Regeling bijdragen en vergoedingen kamers van koophandel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 december 2007, nr. WJZ 7143765, tot vaststelling van de aan de kamers van koophandel door ondernemingen verschuldigde bijdragen en vergoedingen (Regeling bijdragen en vergoedingen kamers van koophandel)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De bijdrage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, en artikel 36a, eerste lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, bedraagt voor elk kwartaal, of een gedeelte daarvan, voor:

  • a. ondernemingen toebehorende aan een natuurlijk persoon of Europese economische samenwerkingsverbanden: € 0,00;

  • b. verenigingen of stichtingen die een onderneming drijven: € 0,00;

  • c. vennootschappen onder firma, maatschappen en rederijen: € 0,00;

  • d. commanditaire vennootschappen: € 0,00;

  • e. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50: € 0,00;

  • f. naamloze vennootschappen, Europese naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een aantal werkzame personen tot 50: € 0,00;

  • g. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen tot 50: € 0,00;

  • h. naamloze vennootschappen, Europese naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een aantal werkzame personen van 50 tot 250: € 0,00;

  • i. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250: € 0,00;

  • j. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250: € 0,00;

  • k. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer: € 0,00;

  • l. naamloze vennootschappen, Europese naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een aantal werkzame personen van 250 of meer: € 0,00;

  • m. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer: € 0,00;

  • n. publiekrechtelijke rechtspersonen die een onderneming drijven: € 0,00;

  • o. kerkgenootschappen die een onderneming drijven: € 0,00;

  • p. overige rechtspersonen die een onderneming drijven: € 0,00;

  • q. rechtspersonen die geen onderneming drijven: € 0,00.

 • 2 De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, is verschuldigd aan de kamer in het gebied waarvan de betreffende onderneming op de eerste dag van het kwartaal is gevestigd. Indien de betreffende onderneming op de eerste dag van het kwartaal niet in het gebied van enige kamer is gevestigd, is de bijdrage verschuldigd aan de kamer in het gebied waarvan de onderneming in dat kwartaal voor het eerst is gevestigd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De vergoeding, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, bedraagt voor:

 • a. adviesgesprek: € 50,–;

 • b. [Red: vervallen;]

 • c. seminars voor starters: € 35,– per dagdeel;

 • d. overige seminars: € 100,– per dagdeel;

 • e. trajectbegeleiding per uur: € 105,–;

 • f. afgifte van certificaten van oorsprong: € 18,50;

 • g. digitale afgifte van exportdocumenten (DAE): € 13,–;

 • h. afgifte van het ATA-carnet: € 185,–;

 • i. afgifte van legalisatiedocumenten: € 10,50;

 • j. digitale afgifte van legalisatiedocumenten: € 8,50;

 • k. [Red: vervallen;]

 • l. het in depot houden van algemene voorwaarden: € 18, – per jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdragen en vergoedingen kamers van koophandel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina