Regeling verantwoording aantal specifieke uitkeringen

[Regeling vervallen per 24-03-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 23-12-2007 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie van 13 december 2007, nr. FEZ-U- 2814893, houdende regeling van de verantwoording van een aantal specifieke uitkeringen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies, artikel 21, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 39, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg, artikel 3.5.1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en artikel 6, tweede lid, van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-03-2015]

  • 2 Het eerste lid wordt toegepast ten aanzien van uitkeringen waarvan de periode waarvoor de uitkering is verstrekt eindigt na 31 december 2006.

Artikel 2

[Vervallen per 24-03-2015]

  • 2 Het eerste lid wordt toegepast ten aanzien van het verslag over de kalenderjaren 2007 tot en met 2011 alsmede ten aanzien van het verslag en de verklaring met betrekking tot de periode waarvoor een uitkering is verstrekt die eindigt na 1 juli 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 24-03-2015]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld.]

Artikel 7

[Vervallen per 24-03-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina