Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning [...] verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)

Geldend van 21-12-2007 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2007, nr. MEVA/NBO-2817611, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na 18 oktober 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007/08, 29 282, nr. 45);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op:

 • 1. zorg of dienst waarop ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aanspraak bestaat en voor zover die wordt geleverd door instellingen die zijn toegelaten voor de functie verblijf, in combinatie met de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ met uitzondering van regionale instellingen voor beschermd wonen en instellingen die extramurale prestaties leveren waarbij geen behandeling plaatsvindt (‘dagbesteding’);

 • 2. zorg voor zover die wordt geleverd door een deel van de instellingen voor medisch specialistische zorg waarop in 2007 de budgetsystematiek van toepassing is, te weten: algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen, verder te noemen ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen en instellingen voor revalidatie.

Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen de zorgautoriteit, beleidsregels vast.

Artikel 2

De zorgautoriteit schoont de budgetten van de instellingen als bedoeld in artikel 1 structureel in verband met de tweede tranche van de gefaseerde invoering van een nieuw bekostigingssysteem voor zorgopleidingen.

Artikel 3

 • 1 De zorgautoriteit hanteert onderstaande tabel in het kader van de budgetopschoning als bedoeld in artikel 2.

  Bijlage 242951.png
 • 2 De zorgautoriteit gaat bij de opschoning uit van de situatie vóór de overheveling van de curatieve geestelijke gezondheidszorg van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2008. Bij de budgetopschoning houdt de zorgautoriteit rekening met de afspraken die gemaakt zijn over de bepaling van de middelen die gemoeid zijn met die overheveling van de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

 • 3 Waar in de tabel in de kolom met het opschrift ‘schoningswijze’ het woord ‘specifiek’ staat vermeld, worden de bedragen per instelling geschoond aan de hand van de aantallen per instelling zoals vermeld in het plan van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor de verdeling van de opleidingsplaatsen voor deze zorgopleidingen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche voor 2008.

 • 4 Waar in de tabel in de kolom met het opschrift ‘schoningswijze’ het woord ‘generiek’ staat vermeld bij de ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen en revalidatie-instellingen, worden de per sector te schonen bedragen naar alle individuele instellingen bepaald op basis van het aandeel van een individuele instelling in het macrobudget per sector in het door de zorgautoriteit vast te stellen basisjaar en de daarbij te hanteren peildatum.

  Voor die bepaling gelden de volgende uitgangspunten:

  • a. De toedeling van het macro schoningsbedrag naar alle individuele instellingen dient te geschieden op basis van het aandeel van een individuele instelling in het macrobudget per sector in het basisjaar.

  • b. Het basisjaar waarop het macrobudget en de budgetstanden van de individuele instellingen betrekking hebben en de daarbij te hanteren peildatum worden door de zorgautoriteit nader vastgesteld.

  • c. Het macrobudget en de budgetstanden van de individuele instellingen hebben betrekking op het A-segment.

  • d. Het macrobudget en de budgetstanden van de individuele instellingen worden geschoond voor loonkosten medisch specialisten en agio's (inclusief schoning voor loonkosten medisch specialisten en agio's academische component), capaciteit en productieparameters van psychiaters in psychiatrische universiteitsklinieken (PUK'en). Bij epilepsie-inrichtingen wordt daarnaast nog geschoond voor het AWBZ-deel.

Artikel 4

De zorgautoriteit past een aanvullende budgetopschoning toe op grond van een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vastgesteld aanvullend plan voor de verdeling van de opleidingsplaatsen voor deze zorgopleidingen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche voor 2008. Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing op de aanvullende budgetopschoning.

Artikel 5

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina