Regeling aanwijzing gedragswetenschappers gesloten jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie van 19 december 2007, nr. DJB/JZ-2818138, houdende het aanwijzen van de categorie van gedragswetenschappers als bedoeld in hoofdstuk IVA van de Wet op de jeugdzorg (Regeling aanwijzing gedragswetenschappers gesloten jeugdzorg)

De Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 29b, vijfde lid, 29c, vierde lid, 29s, eerste lid, 29t en 29v, vierde lid, van de Wet op de jeugdzorg;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De in de artikelen 29b, vijfde lid, 29c, vierde lid, 29s, eerste lid, en 29t van de Wet op de jeugdzorg bedoelde categorieën van gedragswetenschappers zijn:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 juli 2006 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) (Kamerstukken II 2005/06, 30 644, nrs. 1-2) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing gedragswetenschappers gesloten jeugdzorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina