voor de industrie (minimaal 10 liter per jaar per geïnvesteerde euro);

A 8004

Apparatuur voor het gescheiden zuiveren van afvalwaterstromen;

F 9000

Apparatuur voor verwijdering van stikstof uit digestaat of mest,

wordt desgevraagd een meerkostenberekening volgens de definities van het Milieusteunkader (Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PbEG 2001, C 37) overgelegd, wordt aangetoond dat met het betreffende bedrijfsmiddel milieuvoordelen worden behaald, en wordt aangetoond dat een groter milieurendement wordt gehaald dan wettelijk verplicht is.

9. Indien in deze bijlage sprake is van bepaalde meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten, worden bedrijfsmiddelen die getoetst zijn met gelijkwaardige meetvoorschriften, testmethoden of die voorzien zijn van gelijkwaardige verklaringen of certificaten, met de betreffende meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten gelijkgesteld.

10. Een wijziging van een richtlijn, genoemd in deze bijlage, gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. Als een richtlijn genoemd in een omschrijving van een bedrijfsmiddel lopende het jaar wordt gewijzigd of vervangen, dan geldt vanaf het moment van wijziging of vervanging de rechtsopvolger van de betreffende richtlijn.

A 1000

[Vervallen per 01-01-2009]

Productieapparatuur voor bioplastics of voor producten van bioplastics

bestemd voor: het uitsluitend produceren van plastics of plastic producten die biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn volgens NEN 13432 en die gemaakt zijn van grondstoffen van biologische oorsprong,

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor het produceren van (producten van) bioplastics.

Toelichting: Als de plastics niet biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn volgens NEN 13432, maar wel van biologische oorsprong, kan uw investering wellicht in aanmerking komen onder B 1003.

F 1001

[Vervallen per 01-01-2009]

Productieapparatuur voor biologische landbouwproducten

bestemd voor: het uitsluitend produceren van biologische landbouwproducten volgens het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode (Skal),

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode kunt u vinden op www.skal.nl.

A 1002

[Vervallen per 01-01-2009]

Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie

bestemd voor: het uitsluitend verlenen van milieuvriendelijke diensten of uitsluitend produceren van milieuvriendelijke producten volgens de eisen van het Milieukeur, Europees Ecolabel, Blue Flag of Green Key niveau goud. Dit dient aangetoond te worden door een certificaat afgegeven door de daartoe bevoegde instantie,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Milieukeur, Europees Ecolabel, Blue Flag of Green Key niveau goud.

Toelichting: Informatie over Milieukeur en Europees Ecolabel kunt u vinden op www.smk.nl. Informatie over Blue Flag en Green Key op respectievelijk www.blueflag.org en www.greenkey.nl.

B 1003 aftopping: € 5.000.000

[Vervallen per 01-01-2009]

Productieapparatuur voor (half) producten op basis van biologische grondstoffen

bestemd voor: de verwerking van onderstaande grondstoffen tot een (half)product, niet zijnde een voedingsmiddel of een energiedrager, voor zover dat (half)product nog niet gangbaar is, of als voor dat (half)product een niet hernieuwbare grondstof gangbaar is. Alleen in aanmerking komt de verwerking van (grond)stoffen oorspronkelijk afkomstig uit:

 • de landbouw, of

 • het aquatisch milieu (alleen plantaardig).

Ook in aanmerking komt de verwerking van primaire en secundaire reststromen, oorspronkelijk afkomstig uit bovengenoemde bronnen,

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor het verwerken van bovengenoemde grondstoffen, inclusief voorbewerkingsapparatuur.

Het bedrijfsmiddel komt voor maximaal € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

E 1005 aftopping: € 2.000.000

[Vervallen per 01-01-2009]

Zeer duurzaam utiliteitsgebouw

bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties met een gebouw dat is gerealiseerd volgens de criteria zoals genoemd in bijlage 3 van de Regeling Groenprojecten 2005 (Maatregelen zeer duurzame utiliteitsbouw 2005),

en bestaande uit: utiliteitsgebouw.

Het bedrijfsmiddel komt voor maximaal € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie voor de criteria de ‘Handleiding Projectplan duurzame utiliteitsbouw’ op de subsite ‘Groen beleggen en financieren’ op www.senternovem.nl. Ook te vinden via de veelgestelde vragen op www.senternovem/mia.

Gebouwen of gebouwdelen waarvoor het Bouwbesluit geen energieprestatie-eis stelt komen niet in aanmerking. Voorbeelden van dergelijke gebouwen zijn bedrijfshallen, onverwarmde logiesgebouwen en tijdelijke bouwwerken. Voor meer informatie over het bouwbesluit, gebouwfuncties en energieprestatie-eisen zie http://87.251.60.63/bouwbesluitonline.

A 1030

[Vervallen per 01-01-2009]

Duurzaam binnenvaartschip

bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over binnenwateren met een schip dat voldoet aan elk van de onderstaande criteria, waarbij de eigenaar van het schip met meetrapporten of certificaten dient aan te tonen dat aan de vereiste specificaties wordt voldaan. Om in aanmerking te komen voor willekeurige afschrijving of milieu investeringsaftrek geldt voor het schip dat:

 • de hoofdmotor moet bestaan uit één van de volgende alternatieven:

  • 1a. elektromotor of vloeibaar aardgasmotor (LNG) of samengeperst aardgasmotor (CNG), die indien het een verbrandingsmotor betreft is voorzien van NOx systeem, of

  • 1b. dual fuel motor: een motor die werkt op basis van een mengsel van diesel (5%) en aardgas (95% als brandstof), of

  • 1c. motor die voldoet aan de eisen gesteld aan motoren van de CCR fase 2 en voorzien is van een nageschakeld systeem voor deeltjesverwijdering (roetfilter) met een rendement van ten minste 90% en een SCR-DeNOx-systeem ter reductie van NOx -uitstoot met een rendement van ten minste 75%, of

  • 1d. motor die voldoet aan de eisen gesteld aan de motoren van de CCR fase 3, of

  • 1e. diesel-geïntegreerd elektrisch systeem voor voorstuwing en de overige vermogensbehoefte,

 • het hulpvermogen moet bestaan uit de volgende voorzieningen:

  • 2a. indien het hulpvermogen niet gegenereerd wordt door een diesel-geïntegreerd elektrisch systeem dient het te worden opgewekt door een systeem als genoemd onder 1a, 1b, 1c of 1d, en

  • 2b. voor hulpvermogen dient aansluitvoorziening voor het betrekken van walstroom aanwezig te zijn,

 • de romp van het schip moet voorzien zijn van:

  • 3a. milieuvriendelijke antifouling welke biocidevrij en niet-toxisch is voor waterorganismen en waarbij de PEC/PNEC-ratio voor ten minste 2 voor het ecosysteem maatgevende waterorganismen bepaald volgens de Biocidenrichtlijn (98/8/EC) niet meer dan 1 bedraagt, en

  • 3b. glad afgewerkte ankers en kluizen, en

  • 3c. beschermingssystemen tegen corrosie die geen zinkhoudende offeranodes bevatten,

 • de aandrijving/voortstuwing moet:

  • 4a. asloos zijn of de afdichting van de schroefaskoker moet plaatsvinden met een watergesmeerde afdichtingsinstallatie of werken met een afdichting van een systeem dat gesmeerd wordt met biologisch afbreekbare smeermiddelen, en

  • 4b. één van de volgende technieken wordt toegepast:

   • 1°. roerpropellor: constructie, waarbij de schroef is bevestigd aan een verticale as, die 360 graden gedraaid kan worden;

   • 2°. contraroterende roerpropellor;

   • 3°. straalbuis: schroef die aangebracht is in een koker;

   • 4°. vector oppervlakteschroef;

   • 5°. aangepaste keerkoppeling bij dubbele scheepsschroef die het mogelijk maakt dat bij het varen met één aangedreven schroef de niet aangedreven schroef vrij kan meedraaien,

 • het stuurwerk moet voldoen aan de volgende eisen:

  • 5a. de afdichting van de hennegatkoker moet plaatsvinden met een watergesmeerde afdichtinginstallatie of met een afdichting van een systeem dat gesmeerd wordt met biologisch afbreekbare smeermiddelen, en

  • 5b. een energiebesparend roersysteem bestaande uit:

   een spoilersysteem (per schroef twee roerensysteem met vaste spoiler, of een drie-roerensysteem, waarbij de spoiler of het kleine middenroer is geplaatst op de hartlijn van de schroefas) of een dolfijnroer of roerpropellor of contraroterend roerpropellor systeem,

 • het schip moet voorzien zijn van de onderstaande maatregelen:

  • 6a. lekbakken voor lekwater en lekolie, en

  • 6b. gescheiden opvangsysteem en opslagsysteem voor lekwater en lekolie, en

  • 6c. grijswatertank met koppeling voor walafgifte indien er geen sprake is van een gesloten systeem of van behandeling aan boord, en

  • 6d. vuilwatertank met koppeling voor walafgifte, en

  • 6e. indien het schip is voorzien van meerdere brandstofbunkers dienen deze bunker voorzien te zijn van een overvulbeveiliging die de trimpomp buiten werking stelt,

 • het schip dient tevens te zijn voorzien van ten minste één van de volgende maatregelen:

  • 6f. standtijdverlengingssysteem voor de olie van de hoofdmotor door een oliereinigingssysteem dat aan de motor is gekoppeld, of

  • 6g. automatisch vetsmeersysteem, of

  • 6h. bioreactor, of

  • 6i. individuele behandeling van afvalwater (IBA), of

  • 6j. gesloten grijswatersysteem, of

  • 6k. Y-shaped hull,

 • voor gedragsondersteuning moet één van de onderstaande maatregelen zijn getroffen:

  • 7a. adviserende tempomaat die doorlopend adviezen geeft voor vaargedrag aan de schipper voor efficiënt gebruik van energie en brandstof; of

  • 7b. tempomaat: een zelfregelend en zelfingrijpend systeem dat streeft naar een efficiënt gebruik van energie en brandstof,

en bestaande uit: binnenvaartschip.

Toelichting: Dat het beschermingssysteem geen biociden, koper of andere voor waterorganismen toxische stoffen bevat moet worden aangetoond met een certificaat of een meetrapport. PEC en PNEC uit de Biocidenrichtlijn staan voor Predicted Environmetal Concentration en Predicted No Effect Concentration.

F 1040

[Vervallen per 01-01-2009]

Productie-installatie voor microalgen

bestemd voor: het produceren van microalgen in een kweekinstallatie, waarbij:

 • de geproduceerde microalgen worden ingezet als grondstof voor het kweken van vis, schaal- of schelpdieren of het produceren van hoogwaardige grondstoffen voor ondermeer bestrijdingsmiddelen, voedingsmiddelen, cosmetica of farmaceutica, en

 • de oplossing waarmee de algen worden gevoed wordt gerecirculeerd of hergebruikt,

en bestaande uit: bioreactor, doseersysteem, behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van de voedingsoplossing, oogstsysteem, apparatuur voor verwerking tot grondstof.

B 1050

[Vervallen per 01-01-2009]

Werf voor het uitsluitend milieuvriendelijk demonteren van zeeschepen en -platforms

bestemd voor: het selectief en milieuvriendelijk demonteren van zeeschepen, zeeplatforms en eventueel binnenvaartschepen door een werf die gecertificeerd is voor ISO 14001 en waarbij alle milieubelastende verontreinigingen conform ISO- en/of NEN-normen, of daaraan gelijkwaardig, worden verwijderd en evenals het vrijkomende staal worden hergebruikt,

en bestaande uit: snij-apparatuur, straalapparatuur, hydraulische staalpers, mobiele of drijvende demontagekranen, pneumatische demontage-apparatuur, apparatuur voor brandpreventie, stoomheaters voor zware olie, ballastwaterbehandelingsinstallatie, opslagtanks voor vrijkomende vloeistoffen (zware brandstoffen, oliën, smeermiddelen, ballastwater, chemicaliën en slobs), mobiele of drijvende pompinstallaties, reinigingsinstallatie voor vloeistoftanks, asbestverwijderingsinstallatie, asbestdecontaminatie-eenheid met stoffilterinstallatie, olie/water-afscheider, verschrottingsinstallatie, snijdampen rookgasbehandelingssysteem, vloeistofdichte vloeren.

B 1060

[Vervallen per 01-01-2009]

Gewichtsbesparende funderingspaal met mogelijkheid tot betonkernactivering

bestemd voor: het funderen van gebouwen of kunstwerken met een betonnen heipaal die:

 • voldoet aan BRL 2352, en

 • is voorzien van een gewichtsbesparend element waardoor de heipaal minimaal 20% lichter is dan een conventionele betonpaal,

en bestaande uit: betonnen heipaal met gewichtsbesparend en eventueel warmtewisselend element, (eventueel) aansluiting op betonkernactiverend systeem.

B 1070

[Vervallen per 01-01-2009]

Houtmodificatie-installatie

bestemd voor: het chemisch of thermisch modificeren van hout waardoor de duurzaamheid van het hout wordt verhoogd zonder toepassing van houtverduurzamingsmiddelen door een installatie die voldoet aan de eisen van de BRL Gemodificeerd hout (0605),

en bestaande uit: houtmodificatie-installatie.

B 1080 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Rijsimulator

bestemd voor: het lesgeven in rijvaardigheid door autorijscholen met een rijsimulator,

en bestaande uit: rijsimulator, bedieningsmiddelen, LCD-projectoren, computer.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 1090 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Groen Label Kas

bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas,

 • waarvan is vastgesteld dat de kas voldoet aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0, met een minimumniveau van 85 punten voor extensieve teelt en 115 punten voor intensieve teelt. Dat voldaan wordt aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0 moet blijken uit een voorlopig certificaat Groen Label Kas dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en

 • waarvan voor een nieuw op te richten opstand van een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in het Besluit glastuinbouw door het bevoegde gezag voor de opstand een bouwvergunning is afgegeven die rechtsgeldig is ten tijde van de aanmelding, en

 • waarbij binnen drie jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen vier jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende maatlat Groen Label Kas,

en bestaande uit: kas, kasdek, gevels, teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

Exclusief assimilatiebelichting, bedrijfsruimte, scherminstallaties, voorzieningen voor het opslaan of produceren van CO2, elektriciteit of warmte.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

Toelichting: De bouwvergunning die voor nieuw op te richten glasopstanden wordt vereist, moet door het bevoegd gezag zijn afgegeven voordat de melding wordt gedaan. De bezwaar- en beroepsprocedure voor die bouwvergunning hoeft echter niet te worden afgewacht. Voor alle kassen die onder criteria voor extensieve teelt worden gecertificeerd moet bij definitieve oplevering worden aangetoond dat het totale energieverbruik op basis van minimaal 1 jaar teelt minder is geweest dan 25 m3 /m2 aardgasequivalenten per jaar. De tuinder dient dit aan te tonen door na 1 jaar teelt het werkelijke energiegebruik van het voorgaande jaar te laten controleren op basis van facturen en meetgegevens en de gegevens in het energiecertificaat.

Het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0, ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.groenlabelkas.nl.

F 1099

[Vervallen per 01-01-2009]

Proefstal

bestemd voor: het huisvesten van dieren in een stalsysteem waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Stcrt. 2002, 82), en waarbij wordt voldaan aan de meetverplichtingen volgende uit voornoemde regeling,

en bestaande uit: proefstal.

Exclusief de niet voor het reduceren van emissies relevante onderdelen van de inrichting zoals melkmachine en melkkoeling.

F 1100

[Vervallen per 01-01-2009]

Skal-stal

bestemd voor: het huisvesten van vee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode (Skal),

en bestaande uit: stal.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode kunt u vinden op www.skal.nl.

F 1103

[Vervallen per 01-01-2009]

Duurzame melkveestal

bestemd voor: het houden van melkvee in een stal waarvan is vastgesteld dat de stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij , dat blijkt uit een voorlopig certificaat dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende Maatlat Duurzame Veehouderij

en bestaande uit: ruimten waarin dieren worden gehuisvest, stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.smk.nl.

F 1113

[Vervallen per 01-01-2009]

Duurzame varkensstal

bestemd voor: het houden van varkens in een stal waarvan is vastgesteld dat de stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij, wat blijkt uit een voorlopig certificaat dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende Maatlat Duurzame Veehouderij

en bestaande uit: ruimten waarin dieren worden gehuisvest, stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.smk.nl.

B 1122

[Vervallen per 01-01-2009]

Eendenstal

bestemd voor: het houden van eenden in een gesloten stal die is voorzien van een vloeistofdichte bodemafdichting, waarin de eenden op strooisel worden gehouden,

en bestaande uit: eendenstal voorzien van vloeistofdichte vloer.

Exclusief stalinrichting en nutsvoorzieningen.

F 1123

[Vervallen per 01-01-2009]

Duurzame pluimveestal

bestemd voor: het houden van pluimvee in een stal waarvan is vastgesteld dat de stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij, dat blijkt uit een voorlopig certificaat dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende Maatlat Duurzame Veehouderij

en bestaande uit: ruimten waarin dieren worden gehuisvest, stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.smk.nl.

E 1130 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Nettenplant- of rooimachine voor bollen of knollen

bestemd voor: het machinaal met een net planten of rooien van bollen of knollen, waarbij het eigen hydraulisch systeem van de machine is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: rooimachine of plantmachine.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme nettenplant- of rooimachines kunnen worden gemeld onder C 5001.

B 1140 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Schoenreparatie-eenheid

bestemd voor: het emissiearm repareren en veranderen van schoenen door een schoenreparatie-eenheid voorzien van:

 • een lijm- en drooggedeelte voor waterverdunbare lijmen, en

 • een luchtafzuiging met koolfilter voor oplosmiddel bevattende lijmen, en

 • een stofafzuiginstallatie met (de mogelijkheid van) luchtrecirculatie, en

 • een automatische uitschakeling bij geen gebruik,

en bestaande uit: schoenreparatie-eenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 1160

[Vervallen per 01-01-2009]

Waterhydraulisch systeem

bestemd voor: het overbrengen van kracht met een hydraulisch systeem, waarbij water als hydrauliekvloeistof wordt toegepast. Aan het water mogen geen stoffen worden toegevoegd, anders dan vriespuntverlagende middelen bij systemen die beneden het vriespunt moeten opereren,

en bestaande uit: hydrauliekpomp, besturings- en regelkleppen, waterhydraulische hydromotor, cilinder.

B 1180 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Watergeïnjecteerde schroefcompressor

bestemd voor: het samenpersen van lucht door middel van een schroefcompressor die voor de koeling en smering uitsluitend gebruik maakt van water,

en bestaande uit: schroefcompressor, (eventueel) waterbereidingseenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1190

[Vervallen per 01-01-2009]

Windgekoelde condensor

bestemd voor: het condenseren van koudemiddel in een koelinstallatie door buitenlucht zonder gebruik te maken van ventilatoren of spuiwater,

en bestaande uit: windgekoelde condensor.

B 1210 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Gesloten beitsinstallatie voor roestvrijstalen producten

bestemd voor: het beitsen van roestvrijstalen producten voor herstel van de passieve chroomoxidehuid door in een afgesloten ruimte het product te besproeien met een beitsvloeistof zonder oxiderend zuur, waarbij de gebruikte beitsvloeistof en het spoelwater worden opgevangen en gerecirculeerd,

en bestaande uit: gesloten beitsinstallatie, laadsysteem, recirculatiesysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1220 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Driedimensionaal lasergraveerapparaat voor stempels

bestemd voor: het vervaardigen van stempels voor het slaan van metalen voorwerpen zoals munten en penningen, door de stempels driedimensionaal te graveren met een laser waarbij de stempels niet gehard of verchroomd worden,

en bestaande uit: laserapparatuur, optiek, opto-mechanica.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 2040

[Vervallen per 01-01-2009]

Waterstofafleverstation

bestemd voor: het afleveren van gasvormige waterstof als motorbrandstof voor voertuigen, waarbij de waterstof in gasvorm wordt geleverd aan het afleverstation,

en bestaande uit: afleverzuil, compressoren, bufferopslag, (eventueel) lokale waterstofzuiveringseenheid.

B 2050

[Vervallen per 01-01-2009]

Aardgasaflever- of aardgasvulpunt

bestemd voor: het op bedrijfsterreinen, niet zijnde tankstations, afleveren van aardgas als motorbrandstof voor voertuigen door een installatie die voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 25 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), waarbij minimaal de helft van de afleverpunten binnen de afleverkast of -zuil worden gebruikt voor het afleveren van aardgas,

en bestaande uit: afleverkast of -zuil, compressor, bufferopslag, (eventueel) droger.

Toelichting: De compressor, bufferopslag en droger komen alleen in aanmerking voor zover deze worden gebruikt voor het opslaan en afleveren van aardgas. Alleen niet-commerciële aardgasafleverpunten komen in aanmerking.

B 2060

[Vervallen per 01-01-2009]

Systeem voor gedeeld autogebruik

bestemd voor: het geschikt maken van personenauto’s voor gedeeld autogebruik door middel van een geautomatiseerd registratiesysteem in de auto in combinatie met hard- en software buiten de auto, waarbij de auto in de directe nabijheid (loopafstand) van wonen, werken en winkelen wordt aangeboden en gedurende 24 uur per dag beschikbaar is,

en bestaande uit: elektronisch pasleessysteem, (eventueel) locatiezuil, (eventueel) plaatsbepalingssysteem, centraal registratiesysteem.

B 2061

[Vervallen per 01-01-2009]

Volautomatische fietsenverhuurstalling

bestemd voor: het volautomatisch uitgeven en innemen van verhuurfietsen voor voor- en natransport van reizigers,

en bestaande uit: inname- en uitgiftesysteem, transportmechanisme, elektronisch pasleessysteem, registratiesysteem, (eventueel) locatiezuil.

B 2070

[Vervallen per 01-01-2009]

Oxidatiekatalysator voor stationaire gas- of dieselmotoren

bestemd voor: het door katalytische oxidatie verminderen van de emissie van koolwaterstoffen en koolmonoxide van stationaire gas- of dieselmotoren,

en bestaande uit: oxidatiekatalysator, (eventueel) roetfilter.

B 2100

[Vervallen per 01-01-2009]

Niet-chemische ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het ontsmetten van ruimten of producten door het verlagen van de zuurstofconcentratie door gebruik van inertgas of een zuurstofarm gasmengsel eventueel gecombineerd met een hittebehandeling, als alternatief voor een behandeling met methylbromide of andere chemische bestrijdingsmiddelen,

en bestaande uit: inertgasgenerator, gasdistributiesysteem, (eventueel) inertgasterugwinningssysteem, (eventueel) inertgasopslag, (eventueel) thermische behandelingsinstallatie.

Toelichting: Ondermeer bedrijfsmiddelen voor het niet-chemisch ontsmetten van stallen (bloedluis), vliegtuigen, musea, kantoorruimtes, levensmiddelen, diervoeding en bulkgoederen kunnen onder deze omschrijving vallen.

A 2101

[Vervallen per 01-01-2009]

Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers

bestemd voor: het ontgassen van transportcontainers door afzuiging van de lucht gevolgd door behandeling van de afgezogen lucht, ter voorkoming van emissie van ontsmettingsgassen naar de buitenlucht,

en bestaande uit: afzuiginstallatie, filterinstallatie, gasdetectieapparatuur, (eventueel) gasnabehandelingsapparatuur.

B 2111

[Vervallen per 01-01-2009]

Gesloten koelsysteem of -element

bestemd voor: het koelen van proceswater met een gesloten koelsysteem of -element en een warmtewisselaar, waarbij de opgeloste stoffen uit het circulatiewater worden teruggewonnen en hergebruikt,

en bestaande uit: tanks, warmtewisselaar, koeltoren, koelwaterbehandelingseenheid.

B 2112 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrij direct koelsysteem (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het koelen van producten of processtromen door een aangepast of nieuw direct koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 dat bij vergelijkbare koelcapaciteit dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem,

en bestaande uit: ombouw of vervanging van het koelsysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

C 2113

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrij direct koelsysteem (nieuw)

bestemd voor: het koelen van producten of processtromen door een nieuw direct koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2,

en bestaande uit: koelsysteem.

B 2114 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrij indirect koelsysteem (klein)

bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een indirect koelsysteem met een koelvermogen van minder dan 200 kW, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2, en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

en bestaande uit: primair koelsysteem, secundair koelsysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

C 2115

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrij indirect koelsysteem (groot)

bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een indirect koelsysteem met een koelvermogen van meer dan 200 kW en minder dan 1.000 kW, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

en bestaande uit: primair koelsysteem, secundair koelsysteem.

B 2117

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrij koelsysteem voor visserij- en koopvaardijschepen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het koelen van ruimten of producten of processtromen aan boord van bestaande visserij- of koopvaardijschepen door:

 • een direct koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2, of

 • een indirect koelsysteem, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 en het secundaire compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry.

Het omgebouwde of nieuwe koelsysteem moet bij vergelijkbare koelcapaciteit dienen ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem,

en bestaande uit: ombouw of vervanging van het bestaande koelsysteem, (eventueel) lekdetectiesysteem.

B 2120

[Vervallen per 01-01-2009]

Kunststofschuimmachine (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het produceren van isolatiehardschuimen door een nieuwe of een aangepaste schuimmachine die alleen natuurlijk voorkomend CO2 als blaasmiddel verbruikt, waarbij methyleenchloride of pentaan als blaasmiddel wordt vervangen,

en bestaande uit: (aanpassingen aan de) schuimmachine, opslagtank, mengeenheid, (eventueel) CO2-condensor.

A 2131

[Vervallen per 01-01-2009]

Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)

bestemd voor: het door chemische reductie omzetten van stikstofoxiden in afgassen en rookgassen van de onderstaande installaties door een installatie met een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 85%:

en bestaande uit: katalysator, reactor.

A 2132

[Vervallen per 01-01-2009]

Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)

bestemd voor: het omzetten van NOx in rookgassen van installaties met injectie van ureum of ammoniak door een reductie-installatie met een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 85%, waardoor de NOx-emissie lager dan 50 mg/Nm3 (3% O2) is, gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A,

en bestaande uit: ammoniak- of ureuminjectiesysteem.

A 2133

[Vervallen per 01-01-2009]

NOx-reductie-eenheid voor stationaire gasmotor

bestemd voor: het verminderen van de NOx-emissie van stationaire gasmotoren tot maximaal 65 g/GJ bij nominale belasting, door katalysatie in combinatie met lean-burn injectie of recirculatie van uitlaatgas,

en bestaande uit: (drieweg) katalysator met of lean-burn injectiesysteem of uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR).

B 2134

[Vervallen per 01-01-2009]

Stoom- of waterinjectiesysteem

bestemd voor: het beperken van NOx-vorming door het injecteren van stoom of water door een systeem met een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 50% bij:

en bestaande uit: injectiesysteem, (eventueel) stoomgenerator, (eventueel) demineralisatie-apparatuur.

B 2139

[Vervallen per 01-01-2009]

Low-NOx-brander < 40 mg/Nm3

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming bij gasgestookte ketels en fornuizen met een thermisch vermogen van ten minste 120 kWt, door toepassing van brander-/vuurhaardtechnieken, zodanig dat de NOx-emissie niet meer bedraagt dan 40 mg/Nm3 (3% O2), waarbij:

 • de NOx-meting wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-14792, NEN-ISO-10849 of Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling door een daarvoor geaccrediteerde of gecertificeerde instantie, en

 • géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid mag worden toegepast, en

 • de NOx-meting moet zijn uitgevoerd uiterlijk 4 weken na ingebruikname van de stookinstallatie, en waarvan een meetrapport beschikbaar is,

en bestaande uit: brander of brander-ketelcombinatie met een thermisch vermogen van maximaal 1 MWt of alleen de brander indien het thermisch vermogen groter is dan 1 MWtventilatoren, gas/luchtregeling, branderbeveiligingen, poorten en omkastingen voor gas- en luchttoevoer, (eventueel) thermische verbrandingskamer, (eventueel) rookgasrecirculatie.

Toelichting: Luchtverhitters komen niet in aanmerking.

B 2140 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Low-NOx-brander < 50 mg/Nm3

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming bij gasgestookte ketels en fornuizen met een thermisch vermogen van ten minste 120 kWt, door toepassing van brander-/vuurhaardtechnieken, zodanig dat de NOx-emissie niet meer bedraagt dan 50 mg/Nm3 (3% O2), waarbij:

 • de NOx-meting wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-14792, NEN-ISO-10849 of Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling door een daarvoor geaccrediteerde of gecertificeerde instantie, en

 • géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid mag worden toegepast, en

 • de NOx-meting moet zijn uitgevoerd uiterlijk 4 weken na ingebruikname van de stookinstallatie, en waarvan een meetrapport beschikbaar is,

en bestaande uit: brander of brander-ketelcombinatie met een thermisch vermogen van maximaal 1 MW t of alleen de brander indien het thermisch vermogen groter is dan 1 MWt ventilatoren, gas/luchtregeling, branderbeveiligingen, poorten en omkastingen voor gas- en luchttoevoer, (eventueel) thermische verbrandingskamer, (eventueel) rookgasrecirculatie.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Luchtverhitters komen niet in aanmerking.

B 2150

[Vervallen per 01-01-2009]

Bulkstoffen verpakkingsinstallatie

bestemd voor: het comprimeren en opslaan in wikkelfolie van persbare bulkproducten zodanig dat ten minste een volumereductie van 25% wordt bereikt ten opzichte van het ongeperste product,

en bestaande uit: doseerbunker, wikkelmachine, besturingssysteem.

E 2151

[Vervallen per 01-01-2009]

Aluminium container voor bulktransport

bestemd voor: het transporteren van granulaat of andere bulkgoederen in een aluminium bulkcontainer,

en bestaande uit: aluminium bulkcontainer, (eventueel) stalen omhulling.

B 2152

[Vervallen per 01-01-2009]

Dubbeldek trailer

bestemd voor: het transport van goederen, met uitzondering van diertransport, met een trailer voorzien van een dubbele laadvloer ter vergroting van het te beladen oppervlak in de trailer,

en bestaande uit: dubbeldek trailer.

A 2153

[Vervallen per 01-01-2009]

Verdichtingsmachine voor bulktransport

bestemd voor: het efficiënter beladen van containers voor bulktransport door tijdens het beladen van de container de lading te verdichten door de container in trilling te brengen,

en bestaande uit: verdichtingsmachine, koppelingsmechanisme.

B 2154 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Vouwkisten voor bulktransport van bloembollen

bestemd voor: het in bulk vervoeren van bloembollen in kisten die invouwbaar zijn, zodat deze ten minste 75% minder ruimte innemen als de kisten leeg getransporteerd worden,

en bestaande uit: transportbesparende vouwkist.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 2160

[Vervallen per 01-01-2009]

Noodstroomvoorziening met brandstofcelsysteem

bestemd voor: het, bij uitval van de primaire stroomvoorziening, garanderen van de stroomvoorziening met een brandstofcelsysteem, waarbij de ingezette brandstof direct wordt omgezet in elektrische energie,

en bestaande uit: (systeem van) brandstofcel(len), (eventueel) elektriciteitsomzetter.

B 2170

[Vervallen per 01-01-2009]

CO2-benuttingssysteem voor bierbrouwerijen

bestemd voor: het terugwinnen van CO2 dat vrijkomt bij het vergistingsproces in bierbrouwerijen, waarbij het CO2 wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: afzuigsysteem, compressor, condensatiesysteem, (eventueel) opslagtank, (eventueel) verdampingsinstallatie.

F 2171

[Vervallen per 01-01-2009]

Benuttingssysteem voor CO2 van derden binnen de glastuinbouw

bestemd voor: het toepassen van CO2 van derden voor CO2-bemesting in een tuinbouwkas,

en bestaande uit: verdeelstation, aansluiting op CO2-distributiesysteem, (eventueel) compressor, (eventueel) drukreduceerstation, (eventueel) rookgasreiniging.

A 2181

[Vervallen per 01-01-2009]

SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)

bestemd voor: het doorschakelen van hoog- en middenspanning in een transformatorstation, waarbij bestaande SF6-bevattende schakelsystemen worden vervangen door gevacumeerde of gekoelde schakelsystemen die geen SF6 bevatten,

en bestaande uit: vacuüm last- of vermogensschakelaar of gekoelde last- of vermogensschakelaar.

B 2182 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Transformator met plantaardige olie

bestemd voor: het omzetten van hoogspanning naar laagspanning door een transformator die is geïsoleerd met uitsluitend plantaardige olie,

en bestaande uit: transformator.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2190

[Vervallen per 01-01-2009]

Kasdekreinigingssysteem (aanpassing bestaande kas)

bestemd voor: het met roterende borstels en water reinigen van het kasdek van een bestaande tuinbouwkas zonder Groen Label certificaat op basis van Certificeringschema 8.0,

en bestaande uit: kasdekreiniger, (eventueel) rail.

A 2210

[Vervallen per 01-01-2009]

Walstroominstallatie op de kade

bestemd voor: het leveren van walstroom aan schepen niet zijnde pleziervaartuigen, zodat de eigen generatoren niet gebruikt worden als de schepen aan de kade liggen,

en bestaande uit: walstroomkast met één of meerdere aansluitpunten, (eventueel) aan de walstroomkast gekoppeld betalingssysteem, (eventueel) omvormer naar 60 Hz, transformatorstation(s).

A 2211

[Vervallen per 01-01-2009]

Walstroomaansluiting aan boord van het schip

bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip niet zijnde een pleziervaartuig, zodat de eigen generator niet gebruikt wordt als het schip aan de kade ligt,

en bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing elektrische systeem aan boord, verlengkabel om een verbinding tussen het schip te kunnen maken en de walstroomkast.

A 3051

[Vervallen per 01-01-2009]

Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen

bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige organische stoffen uit afgassen,

en bestaande uit: bak of vat met biomassa op dragermateriaal, ventilator, (eventueel) filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) demister, (eventueel) afgassenkoelinstallatie.

B 3052 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Vacuümpompeenheid met recirculatiesysteem

bestemd voor: het voorkomen van emissies van vluchtige organische verbindingen door samenbundeling van meerdere waterringpompen tot een enkele eenheid en aansluiting op een gezamenlijke buffer, waarbij dampen uit de buffer worden gecondenseerd, opgevangen en gerecirculeerd,

en bestaande uit: vacuümpompen (waterringpompen), waterbuffer met recirculatiesysteem, condensor.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3053

[Vervallen per 01-01-2009]

Condensatie-installatie

bestemd voor: het terugwinnen van vluchtige koolwaterstoffen, met uitzondering van cfk's, uit procesafgassen of verontreinigde luchtstromen, door middel van condensatie gevolgd door afscheiding,

en bestaande uit: warmtewisselaar, koeleenheid, tank voor koelmedium, (eventueel) adsorber.

B 3054

[Vervallen per 01-01-2009]

Gas- en dampadsorber met regeneratie

bestemd voor:

 • a. het verwijderen van vluchtige organische stoffen, geurstoffen en dampen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning of vernietiging van de vluchtige organische stoffen, of

 • b. het verwijderen van zware metalen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning van de metalen,

en bestaande uit: adsorber, regeneratie-eenheid.

A 3055

[Vervallen per 01-01-2009]

Procesgeïntegreerde naverbrander

bestemd voor: door procesgeïntegreerde naverbranding voorkomen van emissies van koolwaterstoffen in procesafgassen of ruimtelucht afkomstig van de productie of verwerking van kunststoffen of van de veredeling van textiel,

en bestaande uit: (aanpassing aan de) brander, (eventueel) afzuiginstallatie.

B 3056

[Vervallen per 01-01-2009]

Adsorptierotor voor het concentreren van koolwaterstoffen of zware metalen in luchtstromen

bestemd voor: het ter vermindering van de emissies van oplosmiddelen of zware metalen naar de buitenlucht, concentreren van lage concentraties koolwaterstoffen of zware metalen uit luchtstromen met een hoog debiet door adsorptie op een met adsorbens bedekte rotor, waarbij de koolwaterstoffen of zware metalen tegelijkertijd worden gedesorbeerd door partiële verhitting van de rotor door een hete luchtstroom met een lager debiet,

en bestaande uit: ventilator, adsorptierotor, filter, (eventueel) naverbrander.

A 3057

[Vervallen per 01-01-2009]

Reinigingsinstallatie voor scheepstanks uit de binnenvaart

bestemd voor: het na het lossen verwijderen van benzeen, tolueen, styreen, gechloreerde koolwaterstoffen en/of brandstoffen, met uitzondering van benzine, uit scheepstanks uit de binnenvaart door lucht in de scheepstank af te zuigen en te wassen, waarbij het wasmedium de achtergebleven damp opneemt en binnen de reguliere afvalkanalen wordt verwerkt,

en bestaande uit: afzuiginstallatie, gaswasser, (eventueel) buffertank.

A 3060

[Vervallen per 01-01-2009]

Biogaswasser

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties of stallen, door een biologische gaswasinstallatie,

en bestaande uit: biomassa op dragermateriaal, tank, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, (eventueel) chemicaliëndoseerinstallatie, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

D 3061

[Vervallen per 01-01-2009]

Gaswasser

bestemd voor: het verwijderen van fijn stof en/of gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties of stallen, door het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, waarbij de wasvloeistof wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: wassysteem, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, pompen, (eventueel) chemicaliëndosering, tanks, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

A 3062

[Vervallen per 01-01-2009]

Membraanscheidingsinstallatie voor gasmengsels

bestemd voor: het zuiveren van afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht door membraanscheiding,

en bestaande uit: membraanscheidingseenheid, (eventueel) condensor, (eventueel) olienevelfilters, (eventueel) filter, (eventueel) dehydrator.

A 3063

[Vervallen per 01-01-2009]

Plasma-omzetter voor gasvormige verontreinigingen

bestemd voor: het in een niet-thermisch plasmaveld ontleden van gasvormige verontreinigingen in afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht met een concentratie tot 1.500 ppm, waarbij de verontreinigingen worden omgezet in onschadelijke stoffen of uiteenvallen in hun elementaire componenten,

en bestaande uit: hoogspanningsbron, reactiekamer, besturingssysteem, (eventueel) katalysator.

A 3070

[Vervallen per 01-01-2009]

Oxidatiebed voor zuivering van lucht

bestemd voor: het biologisch reinigen van lucht of het gelijktijdig biologisch reinigen van lucht en afvalwater, niet afkomstig van afval- of slibverwerkingsinstallaties, waarbij het verwijderingsrendement voor geurstoffen in de lucht minimaal 90% bedraagt,

en bestaande uit: oxidatiebed.

A 3080

[Vervallen per 01-01-2009]

CO2-reinigings- of ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen en/of ontvetten van materialen en producten met vloeibare CO2,

en bestaande uit: CO2-ontvettings- of reinigingsvat, pomp, condensatie-eenheid, vuilopvangeenheid, (eventueel) koelinstallatie, (eventueel) verwarmingsinstallatie.

B 3081

[Vervallen per 01-01-2009]

Ontvettings- en reinigingsinstallatie

bestemd voor: het ontvetten en reinigen door een installatie waarin uitsluitend reinigingsmiddelen zonder vluchtige organische oplosmiddelen worden gebruikt, en waarbij het gebruikte reinigingsmiddel wordt gerecirculeerd,

en bestaande uit: ontvettings- en reinigingsinstallatie, pompen, (eventueel) verwarmingssysteem, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) water- of badreinigingsinstallatie.

B 3110

[Vervallen per 01-01-2009]

(Half-) Droog rookgasreinigingsinstallatie

bestemd voor: het met een droog of halfdroog reinigingssysteem behandelen van het afgas van verbrandingsprocessen, waarbij door toevoeging van reagentia verontreinigingen in het afgas worden gebonden en vervolgens uit het afgas worden gefilterd, voor zover de rookgasreiniging niet verplicht is volgens vergunning of wetgeving,

en bestaande uit: reactor, doseerinstallatie, filterinstallatie, (eventueel) mengers.

Toelichting: (Half-) Droog rookgasreinigingsinstallatie bij crematoria komen alleen in aanmerking, als het aantal crematies per jaar op 1 januari 2004 kleiner was dan 2.000.

A 3131

[Vervallen per 01-01-2009]

Ontzwavelingsinstallatie

bestemd voor: het ontzwavelen van rookgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, raffinaderijen of petrochemische installaties, zodanig dat de SO2-emissie niet meer bedraagt dan 200 mg/Nm3, en gevolgd door de productie en nuttige aanwending van elementair zwavel of zwavelverbindingen als zwavelzuur of zwaveligzuur,

en bestaande uit: (eventueel) wastorens, (eventueel) concentratieverhogingsstap of indikker, (eventueel) reactoren, (eventueel) membraaninstallatie, (eventueel) neutralisatie-installatie, (eventueel) oxidatiereactor,(eventueel) chemicaliëndosering, (eventueel) condensatie-eenheid.

Toelichting: De apparatuur voor de productie of nuttige aanwending van zwavel of zwavelverbindingen komt niet in aanmerking.

B 3140

[Vervallen per 01-01-2009]

Ontsmettingsapparatuur voor eieren of eierverwerking

bestemd voor: het desinfecteren van eieren, bijbehorend verpakkingsmateriaal en eventueel bij de eierverwerking gebruikte vloeistoffen of oppervlakken, zonder gebruik te maken van halogeenhoudende of niet-biologisch afbreekbare stoffen,

en bestaande uit: UV-lamp of ozongenerator of doseerapparatuur.

A 3150

[Vervallen per 01-01-2009]

Textielreinigingssysteem met CO2

bestemd voor: het reinigen van textiel met vloeibare CO2,

en bestaande uit: reinigingsinstallatie, toevoereenheid, mengsysteem, pomp, opslagsysteem voor CO2.

B 3151 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Natreinigingssysteem

bestemd voor: het reinigen van bovenkleding door een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen, waarbij de gereinigde bovenkleding met een gasgestookte roterende droger wordt gedroogd,

en bestaande uit: reinigingsmachine, droger, (eventueel) vormdroger.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 3161 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Microgolfdroger of infrarood- of UV-belichtingseenheid

bestemd voor: het doen uitharden van lakken, verven of lijmen door microgolven of infrarood- of UV-belichting,

en bestaande uit: microgolfdroger of infrarood- of UV-lampen, (eventueel) afzuiging.

Exclusief het doorvoersysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3162 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Opbrenginstallatie voor oplosmiddelvrije lak

bestemd voor: het opbrengen van lakken die onder invloed van microgolven of infrarood- of UV-licht uitharden,

en bestaande uit: lakopbrenginstallatie, (eventueel) lakterugwinningsinstallatie, microgolfdroger of infrarood- of UV-lampen, (eventueel) in de laklijn opgenomen schuurmachine.

Exclusief de spuitcabine en het transportsysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3164

[Vervallen per 01-01-2009]

Terugwininstallatie voor overspray

bestemd voor: het terugwinnen van overspray voor hergebruik van de overspray van verf- en laksystemen,

en bestaande uit: opvangscherm of condenswand, schraap- en opvangsysteem.

A 3165

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie voor het handmatig verspuiten

bestemd voor: het handmatig elektrostatisch verspuiten van verf of poederlak,

en bestaande uit: pomp, slangen, elektrostatisch handspuitpistool.

Exclusief de spuitcabine.

A 3190

[Vervallen per 01-01-2009]

Regeneratieve thermische naverbrander voor procesafgassen

bestemd voor: het thermisch naverbranden van procesafgassen met behulp van keramische bedden, waarbij de vrijkomende energie wordt teruggewonnen en nuttig wordt aangewend,

en bestaande uit: (reversed flow) verbrandingskamers, keramisch bed, brander of elektrische opwarmelementen, (eventueel) aërosol- of stoffilter.

Toelichting: Recuperatieve naverbranders komen niet in aanmerking.

B 3200

[Vervallen per 01-01-2009]

Statische mengkamers voor naverbranding

bestemd voor: het statisch mengen van secundaire verbrandingslucht en uit te branden rookgassen in een mengkamer die boven de vuurhaard in de ketel is aangebracht, waardoor de concentratie van koolmonoxide in het afgas minder dan 20 mg/Nm3 (11% O2) bedraagt,

en bestaande uit: lucht-rookgas-menginstallatie.

B 3211

[Vervallen per 01-01-2009]

Druktorens voor waterloze offset

bestemd voor: het in full colour dubbelzijdig bedrukken van papier door een offsetdrukmachine die waterloze inkten verbruikt,

en bestaande uit: druktorens, (eventueel) droogeenheid.

A 4050

[Vervallen per 01-01-2009]

Biologisch luchtfilter voor geurafbraak

bestemd voor: de microbiologische afbraak van geurstoffen, eventueel onder gelijktijdige verwijdering van fijn stof, uit lucht die naar buiten wordt afgevoerd voor zover niet afkomstig van land- en tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: bak of vat met biomassa op dragermateriaal, (eventueel) filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) demister, (eventueel) afgassenkoelinstallatie.

B 4051

[Vervallen per 01-01-2009]

Geurbestrijdingssysteem

bestemd voor: het afbreken van geurcomponenten door toepassing van enzympreparaten die worden verneveld in afgasleidingen of een contactruimte,

en bestaande uit: enzymdoseer- en verstuivingseenheid, (eventueel) contactruimte, leidingwerk, appendages, besturingseenheid.

A 4052

[Vervallen per 01-01-2009]

(Katalytische) Oxidatie-installatie

bestemd voor: het al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide of zuurstofradicalen of ozon of UV-bestraling van geur- en koolwaterstoffen in procesafgassen,

en bestaande uit: oxidatie-installatie, (eventueel) doseer- of injectieapparatuur, (eventueel) waterstofperoxidewasser, (eventueel) wastoren, (eventueel) katalysator, (eventueel) ozongenerator, (eventueel) restozonabsorber of -vernietiger, (eventueel) zuurstofradicaalgenerator.

E 4053

[Vervallen per 01-01-2009]

Vacuümfilter voor kolkenzuigers

bestemd voor: het voorkomen van stankoverlast van kolkenzuigers die bij het beheer en onderhoud van rioleringen worden ingezet,

en bestaande uit: vacuümfilter.

B 4061 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Stralingsvrije meetapparatuur (vervanging)

bestemd voor: het vervangen van bestaande apparatuur ten behoeve van dichtheids- en niveaumeting op basis van radioactiviteit door een alternatieve techniek,

en bestaande uit: dichtheids- en niveaumeetapparatuur anders dan met behulp van radioactiviteit.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 4080

[Vervallen per 01-01-2009]

Puntgerichte afzuiging van kleine stofbronnen met nageschakelde filtrerende afscheider

bestemd voor: het afzuigen en filteren van kleine stofbronnen, niet zijnde las-, soldeer- of snijdampen, met een capaciteit van maximaal 4.000 m3 per uur en een stofvracht van maximaal 0,2 kg per uur, waarvoor geen maatregelen op basis van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) hoeven te worden genomen, zodanig dat de lucht, die al dan niet voorafgegaan door gedeeltelijke recirculatie, naar buiten wordt afgevoerd niet meer dan 2 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: filtrerende afscheider, afzuigapparatuur.

Toelichting: Filtersystemen waarbij de lucht 100% gerecirculeerd wordt komen niet in aanmerking.

B 4081

[Vervallen per 01-01-2009]

Tweetrapsfilter

bestemd voor: het afscheiden van stof uit een luchtstroom door toepassing van een filter dat is uitgerust met twee afzonderlijke filtersystemen zodanig dat de lucht, die al dan niet voorafgegaan door gedeeltelijke recirculatie, naar buiten wordt afgevoerd minder dan 2 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: tweetrapsfilter.

Toelichting: Filtersystemen waarbij de lucht 100% gerecirculeerd wordt komen niet in aanmerking.

B 4082

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektrostatisch filter

bestemd voor: het met een elektrostatisch filter verwijderen van rook- en stofdeeltjes uit een luchtstroom zodanig dat de lucht, die al dan niet voorafgegaan door gedeeltelijke recirculatie, naar buiten wordt afgevoerd minder dan 2 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: elektrostatisch filter, opvangreservoir, ventilator.

Toelichting: Filtersystemen waarbij de lucht 100% gerecirculeerd wordt komen niet in aanmerking.

E 4083

[Vervallen per 01-01-2009]

Stoffilterinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een luchtstroom zodanig dat de lucht, die al dan niet voorafgegaan door gedeeltelijke recirculatie, naar buiten wordt afgevoerd minder stof bevat dan 2 mg/Nm3.

en bestaande uit: stoffilter, ventilator.

Toelichting: Filtersystemen waarbij de lucht 100% gerecirculeerd wordt komen niet in aanmerking.

A 4084

[Vervallen per 01-01-2009]

Gesinterd ontstoffingsfilter

bestemd voor: het afscheiden van stof uit af- of procesgassen met een gesinterd filter, zodanig dat de lucht, die al dan niet voorafgegaan door gedeeltelijke recirculatie, naar buiten wordt afgevoerd niet meer dan 1 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: gesinterd filter, filterhuis, (eventueel) systeem voor periodieke reiniging.

Toelichting: Filtersystemen waarbij de lucht 100% gerecirculeerd wordt komen niet in aanmerking.

B 4090

[Vervallen per 01-01-2009]

Watermist/microschuim-ontstoffing

bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij sorteerlijnen, puinbreek- en recyclinginstallaties en bij de op- en overslag van stortgoed of bulkgoederen, door bevochtiging van het stortgoed met zeer fijn verneveld water dan wel met schuim dat verkregen wordt door het mengen van water met een volledig biologisch afbreekbaar schuimmiddel,

en bestaande uit: (eventueel) watervernevelingssysteem, (eventueel) bindmiddelvoorraadvat, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) schuimtoedieningssysteem.

B 4091 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Windzifter voor vaste stof met materiaalterugwinning

bestemd voor: het afscheiden van fijn stof uit bulkgoederen door een windzifter, waarbij het afgescheiden stof wordt gegranuleerd en teruggevoerd naar de bulk,

en bestaande uit: trilgoot, blaasnozzles, cycloon, expansiekamer, draaisluis, ventilator, filters, granuleringskamer, (eventueel) bevochtingsinstallatie, (eventueel) retourtransportsysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4092

[Vervallen per 01-01-2009]

Gesloten beladingssysteem

bestemd voor: het met een sluitkegel of opblaasbare band verminderen van stofemissies bij het laden of lossen van vrachtwagens of schepen,

en bestaande uit: vouwbalg, sluitkegel of opblaasbare band, filteraansluiting, geïntegreerd stoffilter.

B 4093

[Vervallen per 01-01-2009]

Mobiele lostrechter

bestemd voor: het lossen van bulkgoederen in een mobiele lostrechter die de grijper van de loskraan geheel kan omvatten en die is voorzien van onderafzuiging en filter met uitblaasopeningen in de losinrichting zodanig dat het verwaaien van stof wordt voorkomen,

en bestaande uit: lostrechter, filter, afzuigventilatoren.

B 4094

[Vervallen per 01-01-2009]

Flexibel klepsysteem voor overslag van bulkgoederen

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij overslag van bulkgoederen door afdekking van de stortbunker of -trechter met een flexibel klepsysteem, waardoor het af te zuigen luchtvolume met ten minste 70% wordt verminderd en waarbij onder de flexibele kleppen onderdruk wordt gehandhaafd,

en bestaande uit: flexibele kleppen, vacuümpompen.

B 4095

[Vervallen per 01-01-2009]

Gesloten transportband

bestemd voor: het stofvrij transporteren van bulkgoederen door een transportsysteem waarbij het bulkgoed volledig wordt omsloten door een transportband van flexibel materiaal, die in een pijpvorm wordt dichtgevouwen,

en bestaande uit: flexibele transportband, (eventueel) ophanging, (eventueel) bandondersteuning, aandrijving, los- en laadsysteem.

Exclusief opslagsysteem.

C 4096

[Vervallen per 01-01-2009]

Wrijvingsarme en stofemissiebeperkende transportband

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij het transporteren van bulkgoederen door een transportband die in een trog in een gesloten omkasting loopt, waarbij door het in stand houden van een luchtfilm tussen de trog en de transportband de wrijving wordt geminimaliseerd,

en bestaande uit: gesloten trogsecties, aandrijving, transportband, spaninrichting, luchtvoorziening.

Exclusief opslagsysteem.

A 4097

[Vervallen per 01-01-2009]

Windreductiescherm rondom grote bulkopslag

bestemd voor: het met minimaal 25% reduceren van de stofverspreiding bij opslag van bulkgoederen in de open lucht, die ten minste 10 ton groot zijn, door het plaatsen van schermen, voor zover het windreductiescherm niet verplicht is volgens vergunning of wetgeving,

en bestaande uit: schermconstructie.

B 4100 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Natstraalinstallatie

bestemd voor: het stofvrij stralen van oppervlakken in de buitenlucht met behulp van een nat of vochtig straalmiddel,

en bestaande uit: compressor, tank, straaleenheid, slangen, filter, waterpomp.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 4101 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Stofvrij straalsysteem

bestemd voor: het afzuigen en scheiden van het bij het stralen van oppervlakken in de buitenlucht gebruikte straalmiddel en het daarbij vrijkomende stof,

en bestaande uit: (eventueel) gevelcabine, straaleenheid, (eventueel) slangen, stofvrije straalkoppen, filter.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4120

[Vervallen per 01-01-2009]

Rookgasbehandelingssysteem voor las-, soldeer- of snijdampen

bestemd voor: het afzuigen en filteren van las-, soldeer- of snijdampen, waarbij de gezuiverde lucht direct naar buiten wordt geblazen en niet meer dan 1 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: afzuigsysteem, filtersysteem, bedieningseenheid, (eventueel) warmtewisselaar.

Toelichting: Filtersystemen waarbij de lucht geheel of gedeeltelijk gerecirculeerd wordt komen niet in aanmerking.

B 4140

[Vervallen per 01-01-2009]

Alkalizoutvrije vulcanisatie-installatie (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het vulcaniseren van rubber met waterstofperoxide, waardoor het vulcaniseren met alkalizouten wordt vermeden, door aanpassing of vervanging van een bestaande installatie,

en bestaande uit: (aanpassing van) vulcanisatie-installatie.

B 4141 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Gesloten malsysteem voor kunstharsverwerking

bestemd voor: het verwerken van kunstharsen in een gesloten mal voorzien van vacuüminjectie- of overdruksysteem ter vermijding van styreenemissies,

en bestaande uit: vacuüm- of persinstallatie, gesloten malsysteem, injectie-apparatuur, (eventueel) oven.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4150

[Vervallen per 01-01-2009]

Regeleenheid elektrodynamisch remmen

bestemd voor: het geluidarm remmen van diesel locomotieven in het snelheidsgebied tot 30 km/uur,

en bestaande uit: elektronische regeleenheid voor dynamisch remmen.

B 4151

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidsreducerend smeersysteem voor tram- en treinstellen of rangeerterreinen

bestemd voor: het reduceren van rem- of frictiegeluid van tram- of treinstellen of afremsystemen op rangeerterreinen door het op de wielen of rails aanbrengen van een microfilm van water of biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet,

en bestaande uit: smeersysteem.

C 4155 aftopping: € 37.000

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidsreducerende voorzieningen voor lichte propellervliegtuigen

bestemd voor: het terugbrengen van het brongeluidsniveau van lichte propellervliegtuigen door aanpassing van het vliegtuig of vervanging door een nieuw vliegtuig, waarbij:

 • a. voor vliegtuigen met een maximaal toegelaten startmassa M van 5.700 kg of minder het maximaal toegelaten geluidsniveau gemeten volgens ICAO hoofdstuk 6 niet meer mag bedragen dan:

  M [in kg]

  geluidsniveau [in dB(A)]

  5.700 tot 1.500

  76

  1.500 tot 600

  64 + (M-600)/75

  600 of minder

  64

 • b. voor vliegtuigen met een maximaal toegelaten startmassa M van 8.618 kg of minder het maximaal toegelaten geluidsniveau gemeten volgens ICAO hoofdstuk 10 niet meer mag bedragen dan:

  M [in kg]

  geluidsniveau [in dB(A)]

  8.618 tot 1.325

  80

  1.325 tot 618

  68 + (M-618)*12/707

  618 of minder

  68

en bestaande uit: (eventueel) een geluiddemper op de uitlaat, (eventueel) een drie- of meerbladige propeller, (eventueel) aandrijfeenheden waarbij het maximum (start-) vermogen wordt bereikt bij een propellertoerental kleiner dan of gelijk aan 2.200 rpm.

De investering in een nieuw vliegtuig komt voor maximaal € 37.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

Toelichting: ICAO staat voor International Civil Aviation Organization.

B 4160 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Vast opgesteld lagedruk aggregaat

bestemd voor: het laden of lossen van bulkgoederen door een vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat,

en bestaande uit: vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4161 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme opbouw voor bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen

bestemd voor: het verminderen van piekniveau's tijdens het laden en lossen in de bebouwde omgeving door het aanbrengen van geluidarme voorzieningen op een bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen,

 • waarbij de aanwezige motor minimaal aan de Euro 3-eisen voldoet, en

 • waarbij op een afstand van 7,5 meter het geluidsdrukniveau (LpA) minder dan 60 dB(A) bedraagt gemeten volgens de Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen, rapport DGT-RPT-020131 van 11 november 2002 opgesteld door TNO,

en bestaande uit: een bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen met een geluidarme vloer, geluidarme wanden, geluidarme laadklep, (eventueel) geluidarme topklep, (eventueel) geluidarme roldeur, (eventueel) geluidarme zijdeur, (eventueel) geluidarme koeling, (eventueel) achteruitrijdpiepje.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4162 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanpassen motorgeluid voor bakwagen, trekker of bestelwagen

bestemd voor: het stiller maken van een conventionele bakwagen, trekker of bestelwagen, voorzien van een motor die ten minste aan de Euro 3 eisen voldoet, tijdens het laden en lossen in de bebouwde omgeving door:

 • een aanpassing in het motormanagementsysteem (silent-mode), en

 • een elektronisch geregelde ventilatorkoppeling, en

 • een grotere uitlaatdemper die op commando gedempt kan worden en afblaasdempers voor het luchtdrukremsysteem, en

 • een slotsysteem dat de deuren zelf in het slot trekt,

en bestaande uit: bovenstaande voorzieningen voor reductie van het motorgeluid.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4170 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme toplaag voor bedrijfsterreinen (aanpassing bestaande situatie)

bestemd voor: het renoveren van bestaande verhardingen van een bedrijfsterrein in de buitenlucht, door op de bestaande verharding een nieuwe toplaag aan te brengen bestaande uit een semi-open asfaltmengsel van maximaal 20 mm dikte, met een slijtvastheid die minimaal gelijkwaardig is aan steenmastiekasfalt, waardoor het geluidsvermogensniveau op het bedrijfsterrein met ten minste 4 dB(A) afneemt ten opzichte van de bestaande situatie,

en bestaande uit: dunne toplaag van semi-open asfalt.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4171 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme ventilator

bestemd voor: het verplaatsen van lucht voor warmtewisselaars, koeltorens en ventilatiesystemen met een installatie, die

 • buiten opgesteld is of in een muur of dak is geplaatst, en

 • die lucht van binnen naar buiten of van buiten naar binnen transporteert, en

 • waarvan het geluidsvermogensniveau overeenkomstig ISO 1680/1 niet meer bedraagt dan 28+30logU-5logD+10logP (U is de omtreksnelheid van de waaier in m/s, D is de diameter van de waaier in m, en P is het nominale elektrische aandrijfvermogen in kW),

en bestaande uit: ventilator, aandrijfmechanisme, (eventueel) toerenregeling.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek

B 4172 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarm stroomaggregaat op binnenvaartschip

bestemd voor: het afgeven van stroom voor gebruik aan boord van een binnenvaartschip door een vast op het schip opgesteld aggregaat, waarvan het geluidsvermogensniveau niet meer bedraagt dan 88 dB(A),

en bestaande uit: stroomaggregaat met geluiddempende voorzieningen.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 4180

[Vervallen per 01-01-2009]

Lichtscherminstallatie voor bovenafscherming van kassen (aanpassen bestaande kas)

bestemd voor: het van zonsondergang tot zonsopgang afschermen van het kasdek in een bestaande tuinbouwkas zonder Groen Label certificaat op basis van Certificeringschema 8.0, waarbij ten minste 95% van de lichtuitstraling van de tuinbouwkas wordt teruggehouden, waardoor ontheffing van de donkerteperiode ingevolge het Besluit glastuinbouw wordt verkregen,

en bestaande uit: lichtschermen.

B 4181

[Vervallen per 01-01-2009]

Lichtvervuilingbeperkende verlichting (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het 's avonds en 's nachts verminderen van lichtvervuiling door aanpassing of vervanging van bestaande verstorende lichtbronnen in de open lucht door:

 • a. energiezuinige groenlicht emitterende lichtbronnen met dezelfde lichtintensiteit als de vervangen lichtbronnen,

 • b. en bestaande uit: groenlicht uitstralende buitenverlichting, of

 • c. het aansturen van op wind- of zonne-energie werkende led-markeringen of straatverlichting van wegen en bedrijventerreinen met behulp van aanwezigheidssensoren,

en bestaande uit: led-markeringen of straatverlichting, windturbine of zonnecollector, regelunit, aanwezigheidssensoren.

A 5000 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluid- en emissiearme mobiele machine

bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden door een mobiele machine met een verbrandingsmotor,

 • die is genoemd in onderstaande lijst bedrijfsmiddelcodes:

  E 5101 Geluidarme mobiele puinbreker;

  E 5110 Houtversnipperaar;

  E 5111 Geluidarme gazonmaaier;

  E 5130 Milieuvriendelijke landbouwtrekker;

  E 5131 Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine;

  E 5150 Geluidarm hydrauliekaggregaat;

  E 5151 Geluidarm stroomaggregaat;

  E 5160 Geluidarme motoraangedreven compressor;

  E 5170 Geluidarme motorpomp;

  E 5180 Geluidarme laadschop;

  E 5181 Geluidarme graafmachine;

  E 5190 Geluidarme mobiele kraan;

  E 5200 Geluidarme vorkheftruck;

  E 5201 Geluidarme telescooplader/verreiker, en

 • die voldoet aan de eisen zoals genoemd in de omschrijving van bovenstaande bedrijfsmiddelen, en

 • waarbij de emissies bij machinemotoren die werken met een constant toerental de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIa van EG-richtlijn 2004/26/EG niet overschrijden, of

 • waarbij de emissies bij machinemotoren die werken met een variabel toerental de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIb van EG-richtlijn 2004/26/EG niet overschrijden,

en bestaande uit: mobiele machine.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Mobiele machines die alleen emissiearm zijn kunnen worden gemeld onder C 5001. Voor de genoemde grenswaarden zie onderdeel 6 van de Milieulijst.

C 5001

[Vervallen per 01-01-2009]

Emissiearme mobiele machine

bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden door een mobiele machine met een verbrandingsmotor,

 • waarvan het eventueel aanwezige hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • waarbij de emissies bij machinemotoren die werken met een constant toerental de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIa van EG-richtlijn 2004/26/EG niet overschrijden, of

 • waarbij de emissies bij machinemotoren die werken met een variabel toerental de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIb van EG-richtlijn 2004/26/EG niet overschrijden,

en bestaande uit: mobiele machine.

Toelichting: Geluid- en emissiearme mobiele machines kunnen worden gemeld onder A 5000. Voor de genoemde grenswaarden zie onderdeel 6 van de Milieulijst.

F 5050

Brandstofcelsysteem voor aandrijving van transportmiddelen

bestemd voor: het opwekken van elektrische energie met een vermogen van maximaal 1.000 kW waarbij de brandstof rechtstreeks wordt omgezet in elektrische energie, ten behoeve van aandrijving van transportmiddelen,

en bestaande uit: systeem van brandstofcellen, elektrisch aandrijfsysteem.

B 5060 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektro- of gasmotor voor vaartuigen

bestemd voor: het voortstuwen van vaartuigen die voor de voortstuwing voorzien zijn van:

 • a. uitsluitend een elektromotor, of

 • b. uitsluitend een LPG- of aardgasmotor, of

 • c. een elektromotor als hoofdmotor in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride),

en bestaande uit: motor(en), (eventueel) gastank, (eventueel) accu's, (eventueel) oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 5061

[Vervallen per 01-01-2009]

Ombouwset van dieselmotoren naar LPG- of aardgasmotoren

bestemd voor: het ombouwen van dieselmotoren van onderstaande vaartuigen naar motoren die aardgas dan wel LPG als brandstof gebruiken, ter beperking van de emissie van NOx en deeltjes:

 • a. een vaartuig dat goederen transporteert op binnenwateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijlszone), of

 • b. een vaartuig dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen over binnenwateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone),

en bestaande uit: vaartuiggebonden installatie voor opslag, toevoer, injectie en ontsteking van aardgas of LPG.

B 5070 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektrisch aangedreven voertuig

bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen over de openbare weg met een voertuig, niet zijnde tram of metro, met een elektromotor als hoofdmotor, eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride), door een bedrijf dat of geen BPM is verschuldigd of de BPM geheel kan terugvragen,

en bestaande uit: elektrisch aangedreven voertuig, (eventueel) oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Hybride personenauto's waarvoor een verlaagd tarief BPM is betaald komen niet in aanmerking.

F 5071

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektrisch aangedreven goederentram

bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoer van uitsluitend goederen over het tramnet in de bebouwde omgeving in een tram met een elektromotor als hoofdmotor,

en bestaande uit: elektrisch aangedreven tram.

B 5072 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektrisch aangedreven mobiele machine

bestemd voor: het reinigen van straten en verhardingen of het onderhouden van bermen, gazons en andere groenvoorzieningen in de bebouwde omgeving met een mobiele machine met een elektromotor als hoofdmotor, eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride), waarvan het eventuele hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare en niet-toxische olie,

en bestaande uit: elektrisch aangedreven mobiele machine, (eventueel) oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5073 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektrisch aangedreven heftruck

bestemd voor: het heffen en verplaatsen van goederen met een voertuig,

 • voorzien van een elektromotor als hoofdmotor;

 • met een hefvermogen van 15 ton of meer;

 • die is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats;

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare en niet-toxische olie,

en bestaande uit: heftruck, (eventueel) oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie voor heftrucks met een verbrandingsmotor de bedrijfsmiddelcodes A 5000, C 5001 of E 5200.

B 5075 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Bus met hybridemotor

bestemd voor: het vervoer van personen over de weg door een diesel-elektrisch aangedreven voertuig voorzien van meer dan 8 passagiersplaatsen buiten de bestuurder,

en bestaande uit: autobus voorzien van diesel-elektrische aandrijving.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5090 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Hydraulisch heiblok

bestemd voor: het heien van funderingspalen door een hydraulisch aangedreven heiblok, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: hydraulisch heiblok.

Exclusief generator.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5091 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Hydraulische boorstelling

bestemd voor: het boren van gaten ten behoeve van funderingspalen met een hydraulische boorstelling, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: hydraulisch systeem, boorkast, avegaarboor.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5101 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme mobiele puinbreker

bestemd voor: het breken van steen- en betonpuin tot granulaat in een niet-vast opgestelde mobiele breekinstallatie, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 114 dB(A),

en bestaande uit: mobiele puinbreker voorzien van een toevoermond met (eventueel) trilgoot, (eventueel) voorzeef, (eventueel) transportbanden, (eventueel) magneetband.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme mobiele puinbrekers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5110 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme mobiele houtversnipperaar

bestemd voor: het versnipperen van houtige gewassen door een niet-vast opgestelde machine, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 117 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: mobiele houtversnipperaar.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme houtversnipperaars kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5111 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme gazonmaaier

bestemd voor: het maaien van gazons, sportvelden en sportbanen door een zelfrijdende, van een verbrandingsmotor voorziene gazonmaaier met een minimale maaibreedte van 70 cm,

 • waarvan het eventueel aanwezig hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 97 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van minimaal 70 cm en maximaal 120 cm, of

  • b. 102 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van meer dan 120 cm,

en bestaande uit: zelfrijdende gazonmaaier.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Elektrische gazonmaaiers kunnen worden gemeld onder B 5072 en emissiearme gazonmaaiers met een verbrandingsmotor onder A 5000 en C 5001.

E 5112

[Vervallen per 01-01-2009]

Mobiele compostomzetmachine

bestemd voor: het mechanisch omzetten, beluchten en mengen van organisch materiaal tijdens de compostbereiding door een niet baangebonden compostomzetmachine, welke uitsluitend voor dat doel geschikt is en waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: niet baangebonden compostomzetmachine.

A 5120

[Vervallen per 01-01-2009]

Natte mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen in een mobiele installatie door natte scheiding met tegenstroom en wervelbed, waarbij de tarra op de rooiakker achterblijft en het gebruikte water of op de rooiakker achterblijft of wordt hergebruikt, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: natte mobiele tarrascheidingsinstallatie.

B 5121

[Vervallen per 01-01-2009]

Droge mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen in een mobiele installatie op basis van een zwevend-zandbed, waardoor de tarra op de rooiakker achterblijft, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: droge mobiele tarrascheidingsinstallatie.

E 5122 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Rooimachine met tarrareinigingsinstallatie

bestemd voor:

 • a. het rooien van bieten, wortels, bollen of andere knollen, waarbij aanhangende aarde en zand worden verwijderd met ten minste drie verschillende reinigingstechnieken waarvan ten minste twee van de volgende:

 • zeefketting;

 • axiaalrollen;

 • sterrenbed;

 • minimaal 3 borstels;

 • een wrijfband;

 • reinigingszonnen (verschillende typen zonnen tellen als verschillende technieken), of

 • b. het rooien van prei waarbij aanhangende aarde en zand worden verwijderd met een klop- of schudsysteem, waarbij loof en/of wortels op de akker worden verwijderd met een afsnijdinrichting en pelrollen en waarbij de preibox automatisch wordt gevuld. Het eventueel aanwezige hydraulisch systeem van bovenstaande rooimachines moet gevuld zijn met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: rooier voor wortels, prei, bieten, bollen of knollen, (eventueel) preiboxen.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Niet-zelfrijdende rooimachines kunnen ook onder deze code worden gemeld. Emissiearme rooimachines kunnen worden gemeld onder C 5001.

E 5130 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Milieuvriendelijke landbouwtrekker

bestemd voor: het trekken en/of aandrijven van werktuigen door een landbouwtrekker,

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsdrukniveau LpA(7,5m) van maximaal 59+11logP, bepaald volgens EG-richtlijn 74/151/EG (P is het vermogen in kW, bepaald volgens richtlijn ECE-R24),

en bestaande uit: milieuvriendelijke landbouwtrekker.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme landbouwtrekkers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5131 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwproducten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen door een zelfrijdende machine, waarvan het hydraulisch systeem gevuld is met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en dat niet gekoppeld wordt aan een hydraulisch systeem met gewone olie,

en bestaande uit: zelfrijdende landbouwmachine.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zowel landbouwmachines met een verbrandingsmotor als elektrisch aangedreven landbouwmachines kunnen onder deze code worden gemeld. Emissiearme gemotoriseerde landbouwmachines kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5132 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachine

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwproducten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen door een getrokken machine met een eigen hydraulisch systeem, dat is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en dat niet gekoppeld wordt met een hydraulisch systeem met gewone olie,

en bestaande uit: getrokken landbouwmachine.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5140 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme veeg- of veegzuigmachine

bestemd voor: het vegen van straten met een zelfrijdende veeg- of veegzuigmachine:

 • waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • waarbij de uitgeblazen lucht van fijn stof wordt ontdaan met een verwijderingsrendement van ten minste 95% voor PM5 en ten minste 97% voor PM10, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 85+11logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: veeg- of veegzuigmachine.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zowel straatveegmachines met een verbrandingsmotor als elektrisch aangedreven straatveegmachines kunnen onder deze code worden gemeld.

B 5141 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme kolkenzuiger

bestemd voor: het leegzuigen van straat- en rioolkolken met een kolkenzuiger, waarvan de pomp wordt aangedreven door de aftakas, en waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 98 dB(A)/1pW,

en bestaande uit: kolkenzuiger.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5142 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme vuilniswagen

bestemd voor: het inzamelen van huisvuil of bedrijfsafval met een vuilniswagen, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 96 dB(A)/1pW,

en bestaande uit: vuilniswagen.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5143 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

bestemd voor: het reinigen van vloeren en straten met een zelfrijdende, door een verbrandingsmotor aangedreven vloeren- en stratenreiniger,

 • waarbij uitsluitend met water wordt gereinigd onder een druk van ten minste 250 bar, en

 • waarbij het gebruikte reinigingswater retour wordt genomen, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 101 dB(A)/1 pW voor een vloeren- en stratenreiniger met een vermogen tot maximaal 55 kW, of

  • b. 82+11logP voor een vloeren- en stratenreiniger met een vermogen van meer dan 55 kW (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende vloeren- en stratenreiniger.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5150 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarm hydrauliek aggregaat

bestemd voor: het genereren van druk voor hydraulische werktuigen door een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven aggregaat,

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 100 dB(A)/1 pW voor een aggregaat met een vermogen tot maximaal 78 kW, of

  • b. 83+9logP voor een aggregaat met een vermogen groter dan 78 kW (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: mobiel hydrauliek aggregaat.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme hydrauliek aggregaten kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5151 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarm stroomaggregaat

bestemd voor: het afgeven van stroom voor laswerk of arbeidsvermogen door een niet-vast opgestelde aandrijfmotor en generator met een op rotatie berustende werking, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 87+logPel (Pel is het elektrisch vermogen in kVA),

en bestaande uit: niet-vast opgesteld stroomaggregaat.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme stroomaggregaten kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5160 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme motoraangedreven compressor

bestemd voor: het samenpersen en verplaatsen van lucht door een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven toestel waarmee lucht wordt samengeperst en verplaatst,

 • met uitzondering van ventilatoren en vacuümpompen, en

 • met een capaciteit van maximaal 30 m3/min, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 94+2logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: niet-vast opgestelde motoraangedreven compressor.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme compressoren kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5170 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme motorpomp

bestemd voor: het oppompen van water met een niet-vast opgestelde pomp, aangedreven door een verbrandingsmotor met een geluidsvermogensniveau van maximaal 95 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: motorpomp met eigen verbrandingsmotor.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme motorpompen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5180 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme laadschop

bestemd voor: het laden, lossen, vervoeren of zeven van materiaal door een zelfrijdend, door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen of rupsbanden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW,

 • dat aan de voorzijde is uitgerust met een bak, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • dat voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 100 dB(A)/1 pW voor een laadschop met een vermogen tot maximaal 66 kW, of

  • b. 80+11logP voor een laadschop met een vermogen groter dan 66 kW (P is het motorvermogen is in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende laadschop.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme laadschoppen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5181 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme graafmachine

bestemd voor: het graven, laden, lossen, vervoeren, slopen, knippen, zeven of vergruizen van materiaal, of het maaien en reinigen van sloten en bermen door een werktuig met een zelfrijdende, door een verbrandingsmotor aangedreven onderwagen en een bovenwagen die een zwenkbeweging van meer dan 360° kan uitvoeren door bewegingen van de giek en de arm, en die aan de voorzijde is uitgerust met een bak, sloopschaar, zeef, vergruizer of palenkraker,

 • met een geïnstalleerd vermogen groter dan 15 kW, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • dat voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 82+9logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende graafmachine.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme graafmachines kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5190 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme mobiele kraan

bestemd voor: het hijsen van vrachten door een zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan op banden met een maximale hijslast van 60 ton,

 • die is toegelaten op de openbare weg, en

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

  • a. 100 dB(A)/1 pW voor een telescoopkraan met een vermogen tot maximaal 55 kW, of

  • b. 81+11logP voor een telescoopkraan met een vermogen groter dan 55 kW (P is het motorvermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14), of

 • c. 96 dB(A)/1 pW voor een torenkraan,

en bestaande uit: zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme mobiele kranen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

B 5191 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme autolaadkraan

bestemd voor: het laden en lossen van vracht met behulp van een vast op een voertuig gemonteerde autolaadkraan die is voorzien van een eigen aandrijving, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 100 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: autolaadkraan.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5200 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme vorkheftruck

bestemd voor: het heffen en verplaatsen van goederen met een door een verbrandingsmotor aangedreven vorkheftruck,

 • die is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats,

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 100 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: vorkheftruck met verbrandingsmotor.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Elektrisch aangedreven vorkheftrucks komen niet voor deze code in aanmerking, maar kunnen we onder code B 5073 gemeld worden. Emissiearme heftrucks kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5201 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme telescooplader of verreiker

bestemd voor: het verplaatsen van materiaal door een zelfrijdend, door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW, aan de voorzijde uitgerust met gereedschap, waarmee materiaal geladen of gelost kan worden,

 • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

 • dat voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 82+11logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende telescooplader of verrreiker.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme telescoopladers of verreikers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

B 6050

[Vervallen per 01-01-2009]

Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen

bestemd voor: het met ten minste twee sensoren vroegtijdig detecteren van lekken bij opslagen van toxische gassen, zoals ammoniak of chloor, groter dan 5 Nm3, met activering van een systeem dat het ontsnappen van de gassen tegengaat of met automatische doormelding naar een alarmcentrale,

en bestaande uit: early warning gasdetectieapparatuur, (eventueel) apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale, (eventueel) noodopslagtank die aantoonbaar geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering.

B 6060

[Vervallen per 01-01-2009]

Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton

bestemd voor: het vroegtijdig detecteren van brand in chemicaliënopslagruimten met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton, met activering van een blussysteem of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover het systeem niet verplicht is vanuit het Brandconcept of de milieuvergunning,

en bestaande uit: detectieapparatuur, (eventueel) automatisch brandblussysteem, (eventueel) apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale.

Toelichting: Branddetectiesystemen bij vuurwerkopslagen komen niet in aanmerking. Vuurwerkopslagen worden niet aangemerkt als chemicaliënopslagen.

B 6061

[Vervallen per 01-01-2009]

Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen

bestemd voor: het bij brand vol schuimen van de opslagruimte bij installaties waarbij op grond van richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) het voldoen aan beschermingsniveau 1 niet verplicht is,

en bestaande uit: lichtschuimgeneratoren.

B 6062

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrij gekoelde bulkopslag van LPG of toxische gassen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulkopslagtanks door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem.

B 6063

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrij gekoeld bulktransport van LPG en toxische gassen per binnenvaartschip

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulktransporttanks van een binnenvaartschip door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem.

A 6064

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrij gekoeld bulktransport van LPG of toxische gassen per tankcontainer of tankwagen

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulktransporttanks van een tankwagen of een tankcontainer door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-)koelsysteem.

A 6065

[Vervallen per 01-01-2009]

Halogeenvrije gekoelde verlading van LPG of toxische gassen

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen bij verladingsinstallaties door gekoeld verladen of verpompen, waarbij wordt gekoeld met een passend halogeenvrij koelsysteem, eventueel gevolgd door opwarming tot de gewenste transporttemperatuur door middel van verdamping,

en bestaande uit: (verdampings-)koelsysteem, verdampingseenheid.

A 6067

[Vervallen per 01-01-2009]

Warmtebestendige tankondersteuning voor lading met hoge temperatuur (ombouw)

bestemd voor: het ondersteunen van tanks met een vloeibare lading met een temperatuur van maximaal 250 ºC op een bestaand binnenvaartschip waarbij de niet-warmtebestendige ondersteuning van de tanks wordt vervangen door een gelaagde en drukvaste tankondersteuning waarmee temperatuurverschillen tussen de lading en het water wordt opgevangen conform de eisen van de ADNR en die is gecertificeerd door een erkend classificatiebureau,

en bestaande uit: een gelaagde en drukvaste ondersteuningsconstructie.

Toelichting: ADNR staat voor Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin.

B 6068

[Vervallen per 01-01-2009]

Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip

bestemd voor: het voorkomen van aanvaringen van binnenvaartschepen, doordat bij uitval van het primaire besturingssysteem binnen 5 seconden automatisch een niet-handbediend noodbesturingssysteem wordt ingeschakeld,

en bestaande uit: automatisch noodbesturingssysteem.

B 6069 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Gladde ankers en kluizen voor een binnenvaartschip

bestemd voor: het bij aanvaringen verkleinen van de kans op doorboring van de wand van een binnenvaartschip door het glad afwerken van de ankers en kluizen van een nieuw binnenvaartschip zonder Rijnvaartverklaring of een bestaand binnenvaartschip,

en bestaande uit: glad afgewerkte ankers en kluizen.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6070

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvaringsbestendige binnenvaarttanker voor ammoniak of LPG

bestemd voor: het uitsluitend vervoeren van LPG of ammoniak over binnenwateren in dubbelwandige binnenvaartschepen, die voorzien zijn van een waarschuwingssysteem bij het manoeuvreren van het schip,

en bestaande uit: dubbelwandige (roestvrij) stalen wanden en tanks, waarschuwingssysteem bij het manoeuvreren.

A 6071

[Vervallen per 01-01-2009]

Hittewerende coating van LPG-transporttank

bestemd voor: het verminderen van de kans op het bezwijken van de tankwand van een LPG-transporttank op een schip, een treinwagon, een tankwagen of een tankcontainer door warmtestraling bij brand door de wand van de LPG-transporttank van een hittewerende coating te voorzien,

en bestaande uit: hittewerende coating.

B 6072

[Vervallen per 01-01-2009]

Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations

bestemd voor: het bestrijden van beginnende branden en het voorkomen van explosies bij het lossen van LPG-tankwagens bij tankstations door vroegtijdig en automatisch blussen van de brand en koelen van de tankwagen,

en bestaande uit: sprinklernetwerk, delugeklep, waterreservoir, branddetectiesysteem dat de delugeklep bedient.

A 6073

[Vervallen per 01-01-2009]

Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen

bestemd voor: het verminderen van het risico van een zwaar ongeval door het omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip,

en bestaande uit: laad- en losvoorzieningen en (eventueel) kadefaciliteiten die noodzakelijk zijn om vervoer via een binnenvaartschip mogelijk te maken.

B 6080

[Vervallen per 01-01-2009]

Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie

bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van toxische gassen die kunnen vrijkomen uit een chemische procesinstallatie of een verladingsinstallatie. De uitsluitend daartoe bestemde constructie dient in overeenstemming te zijn met de eisen vanuit arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding zoals blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag,

en bestaande uit: een constructie welke als een tweede omhulling de proces- of verladingsinstallatie omsluit zodanig dat er geen toxisch gas naar buiten kan treden.

Exclusief gasopvang- en neutralisatie-installatie.

A 6090

[Vervallen per 01-01-2009]

Noodopvang voor regenwater

bestemd voor: de noodopvang van regenwater bij grote regenval, waarbij het opgevangen water vertraagd via een infiltratiesysteem in de bodem of via het oppervlaktewater wordt afgevoerd en waarbij maximaal 25% van het opgevangen regenwater als gietwater in land- en tuinbouw wordt toegepast,

en bestaande uit: ondergronds wateropslagsysteem met een totale opslagcapaciteit van ten minste 2.000 m3 per hectare verhard oppervlak, (eventueel) elektronische regeling, (eventueel) drukverdelende (teelt)vloer, (eventueel) infiltratiesysteem.

E 6091

[Vervallen per 01-01-2009]

Verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir

bestemd voor: het in het geval van calamiteiten tijdelijk opslaan van bodembedreigende stoffen, niet zijnde rioolwater, in een verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir op een locatie niet zijnde een op- en overslagplaats met een capaciteit van meer dan 10 ton,

en bestaande uit: verplaatsbare opslagzak, (eventueel) haspel, (eventueel) haspelwagen.

A 6092

[Vervallen per 01-01-2009]

Noodopslagvoorziening voor rioolwater

bestemd voor: de tijdelijke berging van rioolwater in bergingszakken of -slurven ter voorkoming van riooloverstort,

en bestaande uit: bergingszakken of -slurven, (eventueel) apparatuur voor lokale zuivering voorafgaand aan lozing of infiltratie.

B 6094

[Vervallen per 01-01-2009]

Uitklapbare waterkering

bestemd voor: het voorkomen van overstromingen of de verspreiding van verontreinigd blus-, afval- of regenwater bij calamiteiten, door een uitklapbare waterkerende constructie, die buiten gebruik ter plaatse ondergronds is opgeslagen,

en bestaande uit: stalen uitklapbare damwand, betonnen goot, afdekplaten.

B 6100 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Overstromingsbestendige olie/water-afscheider

bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door een mechanische afscheider met een coalescentie- of platenpakket, zonder gebruikmaking van olieabsorberend materiaal of chemicaliëndosering, waarbij het effluent maximaal 5 mg minerale olie per liter water bevat, en die bij overstromingen geen olie kan lekken, bijvoorbeeld door toepassing van een kloksysteem,

en bestaande uit: een overstromingsbestendige coalescerende afscheider of overstromingsbestendige afscheider met een platenpakket, (eventueel) sedimentatie-eenheid of slibvangput.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Alleen overstromingsbestendige olie-afscheiders voorzien van een platen- of coalescentiepakket komen in aanmerking. Niet-overstromingsbestendige olie-afscheiders kunnen worden gemeld onder code E 9290.

B 6111 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Ingeterpte of ondergrondse dubbelwandige tanks en leidingen voor bodembedreigende vloeistoffen

bestemd voor: het ter voorkoming van bodemverontreiniging in dubbelwandige tanks ondergronds of ingeterpt opslaan en/of in dubbelwandige leidingen ondergronds transporteren van niet-explosieve vloeistoffen die volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) als bodembedreigend worden aangemerkt, waar volgens het Activiteitenbesluit kan worden volstaan met een enkelwandige tank,

en bestaande uit: dubbelwandige tanks en/of dubbelwandige leidingen, (eventueel) lekdetectiesysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6112

[Vervallen per 01-01-2009]

Ingeterpte of ondergrondse opslag van explosieve gassen

bestemd voor: het ingeterpt of ondergronds opslaan in tanks van explosieve gassen, niet zijnde LPG,

en bestaande uit: het interpen en afdekken van ondergrondse tank met corrosiebescherming.

Exclusief de tank.

B 6140 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Dubbele mechanische asafdichting

bestemd voor: het verminderen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen langs roterende assen van machines, door een dubbele mechanische afdichting die voldoet aan ISO21049, categorie 3, arrangement 3,

en bestaande uit: dubbele mechanische asafdichting.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6142 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Afsluiter voorzien van een metalen balg

bestemd voor: het regelen of beperken van de omvang van stromen van vluchtige organische stoffen in leidingen, waarbij de afsluiteras is voorzien van een metalen balg die verdampings- of lekverliezen voorkomt,

en bestaande uit: afsluiter met metalen balg.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6150

[Vervallen per 01-01-2009]

Zoutelektrolyse-apparatuur

bestemd voor: het op de plaats van gebruik produceren van chloorbleekloog,

en bestaande uit: elektrolyse-apparatuur, (eventueel) zoutopslag, (eventueel) pekeldoseereenheid, pomp.

B 6160

[Vervallen per 01-01-2009]

Kathodische bescherming voor beton

bestemd voor: het kathodisch beschermen van beton tegen betonrot, waarbij een speciale betoncoating als anode en de bewapening als kathode fungeert,

en bestaande uit: anode (betoncoating), gelijkrichter, elektronische besturing.

B 7030 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Geluidarme scheepsschroef

bestemd voor: het reduceren van trillings- en cavitatiegeluid bij schepen door het gebruik van een vervormbare kunststof scheepsschroef,

en bestaande uit: kunststof schroef.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 7040

[Vervallen per 01-01-2009]

Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten

bestemd voor: het ter vermijding van bijvangst verdrijven van walvisachtigen door aan de visnetten bevestigde apparatuur die ultrasoon geluid produceert met een variabele pulssnelheid, zoals omschreven in Annex II van EG-verordening 812/2004, voor visserijschepen die niet langer dan 12 meter zijn of die uitsluitend buiten de Europese wateren vissen,

en bestaande uit: akoestische afschrikkingsapparatuur.

F 7050

[Vervallen per 01-01-2009]

Zeeviskwekerij

bestemd voor: het diervriendelijk kweken van zeevis in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5 m3 water per kilogram verstrekt voer per dag, waarbij de juveniele vis verkregen wordt van gekweekte oudervissen en waarbij het verstrekte voer:

 • duurzaam gekweekt wordt, of

 • van plantaardige oorsprong is, of

 • afkomstig is van reststromen uit de levensmiddelenindustrie, of

 • afkomstig is van een MSC-gecertificeerde bron.

Het diervriendelijk kweken van de vis dient te voldoen aan het toetsingskader door de Raad voor Dieren Aangelegenheden,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringsapparatuur, recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

Toelichting: MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een internationaal keurmerk voor duurzame visserij.

Onder reststromen worden verstaan stromen die vrijkomen bij productie in de levensmiddelenindustrie. Vismeel wordt niet tot deze bronnen gerekend.

D 7051

[Vervallen per 01-01-2009]

Visgeleidingssysteem

bestemd voor: het opheffen van kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis,

en bestaande uit: vistrap en/of visgeleidingssysteem en/of visbypass-systeem.

F 7052

[Vervallen per 01-01-2009]

Mosselhangcultuur ter vervanging van bodemberoerende mosselvisserij

bestemd voor: het kweken van mosselen met uitsluitend kunstmatige hechtingssubstraten, ter vervanging van bodemberoerende mosselvisserij, waarbij de mosselvisinstallatie op het schip permanent wordt verwijderd en wordt vervangen door een oogstvoorziening voor de mosselhangcultuur of waarbij het schip met mosselvisinstallatie wordt vervangen door een schip dat uitsluitend geschikt is voor de oogst van mosselhangculturen,

en bestaande uit: hechtingssubstraat, drijvers, verankering, oogstvoorziening.

A 7053

[Vervallen per 01-01-2009]

Mosselzaadinvanginstallatie

bestemd voor: het invangen van mosselzaad met uitsluitend kunstmatige hechtingssubstraten, waarbij de bodemberoerende mosselzaadinvang vervangen wordt,

en bestaande uit: mosselzaadinvanginstallatie bestaande uit hechtingssubstraat, drijvers, verankering en oogstvoorziening

F 7054

[Vervallen per 01-01-2009]

Schaal- en schelpdierbroedinstallatie

bestemd voor: het broeden en opkweken van gebiedseigen schaal- en schelpdieren als kokkel, oester of mosselzaad uit ouderdieren in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een maximum verversingsgraad van 0,5% van het dagelijks debiet, waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt,

en bestaande uit: broedinstallatie, voerkweeksysteem.

F 7055

[Vervallen per 01-01-2009]

Schaal- of schelpdierkwekerij

bestemd voor: het kweken van schelp- of schaaldieren in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5% van het dagelijks debiet, waarbij de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren en waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt of afkomstig is van een MSC-gecertificeerde bron,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringsunit(s), recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

Toelichting: MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een internationaal keurmerk voor duurzame visserij.

B 7056

[Vervallen per 01-01-2009]

Zoetwaterviskwekerij

bestemd voor: het diervriendelijk kweken van zoetwatervis in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5 m3 water per kilogram verstrekt voer per dag, waarbij de juveniele vissen worden verkregen van gekweekte ouderdieren en waarbij het verstrekte voer:

 • duurzaam gekweekt wordt, of

 • van plantaardige oorsprong is, of

 • afkomstig is van reststromen uit de levensmiddelenindustrie, of

 • afkomstig is van een MSC-gecertificeerde bron.

Het diervriendelijk kweken van de vis dient te voldoen aan het toetsingskader door de Raad voor Dieren Aangelegenheden,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringsapparatuur, recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

Toelichting: MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een internationaal keurmerk voor duurzame visserij.

Onder reststromen worden verstaan stromen die vrijkomen bij productie in de levensmiddelenindustrie. Vismeel wordt niet tot deze bronnen gerekend.

B 7057 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Single- of twinrigvisinstallatie op bestaand visserijschip

bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan bodem door single- of twinrigvissen met een bestaand visserijschip, waarbij de bestaande boomkorinstallatie wordt verwijderd. Dat er niet meer met boomkor wordt gevist met het betreffende schip moet blijken uit het speciaal visdocument dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het schip heeft afgegeven,

en bestaande uit: (aanpassing van de) sleepinstallatie voor single- of twinrignetten, single- of twinrignetten, scheerborden, verwijderen boomkorinstallatie.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 7058 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Pulskorvisinstallatie op bestaand visserijschip

bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan bodem door pulskorvissen met een bestaand visserijschip, waarbij de bestaande boomkorvisinstallatie wordt verwijderd. Dat er niet meer met boomkor wordt gevist met het betreffende schip moet blijken uit het speciaal visdocument dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het schip heeft afgegeven,

en bestaande uit: pulskorvisinstallatie, verwijderen boomkorinstallatie.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 7060

[Vervallen per 01-01-2009]

Infiltratiesysteem

bestemd voor:

a. het bufferen en infiltreren van regenwater in een geperforeerde container, waarbij het regenwater na verblijf in deze container infiltreert in de bodem,

en bestaande uit: geperforeerde container, (eventueel) geotextiel, of

b. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem en/of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen,

en bestaande uit: geperforeerde leidingen, (eventueel) geotextiel, of

c. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,

en bestaande uit: wadi.

A 7061

[Vervallen per 01-01-2009]

Collectieve regenwateropslagplas voor de glastuinbouw

bestemd voor: het collectief opslaan van regenwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw in een in het landschap ingepaste plas voorzien van gebiedseigen beplanting, waarvan:

 • de oevers voorzien zijn van een natuurlijke oeverbescherming en niet verhoogd zijn, en

 • de voorzieningen voor de regenwatertoevoer en de wateronttrekking ondergronds zijn aangelegd, en

 • de opslagcapaciteit ten minste 2.000 m3 per hectare glasoppervlak bedraagt,

en bestaande uit: regenwateropslagplas, hoofdtransportleidingen.

en bestaande uit: put met regelpijp waarmee de grondwaterstand in hoogte geregeld kan worden.

A 7062

[Vervallen per 01-01-2009]

Regelpijp voor de berging van regenwater in drainagesystemen

bestemd voor: het reguleren van de afvoer van water in drainagesystemen in de landbouw door een regelpijp, waardoor het grondwaterpeil wordt geregeld en verdroging van of te natte landbouwgrond wordt voorkomen,

A 7063

[Vervallen per 01-01-2009]

Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater

bestemd voor: het tijdens hevige regenval opvangen en bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen niet zijnde kassen, waarbij het regenwater vertraagd wordt afgevoerd of nuttig wordt toegepast, en waarbij minimaal 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan worden gebufferd met een afvoersnelheid van maximaal 0,36 liter per uur per m2 ,

en bestaande uit: wateropslagvoorziening, (eventueel) verzwaarde dakconstructie, (eventueel) geotextiel, (eventueel) leidingwerk voor nuttige toepassing.

Toelichting: Bufferen en infiltreren van regenwater kan worden gemeld onder code F 7060.

F 7070

[Vervallen per 01-01-2009]

Vegetatiedak

bestemd voor: het afdekken en isoleren van dakconstructies van gebouwen door een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren,

en bestaande uit: waterkerende folie, teeltlaag, (eventueel) drainagelaag, (eventueel) kunstmatige bevloeiing en verankering, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande daken, (eventueel) nestelvoorzieningen.

F 7071

[Vervallen per 01-01-2009]

Gevelbegroeiingssysteem

bestemd voor: het isoleren van buitenmuren van gebouwen door een vegetatielaag ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en foerageermogelijkheden van dieren,

en bestaande uit: frame met gevelbeschermende laag en substraat, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande muren, (eventueel) irrigatieleidingwerk, (eventueel) nestelvoorzieningen.

B 7080 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden

bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei door een initiële antifouling-bedekking, die biocidevrij, kopervrij en niet-toxisch voor waterorganismen is, waarbij de PEC/PNEC-ratio voor ten minste 2 voor het ecosysteem maatgevende waterorganismen bepaald volgens de Biocidenrichtlijn (98/8/EC) niet meer dan 1 bedraagt,

en bestaande uit: borstelbare harde coating of ‘non-stick’ zachte coating.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Dat het beschermingssysteem geen biociden, koper of andere voor waterorganismen toxische stoffen bevat moet worden aangetoond met een certificaat of een meetrapport. PEC en PNEC uit de Biocidenrichtlijn staan voor Predicted Environmetal Concentration en Predicted No Effect Concentration.

B 7081

[Vervallen per 01-01-2009]

Borstelbaan voor scheepsrompreiniging

bestemd voor: het onder water door roterende borstels reinigen van scheepsrompen, welke niet zijn behandeld met een initiële antifouling-bedekking die biocide, koper of andere voor waterorganismen toxische componenten bevat, en waarbij de losgekomen deeltjes worden opgevangen en milieuvriendelijk worden verwerkt,

en bestaande uit: borstelinstallatie, opvangbak.

A 7090

[Vervallen per 01-01-2009]

Gesloten grijswatersysteem voor schepen

bestemd voor: het opvangen en hergebruiken van grijswater op schepen in een gesloten systeem ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

en bestaande uit: vuilwater buffertank, zuiveringsinstallatie, slibopvangvoorziening, drukvat, secundair waterleidingnet, pomp.

A 7091

[Vervallen per 01-01-2009]

Individuele behandeling van afvalwater (IBA) voor schepen

bestemd voor: het individueel zuiveren van afvalwater van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door een vast op het schip opgestelde aërobe waterzuiveringsinstallatie, ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

en bestaande uit: waterzuivering.

A 7092

[Vervallen per 01-01-2009]

Ballastwaterbehandelingsinstallatie

bestemd voor: verwijderen van ecologieverstorende deeltjes, sedimenten en/of organismen uit ballastwater in zeegaande schepen door een installatie met een hydrocycloon die goedgekeurd is door de IMO (International Maritime Organization) en daarmee voldoet aan de IMO-richtlijnen voor ballastwaterbehandeling,

en bestaande uit: hydrocycloon, (eventueel) UV-bestralingseenheid, (eventueel) elektrolysesysteem.

B 7093

[Vervallen per 01-01-2009]

Havenontvangstinstallatie bij watersporthavens

bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of blackwater bij watersporthavens,

en bestaande uit: tanks, pompen, leidingen, (eventueel) olie/vetafscheider.

B 7094

[Vervallen per 01-01-2009]

Vuilwatertank voor pleziervaartuig

bestemd voor: het aan boord opvangen van afvalwater dat ontstaat in pleziervaartuigen in de recreatievaart,

en bestaande uit: vuilwatertank, leidingen, koppelstukken, dekaansluiting voor havenontvangstinstallatie.

A 7095

[Vervallen per 01-01-2009]

Bioreactor op voertuigen

bestemd voor: het biologisch reinigen van afvalstoffen afkomstig uit toiletsystemen in voertuigen,

en bestaande uit: bioreactor, pomp en leidingen, (eventueel) hergebruiksysteem grijswater, (eventueel) opslagtanks grijswater, mobiele afzuigunits.

B 7096

[Vervallen per 01-01-2009]

Sedimentatie-installatie

bestemd voor: het door bezinking verwijderen van verontreinigingen uit water dat vrijkomt bij het reinigen van schepen en waarbij de reststromen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: sedimentatiebak, pomp, (eventueel) slibruimer, (eventueel) drijflaagafscheider.

B 7100

[Vervallen per 01-01-2009]

Schroefaskokerafdichtingsinstallatie

bestemd voor: het afdichten van de schroefaskoker van schepen door een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

en bestaande uit: lagerbussen, schroefaskokerafdichting.

Exclusief de schroef.

B 7101

[Vervallen per 01-01-2009]

Hennegatkokerafdichting

bestemd voor: het afdichten van het hennegat door een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

en bestaande uit: hennegatkokerafdichting, lagers, loopbussen, hennegatkoker, roerkoning, waterpomp, (eventueel) steunlager, (eventueel) watercirculatiesysteem.

D 7103

[Vervallen per 01-01-2009]

Stalen of kunststof buikdenning (aanpassing bestaand binnenvaartschip)

bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van afval bij het transport van goederen met binnenvaartschepen, door het aanbrengen van een stalen of kunststof buikdenning in de bestaande laadruimte van bestaande binnenschepen met afdichting tussen vloer en wand,

en bestaande uit: een gesloten stalen of kunststof buikdenning.

B 7110

[Vervallen per 01-01-2009]

Spoorwisselsegment zonder smering

bestemd voor: het zonder smering laten functioneren van spoorwissels door oplichting van de tong door het spoorwisselsegment,

en bestaande uit: metalen onderplaten, spoorwisselsegmenten, (eventueel) stempelveren.

G 7130

[Vervallen per 01-01-2009]

Luisdicht insectengaas

bestemd voor: het vrij van insecten en dergelijke telen of opkweken van gewassen, ter beperking van het gebruik van chemische middelen,

en bestaande uit: luisdicht gaas, (eventueel) ondersteuningsmateriaal, (eventueel) toegangssluis met dubbele deur.

Toelichting: Deze code is ook bedoeld voor het aanbrengen van insectengaas in bestaande (Groen Label) kassen.

F 7140

[Vervallen per 01-01-2009]

GPS-nauwkeurig buienverwachtingssysteem

bestemd voor: het doen van plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard op land- en tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: GPS-nauwkeurig buienverwachtingssysteem, lichtsensoren, temperatuursensoren, elektronische verwerkings- en registratie-installatie, sturingsinstallatie, (eventueel) plantsensoren.

F 7142

[Vervallen per 01-01-2009]

Plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen

bestemd voor: het zodanig toedienen van meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in de grond aanwezige voorraad meststoffen en/of de in het gewas aanwezige onkruiddruk,

 • waarbij de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS-systeem met een maximale afwijking van 25 cm worden vastgelegd en

 • waarbij vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens automatisch de optimale dosering door een regeleenheid wordt bepaald,

en bestaande uit: meetapparatuur met GPS/GIS-koppeling, GPS/GIS-systeem, (eventueel) regeleenheid voor optimale dosering, (eventueel) ISObus 11783-systeem, (eventueel) automatisch sectieafsluitingssysteem met GPS/GIS-koppeling, (eventueel) automatisch stuur- of chauffeursadviessysteem.

F 7143

[Vervallen per 01-01-2009]

Systeem voor het monitoren van plantactiviteit

bestemd voor: het waarnemen van plantactiviteit bij land- en tuinbouwbedrijven, waarop direct gestuurd wordt door de procescomputer bij het toedienen van water, meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: plantactiviteitssensor, elektronisch verwerkings- en registratiesysteem, (eventueel) andere plantsensoren, (eventueel) infraroodcamera voor meting gewastemperatuur, (eventueel) fotosynthesemeter.

Exclusief de procescomputer.

F 7160

[Vervallen per 01-01-2009]

Doseereenheid voor vloeibare meststoffen

bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten, planten, frezen, schoffelen of aanaarden gedoseerd toedienen van meststoffen, niet zijnde dierlijke mest, in de grond, vlakbij het zaad, de knol of het plantje,

en bestaande uit: een geheel van een volume-regeleenheid, tank, zuigslang, verdeelstuk, doseerslangen, aangepaste injectiekouter of -tand, en slangenpompset of membraan-, centrifugaal- of tandwielpomp.

Toelichting: Sleepslang- en zodenbemesters komen niet in aanmerking.

B 7161

[Vervallen per 01-01-2009]

Precieze dosering mest

bestemd voor: het optimaliseren van de mestgift door een met een elektronische afgifteregeling uitgerust mestafgiftesysteem of -strooier, voorzien van een kantstrooi-inrichting in geval van een mechanische kunstmeststrooier,

en bestaande uit: mestafgiftesysteem of -strooier, (eventueel) elektronische weeginrichting.

B 7162

[Vervallen per 01-01-2009]

Fertigatiesysteem

bestemd voor: het gereguleerd doseren van water en meststoffen aan gewassen in de volle grondteelt ter voorkoming van uitspoeling,

en bestaande uit: vochtmeetapparatuur, (eventueel) lichtmeter, (eventueel) apparatuur voor het bepalen van het mineralengehalte, regeleenheid, waterafgiftesysteem.

D 7170

[Vervallen per 01-01-2009]

Apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding

bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van het gewas, op de volle grond of op verhardingen,

en bestaande uit: mechanische onkruidbestrijdingsmachine, (eventueel) klaverdoorzaaimodule, (eventueel) stuursysteem, (eventueel) onkruidsensoren, (eventueel) plantherkenningssysteem.

A 7171

[Vervallen per 01-01-2009]

Plaatsspecifieke onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-)verhardingen

bestemd voor: het plaatsspecifiek bestrijden en voorkomen van onkruidgroei op verhardingen en halfverhardingen door onder een druk van maximaal 3 bar of bestrijdingsmiddel of water met een temperatuur van ten minste 95 °C toe te dienen, waarbij:

 • met behulp van optische sensoren onkruid wordt gedetecteerd en daarop de spuitdoppen worden aangestuurd, en

 • de afstand tussen de spuitdoppen en het gewas niet meer dan 25 cm bedraagt, en

 • de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 10 cm bedraagt,

en bestaande uit: onkruidbestrijdingsmachine met onkruidsensoren, spuitdoppen, computer, regeleenheid, sensorbesturing van de spuitboom, buffervaten.

A 7172

[Vervallen per 01-01-2009]

Aardappellooftrekker

bestemd voor: het mechanisch verwijderen van aardappelloof door een looftrekker met een minimale werkbreedte van 1,5 meter,

en bestaande uit: aardappellooftrekker, (eventueel) aardappelloofklapper, (eventueel) aardappelhaarwortelsnijmachine, (eventueel) rijafhankelijke elektronische diepteregeling.

A 7173

[Vervallen per 01-01-2009]

Aardappelloofbrander

bestemd voor: het thermisch verwijderen van aardappelloof,

en bestaande uit: aardappelloofbrander, (eventueel) aardappelhaarwortelsnijmachine.

A 7174

[Vervallen per 01-01-2009]

Brander voor loofverwijdering

bestemd voor: het bestrijden van onkruid en ziektekiemen door vuur of warmtestraling,

en bestaande uit: gasfles, gasbrander en edelstaalreflectoren, draagbok, gascontainer.

F 7175

[Vervallen per 01-01-2009]

Intrarijwieder

bestemd voor: het mechanisch en/of pneumatisch bestrijden van onkruid zowel tussen als in de rijen van het gewas,

en bestaande uit: intrarijwieder met mechanisch en/of pneumatisch onkruidbestrijdingssysteem, (eventueel) onkruidsensoren, (eventueel) plantherkenningssysteem.

A 7180

[Vervallen per 01-01-2009]

Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling

bestemd voor: het uitsluitend met water bestrijden van vruchtrot bij hardfruit, zonder gebruik te maken van chemische toevoegingen, door het fruit voor bewaring enkele minuten in aanraking te brengen met water met een temperatuur van circa 50°C,

en bestaande uit: watertank, verwarmingselement, regelapparatuur.

F 7181

[Vervallen per 01-01-2009]

Tunnelspuit

bestemd voor: het afgeschermd spuiten van bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw, fruitteelt en boomteelt,

en bestaande uit: verrijdbare of zelfrijdende tunnelspuit met opvangvoorziening, ventilatoren, spuitinrichting, tank, pomp, (eventueel) procescomputer, (eventueel) scherm, (eventueel) sensoren.

G 7182

[Vervallen per 01-01-2009]

Injectiesysteem op spuitmachine

bestemd voor: het doseren en injecteren van geconcentreerd bestrijdingsmiddel in de vloeistofstroom in de spuitleiding of in de spuitdoppen,

en bestaande uit: rek, fusten, spuitdoppen, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

Exclusief de spuitmachine.

G 7183

[Vervallen per 01-01-2009]

Sleepdoeksysteem voor spuitmachine

bestemd voor: het toedienen van bestrijdingsmiddelen door een spuitmachine waarbij de afstand tussen spuitdoppen en gewas maximaal 20 cm bedraagt en de spuitnevel door een sleepdoek wordt afgeschermd,

en bestaande uit: sleepdoeksysteem, spuitboom, spuitdoppen, dophouders, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

Exclusief de spuitmachine.

F 7184

[Vervallen per 01-01-2009]

Luchtondersteuningssysteem voor spuitmachines

bestemd voor: het met een nagenoeg verticale naar beneden gerichte luchtondersteuning gericht verspreiden van bestrijdingsmiddelen bij houtige en niet-houtige gewassen in de buitenlucht, door een spuitmachine met:

 • a. een verlaagde spuitboom, waarbij de afstand tussen het gewas en de spuitdoppen niet meer dan 30 cm bedraagt en de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 25 cm bedraagt, of

 • b. een luchtondersteuningssysteem waarmee een luchtuitstroomsnelheid wordt bereikt van ten minste 30 m/s,

en bestaande uit: luchtondersteuningssysteem, verlaagde spuitboom, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren, (eventueel) regelsysteem, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

Exclusief de spuitmachine.

E 7185

[Vervallen per 01-01-2009]

Rijen-, stroken- of onderbladspuitmachine

bestemd voor:

 • a. het selectief spuiten van rijen of strokengewas met een bestrijdingsmiddel waarbij geen bestrijdingsmiddel tussen de rijen of stroken terecht komt,

 • b. en bestaande uit: rijen-, strokenspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling, of

 • c. het spuiten van herbiciden onder een gewas waarbij het gewas wordt afgeschermd zodat het niet geraakt wordt,

en bestaande uit: onderbladspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

A 7186

[Vervallen per 01-01-2009]

Verlaagde spuitboom voor spuitinstallatie

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddel door een spuitmachine waarbij de afstand tussen het gewas en de spuitdoppen niet meer dan 30 cm bedraagt en de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 25 cm bedraagt,

en bestaande uit: verlaagde spuitboom, spuitdoppen, dophouders, (eventueel) automatisch sectieafsluitsysteem met GPS-koppeling.

Exclusief de spuitmachine.

B 7190

[Vervallen per 01-01-2009]

Installatie voor het verwijderen van zware metalen uit kunstmest

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit kunstmest tijdens of na de productie, zodat de geproduceerde kunstmest in totaal minder dan 0,1 mg per kg aan zware metalen bevat,

en bestaande uit: metaalverwijderingsinstallatie.

Toelichting: Dat de installatie kunstmest produceert met een dergelijke lage concentratie dient te zijn aangetoond door een onafhankelijk meetinstituut of laboratorium.

B 7200

[Vervallen per 01-01-2009]

Mobiele verbrandingsoven voor verdelging van eikenprocessierupsen

bestemd voor: het met een mobiel werktuig verwijderen en verwerken van (resten van) eikenprocessierupsen door opzuiging van de rupsen direct gevolgd door vernietiging ter plaatse in een oven,

en bestaande uit: zuigeenheid, toevoersysteem, oven, brander, rookgasbehandeling.

E 8000

[Vervallen per 01-01-2009]

Apparatuur voor reductie van grondstoffengebruik voor verpakkingen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het met minimaal 20% (op gewichtsbasis) verminderen van het gebruik van verpakkingsmaterialen door lager materiaalverbruik,

 • door aanpassing of vervanging van bestaande apparatuur, en

 • waarbij de vermindering gerealiseerd dient te worden ten opzichte van de bestaande situatie, en

 • waarbij de verpakkingen nagenoeg dezelfde functie en materiaal hebben, en

 • waarbij de vermindering van het grondstoffenverbruik ten minste 20 gram per jaar per geïnvesteerde euro bedraagt,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de reductie te bereiken.

Toelichting: Investeringen in uitbreiding van productiecapaciteit komen niet voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving in aanmerking.

B 8001

[Vervallen per 01-01-2009]

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit shredder- of restafval

bestemd voor: het terugwinnen van kunststoffen, rubber en metalen uit shredder- of restafval, waarbij de teruggewonnen stoffen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor de terugwinning van grondstoffen.

A 8002

[Vervallen per 01-01-2009]

Waterbesparende procesinstallatie (minimaal 20 liter per jaar per geïnvesteerde euro)

bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater met minimaal 20 liter per jaar per geïnvesteerde euro, door aanpassing of vervanging van een bestaand proces, waarbij:

 • de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven, en

 • de besparing gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie, en

 • eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd, en

 • de besparing wordt berekend ten opzichte van het gehele investeringsbedrag dat met de aanpassing of vervanging is gemoeid,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

Toelichting: Investeringen in uitbreiding van productiecapaciteit komen niet in aanmerking.

B 8003

[Vervallen per 01-01-2009]

Waterbesparende procesinstallatie (minimaal 10 liter per jaar per geïnvesteerde euro)

bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater met minimaal 10 liter per jaar per geïnvesteerde euro, door aanpassing of vervanging van een bestaand proces, waarbij:

 • de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven, en

 • de besparing gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie, en

 • eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd, en

 • de besparing wordt berekend ten opzichte van het gehele investeringsbedrag dat met de aanpassing of vervanging is gemoeid,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

Toelichting: Investeringen in uitbreiding van productiecapaciteit komen niet in aanmerking.

A 8004

[Vervallen per 01-01-2009]

Apparatuur voor het gescheiden zuiveren van afvalwaterstromen

bestemd voor: het verhinderen van het samengaan van bestaande afvalwaterstromen tot grotere afvalwaterstromen met als doel het verbeteren van de effluentkwaliteit, voor zover dit niet verplicht is volgens vigerende wetgeving of de milieuvergunning,

en bestaande uit: procesaanpassingen, (aanpassing van) procesbesturing, (aanpassing van) leidingwerk en buffering.

B 8050

[Vervallen per 01-01-2009]

Innamemachine voor verpakkingen

bestemd voor: het innemen van verpakkingen niet zijnde flessen of kratten, waarbij de verpakkingen of het materiaal wordt hergebruikt,

en bestaande uit: innamemachine, (eventueel) systeem van statiegeld of andere tegenprestatie.

B 8051

[Vervallen per 01-01-2009]

Rekfoliewikkelmachine

bestemd voor: het verpakken van producten op een pallet door een folie aan te brengen met een wikkelaar voorzien van een voorrekmodule met een vaste voorrekinstelling, waarbij:

 • de folie ten minste 300% (1 meter wordt 4 meter) wordt voorgerekt, en

 • ten hoogste een versmalling van 13% van de folie mag optreden, en

 • voor de machine een verklaring is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie waaruit blijkt dat aan bovengenoemde eisen is voldaan,

en bestaande uit: stalen frame, draaitafel met folie-afroller, voorrekmodule.

Toelichting: Een verklaring van de producent of leverancier van de rekfoliewikkelmachine is niet voldoende. Er moet een verklaring worden overgelegd van een erkend en onafhankelijk instituut.

F 8060

[Vervallen per 01-01-2009]

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

bestemd voor: het door het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels reinigen van (gevel)oppervlakken, machineonderdelen, halffabrikaten of producten,

en bestaande uit: straalunit, straalnozzles, (eventueel) afzuiginstallatie, (droog)ijsproductie-installatie, (eventueel) buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater.

Exclusief het transportsysteem.

B 8070

[Vervallen per 01-01-2009]

Pyrolyse-installatie voor hergebruik van afvalstoffen

bestemd voor: het onder zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden verwerken van afvalstoffen door thermische ontleding, waarbij vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden aangewend als grondstof of als brandstof en daarbij fossiele energiedragers verdringen,

en bestaande uit: pyrolysereactor, (eventueel) vergasser, (eventueel) smeltinstallatie, gasreinigingssysteem, (eventueel) toe- en afvoersysteem, (eventueel) afvalvoorbewerkingsinstallatie(s), (eventueel) elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 8071

[Vervallen per 01-01-2009]

Installatie voor het vervaardigen van bouwstoffen uit afvalstromen

bestemd voor: het vervaardigen van producten die voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit uit baggerslib, boorslib, grondreinigingsresiduen, rookgasreinigingsresiduen, verontreinigde grond, (bodem- of vlieg)as en/of zuiveringsslib door het aan elkaar hechten van de deeltjes,

en bestaande uit: menger, doseerapparatuur, droogapparatuur, verhardingsinstallatie, korrelvormings- of pelleteer- of vormgevingsinstallatie, rookgasreinigingsinstallatie, transportsysteem tussen de installatieonderdelen, (eventueel) oxidatie-/sinteroven.

Toelichting: Zodra het Besluit Bodemkwaliteit van kracht is moet worden voldaan aan de eisen van dat besluit in plaats van het Bouwstoffenbesluit.

A 8072

[Vervallen per 01-01-2009]

Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval en/of asbesthoudende grond

bestemd voor: het stofemissievrij denatureren van asbesthoudend afval en/of asbesthoudende grond door de asbestresten bij lage temperatuur (lager dan 250°C) met behulp van natronloog af te breken, waarbij de silicaathoudende filterkoek wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit,

en bestaande uit: stofemissievrije afvalverkleiningsinstallatie, (eventueel) scheidingsinstallatie, verwarmings- en koelsysteem, natronloogdoseerinstallatie, filterinstallatie, behandelingsinstallatie voor filterkoek.

Toelichting: Zodra het Besluit Bodemkwaliteit van kracht is moet worden voldaan aan de eisen van dat besluit in plaats van het Bouwstoffenbesluit.

B 8073

[Vervallen per 01-01-2009]

Installatie voor het versneld verouderen van (AVI-) bodemas

bestemd voor: het chemisch fixeren van uitloogbare stoffen uit (AVI-) bodemas waardoor de kwaliteit verbeterd wordt tot een categorie 2 bouwstof volgens het Bouwstoffenbesluit, door CO2 en lucht door de (AVI-) bodemas te blazen,

en bestaande uit: CO2-opslagtank, verdamper, CO2-injectie-systeem, luchtinjectiesysteem, doseersysteem, (eventueel) gasreinigingssysteem.

Toelichting: Zodra het Besluit Bodemkwaliteit van kracht is moet worden voldaan aan de eisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen van dat besluit in plaats van categorie 2 van het Bouwstoffenbesluit.

A 8074

[Vervallen per 01-01-2009]

Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten

bestemd voor: het thermisch denatureren van asbestcementproducten door de kristallijne asbeststructuur via verhitting bij 950 à 1.000 °C geheel om te zetten in een amorfe silicaatstructuur, waarbij het resultaat wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit,

en bestaande uit: verrijdbare stolpoven, brandersysteem, naverbranders, (eventueel) keramische filters, (eventueel) onderdrukruimte voor controle en reparatie verpakkingen, (eventueel) transportinstallatie, (eventueel) breekinstallatie voor nabehandeling product.

Toelichting: Zodra het Besluit Bodemkwaliteit van kracht is moet worden voldaan aan de eisen van dat besluit in plaats van het Bouwstoffenbesluit.

A 8090

[Vervallen per 01-01-2009]

Olierecyclinginstallatie

bestemd voor: het zuiveren van hydraulische-, smeer- of systeemolie in een oliereinigingseenheid die gekoppeld is aan het systeem waarin de olie wordt gebruikt en waarbij de olie vervolgens wordt hergebruikt in datzelfde systeem,

en bestaande uit: oliereinigingseenheid, recirculatieleiding, (eventueel) buffervat, (eventueel) koeleenheid.

B 8100 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Smeeroliesysteem voor dieselmotoren

bestemd voor: continue verversing en suppletie van smeerolie van dieselmotoren zodanig dat de periodieke algehele olieverversing achterwege kan blijven,

en bestaande uit: smeeroliesuppletietank, (eventueel) continue oliepeilmeting, meet- en regeleenheid, doseringseenheid inclusief bijbehorende leidingen en appendages.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8101

[Vervallen per 01-01-2009]

Automatisch smeersysteem

bestemd voor: het automatisch smeren van transportmiddelen en (mobiele) werktuigen, waarmee wordt gewerkt boven een niet-vloeistofdichte ondergrond, met smeerolie of -vet dat biologisch afbreekbaar en niet-toxisch is,

en bestaande uit: pomp met vet- of oliereservoir, elektronische regeleenheid, doseereenheid.

A 8120

[Vervallen per 01-01-2009]

Hoog rendement destillatiesysteem voor laboratoria

bestemd voor: het zuiveren en recyclen van verontreinigde oplosmiddelen uit laboratoria, door volautomatische destillatie met een ‘spinning band’ kolom, waarbij het gebruikte koelwater wordt hergebruikt,

en bestaande uit: destillatiesysteem.

B 8130 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Infrarood productiebakoven

bestemd voor: het op industriële schaal in één bewerking garen en kleuren van etenswaren met infraroodverhitting als enige warmtebron, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van bakolie,

en bestaande uit: productiebakoven.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8132

[Vervallen per 01-01-2009]

Versvetafscheider

bestemd voor: het afscheiden van vers vet door een scheidingscentrifuge, waarbij vet, water en slib direct na het ontstaan van het afvalwater in een continue stroom van elkaar worden gescheiden, en waarna het vet wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: centrifugale versvetafscheider.

B 8140 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Droogschilmachine

bestemd voor: het schillen van aardappels of fruit, waarbij in het schilproces geen water wordt gebruikt en de schillen of het eventueel vrijkomende zetmeel nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: droogschilmachine.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8141

[Vervallen per 01-01-2009]

Droge preischoningslijn

bestemd voor: het schonen van prei met een droog proces, waarbij alleen in de laatste fase van de reiniging (voor het verpakken) water wordt gebruikt in een hoeveelheid van maximaal 300 liter per uur,

en bestaande uit: prei-droogschoningsinstallatie.

B 8142

[Vervallen per 01-01-2009]

Mobiele schoningsinstallatie

bestemd voor: het wassen van plantaardige producten in een mobiele schoningsinstallatie:

 • waarbij plantaardige delen, zand en slib worden afgescheiden, en

 • waarbij het spoelwater wordt hergebruikt, en

 • waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: mobiele schoningsinstallatie voor plantaardige producten, (eventueel) waterzuiveringsapparatuur.

B 8148

[Vervallen per 01-01-2009]

Waterbesparend toilet

bestemd voor: het opvangen van urine en fecaliën in een toilet in een openbare ruimte of een bedrijfsruimte, waarbij het toilet na gebruik wordt doorgespoeld met ten hoogste 3,5 liter water per spoeling,

en bestaande uit: waterbesparend toilet.

A 8149

[Vervallen per 01-01-2009]

Toilet met urinescheiding

bestemd voor: het gescheiden opvangen van urine en fecaliën in een toilet, waarbij de opgevangen urine separaat wordt opgeslagen en verwerkt, en waarbij gemiddeld niet meer dan 3 liter water per spoeling wordt verbruikt,

en bestaande uit: toilet met urinescheiding, inpandig urineafvoersysteem, urine-opslagtank.

B 8150

[Vervallen per 01-01-2009]

Grijswater-recyclinginstallatie

bestemd voor: het hergebruiken van eigen zwembad- of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing,

en bestaande uit: grijswatertank, secundair waterleidingnet, drukvat, automatische omschakelaar, filtratie-eenheid.

B 8154

[Vervallen per 01-01-2009]

Melkleidingenwassysteem

bestemd voor: het reinigen van leidingen van systemen waarmee koeien worden gemolken met gebruik van een buffersysteem, waardoor de reinigingsvloeistof meerdere malen wordt aangewend,

en bestaande uit: pomp, water- en reinigingsmiddelenreservoir, bedieningsapparatuur.

Toelichting: Het leidingwerk anders dan de retourleiding komt niet in aanmerking.

B 8155

[Vervallen per 01-01-2009]

Waswateropslagsysteem

bestemd voor: het opslaan van waswater dat gebruikt is voor het reinigen van melkleidingen en dat aangewend wordt voor het reinigen van stallen,

en bestaande uit: buffertank, (eventueel) bufferput, pomp, spuit.

Toelichting: De melkleidingen zelf komen niet in aanmerking.

B 8156 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Hogedrukreiniger met waterterugwinning

bestemd voor: het reinigen van oppervlakken in de buitenlucht met water onder hoge druk, waarbij ten minste 50% van het gebruikte water wordt opgevangen en ter plaatse wordt gezuiverd en hergebruikt,

en bestaande uit: hogedrukreiniger, filterinstallatie, vacuümafzuigsysteem.

Exclusief het eventuele voertuig of aanhanger waarop de hogedrukreiniger is geplaatst.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 8160

[Vervallen per 01-01-2009]

Membraanfiltratie-installatie met terugwinning grondstoffen

bestemd voor: het door membraanfiltratie zuiveren van een vloeibare afvalstroom die niet afkomstig is uit de land- en tuinbouw, waarbij de in de afvalstroom aanwezige grondstoffen en eventueel het gezuiverde afvalwater worden hergebruikt of nuttig toegepast,

en bestaande uit: membraanfiltratie-eenheid, terugspoelunit, (eventueel) biologisch actief koolfilter.

A 8161

[Vervallen per 01-01-2009]

Terugwinningsinstallatie voor metalen uit afvalwater

bestemd voor: het verwijderen van waardevolle en/of zware metalen uit afvalwater, waarbij de teruggewonnen metalen nuttig worden aangewend,

en bestaande uit: reinigings- en terugwininstallatie.

B 8170

[Vervallen per 01-01-2009]

Regenwaterinstallatie

bestemd voor: het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere niet-drinkwaterdoeleinden in de gebouwde omgeving, industrie of land- en tuinbouw, met uitzondering van de glastuinbouw, ter vermijding van het gebruik van drinkwater,

en bestaande uit: regenwateropslag, (eventueel) waterzuiveringsinstallatie, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

Exclusief dakgoten, regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en apparatuur waarmee het regenwater wordt aangewend.

B 8171

[Vervallen per 01-01-2009]

Ondergrondse wateropslagvoorziening

bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van regenwater of regenwater en recirculatiewater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw met een totale opslagcapaciteit van ten minste 1.000 m3 per hectare glasoppervlak,

en bestaande uit: ondergrondse wateropslagvoorziening.

Exclusief de pompen, leidingen, kasdek en goten.

E 8180 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Cascadesysteem voor waterbesparing

bestemd voor: het doorleveren van water met als doel water te besparen op een bedrijventerrein, waarbij het afvalwater van een bedrijf nuttig aangewend wordt door een ander bedrijf of andere bedrijven op dat bedrijventerrein,

en bestaande uit: leidingwerk, buffer(s), pompen, (eventueel) filter(s).

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8190

[Vervallen per 01-01-2009]

Hydrofysische ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het door micro-organismen en verontreinigingen bloot te stellen aan hoge drukverschillen, centrifugaal- en wrijvingskrachten in een drukkamer, ontsmetten van:

 • a. drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw, of

 • b. inpandige waterleidingen,

en bestaande uit: drukkamer, pomp, regeleenheid.

B 8200

[Vervallen per 01-01-2009]

Hydrodynamisch cavitatiesysteem

bestemd voor: het elimineren of voorkomen van roest, kalkaanslag en bio-fouling in koelwatersystemen en inpandige waterleidingen door hydrodynamische cavitatie,

en bestaande uit: pomp, hydrodynamische cavitatie-eenheid, (eventueel) afscheidingssysteem, (eventueel) opvangvoorzieningen.

B 8201

[Vervallen per 01-01-2009]

Ultrageluidinstallatie voor koel- of proceswater

bestemd voor: het elimineren of voorkomen van bio-fouling in koel- of proceswatersystemen door behandeling van het water met ultrageluid,

en bestaande uit: ultrageluidinstallatie.

E 8210

[Vervallen per 01-01-2009]

Wasinstallatie voor zeefzand en granulaat

bestemd voor: de natte reiniging van zeefzand en granulaat afkomstig van bouw- en sloopafval voor hergebruik,

en bestaande uit: invoersysteem, wasstraat, slibbehandelingsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

B 8212

[Vervallen per 01-01-2009]

Roterend filter of centrifuge met materiaalterugwinning

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater door centrifugale krachten, waarbij in één doorgang de zware en lichte vervuilingsfracties worden gescheiden en waarbij vervolgens ten minste één van deze fracties wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: roterend filter of centrifuge, (eventueel) cilindrische borstelset, (eventueel) filterkaarsen.

B 8221

[Vervallen per 01-01-2009]

Terugwinningsinstallatie voor betonpuin

bestemd voor: het binnen de inrichting breken en zeven van resten van beton en betonwaren, die vrijkomen bij de productie binnen deze inrichting, met behulp van een vast opgestelde breekinstallatie, waarbij alle componenten worden hergebruikt,

en bestaande uit: storttrechter, (eventueel) transportband, breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magnetische scheider.

A 8222

[Vervallen per 01-01-2009]

Toevoerinstallatie voor betonpuingranulaat, breek- of zeefzand bij betoncentrales

bestemd voor: het doseren van betonpuingranulaat of breekzand of zeefzand bij de productie van beton waardoor minder primaire grondstoffen nodig zijn,

en bestaande uit: toevoerinstallatie, opslagvoorzieningen voor betonpuingranulaat, (eventueel) breker, (eventueel) sorteerinrichting, (eventueel) toevoerbanden, (eventueel) regeleenheid.

B 8223

[Vervallen per 01-01-2009]

Installatie voor hergebruik van zaagstof

bestemd voor: het scheiden van zaagstof dat vrijkomt bij het zagen van beton- of cementproducten of natuursteen, in water en zaagresten met hergebruik van afgescheiden producten en water,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, opvangbakken, pomp.

B 8230

[Vervallen per 01-01-2009]

Recyclinginstallatie voor bitumineus afval

bestemd voor: het verwerken van bitumineus afval door verkleining tot maalgoed of korrels die nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, (eventueel) wasapparatuur, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) extruder of agglomerator, transportbanden, (eventueel) menginstallatie, (eventueel) granulator.

B 8231 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Schuimbitumenmachine

bestemd voor: in één werkgang renoveren van een rijbaan door frezen van het oude wegdek en het gelijktijdig mengen van de vrijgekomen materialen met bitumenschuim (hete bitumen gemengd met circa 2% water),

en bestaande uit: mobiele frees- en bitumenschuiminstallatie.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8232

[Vervallen per 01-01-2009]

Thermische scheidingsinstallatie bitumineus afval

bestemd voor: het thermisch scheiden van bitumenhoudend bouw- en sloopafval en productie-afval uit het fabricageproces van dakrollen, waarbij de bitumen als vloeibare fractie beschikbaar komt voor hergebruik of nuttige aanwending,

en bestaande uit: thermische scheidingsinstallatie, toe- en afvoersysteem, (eventueel) rookgasreinigingsinstallatie, (eventueel) afvalvoorbewerkingsinstallatie.

A 8233

[Vervallen per 01-01-2009]

Recyclinginstallatie voor bitumen dakbedekking bij asfaltcentrales

bestemd voor: het doseren van bitumineus dakbedekkingmateriaal in een asfaltcentrale voor hergebruik van bitumen in asfalt,

en bestaande uit: doseerinstallatie, overdekte opslagvoorziening, (eventueel) verkleiningsinstallatie, (eventueel) sorteerinrichting, (eventueel) afscheidingsinstallatie voor verontreinigingen, (eventueel) toevoerbanden, (eventueel) regeleenheid.

A 8240

[Vervallen per 01-01-2009]

Recyclinginstallatie voor gips

bestemd voor: het doseren van gips uit bouw- en sloopafval aan het primaire gipsproces waardoor primaire grondstoffen bespaard worden,

en bestaande uit: doseerinstallatie, opslagvoorzieningen voor secundair materiaal, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) afscheidingsinstallatie voor verontreinigingen, (eventueel) toevoersysteem.

B 8250

[Vervallen per 01-01-2009]

Accucel productie-eenheid

bestemd voor: het vervaardigen van nieuwe accu/batterijpacks met gebruik van uitsluitend bestaande batterijbehuizingen,

en bestaande uit: assemblagemachine.

B 8260

[Vervallen per 01-01-2009]

Apparatuur voor hergebruik van regeneratiechemicaliën

bestemd voor: het hergebruiken van regeneratiechemicaliën die ontstaan bij ontzouten en/of ontharden van waterstromen,

en bestaande uit: reactietank, (eventueel) buffertanks, (eventueel) nabehandelingapparatuur, (eventueel) doseerinrichtingen.

B 8290

[Vervallen per 01-01-2009]

Hogesnelheid thermische spuitinstallatie voor metallische deklagen

bestemd voor: het aanbrengen van metallische deklagen (metallische coatings) op metalen voorwerpen,

en bestaande uit: spuitpistool, lucht/watergekoeld spuitstuk, gasvolume- en drukregelinstallatie, (eventueel) geluidsdichte cabine, (eventueel) afzuiginstallatie, (eventueel) werkstukmanipulator, (eventueel) robot, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

B 8291

[Vervallen per 01-01-2009]

Poederterugwininstallatie voor poederspuitcabines

bestemd voor: het terugwinnen van poederstof afkomstig uit overspray in poederspuitinstallaties voor het coaten van houten, mdf, hdf of kunststoffen voorwerpen,

en bestaande uit: patroonfilters of cycloon, ventilator, afzuigsysteem.

B 8292

[Vervallen per 01-01-2009]

Installatie voor het aanbrengen van een keramische deklaag

bestemd voor: het opbrengen van een keramische deklaag op lichtmetalen oppervlakken, halffabrikaten of producten, door plasmaontlading in een elektrolyt,

en bestaande uit: elektrolytbad, plasmaontladingseenheid.

B 8300

[Vervallen per 01-01-2009]

Terugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm

bestemd voor: het terugwinnen voor hergebruik van waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm uit spoelwater door verdamping,

en bestaande uit: terugwininstallatie, (eventueel) opvangvoorziening voor gereinigd spoelwater.

B 8301

[Vervallen per 01-01-2009]

Aftapinstallatie

bestemd voor: het met gesloten containers gebruiken van verf, lak, inkt of olie waardoor geen verpakkingsafval ontstaat en waarbij de geleverde containers worden teruggeleverd aan de leverancier,

en bestaande uit: aftapinstallatie, mengbuis, aansluitstukken, pomp.

B 8310

[Vervallen per 01-01-2009]

Verwerkingsinstallatie voor kunstgras

bestemd voor: het verwerken van afgevoerd kunstgras, waarbij het teruggewonnen kunststof en zand hergebruikt of nuttig aangewend wordt,

en bestaande uit: verkleiningsinstallatie, (eventueel) scheidingsinstallatie, (eventueel) sorteerinstallatie, (eventueel) wasinstallatie, (eventueel) droger.

B 8320

[Vervallen per 01-01-2009]

Recyclinginstallatie voor polystyreenhardschuim

bestemd voor: het verdichten van resten polystyreenhardschuim zonder gebruik te maken van blaasmiddelen, gevolgd door omzetting in schoon granulaat of halffabrikaat,

en bestaande uit: agglomerator of verdichtingsinstallatie, extruder, filter.

E 8321

[Vervallen per 01-01-2009]

Recyclinginstallatie voor glasvezelversterkt kunststof

bestemd voor: het terugwinnen van glasvezelversterkte kunststof door verkleinen en eventueel zeven, waarbij de teruggewonnen componenten worden hergebruikt of nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: verkleiningsinstallatie, (eventueel) zeefinstallatie, (eventueel) windzifter, (eventueel) transportvoorziening.

E 8322

[Vervallen per 01-01-2009]

Kunststofscheidingsinstallatie

bestemd voor: het scheiden, reinigen en eventueel verkleinen van kunststofafval voor hergebruik,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, wassysteem, droger, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) wervelbed, (eventueel) zigzag zifter.

B 8323 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Kunststofproductie-installatie voor kunststofrecycling

bestemd voor: het verwerken van kunststofafval, niet afkomstig van de eigen installatie, tot producten of halffabrikaten, door een bedrijf dat kunststofafval verwerkt, waarbij het bedrijf ten hoogste 5% nieuwe kunststof (virgin material) bijmengt,

en bestaande uit: extruder of spuitgietmachine of pers- of intrusie-installatie, (eventueel) was- en drooginstallatie, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) compoundeerinstallatie, (eventueel) accumulator, (eventueel) spuitkop of matrijs.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8325 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Gasinjectiesysteem voor spuitgietmachines

bestemd voor: het spuitgieten van kunststof waarbij tijdens het vullen van de matrijs inert gas wordt geïnjecteerd zodanig dat de druk en het gesmolten kunststof gelijkmatig wordt verdeeld over de matrijsholte,

en bestaande uit: gasinjectiesysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8326

[Vervallen per 01-01-2009]

Zelfregelende matrijs voor rubberverwerking

bestemd voor: het vormpersen van rubber in een matrijs die door een bismutplaat op de verwarmingsplaat automatisch wordt uitgelijnd, zodat bramen en flashes worden voorkomen,

en bestaande uit: zelfregelende matrijs.

B 8340

[Vervallen per 01-01-2009]

Fosfaatverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van fosfaat in combinatie met stikstof uit een anaërobe afvalwaterstroom door toevoeging van een magnesiumverbinding, waarbij ten minste 75% van het fosfaat uit de afvalwaterstroom wordt verwijderd en het daarbij gevormde struviet (magnesiumammonium-, magnesiumkalium- en/of magnesiumwaterstoffosfaat) nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: beluchtingstanks, buffertank, reactietank, bezinktank, doseerinstallatie voor magnesiumverbindingen, ontwateringspers.

F 8349

[Vervallen per 01-01-2009]

Mobiele grondontsmettingsmachine

bestemd voor: het met een mobiele machine ontsmetten van grond in de glastuinbouw door hete luchtinjectie tijdens het omspitten van de grond,

en bestaande uit: zelfrijdende spitmachine met luchtverhitter.

F 8360

[Vervallen per 01-01-2009]

Spuitinstallatie met pulserende verneveling

bestemd voor: het gericht toedienen van bestrijdingsmiddelen aan tuinbouwgewassen onder glas door een pulserende spuitnevel waarbij de druk aan de spuitmond tot ten minste 200 bar kan oplopen,

en bestaande uit: aansturingselektronica, pomp(en), sproeiers, leidingen, (eventueel) automatische spuitboom (spuitrobot), (eventueel) (automatische) verplaatsingswagen met spuitvloeistoftank, (los) bedieningspaneel.

B 8361 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Plantrobot met volledig gecontroleerde toediening van bodemfungicide

bestemd voor: het tijdens één handeling gecontroleerd behandelen van de onderkant van perspotten met een bodemfungicide en het beplanten van deze perspotten,

en bestaande uit: plantrobot met spuiteenheid voor bodemfungicide.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8362

[Vervallen per 01-01-2009]

Potafdekinstallatie

bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat,

en bestaande uit: elevator, doseersysteem, transportbanden, trilsysteem.

A 8380

[Vervallen per 01-01-2009]

Bemestingseenheid

bestemd voor:

 • a. de rijenbemesting in de teelt van boomkwekerijgewassen in de vollegrond,

 • b. en bestaande uit: voorraadbak, mechanische of hydraulische aandrijving, strooi-inrichting, verdeelmechanisme, of

 • c. nauwkeurige bemesting van teelt in de vollegrond, waarbij geen meststoffen op de paden worden afgegeven,

en bestaande uit: voorraadbak, mechanische, pneumatische of hydraulische aandrijving, strooi-inrichting met zijwaarts begrensde uitstroomopeningen of kunstmestgiftsysteem direct in de rij onder de planten.

Toelichting: Sleepslang- en zodenbemesters komen niet in aanmerking.

D 8384

[Vervallen per 01-01-2009]

Lucht-vloeistofmengselspuitinstallatie

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddelen met behulp van een systeem, waarbij lucht en vloeistof met een compressor actief gemengd worden,

en bestaande uit: lucht-vloeistof spuitinstallatie met compressor, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren.

Exclusief de spuitmachine.

B 8385 aftopping: 20%

[Vervallen per 01-01-2009]

Spuitmachine met automatische vul- en spoelfunctie

bestemd voor: het reinigen van een spuitmachine voor het spuiten van bestrijdingsmiddel in de land- en tuinbouw, door het automatisch vullen en spoelen van de spuitleidingen, waarbij de verschillende secties automatisch geopend en gesloten worden zonder dat er spuitvloeistof verspoten wordt, en waarbij het spoelwater wordt opgevangen,

en bestaande uit: spuitmachine.

Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 8390

[Vervallen per 01-01-2009]

Wortelsnoei-apparatuur

bestemd voor: het snoeien van wortels van houtige gewassen, door een mechanisch systeem of het snijden met hoekverstelling en ronde messen, ter voorkoming of beperking van het gebruik van groeiremmers,

en bestaande uit: snoeisysteem of snijder met hoekverstelling en ronde messen.

Exclusief trekkend voertuig waarop het systeem is opgebouwd.

B 8400

[Vervallen per 01-01-2009]

Zaadcoatingsinstallatie

bestemd voor: het coaten van zaaizaden met behulp van een coatingsinstallatie die voorzien is van een zelfregulerende doseerinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: coatingsinstallatie, zelfregulerende doseerinstallatie, pomp.

A 8420

[Vervallen per 01-01-2009]

Systeem voor bollenbroei op stromend water

bestemd voor: het broeien van bollen op stromend water met een eb- en vloedsysteem, waarbij geen potgrond wordt gebruikt en waarbij het water wordt gerecirculeerd,

en bestaande uit: broeicontainers voor eb- en vloedsysteem, eb- en vloedsysteem, waterrecirculatiesysteem, waterontsmettingsinstallatie, waterbroeicontainerwasser - of ontsmetter.

Exclusief containertransportsystemen.

G 8421

[Vervallen per 01-01-2009]

Voorkiemsysteem voor aardappelen

bestemd voor: het voorkiemen van aardappelen met een systeem, waarbij de aardappelen worden voorgekiemd in zakken die zijn opgehangen in een rek, waardoor geen of minder bestrijdingsmiddelen behoeven te worden gebruikt,

en bestaande uit: voorkiemzakken, (eventueel) hangrekken.

B 8470 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Heteluchtbehandelingsinstallatie

bestemd voor: het thermische bestrijden van houtaantastende insecten en schimmels waarbij de kern van hout of muurwerk gedurende minimaal 1 uur wordt opgewarmd tot ten minste 55°C, ter vervanging van behandeling met bestrijdingsmiddelen,

en bestaande uit: verwarmingssysteem, uitblaaseenheid, sensoren, besturingssysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 9000

[Vervallen per 01-01-2009]

Apparatuur voor verwijdering van stikstof uit digestaat of mest

bestemd voor: het verwerken van digestaat of mest waarbij ten minste eenderde van de gebonden stikstof in het digestaat of de mest wordt omgezet in gasvormige stikstof,

en bestaande uit: apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om het gehalte aan gebonden stikstof in het digestaat of de mest te reduceren.

B 9070

[Vervallen per 01-01-2009]

Persgaskoeler

bestemd voor: het verlagen van de olie-uitstoot van de compressor in een koelinstallatie door koeling van de olie direct na de compressor en voor de olie-afscheider,

en bestaande uit: warmtewisselaar, regelklep, temperatuursensoren, druksensor, (eventueel) vloeistofpomp, fijnfilter na de olie-afscheider.

B 9090

[Vervallen per 01-01-2009]

Dresgrondrecyclinginstallatie

bestemd voor: het onderhouden van grasvelden door een mobiele installatie die de dresgrond ter plaatse uit de bodem wint, waardoor separate winning, transport en opslag niet nodig is,

en bestaande uit: dresgrondrecyclinginstallatie met geulenfrees en strooi-inrichting.

B 9100

[Vervallen per 01-01-2009]

Saneringssysteem voor gestimuleerde afbraak of vastlegging in de bodem

bestemd voor: het in situ saneren van bodem- en/of grondwaterverontreiniging door:

 • a. het activeren van aërobe en/of anaërobe microbiologische processen in de bodem door injectie van bacteriën, lucht en/of voedingsstoffen, of

 • b. het door injectie van lucht mobiliseren van vluchtige en aëroob afbreekbare bodemverontreiniging, waarbij de verontreinigingen door een bio-actieve toplaag wordt geleid, of

 • c. het door injectie van bacteriën, voedingsstoffen en eventueel sulfaat, doen neerslaan van metaalsulfiden in de bodem en daarmee immobiliseren van de verontreiniging,

en bestaande uit: injectie- of doseerapparatuur, elektronische monitorings- en regeleenheid, (eventueel) bio-actieve toplaag.

B 9101

[Vervallen per 01-01-2009]

Saneringsgrondwaterbenuttingssysteem

bestemd voor: het winnen en als koel- of proceswater aanwenden van verontreinigd grondwater, waarbij het water na gebruik geloosd wordt op een zuiveringswerk,

en bestaande uit: pomp, (eventueel) warmtewisselaar.

Toelichting: Het zuiveringswerk komt niet in aanmerking.

B 9103

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektroreclamatie-installatie voor anorganische stoffen

bestemd voor: het verwijderen van metalen en andere geïoniseerde anorganische verbindingen uit verontreinigde bodems, grondwater, baggerspecie en overig slib met behulp van een elektrisch gelijkstroomveld, waarbij door een laboratoriumtest aangetoond wordt dat deze techniek effectief is voor de betreffende verontreiniging,

en bestaande uit: elektroden, elektroderuimte met elektrodevloeistof, elektrodevloeistofvoorziening, recyclingseenheid voor elektrodevloeistoffen, (eventueel) energievoorziening.

Toelichting: De grondwater- en bodemluchtzuiveringsinstallaties zelf komen niet in aanmerking.

B 9105

[Vervallen per 01-01-2009]

Directe chemische oxidatie-installatie voor bodemsanering

bestemd voor: het in situ oxideren van bodemverontreiniging door het gericht inbrengen van oxidanten in de bodem, waardoor de bodemverontreiniging chemisch wordt gereduceerd tot onschadelijke componenten,

en bestaande uit: injectie- of doseerapparatuur, elektronische monitorings- en regeleenheid.

B 9106

[Vervallen per 01-01-2009]

Stoomstripsysteem voor bodemsanering

bestemd voor: het in situ saneren van bodem- en/of grondwaterverontreiniging, waarbij de vervuiling door het in de bodem brengen van stoom wordt gemobiliseerd en/of afgebroken,

en bestaande uit: stoominjectieapparatuur, doseer- en regeleenheid.

B 9107

[Vervallen per 01-01-2009]

Reactief scherm voor bodemsanering

bestemd voor: het ondergronds beheersen van verontreiniging van bodem en/of grondwater, waarbij de verontreiniging door een in de bodem aangelegd reactief scherm wordt geleid en hierin wordt afgebroken en/of vastgelegd,

en bestaande uit: reactief materiaal, poort, (eventueel) impermeabele wand.

A 9109

[Vervallen per 01-01-2009]

Apparatuur voor onderzuigen voor sanering of verlaging van bodems

bestemd voor: het saneren of verlagen van droge of natte bodems door onderzuigen, waarbij minimale roering van de toplaag plaatsvindt,

en bestaande uit: pomp, zuiglans (inclusief ladder), procescontrolesysteem, leidingwerk, (eventueel) wateropslagtank.

Toelichting: Het draag- en vervoersmiddel (ponton of hydraulische kraan) komen niet in aanmerking.

B 9110 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Wormwielbaggerkop met milieukap voor saneringsbaggeren

bestemd voor: saneringsbaggeren door een baggerkop, waarbij het wormwiel wordt omgeven door een kap die slechts open is in de bewegingsrichting,

en bestaande uit: wormwielbaggerkop, beplating, (eventueel) wisselklep.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 9111 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Schijfbodemsnijkop

bestemd voor: het laagsgewijs verwijderen van verontreinigde waterbodem die met een snijplaat wordt gescheiden van de bodem,

en bestaande uit: baggerschraper met snijplaat, schraapschoepen, centrifugaalpomp.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 9112

[Vervallen per 01-01-2009]

Baggerslibreinigingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen van baggerslib door gravitaire technieken,

en bestaande uit: (eventueel) vloeistofcycloon, (eventueel) flotatie-eenheid, (eventueel) bezinker, (eventueel) gravitaire afscheider.

B 9113

[Vervallen per 01-01-2009]

Gestimuleerde landfarmingsinstallatie voor baggerslib

bestemd voor: het activeren van microbiologische afbraak van verontreinigingen in baggerslib door gecontroleerde toevoeging van voedingsstoffen en/of warmte en/of lucht,

en bestaande uit: injectie- en doseersystemen, elektronische monitorings- en regeleenheid.

A 9114

[Vervallen per 01-01-2009]

Baggerspeciereinigingssysteem voor (an)organische verontreinigingen

bestemd voor: het stimuleren van de biologische afbraak van organische stoffen in baggerspecie, waarbij de uitgeloogde anorganische stoffen in groenafval worden vastgelegd en de gereinigde baggerspecie nuttig wordt aangewend,

en bestaande uit: depotconstructie met vloeistofdichte onderafsluiting, groenfilter, waterdoseersysteem, (eventueel) waterbuffer.

A 9120

[Vervallen per 01-01-2009]

Moerasbed- of helofytenfilter

bestemd voor: het zuiveren van water met een filtersysteem samengesteld uit bodemmateriaal, waterzuiverende beplanting en een vloeistofdichte bodemafdichting, voor de volgende waterstromen:

 • afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 200 inwonerequivalenten, of

 • oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding, of

 • effluent afkomstig van een communale afvalwaterzuiveringsinstallatie, of

 • saneringsgrondwater,

en bestaande uit: filtersysteem, (eventueel) voorafscheider, (eventueel) pomp, (eventueel) buffervat.

B 9121

[Vervallen per 01-01-2009]

Algen- of wierensysteem

bestemd voor: het verwerken van afvalwater of dierlijke mest door biologische afbraak door algen of wieren, waarbij de algen of wieren geoogst worden,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, vloeistofdicht bassin, schoepenrad of pomp, continu meetsysteem, besturingssysteem, oogstapparatuur.

B 9130

[Vervallen per 01-01-2009]

Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering

bestemd voor: de biologische behandeling van stikstofrijk afvalwater waarbij nitrificatie en denitrificatie plaatsvindt zonder nitraatvorming,

en bestaande uit: bioreactor, (lamellen)afscheider, chemicaliëndosering, compressor, beluchtingsinstallatie, menger, koolstofbrondosering, (eventueel) warmtewisselaar.

A 9131

[Vervallen per 01-01-2009]

Membraanbioreactor

bestemd voor: het zuiveren of recyclen van spoel- of afvalwaterstromen in een aërobe biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie,

en bestaande uit: aërobe waterzuiveringsinstallatie, membraanfiltratie-eenheid, (eventueel) recirculatieleiding.

A 9141

[Vervallen per 01-01-2009]

Biologisch actief zandfilter

bestemd voor:

 • a. het gelijktijdig verwijderen van metalen en organische verontreinigingen uit afvalwater, of

 • b. het verwijderen van stikstofverbindingen uit afvalwater dat vrijkomt bij het kweken of verwerken van vis, schaal- of schelpdieren, in een continu en zelfreinigend zandfilter dat constant wordt belucht, waarbij biologische afbraak van organische verbindingen plaatsvindt en de organische slibfractie continu wordt verwijderd door luchtdoorleiding,

en bestaande uit: continu regenererend zandfilter.

A 9151

[Vervallen per 01-01-2009]

Aërobe biologische waterzuiveringsinstallatie met stikstof- en fosfaatverwijdering

bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door een aërobe waterzuiveringsinstallatie waarbij tevens een verregaande verwijdering van stikstof en fosfaat plaatsvindt met een maximale capaciteit van 250 inwonerequivalenten en voorzien van een attest met productiecertificaat klasse IIIb op grond van de BRL’s K10002, K10004 en K10005,

en bestaande uit: waterzuiveringsinstallatie.

E 9161

[Vervallen per 01-01-2009]

Biologische augmentatiereactor

bestemd voor: het enten van een biologische zuiveringsinstallatie met specifieke micro-organismen die op natuurlijke wijze worden gekweekt door het afvalwater in een sequentiële, batchgewijs bedreven kweekreactor met een deel van het retourslib in contact te brengen, waardoor het zuiveringsrendement en/of de capaciteit van de zuiveringsinstallatie toeneemt,

en bestaande uit: sequentie batch reactor (SBR), pompen.

B 9162

[Vervallen per 01-01-2009]

Tegenstroom filtrerend gefluïdiseerd zandbed (aanpassing bestaande zuivering)

bestemd voor: het in de beluchtingstank scheiden van biologisch slib in afvalwater door het te zuiveren water opwaarts door een gefluïdiseerd zandbed te laten stromen, ter vergroting van nabezinkcapaciteit van een bestaande zuiveringsinstallatie, waardoor het droge stofgehalte in het effluent maximaal 2 mg/l bedraagt,

en bestaande uit: compartiment met gefluïdiseerd zandbed, recirculatieleidingen, recirculatiepompen.

B 9163

[Vervallen per 01-01-2009]

Aërobe korrelslibreactor

bestemd voor: het aëroob omzetten van verontreinigingen in afvalwaterstromen door bacteriën die in agglomeraten groeien en stabiele granules vormen, waardoor de scheiding van gezuiverd water en korrels in de reactor zelf plaatsvindt en separate nabezinking wordt vermeden,

en bestaande uit: reactor met aëroob korrelslib, (eventueel) voorbehandelingseenheid.

B 9170

[Vervallen per 01-01-2009]

Anaërobe reactor voor gelijktijdige verwijdering van metalen en zwavel

bestemd voor: het biologisch onder anaërobe omstandigheden verwijderen van metalen uit afvalwater onder gelijktijdige verwijdering van sulfide, sulfaat en/of organische zwavelverbindingen,

en bestaande uit: anaërobe reactor, reactor waarin de metalen neerslaan, (eventueel) terugwinapparatuur voor de verwijderde metalen.

D 9180

[Vervallen per 01-01-2009]

Anaërobe waterbehandelingsinstallatie

bestemd voor: de omzetting van verontreinigingen in afvalwaterstromen door anaërobe micro-organismen waarbij het vrijkomende biogas nuttig wordt aangewend,

en bestaande uit: biogasreactor, (eventueel) verzuringsreactor, (eventueel) biogasopslag.

Exclusief apparatuur ter aanwending en behandeling van het vrijkomende biogas.

A 9182

[Vervallen per 01-01-2009]

Ultrageluidinstallatie voor zuiveringsslib

bestemd voor: het behandelen van zuiveringsslib voorafgaand aan vergisting met biogaswinning door met ultrageluid celstructuren open te breken en enzymen te activeren,

en bestaande uit: ultrageluidinstallatie.

B 9183

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektro-osmotische slibontwateringsinstallatie

bestemd voor: het verbeteren van de slib-waterscheiding bij filterpersen, indikbanden of zeefbandpersen, door een elektrisch gelijkspanningsveld dat wordt overgebracht via de zeefdoeken, de zeefplaten, de drukrollen of de zeefbanden,

en bestaande uit: filterpers of indikband of zeefbandpers, elektrische eenheid, (eventueel) zeefdoeken, (eventueel) zeefplaten, (eventueel) drukrollen, (eventueel) zeefbanden.

B 9190

[Vervallen per 01-01-2009]

Filter voor verwijdering van zwevende deeltjes

bestemd voor: het verwijderen van zwevende deeltjes uit afvalwater of effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties door een filter gevuld met samendrukbare balletjes van synthetische vezels waarbij een hoge filtratiesnelheid wordt gecombineerd met een hoog verwijderingsrendement,

en bestaande uit: filter gevuld met samendrukbare balletjes van synthetische vezels.

D 9200

[Vervallen per 01-01-2009]

Kleurstofverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van kleurstoffen uit bedrijfsafvalwater door anaërobe biologische zuivering in combinatie met membraanfiltratie, waardoor ten minste 70% van de aanwezige kleurstoffen uit het afvalwater worden verwijderd en nuttig worden aangewend,

en bestaande uit: anaërobe waterzuiveringsinstallatie, membraanfiltratie-installatie.

A 9220

[Vervallen per 01-01-2009]

(Katalytische) Oxidatiereactor

bestemd voor: het al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide en/of zuurstof en/of ozon en/of UV-bestraling van organische of cyanidische verontreinigingen in water, met uitzondering van water dat in de land- en tuinbouw wordt gebruikt,

en bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren, (eventueel) doseer- of injectieapparatuur, (eventueel) restozonvernietiger, (eventueel) recirculatietank, (eventueel) recirculatiepomp, (eventueel) biologisch actief koolfilter.

Exclusief voorzuiveringsapparatuur.

B 9221

[Vervallen per 01-01-2009]

Natte thermische oxidatie van slib onder hoge druk

bestemd voor: het nat oxideren van slib of van slib en afvalwater onder een druk van minimaal 200 bar en een temperatuur van minimaal 300°C, waarbij alleen anorganische bestanddelen en zuiver water overblijven en waarbij de anorganische bestanddelen nuttig worden aangewend,

en bestaande uit: oxidatiereactor, verwarmingseenheid, compressie-apparatuur.

B 9240

[Vervallen per 01-01-2009]

Destillatie-installatie met damprecompressie

bestemd voor: het destilleren van vloeibare afvalstoffen, waarbij de damp door thermisch of mechanisch bewerkstelligde drukverhoging condenseert bij een hogere temperatuur dan het atmosferische kookpunt, waardoor de condensatiewarmte kan worden benut,

en bestaande uit: destillatiekolom met thermische of mechanische damprecompressie-eenheid.

F 9270

[Vervallen per 01-01-2009]

Waterzuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd spuiwater uit de glastuinbouw

bestemd voor: het voorafgaand aan lozing verwijderen van chemische verontreinigingen, zoals meststoffen en bestrijdingsmiddelen, uit spuiwater van de glastuinbouw, voor zover daarvoor geen verplichting bestaat vanuit het bevoegd gezag,

en bestaande uit: waterzuiveringseenheid.

E 9290 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Olie-afscheider

bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door een mechanische afscheider met een coalescentie- of platenpakket, zonder gebruikmaking van olieabsorberend materiaal of chemicaliëndosering, waarbij het effluent maximaal 5 mg minerale olie per liter water bevat,

en bestaande uit: een coalescerende afscheider of afscheider met een platenpakket, (eventueel) sedimentatie-eenheid of slibvangput.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Alleen olie-afscheiders voorzien van een platen- of coalescentiepakket komen in aanmerking. Overstromingsbestendige olie-afscheiders kunnen worden gemeld onder code B 6100.

B 9291 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Olieverwerkend geotextiel

bestemd voor: het afvangen en afbreken van lichte minerale olie uit afstromend of percolerend regenwater op een bedrijfsterrein door in de bodem of onder de verharding aangebracht waterdoorlatend geotextiel, waarbij de minerale deeltjes in het geotextiel worden gefixeerd waarna de in de bodem aanwezige micro-organismen de deeltjes afbreken,

en bestaande uit: olieverwerkend geotextiel.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 9300

[Vervallen per 01-01-2009]

Scheidingsinstallatie voor catering- of kantine-afval

bestemd voor: het scheiden van catering- of kantine-afval in glas, blik, karton, kunststof en dergelijke,

en bestaande uit: transportbanden, zifters, magneetscheiders, zeven, balenpersen, perscontainers, (eventueel) buffers.

B 9302

[Vervallen per 01-01-2009]

Reststoffeninzamelpunt

bestemd voor: het gescheiden inzamelen van afval in een reststoffeninzamelpunt, waarbij ten minste 5 deelstromen gescheiden worden gehouden van reststoffen en waarbij de deelstromen gescheiden afgevoerd en verwerkt worden,

en bestaande uit: containers, (eventueel) opslageenheden, (eventueel) inname-apparatuur, (eventueel) pers.

B 9303

[Vervallen per 01-01-2009]

Ondergrondse afvalcontainer voor GFT of swill

bestemd voor: het ondergronds opvangen van GFT-afval of swill in een vloeistofdichte container die voor ten minste tweederde deel ondergronds wordt geplaatst, zodanig dat er geen stoffen naar bodem of grondwater kunnen lekken,

en bestaande uit: ondergrondse container, (eventueel) opvangbak, (eventueel) pneumatisch transportsysteem.

F 9304

[Vervallen per 01-01-2009]

Pneumatisch ondergronds transportsysteem

bestemd voor: het afvoeren van gescheiden huisvuilstromen of HDO-afvalstromen uit gestapelde bouw met een pneumatisch ondergronds afvoersysteem,

en bestaande uit: stortkoker, buffers, zuigleiding, vacuümpomp, verzamelcontainer.

B 9305

[Vervallen per 01-01-2009]

Zelfpersende afvalcontainer op zonne-energie

bestemd voor: het buiten inzamelen van afval in een afvalbak waarin het afval wordt verdicht door een pers die op fotovoltaïsche energie werkt,

en bestaande uit: afvalbak, pers, zonnecellen.

B 9310

[Vervallen per 01-01-2009]

Asbestcontainer

bestemd voor: het vervoeren en storten van asbesthoudend afval met een gesloten container, voorzien van laaddeur, intern en extern sproeisysteem en folie-afdekmechanisme,

en bestaande uit: gesloten asbestcontainer.

B 9311

[Vervallen per 01-01-2009]

Container voor gescheiden inzameling van gips uit bouw- en sloopafval

bestemd voor: het gescheiden innemen van gips afkomstig uit bouw- en sloopafval, waarbij het gips droog blijft en hergebruikt wordt,

en bestaande uit: gipscontainer.

E 9320 aftopping: 50%

[Vervallen per 01-01-2009]

Zifter voor scheiding van vaste afvalstoffen

bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door blazen of zuigen met een geforceerde luchtstroom, gevolgd door opvang en hergebruik of nuttige aanwending van alle componenten,

en bestaande uit: stijg- of windzifter, luchtbehandelingssysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 9330

[Vervallen per 01-01-2009]

Mobiele straalmiddelopschooninstallatie

bestemd voor: het droog reinigen van verontreinigd straalmiddel door een mobiele installatie voorzien van scheidingstechnieken op basis van lucht, waarbij het straalmiddel wordt hergebruikt,

en bestaande uit: (eventueel) mechanische schrapers, (eventueel) jacobsladder, (eventueel) trilzeef, (eventueel) windzifter en transportsysteem, (eventueel) blaassysteem, (eventueel) cycloon, (eventueel) luchtbehandelingseenheid.

B 9340

[Vervallen per 01-01-2009]

Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem,

en bestaande uit: inktverwijderingseenheid, stripeenheid, rondpompsysteem.

Toelichting: Het reinigen van persrollen komt niet in aanmerking.

B 9341

[Vervallen per 01-01-2009]

Gesloten wasautomaat voor verfgereedschap

bestemd voor: het reinigen van verfgereedschap in een gesloten systeem met terugvoer van reinigingsvloeistof,

en bestaande uit: gesloten wasautomaat.

E 9380

[Vervallen per 01-01-2009]

Non-ferro-afscheidingsinstallatie

bestemd voor: het scheiden van non-ferro metalen uit afval door:

 • a. het opwekken van magnetisme met behulp van wervelstroom,

 • b. en bestaande uit: doorvoerband, draaiende trommel met scheidend effect op basis van het Eddy Current-principe, of

 • c. het pneumatisch uit de afvalstroom schieten van non-ferro metalen voorwerpen,

 • d. en bestaande uit: doorvoerband, detectiesensoren, ventielblok met kleppen, regeleenheid, scheidingseenheid, compressor, (eventueel) trilgoot.

E 9390

[Vervallen per 01-01-2009]

Optisch sorteersysteem

bestemd voor: het sorteren van kunststoffen en/of metalen uit afvalstromen door detectie met een foto- of lasersysteem,

en bestaande uit: foto- of laserdetectiesysteem, sorteersysteem.

E 9391

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektrostatische scheidingsapparatuur

bestemd voor: het scheiden van kunststofafval en metaal door oplading in een hoogspanningsveld gevolgd door scheiding ten gevolge van geleidbaarheid over een draaiende separatierol,

en bestaande uit: invoereenheid, corona-elektrodensysteem, separatierol, opvangeenheid.

E 9400

[Vervallen per 01-01-2009]

Elektrostatische separatoren

bestemd voor: het scheiden van kunststofmengsels in hun samenstellende delen door elektrostatische oplading gevolgd door vrije val, waarbij de gescheiden kunststofstromen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: (eventueel) invoereenheid, hoogspanningsgenerator, scheidingsinstallatie, (eventueel) opvangeenheid.

B 9410

[Vervallen per 01-01-2009]

Röntgen-afvalscheidingsinstallatie

bestemd voor: het met röntgenstraling herkennen en afscheiden van afvalstoffen voor hergebruik,

en bestaande uit: stralingsbron, röntgensensor, (eventueel) scheidingstechnieken.

B 9420

[Vervallen per 01-01-2009]

Afvalfolie-rolpers

bestemd voor: het reduceren van het volume van afvalfolie door opslag op een rol ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: oprolautomaat.

E 9431

[Vervallen per 01-01-2009]

Pyrolyse-installatie

bestemd voor:

 • a. het verwijderen van lak, kunststof, poeders, was, coatinglagen en bindmiddelen door thermische ontleding, waarbij de afgassen door een naverbrander worden geleid en worden omgezet in water en kooldioxide en waarbij de anorganische componenten van de te verwijderen lagen nuttig worden aangewend,

 • b. en bestaande uit: pyrolyseoven met naverbrander, (eventueel) stofafvanger, (eventueel) asafvoer, (eventueel) afgasreiniging, of

 • c. de verwijdering van bindmiddel uit minerale wolafval door een thermische behandeling, zodat de restproducten opnieuw kunnen worden gebruikt voor de productie van minerale wol,

en bestaande uit: maalinstallatie, transportband, pyrolyseoven, (eventueel) luchtnabehandelingsinstallatie.

B 9433

[Vervallen per 01-01-2009]

Wervelbedverbrandingsinstallatie voor teerhoudend wegenbouwmateriaal

bestemd voor: het verbranden van teerhoudend wegenbouwmateriaal in een wervelbedverbrandingsinstallatie, waarbij de zand- en grindfractie opnieuw ingezet wordt in de wegenbouw en waarbij de vrijkomende energie wordt benut,

en bestaande uit: wervelbedverbrandingsinstallatie, (eventueel) rookgasreinigingsapparatuur.

C 9434

[Vervallen per 01-01-2009]

Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen

bestemd voor: het in een plasmaveld thermisch ontleden van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de afvalstoffen uiteenvallen in hun elementaire componenten,

en bestaande uit: plasma-omzetter met voedingssysteem, gasbehandelingssysteem, (eventueel) afvoersysteem, (eventueel) elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 9440

[Vervallen per 01-01-2009]

Vergassingsinstallatie

bestemd voor: het vergassen van afvalstoffen of biomassa, waarbij de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige producten worden aangewend als grondstof voor de vervaardiging van producten, niet zijnde energiedragers zoals brandstoffen, elektriciteit of warmte,

en bestaande uit: voorbewerkingsapparatuur, vergassingsreactor, (eventueel) gasreinigingssysteem, (eventueel) rookgasreinigingsinstallatie.

Exclusief apparatuur ter aanwending van de vrijkomende producten.

E 9450

[Vervallen per 01-01-2009]

Composteringsinstallatie

bestemd voor: het composteren, binnen de inrichting waar het afval ontstaan is, van organisch afval uit de land- en tuinbouw op of in een vloeistofdichte voorziening waarbij het percolaatwater volledig wordt opgevangen in een waterafvoersysteem, en waarbij het opgevangen percolaatwater wordt gezuiverd of gerecirculeerd of afgevoerd naar het riool,

en bestaande uit: composteringsinstallatie.

E 9472

[Vervallen per 01-01-2009]

Droog en -pelleteerinstallatie voor varkens- en pluimveemest

bestemd voor: het drogen van varkens- en pluimveemest met warme stallucht, waarbij de uitgaande stallucht met een luchtwasser wordt gewassen, gevolgd door het maken van mestkorrels met het oog op een betere afzetbaarheid van de mest,

en bestaande uit: droog- en persinstallatie met toevoerbanden, (eventueel) opzakinstallatie.

Terug naar begin van de pagina