Wijzigingsregeling Regeling seed capital technostarters en vaststelling subsidieplafonds 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-12-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2007, nr. WJZ 7151713, tot wijziging van de Regeling seed capital technostarters en tot vaststelling van subsidieplafonds voor 2008

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van geldleningen op grond van de Regeling seed capital technostarters, met betrekking tot aanvragen, ontvangen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 maart 2008, bedraagt € 20.000.000,–.

  • 2 Binnen het in het eerste lid genoemde subsidieplafond geldt een bedrag van € 8.000.000,– als afzonderlijk plafond voor geldleningen ten behoeve van participaties ten aanzien van technostarters wier onderneming voornamelijk activiteiten verricht die gericht zijn op het verminderen van de CO2-emissies.

  • 3 Bij de verdeling van het beschikbare bedrag overeenkomstig artikel 8, vierde lid, van de Regeling seed capital technostarters wordt achtereenvolgens:

    • a. het bedrag dat op grond van het tweede lid is bestemd voor geldleningen ten behoeve van participaties ten aanzien van technostarters wier onderneming voornamelijk activiteiten verricht die gericht zijn op het verminderen van de CO2-emissies, verdeeld onder de desbetreffende aanvragen; en

    • b. het bedrag, genoemd in het eerste lid, verminderd met het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt verdeeld onder alle aanvragen, uitgezonderd de aanvragen die met toepassing van onderdeel a zijn toegewezen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het in artikel 3, eerste lid, van de Regeling seed capital technostarters bedoelde plafondbedrag bedraagt € 4.000.000,– voor het in 2008 verstrekken van een geldlening op grond van die regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 16 december 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina