Belastingplan 2008

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2008 wenselijk is maatregelen te treffen, mede ter ondersteuning van het milieubeleid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XIX

 • 2 Artikel XVIII, onderdeel D, vindt geen toepassing ten aanzien van personenauto’s die vóór 1 februari 2008 voor het eerst in gebruik zijn genomen.

 • 3 Artikel XVIII, onderdeel C, vindt geen toepassing ten aanzien van personenauto’s die vóór 1 april 2008 voor het eerst in gebruik zijn genomen.

Artikel XXIV

Indien een wijziging van de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten onderscheidenlijk rooktabak als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de accijns in het kalenderjaar 2007 heeft plaatsgevonden, treedt in afwijking van het vierde lid van artikel 35a van de Wet op de accijns de in het eerste lid van artikel 35a van de Wet op de accijns bedoelde ministeriële regeling tot aanpassing van de tarieven in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel XXV

 • 1 De accijns op sigaretten wordt met ingang van 1 juli 2008 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse sigaretten € 14,50 per 1000 stuks hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 30 juni 2008. Indien met ingang van 1 juli 2008 het aldus berekende accijnsbedrag lager is dan het bedrag dat overeenkomt met 57 percent van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse sigaretten, berekend per 1000 stuks, geldt het laatstbedoelde bedrag.

 • 2 De accijns op rooktabak wordt met ingang van 1 juli 2008 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse rooktabak € 9,15 per kilogram hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 30 juni 2008.

 • 3 Bij ministeriële regeling worden met ingang van 1 juli 2008 de tarieven van de accijns, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet op de accijns aangepast. De aanpassing geschiedt zodanig dat voor sigaretten en rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse het specifieke gedeelte van de accijns 50% bedraagt van de som van de totale accijns en de omzetbelasting. Daarbij dient het bedrag van de totale accijns gelijk te blijven aan het bedrag van de totale accijns dat na de verhoging van de accijns verschuldigd zou zijn zonder de aanpassing. De aanpassing van de bedragen die in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, zijn opgenomen als de ten minste te betalen accijns voor 1000 stuks sigaretten respectievelijk 1 kilogram rooktabak, geschiedt zodanig dat deze accijns na de aanpassing van de tarieven gelijk is aan het totale bedrag van de accijns voor 1000 stuks sigaretten respectievelijk 1 kilogram rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse. Bij de aanpassing vindt afronding plaats van het procentuele gedeelte van de accijns op honderdsten van een percent.

 • 4 Indien voorafgaande aan de toepassing van het eerste en tweede lid een wijziging van de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten onderscheidenlijk rooktabak heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de accijns, wordt de in het eerste en het tweede lid bedoelde accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak eerst toegepast nadat de aanpassing op grond van artikel 35a van de Wet op de accijns is toegepast. In afwijking van het eerste en tweede lid zal de in die leden bedoelde verhoging van accijns op sigaretten respectievelijk rooktabak worden toegepast op de accijns zoals die volgt uit toepassing van artikel 35a van de Wet op de accijns.

Artikel XXVIII

Hetgeen door de belastingplichtige na 31 december 2008 is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter zake van buitengewone uitgaven die in enig kalenderjaar op grond van afdeling 6.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die afdeling in het desbetreffende kalenderjaar luidde, in aanmerking zijn genomen, wordt voor de toepassing van artikel 3 139 van de Wet inkomstenbelasting 2001 als negatieve persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen tot ten hoogste het bedrag van de uitgaven die in aftrek zijn gekomen.

Artikel XXIXa

Artikel XXIXc

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de kansspelbelasting (kansspelen via internet) (Kst. 30583).]

Artikel XXIXd

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (fiscale facilitering banksparen t.b.v. pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld) (Stb. 2007/577).]

Artikel XXX

Ingeval de samenloop van wetten die in 2007 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel XXXI

 • 2 [Red: Vervallen.]

 • 4 In afwijking van het eerste lid werkt artikel XXIXD terug tot en met 31 december 2007.

 • 7 [Red: Vervallen.]

 • 8 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXII in werking met ingang van 1 juli 2008.

 • 9 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen en XX, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2007

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina