Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake experiment epilepsie-DBCs)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2013.]
Geldend van 21-12-2007 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment epilepsie-DBCs

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 9 oktober 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2007–2008, 29248, nr. 44);

Besluit:

Artikel 1

In deze aanwijzing wordt verstaan onder een epilepsie-instelling: een instelling voor medisch specialistische zorg die ultimo 2005 in bezit was van een WZV-vergunning als epilepsiecentrum.

Artikel 2

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg gerelateerd aan de prestatiebeschrijvingen in de vorm van Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) zoals die zijn opgenomen in de bijlage bij deze aanwijzing.

Artikel 3

  • 2 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en eindigt op 1 januari 2009.

Artikel 4

Voor de duur van het experiment zijn de prestatiebeschrijvingen als bedoeld in artikel 2 alleen van toepassing voor epilepsie-instellingen.

Artikel 5

De zorgautoriteit ontwikkelt een experiment met als doel het verkrijgen van aan de DBC onderliggende informatie over zorg als bedoeld in artikel 2 zodat effectieve onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en daarmee DBC-bekostiging voor die zorg per 1 januari 2009 mogelijk wordt.

Artikel 6

De informatie als bedoeld in artikel 5 omvat in ieder geval:

  • a. zorgpaden;

  • b. onderbouwde normtijden;

  • c. kwaliteitsafspraken.

Artikel 8

  • 1 Voor de duur van het experiment worden de epilepsie-instellingen voor het leveren van zorg zoals bedoeld in artikel 2 bekostigd door middel van tarieven die zijn vastgesteld op basis van een eenmalig door de zorgautoriteit vast te stellen budget voor het jaar 2008.

  • 2 Voor de vaststelling van de hoogte van dit budget neemt de zorgautoriteit het voor de curatieve zorg beschikbare budget voor epilepsie-instellingen (inclusief de kortingsmaatregelen als bedoeld in de aanwijzing taakstelling ziekenhuizen 2008 d.d. 1 november 2007 (kenmerk: MC-U-2807691) op een door de zorgautoriteit nader vast te stellen peildatum als uitgangspunt.

Artikel 9

  • 1 De zorgautoriteit evalueert het experiment tussentijds en brengt mij daarvan uiterlijk 1 juni 2008 verslag uit.

  • 2 De zorgautoriteit besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de aspecten genoemd in de artikelen 5 en 6.

Artikel 10

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage

Met de in de aanwijzing genoemde zorg als bedoeld in artikel 2 worden onderstaande 11 poliklinische en 6 klinische epilepsie-DBCs bedoeld.

Product-

nummer

Nieuwe behandelcode

Omschrijving behandelas

P1

514

1 consult neuroloog, geen overige consulten, GEEN Uitgebreid psychologisch onderzoek

P2

515

1 consult neuroloog, geen overige consulten, Uitgebreid psychologisch onderzoek

P3

516

1 consult neuroloog, wel overige consulten, GEEN Consult psycholoog

P4

517

1 consult neuroloog, wel overige consulten, Consult psycholoog

P5

518

2 t/m 5 consulten neuroloog, geen overige consulten, GEEN Routine EEG

P6

519

2 t/m 5 consulten neuroloog, geen overige consulten, Routine EEG

P7

520

2 t/m 5 consulten neuroloog, wel overige consulten, GEEN Uitgebreid psychologisch onderzoek

P8

521

2 t/m 5 consulten neuroloog, wel overige consulten, Uitgebreid psychologisch onderzoek

P9

522

6 of meer consulten neuroloog, geen overige consulten, GEEN Routine EEG

P10

523

6 of meer consulten neuroloog, geen overige consulten, Routine EEG

P11

524

6 of meer consulten neuroloog, wel overige consulten

K1

530

1 t/m 3 verpleegdagen, GEEN Uitgebreid psychologisch onderzoek

K2

531

1 t/m 3 verpleegdagen, Uitgebreid psychologisch onderzoek

K3

532

4 t/m 27 verpleegdagen, GEEN Video-monitoring epilepsiechirurgie

K4

533

4 t/m 27 verpleegdagen, Video-monitoring epilepsiechirurgie

K5

534

28 t/m 110 verpleegdagen

K6

535

111 of meer verpleegdagen

Terug naar begin van de pagina