Regeling transparantie contracteerproces AWBZ

[Regeling vervallen per 03-01-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 22-12-2007 t/m 31-12-2014

Regeling transparantie contracteerproces AWBZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op artikel 45 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in verbinding met artikel 50 Wmg en de artikelen 15 en 16 AWBZ;

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 03-01-2015]

  • f overeenkomst

    Door zorgkantoor en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop AWBZ-verzekerden aanspraak hebben op grond van artikel 6, eerste lid, AWBZ, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven;

  • g budgetverzoek

    Een gezamenlijke tariefaanvraag als bedoeld in artikel 50 Wmg

  • h budgetronde

    Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefaanvragen.

Artikel 2. Transparantie van modellen van overeenkomsten

[Vervallen per 03-01-2015]

Een zorgkantoor maakt voorafgaand aan de onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.

Artikel 3. Transparantie financieel beslag overeenkomsten

[Vervallen per 03-01-2015]

Een zorgkantoor maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de tariefaanvragen de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 03-01-2015]

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 03-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling transparantie contracteerproces AWBZ’.

Terug naar begin van de pagina