Regeling tarieven luchtvaart 2008

Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Regeling tarieven luchtvaart 2008

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AeMC: luchtvaartgeneeskundig centrum als bedoeld in bijlage VII bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage III bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical centre);

 • AME: luchtvaart medische keuringsarts als bedoeld in bijlage IV bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage IV bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical examiner);

 • ATO: erkende opleidingsorganisatie als bedoeld in bijlage I bij verordening (EU) nr. 1178/2011 (Approved Training Organisation);

 • gedelegeerde verordening (EU) 2020/723: gedelegeerde verordening (EU) 2020/723 van de Commissie van 4 maart 2020 tot vaststelling van gedetailleerde regels met betrekking tot de erkenning van pilootcertificaten van derde landen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 (PbEU 2020, L 170);

 • uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976: uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 van de Commissie van 14 december 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen (PbEU 2018, L 326);

 • uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 2019, L 152);

 • uurtarief: hoogte van de vergoeding per uur per persoon met betrekking tot werkzaamheden als bedoeld in deze regeling;

 • vast tarief: hoogte van de vergoeding die niet afhankelijk is van de tijdsbesteding;

 • verordening (EU) nr. 965/2012: verordening van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 296);

 • verordening (EG) nr. 3922/1991: verordening van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart;

 • verordening (EU) 2018/395: verordening (EU) 2018/395 van de Commissie van 13 maart 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met ballonnen (PbEU 2018, L 71);

 • verordening (EU) nr. 139/2014: verordening van de Commissie van 12 februari 2014 tot vaststelling van eisen en administratieve procedures met betrekking tot luchtvaartterreinen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad (PbEU L 44);

 • verordening (EU) nr. 2015/445: verordening van de Commissie van 17 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 voor wat de technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen betreft (PbEU L 74);

 • verordening (EU) nr. 2015/1088: verordening van de Commissie van 3 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot een versoepeling van de onderhoudsprocedures voor luchtvaartuigen voor de algemene luchtvaart (PbEU L 176);

 • verordening (EU) nr. 2015/1536: verordening van de Commissie van 16 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot aanpassing van de regels voor permanente luchtwaardigheid aan Verordening (EG) nr. 216/2008, kritische onderhoudstaken en toezicht op de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen.

Artikel 2

 • 1 In geval van een vast tarief wordt het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Een aanvraag bij andere verstrekkers dan de ILT wordt pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigde tarief is voldaan.

 • 2 In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

 • 3 In geval van een verklaring, dan wel wijziging van de verklaring, wordt het tarief binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra de verklaring, dan wel wijziging op verklaring, is ontvangen.

Artikel 3

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 Reistijden die verband houden met de in deze regeling genoemde uitgevoerde handelingen of werkzaamheden en die ter plaatse worden uitgevoerd, worden – voor zover deze op uurbasis worden verricht – in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven. De in rekening te brengen reistijd voor reizen binnen Nederland bedraagt ten hoogste de duur van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 2. Tarieven

Afdeling 2.1. Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

§ 2.1.1. Luchtvarenden

Artikel 5

 • 1 Voor het afleggen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 is voor kandidaten die zich een examinator laten toedelen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een vast tarief van € 42 verschuldigd.

 • 2 Voor het afleggen van de schriftelijke theorie-examens ATPL, CPL, IR (A/H), EIR, PPL (A/H), LAPL, OPPL, RT en Military Bridge zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Examen ATPL

  € 172,45

  Examen CPL

  € 172,45

  Examen IR (A/H)

  € 172,45

  Examen EIR

  € 116,25

  Examen PPL (A/H)

  € 116,25

  Examen LAPL

  € 116,25

  Examen OPPL

  € 116,25

  Examen RT

  € 116,25

  Examen Military Bridge

  € 231,50

 • 3 Voor het afleggen van een schriftelijk theorie-examen BPL is een tarief van € 60 verschuldigd.

 • 4 Voor het afleggen van een schriftelijk theorie-examen SPL is per examenvak per poging een tarief van € 20 verschuldigd.

Artikel 5a

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een vast tarief verschuldigd van € 270.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor bijschrijving op een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een vast tarief verschuldigd van € 83.

Artikel 6

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. ATPL;

  • b. CPL;

  • c. MPL (A), met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 568.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. RPL;

  • b. LAPL(A);

  • c. LAPL(H), met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in de verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 547.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en in verordening (EU) nr. 1178/2011, niet zijnde de bevoegdverklaring RT of LPE, is een vast tarief verschuldigd van € 115.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte dan wel voor de verlenging of hernieuwde afgifte van een instructeurbevoegdverklaring voor luchtvarenden als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart of een certificaat als instructeur als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 147.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een bevoegdverklaring RT en een bevoegdverklaring LPE met de bijbehorende taalvaardigheid als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 59.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor validatie en conversie van bewijzen van bevoegdheid als bedoeld in gedelegeerde verordening (EU) nr. 2020/723 is een vast tarief verschuldigd van € 67.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen, verlenging, hernieuwde afgifte of wijziging van een SPL is een vast tarief verschuldigd van € 67.

 • 11 Voor de behandeling van een aanvraag om afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een op een RPA-L te vermelden bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is, in afwijking van het vierde lid, een vast tarief verschuldigd van € 101.

Artikel 7

De in tabel 1 genoemde vaste tarieven zijn verschuldigd voor:

 • a. de behandeling van een aanvraag voor een medisch certificaat als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 dan wel verordening (EU) nr. 2015/340, inhoudende het door de minister afgeven of weigeren van een medisch certificaat;

 • b. de afgifte van een bijkomend duplicaat van een medisch certificaat, een medische verklaring of een medisch dossier, en

 • c. het doorsturen van een medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit.

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 96

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 39

Afgifte duplicaat medisch dossier

€ 0,29 per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 59

Artikel 8

Voor de behandeling van een aanvraag om certificatie van een AeMC of AME zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Initiële afgifte

Verlenging

Wijziging

Hernieuwde afgifte

Certificatie AeMC

€ 3.355

   

€ 317

Extra vestigingsplaats AeMC

€ 1.060

   

€ 317

Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

€ 1.060

€ 317

€ 317

€ 317

Certificatie AME

€ 324

€ 317

€ 317

€ 317

Certificatie zelfstandig AME

€ 2.472

€ 317

€ 317

€ 317

Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

€ 93

     

Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 93

€ 93

Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC waarvoor vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 317

€ 317

§ 2.1.2. Onderhoudstechnici

Artikel 9

 • 2 Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een vast tarief van € 585 verschuldigd.

Artikel 10

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een AML of een Part-66-AML, met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen, de afgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of een Part-66-AML of de verlenging of de wederafgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of Part-66-AML zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  • a. AML € 107;

  • b. Part-66-AML € 153.

 • 2 Voor de vernieuwing van het document, waarop de in het eerste lid genoemde bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven, om andere redenen dan in het eerste lid genoemd, is een vast tarief van € 107 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring ten behoeve van derden ter bevestiging van het in bezit zijn van een geldig AML of Part-66-AML of de daaraan ten grondslag liggende kennis- en ervaringseisen is een vast tarief verschuldigd van € 156.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vrijstellingsbeschikking waarin wordt vastgelegd voor welke kennis- en ervaringseisen vrijstelling wordt verleend ten behoeve van de afgifte van een AML of Part-66-AML is een vast tarief verschuldigd van € 156.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een JAA Form 27 JAA-NAA attestation for conversion of privileges is een vast tarief verschuldigd van € 156.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een persoonsgebonden bevoegdheid voor het beoordelen van de luchtwaardigheid, het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, in overeenstemming met Part M.A. 710 van verordening (EU) nr. 1321/2014 voor ELA 1 luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt of in overeenstemming met artikel ML.A.901(b)(4) en ML.A.904(c) van verordening (EU) nr. 1321/2014, is een vast tarief verschuldigd van € 1.695.

§ 2.1.3. Luchtverkeersleiders, vluchtinformatieverstrekkers en luchthaveninformatieverstrekkers

Artikel 10a

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet luchtverkeersleider inclusief wijzigingen, leerling-luchtverkeersleider in opleiding en brevet FISO is een vast tarief verschuldigd van € 50.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet ASO is een vast tarief verschuldigd van: € 50.

Afdeling 2.2. Opleidings- en trainingsinstellingen

§ 2.2.1. Luchtvarenden

Artikel 11

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte, herafgifte en wijzigingen als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarieven

  Registratie opleidingsinstelling/ Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart / Erkende entiteit voor de onbemande luchtvaart (basistarief, eerste afgifte)

  € 317

  Registratie opleidingsinstelling / Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart / Erkende entiteit voor de onbemande luchtvaart (basistarief, herafgifte)

  € 317

  Goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training

  € 3.999

  Goedkeuring voor afgifte Cabin Crew Attestation

  € 1.044

  Opleidingsmodule RFI

  € 1.587

  Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

  € 951

  Opleidingsmodule RPL

  € 951

  Wijzigingen in aangeboden opleidingen

  € 160

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 151

  Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 151

  Registratie opleidingsinstelling RT-only

  € 317

  Module radiotelefonie met standaard handboek

  € 176

  Module radiotelefonie zonder standaard handboek

  € 635

  Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

  € 317

  Opleidingsmodule theorie RPA-L / Opleidingsmodule theorie UAS

  € 951

  Opleidingsmodule praktijk RPA-L

  € 951

  Variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)

  € 228

  Opleidingsmodule class rating MLA/MLH/GC

  € 454

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële afgifte van de in tabel 2 van dit artikel genoemde producten, als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

  Initiële afgifte

  DTO

  € 317

  ATO complex basistarief

  € 4.995

  ATO niet-complex basistarief

  € 4.164

  Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

  € 311

  Opleidingsmodule MPL

  € 6.352

  Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

  € 3.175

  Opleidingsmodule praktijk IR

  € 1.587

  Opleidingsmodule praktijk EIR, BIR

  € 1.271

  Variant op opleidingsmodule IR, EIR, BIR

  € 479

  Opleidingsmodule FI1

  € 1.587

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar1

  € 951

  Overige opleidingsmodule instructeurs

  € 1.086

  Opleidingsmodule praktijk CPL

  € 1.270

  Opleidingsmodule theorie CPL, IR, EIR/CB-IR, ATP, BIR per module

  € 1.111

  Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module1

  € 951

  Opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 1.111

  Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

  € 479

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module1

  € 794

  Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

  € 479

  Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

  € 794

  Opleidingsmodule ratings - night, aerobatic, towing, mountain- per module1

  € 951

  Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module1

  € 951

  Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

  € 1.428

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

  € 13.474

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

  € 26.946

  Taalbeoordelingsinstantie

  € 5.241

  Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

  € 1.906

  Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

  € 3.334

  Overige aanvragen per besluit

  € 479

  Praktische instructie examinatoren

  € 796

  Ontheffing per onderwerp2

  € 1.596

  Herhaling ontheffing per onderwerp3

  € 353

  Alternative Means of Compliance

  € 1.044

  Opleidingsmodule extension privilege from sailplane to TMG on SPL, Opleidingsmodule extension privilege from TMG to Sailplanes on SPL1

  € 775

  Additionele startmethodes - sailplanes1

  € 151

  Opleidingsmodule cloud flying privilege1

  € 929

  Class extension – balloons1

  € 467

  Group extension – balloons1

  € 467

  Tethered hot-air balloon flight rating1

  € 467

  Opleidingsmodule advanced UPRT course – aeroplanes

  € 454

  Opleidingsmodule upset recovery instructor training course

  € 454

  Opleidingsmodule Basic aerobatic privilege – Sailplanes, Basic aerobatic privilege on TMG with engine power – sailplanes1

  € 471

  Opleidingsmodule Advanced aerobatic privilege – sailplanes, Advanced aerobatic privilege

  On TMG with engine power – sailplanes1

  € 935

  Aanvullende opleidingsmodule instructeurs – sailplanes en ballonnen1

  € 224

  Commercial operation rating – Refresher course1

  € 224

  1 Indien een DTO gebruik maakt van een reeds geaccepteerd trainingsprogramma wordt een korting van 80% toegepast op het tarief.

  2 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

  3 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

 • 3 Voor de afgifte van de opleidingsmodule flight test rating is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat per geval te bepalen tarief verschuldigd.

 • 4 Voor wijzigingen op in tabel 2 van dit artikel genoemde producten zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarieven

  Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

  € 2.336

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 161

  Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 151

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 1.428

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 13.474

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 26.946

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 499

  Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

  € 317

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

  € 317

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 499

  Verwijderen van een simulator van de erkenning

  € 151

  Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

  € 477

  Ontheffing per onderwerp2

  € 1.596

  Herhaling ontheffing per onderwerp3

  € 353

  Alternative Means of Compliance

  € 1.044

  1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

  2 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

  3 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een kwalificatie van een FSTD als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

  € 6.713

  FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

  € 6.398

  FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

  € 8.389

  FSTD-A BITD (per kwalificatie)

  € 4.211

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het vijfde lid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Tarieven

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

  € 4.043

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

  € 4.043

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

  € 3.030

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

  € 2.524

  Wijziging operator

  € 1.189

  Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

  € 317

§ 2.2.2. Onderhoudstechnici

Artikel 12

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Erkenning opleidingsinstelling:

   

  – basisopleiding

  € 29.263

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

  € 32.532

  – categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

  € 45.689

  1 n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

  € 4.088

  Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

  € 4.906

  Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

  € 7.358

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd.

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarieven

  Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

  € 2.503

  Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

  € 1.193

  Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

  € 4.136

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 760

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 136

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van typetrainingen op basis van Part 66.B.130 van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Tarieven

  Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

  € 590

  Goedkeuring theoretisch deel

  € 354

  Goedkeuring praktisch deel

  € 243

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning van een opleidingsorganisatie ten behoeve van opleidingen voor platforminspecteurs op basis van ARO.RAMP.120 van bijlage II bij verordening (EU) nr. 965/2012 is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat per geval te bepalen tarief verschuldigd.

Afdeling 2.3. Luchtvaartuigen

Artikel 13

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het verlengen, het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een vast tarief van € 82 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3.13 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het verlengen daarvan, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  MTOM

  Afgifte

  Verlenging

  Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

  € 286

  € 96

  Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

  € 627

  € 210

  Luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 2.150

  € 717

  In het tarief voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid is de daarvoor noodzakelijke BvL-acceptatiekeuring als bedoeld in artikel 17 van de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid, niet inbegrepen.

 • 4 Voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate als bedoeld in het Besluit luchtvaartuigen 2008 geldt hetzelfde tarief als voor het verlengen van een bewijs van luchtwaardigheid. Indien de aanvraag voor het afgeven of verlengen gelijktijdig vergezeld gaat met de aanvraag voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate wordt geen tarief geheven voor het Airworthiness Review Certificate.

 • 5 [Red: Vervallen.]

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving, een bewijs van luchtwaardigheid, een Airworthiness Review Certificate of een geluidsdocument is een vast tarief van € 114 verschuldigd.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een geluidscertificaat, een geluidsverklaring of een aanvullende geluidsverklaring als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief van € 343 verschuldigd.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de vernieuwing van een geluidscertificaat is een vast tarief van € 114 verschuldigd.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële goedkeuring van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  AMP initieel:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP initieel:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

  Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen1

  € 581

  € 816

  € 888

  € 268

  Overige luchtvaartuigen

  € 2.008

  € 2.930

  € 2.448

  € 581

  1 Al dan niet gemotoriseerd.

  2 Toeslag in voorkomende gevallen.

 • 10 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van een wijziging van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  AMP wijziging:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP wijziging:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

  Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen1

  € 342

  € 421

  € 888

  € 268

  Overige luchtvaartuigen

  € 581

  € 816

  € 2.448

  € 581

  1 Al dan niet gemotoriseerd.

  2 Toeslag in voorkomende gevallen.

 • 11 Voor de behandeling van de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid voor RPA’s met een totale startmassa van maximaal 150 kg is, in afwijking van het derde lid, een tarief verschuldigd van € 134.

Artikel 14

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van de basisverordening, is een uurtarief van € 160 verschuldigd. Tevens wordt een vast tarief van € 165 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 14 van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van de basisverordening, is een vast tarief van € 707 verschuldigd.

Artikel 15

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid of onderzoeken ten behoeve van de afgifte van een Airworthiness Review Certificate, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.636

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 5.233

Artikel 16

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

   

  – A1 line maintenance2

  € 22.722

  – A1 base maintenance

  € 27.626

  – A2, A4

  € 18.632

  – A3

  € 18.632

  – B1

  € 22.722

  – B2, B3

  € 18.632

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 9.639

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 18.632

  – D

  € 16.180

  1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een classificatie hebben voor beperkte niet-luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  2 Dit tarief is van toepassing als de aanvraag uitsluitend line maintenance betreft. Bij een aanvraag voor zowel base maintenance als line maintenance is alleen het base maintenance tarief van toepassing.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

  € 1.636

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

  € 816

  1 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1- categorie en overige categorieën. Het onderscheid tussen base maintenance en line maintenance is niet van invloed op de hoogte van het aanvullingstarief.

  2 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A- categorie en overige categorieën.

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 4.088

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 4.906

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 7.358

  Toeslag line stations

  € 418 x n2

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 17 x p3

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 1.308

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.636

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 2.452

  Toeslag line stations

  € 418 x n3

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 17 x p3

  Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

  € 2.793

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  2 N = het aantal line stations

  3 P = het aantal werknemers dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie

  Indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag van een onderhoudserkenning als bedoeld in het derde en vierde lid, een aanvraag voor afgifte of wijziging en herafgifte betreft van een erkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 4) en een aanvullend tarief (tabellen 5 en 6):

  Tabel 4

  Omschrijving1

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

   

  – A2, A4

  € 13.941

  – A3

  € 13.941

  – B1

  € 16.997

  – B2, B3

  € 13.941

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 7.185

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 13.941

  – D

  € 12.092

  1Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 5

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per aanvullende classificatie

  € 627

  Tabel 6

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 981

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.226

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.839

  Toeslag line stations

  € 307 x n2

  Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(e)

  € 2.793

  Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

  € 2.793

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  2 N = het aantal line stations

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 7

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

  Part MAF erkenning

  Bijschrijving aanvullende classificatie1

  € 2.503

  € 1.683

  € 1.235

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

  € 2.503

  € 1.683

  € 1.235

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

  € 4136

  € 2.983

  € 2.216

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  Bijschrijven line station (per line station).

  Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 1.192

  € 866

  € 635

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 760

  € 569

  € 406

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

  € 136

  € 136

  € 136

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e)

   

  € 2.793

  € 2.793

  Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

   

  € 2.793

  € 2.793

  Wijziging van Part MAF naar Part 145

  € 9.898

     

  1 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in de tabellen 1 en 4 van dit artikel getarifeerd.

  2 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor een 14 CFR Part 145 Repair Station Approval, een CAR 573 Maintenance Organization Approval en een RBAC 145 Maintenance Organization Approval zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 7a

  Omschrijving

     

  Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non - A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

  € 623

  € 623

  – Beoordeling FAA-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Tabel 7b

  Omschrijving

     

  Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

  € 311

  € 311

  – Beoordeling TCCA-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Tabel 7c

  Omschrijving

     

  Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

  € 311

  € 311

  – Beoordeling ANAC-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde MOA of onderhoudserkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 8a

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

  Part MAF erkenning

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

  € 2.503

  € 1.683

  € 1.235

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het vierde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 9

  Omschrijving

  Wijziging

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

  € 2.993

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

  € 866

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.683

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 569

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 136

 • 7 Voor de behandeling van de aanvraag voor het bijschrijven van een BvL-V-bevoegdheid tot het uitvoeren van een BvL-verlengingsinspectie, als bedoeld in de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid, verbonden aan een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, de nationale erkenning voor een onderhoudsbedrijf of een AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 10

  Omschrijving

  Tarieven

  Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.:

   

  – Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

  € 5.119

  – Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

  € 1.521

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een POA overeenkomstig Part 21, subpart G, van verordening (EU) 748/2012 of een accoordverklaring voor het aantonen van de conformiteit van individuele producten, onderdelen en uitrustingsstukken overeenkomstig Part 21, subpart F, van verordening (EU) 748/2012 ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 11) en een aanvullend tarief (tabel 12). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal indien er sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn, zulks ter beoordeling aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

  Tabel 11

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte

  akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

     

  – Bedrijven ≤ 500 werknemers1

  € 27.626

  € 20.219

  – Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

  € 44.003

  € 32.091

  – Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

  € 84.860

  € 61.862

  1 Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

  Tabel 12

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte

  akkoordverklaring (Subpart F)

  Herafgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 4.088

  € 2.977

  € 317

  Toeslag per nevenlocatie1 in de Europese Unie

  € 4.906

  € 3.572

  € 317

  Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

  € 7.358

  € 5.357

  € 317

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het achtste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 13

  Omschrijving

  Wijziging

  POA

  (Subpart G)

  Wijziging

  akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

  € 2.503

  € 1.168

  Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

  € 4.136

  € 2.123

  Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 1.193

  € 1.168

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 760

  € 371

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

  € 136

  € 126

  1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 10 [Red: Vervallen.]

 • 11 [Red: Vervallen.]

 • 12 Voor het leveren van technische assistentie in de vorm van inspecties en het uitvoeren van conformiteitsinspecties op verzoek van de Federal Aviation Administration (FAA), Transport Canada (TCCA) of de Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ingevolge de tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Brazilië gesloten luchtvaartveiligheidsovereenkomsten is een tarief verschuldigd van € 1.828.

 • 13 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor het uitvoeren van een acceptatiekeuring ten behoeve van de afgifte van een speciaal-BvL voor een RPA ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief verschuldigd van € 5.353.

 • 14 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging dan wel verlenging van een erkenning als bedoeld in het dertiende lid is een vast tarief verschuldigd van € 1.070.

 • 15 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een nationale ontwerporganisatie ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 15

  Omschrijving

  Afgifte

  Erkenning nationale ontwerporganisatie (>15 medewerkers)

  € 19.449

  Erkenning nationale ontwerporganisatie (≤15 medewerkers)

  € 11.602

  Bijschrijven nieuw privilege en acceptatie ‘significant change’, conform overeenkomstig Part 21, van verordening (EU) nr. 748/2012

  € 6.428

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek nationale ontwerporganisatie

  € 760

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 136

Artikel 16a

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAO ingevolge bijlage V quinquies van verordening (EU) nr. 1321/2014 en artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving1

  Eerste afgifte

   

  Classificatie erkenning bedrijf

  Onderhoud

  Beheer permanente luchtwaardigheid

  – A - Niet-complexe motoraangedreven vleugelvliegtuigen

  € 13.941

  € 7.679

  – A - Vliegtuigen met een MTOM van hoogstens 2.730 kg

  € 13.941

  € 7.679

  – A - Helikopters

  € 13.941

  € 7.679

  – A - Luchtschepen

  € 13.941

  € 7.679

  – A - Ballonnen

  € 13.941

  € 7.679

  – A - Zweefvliegtuigen

  € 13.941

  € 7.679

  – B - Turbinemotoren

  € 16.997

   

  – B - Zuigermotoren en elektrische motoren

  € 13.941

   

  – C - Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 7.185

   

  – C - Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 13.941

   

  – D - Niet-destructieve tests (NDT)

  € 12.092

   

  Alternative means of compliance

  € 1.044

  € 1.044

  1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per aanvullende classificatie & beheer van permanente luchtwaardigheid

  € 627

  Toeslag indien luchtvaartmanagementtaken zijn uitbesteed

  € 2.452

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 981

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.226

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.839

  Toeslag line stations

  € 307 x n2

  Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate

  € 2.793

  Toeslag privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

  € 2.793

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  2 N = het aantal line stations

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Wijziging

  Bijschrijving aanvullende classificatie1

  € 1.235

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component

  € 1.235

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

  € 2.216

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning

  – bijschrijving nieuwe of gewijzigde onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  – bijschrijving line station (per line station).

  – alle overige wijzigingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 635

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 406

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

  € 136

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review

  € 2.793

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

  € 2.793

  Alternative Means of Compliance

  € 1.044

  1 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in de tabellen 1 en 2 van dit artikel getarifeerd.

  2 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

Afdeling 2.4. Vluchtuitvoering

Artikel 17

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012 en het Besluit vluchtuitvoering inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Producten

  Commercieel luchtvervoer (CAT) alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤19 pax,

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax

  AOC (niet zijnde ROC)

  Basistarief2

  € 3.6523

  € 4.4584

  € 27.785

  € 28.895

  Plus:

  Pax

  € 630

  € 630

  € 630

  € 630

  Cargo

   

  € 477

  € 630

  € 951

  Helicopter Emergency Medical Service per type

     

  € 2.120

   

  VFR night per class/type

   

  € 317

  € 317

  € 317

  IFR per class/type

   

  € 630

  € 630

  € 630

  Bijschrijving:

  – Extra class/type5

  € 951

  € 951

  € 4.763

  € 9.527

  – Extra luchtvaartuig registratie van aangevraagde class/type

  € 80

  € 80

  € 160

  € 160

  – Area of operation (per area)6

  € 317

  € 630

  € 630

  € 630

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

   

  € 3.175

  € 3.175

  € 3.175

  Special approval:7

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ○ CAT II

  ○ CAT III A or B or C

  ○ LVTO operation

  ○ Lower than standard CAT I

  ○ Other than Standard CAT II

  ○ Approaches utilizing EVS

   

  € 1.412

  € 1.412

  € 1.412

  – MNPS per type

     

  € 1.906

  € 1.906

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

     

  € 1.906

  € 1.906

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

     

  € 1.412

  € 1.412

  – ETOPS per type

     

  € 2.120

  € 2.120

  – RVSM per type

     

  € 707

  € 707

  – Gevaarlijke stoffen

   

  € 1.281

  € 1.281

  € 1.281

  – Helicopter offshore operations per type

     

  € 2.120

  € 2.120

  – Helicopter Hoist operations per type

     

  € 1.411

  € 1.411

  – Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

     

  € 2.124

  € 2.124

  Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

   

  € 1.048

  € 1.048

  € 1.048

  Eerste afgifte MEL (behalve voor CAT vluchtuitvoering)

   

  € 317

  € 952

  € 952

  SPO High Risk Autorisatie

   

  € 1.044

  € 1.044

  € 1.044

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

     

  € 2.191

  € 2.191

  – Flight time specification schemes8

     

  € 2.793

  € 2.793

  – CS deviatie artikel 76, zevende lid, van de basisverordening

     

  € 2.890

  € 2.890

  – Fatigue Risk Management system

     

  € 5.353

  € 5.353

  – Electronic Flight Bag per type

  € 2.540

  € 2.540

  € 2.540

  € 2.540

  – Steep approach per type/runway

   

  € 1.906

  € 1.906

  € 1.906

  Alternative training and qualification programme per type

     

  € 4.763

  € 4.763

  Ontheffing per onderwerp9

  € 1.596

  € 1.596

  € 1.596

  € 1.596

  Herhaling ontheffing per onderwerp10

  € 353

  € 353

  € 353

  € 353

  Goedkeuring wet lease

   

  € 477

  € 477

  € 477

  Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 1.968

  € 1.968

  € 1.968

  € 1.968

  Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 2.890

  € 2.890

  € 2.890

  € 2.890

  Alternative Means of Compliance

  € 1.246

  € 1.246

  € 1.246

  € 1.246

  Overige goedkeuringen per onderwerp

  € 584

  € 1.044

  € 1.044

  € 1.044

  Verklaring NCC, Verklaring SPO

  € 317

  € 317

  € 317

  € 317

  Goedkeuring individuele vluchtsimulator

   

  € 469

  € 469

  € 469

  1 Geldt voor alle typen vluchtuitvoeringen.

  2 Voor de ‘eerste afgifte AOC (niet zijnde ROC)’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

  3 Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek geldt een tarief van € 9.317.

  4 Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek geldt een tarief van € 10.092.

  5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma. Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

  6 Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  7 Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  8 Dit is het basistarief voor een beoordeling van flight time specification schemes conform de regelgeving.

  9 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

  10 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012 en het Besluit vluchtuitvoering, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Wijzigingen

  Commercieel luchtvervoer alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤ 19 pax,

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax,

  Pax

  € 635

  € 635

  € 635

  € 2.659

  Overgang van AOC (niet zijnde ROC) AtoA naar een AOC (niet zijnde ROC) AtoB2

         

  Cargo

   

  € 477

  € 872

  € 951

  Helicopter Emergency Medical Service per type

     

  € 2.120

   

  VFR night per class/type

   

  € 317

  € 317

  € 317

  IFR per class/type

   

  € 635

  € 635

  € 635

  Bijschrijving:

         

  – Extra class / type3

  € 951

  € 951

  € 4.763

  € 9.527

  – Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

  € 80

  € 80

  € 166

  € 166

  – Bijschrijving luchtvaartuig:

  registratie per dag, binnen bestaand type3

  € 166

  € 166

  € 477

  € 477

  – Extra registratie per dag

  € 80

  € 80

  € 166

  € 166

  Afschrijving class / type4

  € 317

  € 317

  € 674

  € 674

  Afschrijving luchtvaartuig:

  Registratie per dag

  € 166

  € 166

  € 317

  € 317

  Dry lease-out per dag

     

  € 503

  € 503

  Toeslag dry lease-in (goedkeuring)

     

  € 167

  € 167

  – Area of operation (per area)5

  € 317

  € 635

  € 635

  € 635

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag5

   

  € 3.175

  € 3.175

  € 3.175

  Special approval:6

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ○ CAT II

  ○ CAT III A or B or C

  ○ LVTO operation

  ○ Lower than standard CAT I

  ○ Other than Standard CAT II

  ○ Approaches utilizing EVS

   

  € 1.412

  € 1.412

  € 1.412

  – MNPS, per type

     

  € 1.906

  € 1.906

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

     

  € 1.906

  € 1.906

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

     

  € 1.412

  € 1.412

  – ETOPS, per type

     

  € 2.120

  € 2.120

  – RVSM, per type

     

  € 707

  € 707

  – Gevaarlijke stoffen

   

  € 707

  € 707

  € 707

  – Helicopter Offshore operations per type

     

  € 2.021

  € 2.021

  – Helicopter Hoist operations per type

     

  € 1.412

  € 1.412

  – Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

     

  € 2.120

  € 2.120

  Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

   

  € 1.044

  € 1.044

  € 1.044

  SPO High Risk Autorisatie

   

  € 1.044

  € 1.044

  € 1.044

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

     

  € 2.190

  € 2.190

  – Flight time specification schemes, inclusief wijziging op bestaande CS deviatie / Fatigue Risk Management system aanpassing

     

  € 584

  € 584

  – MEL revisie per type

  € 160

  € 160

  € 795

  € 795

  – Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

  € 2.540

  € 2.540

  € 2.540

  € 2.540

  – Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

     

  € 1.906

  € 1.906

  – Alternative training en qualification programme per type

     

  € 5.081

  € 5.081

  Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class / type, per programma

  € 160

  € 160

  € 477

  € 477

  Goedkeuring / acceptatie personen7 (AM, QM of CM, en PH’s of nominated persons), per persoon

  € 160

  € 160

  € 477

  € 477

  Wijziging operator naam en / of principal place of business

  € 160

  € 160

  € 160

  € 160

  Ontheffing8

  € 1.596

  € 1.596

  € 1.596

  € 1.596

  Herhaling ontheffing9

  € 353

  € 353

  € 353

  € 353

  Goedkeuring wet lease

   

  € 477

  € 477

  € 477

  Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 1.969

  € 1.969

  € 1.969

  € 1.969

  Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 2.890

  € 2.890

  € 2.890

  € 2.890

  Alternative Means of Compliance

  € 1.198

  € 1.198

  € 1.198

  € 1.198

  Overige goedkeuringen per onderwerp

  € 319

  € 638

  € 638

  € 638

  Wijzigen Verklaring NCC, Verklaring SPO

  € 80

  € 80

  € 80

  € 80

  1 Geldt voor alle typen vluchtuitvoeringen.

  2 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief getarifeerd. Verder geldt dan de toelichting als gesteld in artikel 17, eerste lid, onder noot 2

  3 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual (OM) en trainingsprogramma.

  4 Inclusief: afschrijven van laatste luchtvaartuig(en) registratie(s) en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM.

  5 Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  6 Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  7 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

  8 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

  9 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

Artikel 18

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAMO-erkenning ingevolge bijlage V (Part-M CAMO) van verordening (EU) nr. 1321/2014 en als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, al dan niet behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Basisvergunning:

   

  – CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

  € 25.947

  – CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 16.800

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

  € 18.108

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 11.578

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 2.452

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 2.452

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 4.906

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 4.906

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 7.358

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 7.358

  Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 2.452

  Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 2.452

  Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 4.906

  Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 4.906

  Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 7.358

  Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 7.358

  Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

  € 5.722

  Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

  € 5.722

  Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

  € 7.358

  Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

  € 7.358

  Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 6.542

  Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 3.269

  Alternative means of compliance

  € 1.246

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de CAMO-erkenning als bedoeld in het eerste lid en van de Part-M Subpart G erkenning ingevolge bijlage I (Part-M) van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 4.792

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

  € 3.156

  Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

  € 539

  Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

  € 376

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

  € 6.428

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

  € 3.156

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

  € 760

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

  Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

  € 569

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

  € 136

  Toeslag Part-T (Aanvullende voorschriften voor CAMO’s ten behoeve van managen van luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een niet-EU-lidstaat)

  € 1.968

  Alternative means of compliance

  € 1.198

  1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde CAMO-erkenning zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 4.792

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

  € 3.156

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde en vierde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Wijziging

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.683

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 569

  Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning), per keer

  € 136

Artikel 18a

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarief

  UAS operational declaration

  € 319

  Operationele autorisatie op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA):

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 1.278

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 2.556

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 5.112

  Operationele autorisatie op grond van een volledige specific operation risk assessment (SORA) volgens de JARUS-methode:

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 2.556

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 3.834

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 7.668

  Acceptatie operationele autorisatie uit andere EU-lidstaat.

  € 319

  Light UAS Certificate (LUC):

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 3.834

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 6.390

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 7.668

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van producten als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarief

  Wijziging UAS operational declaration

  € 319

  Wijziging Operationele autorisatie op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA)

  € 639

  Wijziging Operationele autorisatie op grond van een volledige specific operation risk assessment (SORA) volgens de JARUS-methode:

   

  • risiconiveau SAIL I en II

  € 639

  • risiconiveau SAIL III en IV

  € 958

  • risiconiveau SAIL V en VI

  € 799

  Significante wijzigin g LUC-veiligheidsmanagement-systeem bij gelijkblijvend risiconiveau:

   

  • risiconiveau SAIL I of II

  € 639

  • risiconiveau SAIL III, IV, V of VI

  € 958

  Wijziging LUC-bevoegdheden:

   

  • van risiconiveau SAIL I of II naar SAIL III of IV

  € 2.556

  • van risiconiveau SAIL I of II naar SAIL V of VI

  € 3.834

  • van risiconiveau SAIL III of IV naar SAIL V of VI

  € 1.278

  • overige wijzigingen

  € 2.556

Artikel 19

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet, betreffende de exploitatievergunning, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t / < 20 passagiers)

€ 3.368

– Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≥ 10t / > 19 passagiers)

€ 8.833

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 167

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 336

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 5.052

Afdeling 2.5. Luchthavens

Artikel 20

Artikel 22

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a.2, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, met uitzondering van de eerste afgifte van een certificaat voor de luchthaven Schiphol:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 145.102

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 29.424

  – Wijzigingen waarvoor goedkeuring van is vereist als bedoeld in verordening (EU) nr. 139/2014

  € 160

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 6.356

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 29.424

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a van de basisverordening zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte)

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 145.102

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 29.424

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

  € 6.356

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste en tweede lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

   

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 411

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 411

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 411

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 411

Afdeling 2.6. Diverse tarieven

Artikel 24

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing te verlenen van het verbod als bedoeld in:

  • a. part 21, subpart P, van verordening (EU) nr. 748/2012 om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is (Permit to Fly), is een vast tarief verschuldigd van € 305, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan twee uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 160 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief;

  • b. part 21, subpart P, van verordening (EU) nr. 748/2012 voor het vaststellen van de voorwaarden voor het uitvoeren van de vlucht met een niet luchtwaardig luchtvaartuig (Approval Flight Conditions) om de luchtvaart uit te oefenen, is een vast tarief verschuldigd van € 996, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan vijf uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 160 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief;

  • c. artikel 3.8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

   • € 243 voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg; en

   • € 996 voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg;

  • d. artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig dat niet is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid, is een vast tarief verschuldigd van € 73;

  • e. artikel 16d, van de Luchtvaartwet om luchtvervoer te mogen uitvoeren zonder vergunning is een vast tarief verschuldigd van € 672;

  • f. de bij of krachtens titel 6.5 van de Wet luchtvaart gegeven regels inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen of een wijziging van zulk een ontheffing als bedoeld in artikel 6.58, eerste respectievelijk zesde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 1.896;

  • g. artikel 8.12 van de Wet luchtvaart om objecten op te richten of te plaatsen waarvoor geen omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

   Tabel 1

   – Obstakel(s) beneden LIB veiligheidsvlakken (geen luchtvaarttechnische studie nodig)

   € 569

   – Obstakel(s) door LIB veiligheidsvlakken (luchtvaarttechnische studie nodig) Certificaat voor luchthaven Schiphol

   € 1.679

  • h. artikel 1 van de Regeling modelvliegen is een vast tarief verschuldigd van € 69.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet is een vast tarief verschuldigd van:

  • a. € 707 voor het houden van een luchtvaartvertoning,

  • b. € 16.842 voor het houden van een luchtvaartwedstrijd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in artikel 71, eerste lid, van de basisverordening, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarieven

  Tarieven

  Behandelingsduur aanvraag

  ≤ 5 uren

  > 5 uren additioneel per uur

  t.a.v. luchtvaartuigen

  – voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

  – voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

  € 243

  € 996

  € 160

  € 160

  t.a.v. overig

  € € 996

  € 160

Artikel 25

Bij exploitatie van een luchtvaartuig van historische waarde voor niet commerciële doeleinden, mits voorzien van een Nederlandse registratie, worden de volgende kortingen verleend:

 • a. afgifte en verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • b. afgifte Bewijs van Inschrijving: 100%;

 • c. luchtwaardigheidsonderzoek/certificaties: 75%;

 • d. ontheffing Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • e. toezicht op erkende bedrijven, eerste erkenning, wijziging en verlenging: 75%;

 • f. ontheffing om luchtvervoer te mogen uitvoeren: 100%.

Artikel 25a

Bij een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging van de erkenning in verband met splitsing of fusie van erkende rechtspersonen, benoemd in de artikelen 8 (AeMC), 11 (ATO), 16 (MOA), 17 (AOC), 18 (CAMO), of een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging na doorstart vanuit surseance of faillissement van een der voornoemde erkende rechtspersonen, is een uurtarief van € 160 verschuldigd. Het te betalen tarief voor een erkenning in geval van een doorstart vanuit surseance of faillissement zal het tarief voor de eerste afgifte niet te boven gaan.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 27

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Naar boven