Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 19 december 2007, nr. 2007120957, Rijksgebouwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, houdende vaststelling van een nieuwe rekenmethodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

De methodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

  • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 19 december 2007

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2018]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te ’s-Gravenhage.]

Terug naar begin van de pagina