Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2007, nr. WJZ 7119637, houdende vaststelling van bepalingen ter zake van de voorbereiding op buitengewone omstandigheden in de sector telecommunicatie (Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Een aanbieder neemt met betrekking tot de voorbereiding van het verzorgen van elektronisch transport van gegevens in buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 van de wet de volgende organisatorische en personele maatregelen en treft de volgende bijzondere voorzieningen:

 • a. het beschikbaar hebben van ter zake kundige personen die:

  • 1°. als contactpersoon optreden om de aanwijzingen, bedoeld in artikel 14.4, eerste lid, van de wet, uit te voeren;

  • 2°. deelnemen aan door de Minister aan te wijzen organisaties, overlegstructuren en oefeningen;

  • 3°. op aanwijzing van de Minister ter uitvoering van verplichtingen voortvloeiend uit het op 4 april 1949 te Washington tot stand gekomen Noord-Atlantisch Verdrag (Stb. J 355) expertise leveren inzake de aanleg en instandhouding van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten;

 • b. het beschikken over een voorziening waarbij ingeval van congestie in zijn openbaar telecommunicatienetwerk door de Minister aan te wijzen nummers gebruik kunnen blijven maken van zijn openbaar telecommunicatienetwerk;

 • c. zorgdragen voor een doeltreffende beveiliging van de door de Minister aan te wijzen vitale bedrijfsonderdelen of objecten.

Artikel 3

Een aanbieder is verplicht de in artikel 14.6, eerste lid, van de wet bedoelde voorbereiding en de daarover te verstrekken informatie te beveiligen tegen kennisneming door onbevoegden, alsmede geheimhouding te betrachten met betrekking tot deze voorbereiding en de te verstrekken informatie.

Artikel 4

 • 2 De rapportage, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval een beschrijving van de wijze waarop een aanbieder de in artikel 14.6, eerste lid, van de wet bedoelde maatregelen en voorzieningen in zijn organisatie heeft geïmplementeerd, in het bijzonder waar het gaat om de continuïteitsplanning en het crisismanagement.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid verstrekt een aanbieder de Minister gedurende het kalenderjaar op diens verzoek informatie over de voorbereiding, bedoeld in artikel 14.6, eerste lid, van de wet.

 • 4 De informatie, bedoeld in het derde lid, wordt door een aanbieder verstrekt op een door de Minister aan te geven wijze.

Artikel 5

De kosten van de uitvoering, bedoeld in artikel 14.6, derde lid, van de wet komen ten laste van een aanbieder tenzij de Minister in bijzondere gevallen anders bepaalt.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina