Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 10-05-2009 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2007, nr. TRCJZ/2007/4059, houdende retributies betreffende werkzaamheden van de VWA en AID (Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 191);

Gelet op de artikelen 13, 19, 22a, 22b, 27 en 28 van de Landbouwwet en de artikelen 10, eerste en tweede lid, onderdeel c, 94, 94a en 94b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Hoofdstuk 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit;

  • c. AID: Algemene Inspectiedienst;

  • d. werkzaamheden: onderzoeken, keuringen en administratieve afwikkeling daarvan;

  • e. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

  • f. algemeen erkende feestdag: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd en de vijfde mei;

  • g. aanbieder: degene die werkzaamheden laat verrichten of daartoe het verzoek doet;

  • h. partij: hoeveelheid producten van dezelfde aard waarvoor eenzelfde handelsdocument of certificaat geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van een derde land;

  • i. kwartier: spanne tijds van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

  • j. aanvraagtarief: op de behandeling en wijziging van een aanvraag van werkzaamheden betrekking hebbende retributie;

  • k. starttarief: op de reis- en voorbereidende administratietijd betrekking hebbende retributie;

  • l. Chief Veterinary Officer: Chief Veterinary Officer, werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • m. certificaat: schriftelijke of elektronische door of vanwege de VWA afgegeven verklaring naar aanleiding van de werkzaamheden;

  • n. geleidebiljet: door de VWA opgemaakt document dat dient om producten van dierlijke oorsprong te kanaliseren;

  • o. GVE: grootvee-eenheid;

  • p. Convenant Roodvleeskeuring: het op 4 juni 2004 gesloten convenant tussen de Directeuren-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VWA enerzijds, en de Voorzitters van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren en de Centrale Organisatie voor de Vleessector anderzijds, waarin onder meer afspraken zijn neergelegd betreffende de taakverdeling op het gebied van post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004;

  • q. werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;

  • r. betalingsplichtige: degene die ingevolge een of meer bepalingen van deze regeling is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van deze regeling vastgestelde dan wel vast te stellen retributie.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling gelden voor de berekening van het aantal GVE, de omrekeningscoëfficiënten opgenomen in bijlage I.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. richtlijn nr. 89/662/EEG: richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395);

 • b. richtlijn nr. 90/425/EG: richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

 • c. richtlijn nr. 2006/88/EG: richtlijn nr. 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtlijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren. (PbEG L 328);

 • d. richtlijn nr. 92/65/EEG: richtlijn nr. 92/65/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder 1, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PbEG L 268);

 • e. richtlijn nr. 92/118/EEG: richtlijn nr. 92/118/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG L 62);

 • f. richtlijn nr. 96/23/EG: richtlijn nr. 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PbEG L125);

 • g. beschikking nr. 97/794/EG: beschikking nr. 97/794/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 november 1997 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 91/496/EEG van de Raad met betrekking tot de veterinaire controles van uit derde landen in te voeren levende dieren (PbEG L 323);

 • h. richtlijn nr. 97/78/EG: richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 24);

 • i. verordening (EG) nr. 999/2001: verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147);

 • j. verordening (EG) nr. 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31);

 • k. verordening (EG) nr. 1774/2002: verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273);

 • l. richtlijn nr. 2002/99/EG: richtlijn nr. 2002/99/EG van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 18);

 • m. verordening (EG) nr. 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139);

 • n. verordening (EG) nr. 854/2004: verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 139);

 • o. verordening (EG) nr. 882/2004: verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165);

 • p. verordening (EG) nr. 1/2005: verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU L 3);

 • q. beschikking nr. 2001/812/EG: beschikking van de Commissie van 21 november 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van grensinspectieposten belast met veterinaire controles van producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden gebracht (PbEG L 36);

 • r. verordening (EG) nr. 318/2007: verordening (EG) nr. 318/2007 van 23 maart 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (Pb EU L 84).

Hoofdstuk 2. In Nederland brengen van dierlijke producten en levende dieren en producten vanuit derde landen

[Vervallen per 01-07-2009]

§ 1. In Nederland brengen van dierlijke producten uit derde landen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 2 Ingeval het onderzoek bij doorvoer op grond van artikel 9 van richtlijn nr. 97/78/EG alleen bestaat uit een documentencontrole is de aanbieder, in afwijking van het eerste lid, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

  • b. een starttarief van € 38,88, en

  • c. een bedrag van € 26,88 per kwartier voor iedere officiële dierenarts en voor iedere officiële assistent die met de documentencontrole is belast.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de maximale retributie voor een te controleren partij producten afkomstig van pluimvee, die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoed:

  • a. € 817,89 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 500 ton;

  • b. € 1.635,80 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 1000 ton;

  • c. € 3.271,62 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 2000 ton;

  • d. € 4.914,15 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee vanaf 2000 ton.

 • 4 Indien de partij producten van dierlijke oorsprong afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, is de aanbieder, in afwijking van het eerste, tweede en derde lid, een retributie verschuldigd bestaande uit een tarief van € 0,0015 per kg met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,00 en ten hoogste € 350,00 in rekening wordt gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De belanghebbende bij de lading is een retributie verschuldigd voor controles die worden verricht ter uitvoering van krachtens richtlijn nr. 89/662/EEG, richtlijn nr. 90/425/EG, richtlijn nr. 2006/88/EG, richtlijn nr. 92/118/EEG, richtlijn nr. 97/78/EG, verordening (EG) nr. 999/2001, verordening (EG) nr. 178/2002, verordening (EG) nr. 1774/2002, richtlijn nr. 2002/99/EG of verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde communautaire uitvoeringsmaatregelen, indien die maatregel ten opzichte van de reguliere controles in de genoemde communautaire maatregelen aanvullende of afwijkende controles voorschrijft voor producten van dierlijke oorsprong.

 • 2 De hoogte van de retributie, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de werkelijke kosten van de controle die op grond van de in het eerste lid genomen maatregel wordt uitgevoerd, met inbegrip van en voor zover van toepassing, de kosten verbonden aan de met de controle belaste personen van de VWA, de kosten verbonden aan het gebruik van materialen en de kosten van laboratorium-onderzoek.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor keuringen en controles bij de inslag, opslag of uitslag als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, tweede, derde en vierde gedachtestreep, van richtlijn nr. 97/78/EG, is degene die een partij producten van dierlijke oorsprong heeft ingeslagen, opgeslagen, onderscheidenlijk uitgeslagen uit een douane-entrepot, een ruimte voor tijdelijke opslag of een vrij entrepot, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 32,63, en

 • c. een bedrag van € 22,55 per kwartier voor iedere officiële dierenarts en voor iedere officiële assistent die met de documentencontrole is belast.

§ 2. In Nederland brengen van levende dieren en levende producten uit derde landen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.35, derde lid, en artikel 2,44, vijfde lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten, is de aanbieder:

  • a. ter zake van diersoorten als bedoeld in richtlijn nr. 92/65/EEG alsmede ter zake van runderen, paardachtigen, varkens, schapen en geiten, pluimvee en klein wild een retributie verschuldigd van € 0,0094 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 57,30 en ten hoogste € 440,97 in rekening wordt gebracht;

  • b. ter zake van diersoorten als bedoeld in beschikking nr. 97/794/EG een retributie verschuldigd van € 0,0094 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 57,30 en ten hoogste € 440,97 in rekening wordt gebracht;

  • c. ter zake van levende producten als bedoeld in de Regeling handel levende dieren en levende producten een retributie verschuldigd van € 0,0094 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 57,30 en ten hoogste € 440,97 in rekening wordt gebracht.

 • 3 Indien een partij levende dieren als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, is de aanbieder, in afwijking van het eerste en tweede lid, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 0,0050 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,00 en ten hoogste € 350,00 in rekening wordt gebracht.

 • 4 Indien een partij levende producten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, is de aanbieder, in afwijking van het eerste en tweede lid, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 0,0015 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,00 en ten hoogste € 350,00 in rekening wordt gebracht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 2 De hoogte van de retributie, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de werkelijke kosten van de in het eerste lid bedoelde onderzoeken en keuringen, met inbegrip van en voor zover van toepassing, de kosten verbonden aan de met de controle belaste personen van de VWA, de kosten verbonden aan het gebruik van materialen en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2009]

De kosten:

 • (i) bedoeld in artikel 2.50f van de Regeling handel levende dieren en levende producten, onderscheidenlijk

 • (ii) de kosten voor de importeur voor keuringen en controles welke de VWA bij ingevolge verordening (EG) nr. 318/2007 in quarantaine geplaatste vogels verricht, zijnde de kosten die in rechtstreeks verband staan met deze keuringen en controles,

  bestaan uit:

  • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

  • b. een starttarief van € 38,88, en

  • c. een bedrag van € 26,88 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Hoofdstuk 3. Uitvoer van levende dieren

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor het onderzoek, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, voor zover dit betrekking heeft op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van vee, en voor zover dit binnen openingstijd wordt verricht, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 41,71, en

 • c. een bedrag van € 34,63 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Hoofdstuk 4. Werkzaamheden op verzoek

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor werkzaamheden binnen openingstijd, die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de VWA worden verricht ter zake van het onderzoek van voor uitvoer bestemde producten van dierlijke oorsprong, voor zover dit onderzoek verband houdt met de door het land van bestemming aan de invoer gestelde eisen dan wel voor zover dit onderzoek verband houdt met een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 77,68, en

 • c. een bedrag van € 31,97 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor werkzaamheden binnen openingstijd, die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de VWA worden verricht ter zake van het onderzoek met betrekking tot voor uitvoer bestemde levende honden, katten of fretten, voor zover dit onderzoek verband houdt met de door het land van bestemming aan de invoer gestelde eisen dan wel voor zover dit onderzoek verband houdt met een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit een bedrag van € 43,84.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor werkzaamheden binnen openingstijd, die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de VWA worden verricht met betrekking tot dieren, producten van dierlijke oorsprong en andere producten en voorwerpen die dragers van smetstof kunnen zijn, niet zijnde werkzaamheden als bedoeld in artikel 10 onderscheidenlijk 11, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 77,68, en

 • c. een bedrag van € 31,97 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor zover voor de werkzaamheden op verzoek, bedoeld in de artikelen 10, 11 onderscheidenlijk 12, dan wel voor het daarbij afgeven van certificaten laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, is naast de ingevolge artikel 10, artikel 11 onderscheidenlijk artikel 12 verschuldigde retributie, een retributie ten bedrage van de werkelijke kosten van het laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 31, verschuldigd.

 • 2 Voor zover voor de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 10, 11 onderscheidenlijk 12, op verzoek van de aanbieder een certificaat, een gewaarmerkt afschrift van een certificaat of geleidebiljet wordt afgegeven zonder dat direct voorafgaand onderzoek ter plaatse van de aanbieder wordt verricht door een officiële dierenarts of officiële assistent, is de aanbieder een retributie verschuldigd van:

  • a. € 43,84 per certificaat of geleidebiljet dat wordt aangevraagd, onderscheidenlijk,

  • b. indien meerdere certificaten of geleidebiljetten tegelijk worden aangevraagd die betrekking hebben op een zelfde lading dieren of producten van dierlijke oorsprong, en waarbij op de certificaten of geleidebiljetten het zelfde oorsprongs- en bestemmingsadres wordt vermeld:

   • (i) € 43,84 voor het certificaat of het geleidebiljet dat als eerste wordt afgegeven, en

   • (ii) € 10,96 per certificaat of geleidebiljet dat na het onder (i) bedoelde eerste certificaat of geleidebiljet wordt afgegeven, en

  • c. € 10,96 per gewaarmerkt afschrift van een certificaat of een geleidebiljet.

 • 3 Voor het afgeven op verzoek van belanghebbende van verklaringen ten behoeve van de export van diergeneesmiddelen of registratie daarvan in het buitenland, is de belanghebbende een retributie verschuldigd van € 43,84 per verklaring.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor het onderzoek, bedoeld in artikel 79 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, dat op verzoek van de aanbieder door de VWA binnen openingstijd wordt verricht, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

  • b. een starttarief van € 77,68, en

  • c. een bedrag van € 31,97 per kwartier dat aan het onderzoek door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

 • 2 Indien in het kader van het in het eerste lid bedoelde onderzoek laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, is naast de ingevolge het eerste lid verschuldigde retributie, een retributie ter hoogte van de werkelijke kosten van het laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 31, verschuldigd.

 • 3 Voor zover op verzoek van de aanbieder een certificaat of geleidebiljet wordt afgegeven zonder dat voorafgaand onderzoek ter plaatse wordt verricht door een officiële dierenarts of officiële assistent, is de aanbieder een retributie verschuldigd van € 43,84 per certificaat onderscheidenlijk per geleidebiljet.

Hoofdstuk 5. Slacht

[Vervallen per 01-07-2009]

§ 1. Officiële controles in het kader van het slachten van runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de controles, bedoeld in artikel 4, tweede lid, in verbinding met artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd ter zake van het slachten van runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren, verricht door een officiële dierenarts of een officiële assistent werkzaam bij de VWA, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 45,84, en

 • c. een bedrag van € 26,57 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent werkzaam bij de VWA aan de ante mortem keuringswerkzaamheden is besteed;

 • d. een bedrag van € 19,28 per kwartier dat door of namens een officiële dierenarts aan de post mortem keuringswerkzaamheden is besteed.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, ter zake van runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren, verricht door een officiële assistent in het kader van de uitvoering van het Convenant Roodvleeskeuring, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 74,07 en

 • b. een bedrag van 13,07 per kwartier dat aan de keuring door deze officiële assistent is besteed.

Artikel 17

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In afwijking van artikel 15 is de aanbieder voor de ante mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie I, hoofdstuk II, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004 onderscheidenlijk in sectie IV, hoofdstuk IV, onderdeel A, van Bijlage I bij die verordening, door de officiële dierenarts werkzaam bij de VWA, terzake van het slachten van runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren, binnen openingstijd in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal,een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een aanvraagtarief van € 13,12 en

  • b. een starttarief van € 12,73.

 • 2 In afwijking van artikel 15 is de aanbieder voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, verricht door de officiële dierenarts of een officiële assistent werkzaam bij de VWA, ter zake van het slachten van runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren, binnen openingstijd in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal,een retributie verschuldigd, bestaande uit een starttarief van € 12,73.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, is de aanbieder voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, verricht door de officiële dierenarts ter zake van het slachten van runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren ten aanzien waarvan zich een situatie voordoet als bedoeld in sectie III, hoofdstuk 2, onderdelen 2b en 3, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal,een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een bedrag van € 13,12 en

  • b. een starttarief van € 12,73.

 • 4 Indien een slachthuis dat normaliter niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal gedurende twee aaneengesloten dagen per jaar, maximaal één keer per kalenderjaar, een zodanig aantal dieren slacht dat in het betreffende kwartaal het maximum van 125 GVE wordt overschreden, zijn de voorgaande leden niettemin van toepassing, mits het slachthuis de VWA uiterlijk vijftien werkdagenvoorafgaand aan de eerste van de onderhavige twee aaneengesloten dagen daarvan melding maakt en daarbij aangeeft hoeveel dieren en van welke soort er op die dagen worden geslacht.

 • 5 In afwijking van het eerste en tweede lid, wordt voor de werkzaamheden op de in het vierde lid bedoelde twee aaneengesloten dagen de retributie in rekening gebracht, bedoeld in artikel 15.

§ 2. Onderzoeken van runderen, schapen, geiten en varkens betreffende residuen van bepaalde stoffen ingevolge de Regeling identificatie en registratie van dieren

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18

[Vervallen per 01-07-2009]

Indien op grond van artikel 26, vijfde lid, onder d, van de Regeling identificatie en registratie van dieren een onderzoek wordt ingesteld naar stoffen waarvan de toediening is verboden, of waarvan de aanwezigheid een bij Europese of nationale maatregel vastgestelde maximumhoeveelheid overschrijdt, is een retributie ter hoogte van de werkelijke kosten van het laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 31, verschuldigd.

§ 3. Officiële controles in het kader van het slachten van buffels, rendieren, kangoeroes, in gedomesticeerde staat gehouden damherten en edelherten en overig gekweekt wild, met uitzondering van gekweekte loopvogels en klein wild

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 19

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze paragraaf is van toepassing op de officiële controles in het kader van het slachten van de volgende dieren: buffels, rendieren, kangoeroes, in gedomesticeerde staat gehouden damherten en edelherten en overig gekweekt wild, met uitzondering van gekweekte loopvogels en klein wild.

Artikel 20

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de controles, bedoeld in de artikelen 4, tweede lid, en 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd ter zake van het slachten van de in artikel 19 genoemde dieren, verricht door een officiële dierenarts of een officiële assistent, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 45,84, en

 • c. een bedrag van € 26,57 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Artikel 20a

[Vervallen per 01-07-2009]

In afwijking van artikel 20, is de aanbieder voor de controles, bedoeld in artikel 20, binnen openingstijd ter zake van het slachten van de in artikel 19 genoemde dieren in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 32,67 en

 • c. een bedrag van € 26,57 per kwartier dat door een officiële assistent of een officiële dierenarts aan de werkzaamheden is besteed.

§ 4. Officiële controles in het kader van het slachten van pluimvee en loopvogels en klein wild

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 21

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de controles, bedoeld in artikel 4, tweede lid, en 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd ter zake van het slachten van pluimvee of loopvogels (Ratites) of klein wild, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 59,75, en

 • c. een bedrag van € 22,37 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Artikel 22

[Vervallen per 01-07-2009]

In afwijking van artikel 21 is de aanbieder voor de controles, bedoeld in artikel 21, binnen openingstijd terzake van het slachten van pluimvee of loopvogels (Ratites) of klein wild, in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 35,70 en

 • c. een bedrag van € 22,37 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

§ 5. Officiële controles in het kader van het slachten van grof vrij wild

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 23

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de controles, bedoeld in de artikelen 4, tweede lid, en 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd ter zake van het slachten van grof vrij wild is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 45,84, en

 • c. een bedrag van € 26,57 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Artikel 24

[Vervallen per 01-07-2009]

In afwijking van artikel 23 is de aanbieder voor de controles, bedoeld in artikel 23, binnen openingstijd terzake van het slachten van grof vrij wild, in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 32,67 en

 • c. een bedrag van € 26,57 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

§ 6. Controles ter opsporing van niet toegestane stoffen of producten en controles op gereglementeerde stoffen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 25

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Naast de retributies, bedoeld in de artikelen 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 onderscheidenlijk 24, is de aanbieder, bedoeld in deze artikelen, een retributie verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles in het kader van het Nationaal Plan Residuen uit hoofde van artikel 5 van richtlijn nr. 96/23/EG.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid, geldt het geslacht gewicht per dier, genoemd in bijlage III.

Artikel 26

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Indien in het kader van de in de artikelen 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, en 24 bedoelde werkzaamheden laboratoriumonderzoek noodzakelijk is om:

  • a. zoönoses en zoönoseverwekkers op te sporen;

   • b. overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 vast te stellen;

   • c. niet toegestane stoffen of producten of producten op te sporen en op gereglementeerde stoffen te controleren, buiten het kader van het Nationaal Plan Residuen zoals bedoeld in richtlijn nr. 96/23/EG; of

   • d. ziekten op te sporen die voorkomen op de lijsten met dierziekten van het Office International des Epizoöties (OIE),

   een en ander als bedoeld in bijlage I, sectie I, hoofdstuk II, onderdeel F, onder 1, bij verordening (EG) nr. 854/2004, is de aanbieder, naast de retributie die hij ingevolge het toepasselijke in de aanhef bedoelde artikel verschuldigd is, een retributie verschuldigd ter hoogte van de werkelijke kosten van het laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 31.

 • 2 Indien het in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd op de monsters van landbouwhuisdieren als bedoeld in de Regeling verbod handel met bepaalde stoffen behandelde dieren en producten, of van de van deze dieren afkomstige producten, en deze landbouwhuisdieren afkomstig zijn van een bedrijf dat overeenkomstig artikel 4 van die regeling onder officieel toezicht is geplaatst, is uitsluitend de exploitant van het betreffende bedrijf waarvan de dieren afkomstig zijn, de in het eerste lid bedoelde retributie verschuldigd.

§ 7. Herkeuring

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 27

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 2 Indien in het kader van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, is naast de ingevolge het eerste lid verschuldigde retributie, een retributie ter hoogte van de werkelijke kosten van het laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 31, verschuldigd.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde retributie wordt betaald aan de regiodirecteur van de regio waar de herkeuring is aangevraagd voordat met de herkeuring wordt begonnen en wordt, indien de oorspronkelijke keuringsbeslissing niet in stand wordt gelaten, zo spoedig mogelijk na afloop van de herkeuring door de VWA terugbetaald.

§ 8. Specifieke maatregelen officiële dierenarts

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 28

[Vervallen per 01-07-2009]

Bij toepassing van de maatregelen, bedoeld in sectie II, hoofdstuk II, punt 5, van bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, is de exploitant van het levensmiddelenbedrijf onderscheidenlijk de betrokkene, bedoeld in die bepaling van die bijlage, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 102,44, en

 • b. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Hoofdstuk 6. Uitsnijderijen, koel- en vrieshuizen en slachthuizen voor de slacht van lagomorfen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 29

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor de door de VWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening (EG) nr. 854/2004 in een uitsnijderij of een koel- of vrieshuis, voor zover de Regeling vleeskeuring hierop van toepassing is, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder van de uitsnijderij onderscheidenlijk het koel- of vrieshuis een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 102,44, en

  • b. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

 • 2 Voor de door de VWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, in een slachthuis dat op grond van artikel 4 van verordening (EG) nr. 853/2004 is erkend voor het slachten van lagomorfen, voor zover de Regeling vleeskeuring hierop van toepassing is, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder van het slachthuis een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 102,44, en

  • b. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Hoofdstuk 7. Controles verzamelcentra

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 30

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de controlewerkzaamheden, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 102,44, en

 • b. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Hoofdstuk 8. Laboratoriumonderzoeken

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 31

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor zover laboratoriumonderzoeken zijn verricht van chemische en microbiologische monsters die zijn genomen in het kader van werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige regeling, is de aanbieder, naast de retributies die ter zake van de betreffende werkzaamheden zijn verschuldigd, een retributie voor deze laboratoriumonderzoeken verschuldigd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde retributie bedraagt de door de Minister te berekenen werkelijke kosten verbonden aan de onderzoeken, waaronder in elk geval zijn begrepen de kosten voor het verbruik van chemicaliën, hulpmiddelen en materialen, alsmede personeelskosten en huisvestingskosten.

Hoofdstuk 9. Behandeling aanvragen en afgifte erkenningen

[Vervallen per 01-07-2009]

§ 1. Aanvraag erkenning laboratoria

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 32

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt per erkenning € 1.112,22.

 • 3 Voor zover voor de erkenning van een laboratorium een audit als bedoeld in artikel 7 van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria wordt verricht, wordt de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, per erkenning vermeerderd met een bedrag van €138,38 per uur dat aan de audit door het Centraal Veterinair Instituut, te Lelystad is besteed tot een maximum van € 2.214,01 per audit per erkenning.

Artikel 33

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 3 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bestaat per erkenning uit een bedrag van:

 • 4 Indien aanvullend onderzoek nodig is wordt de vergoeding, bedoeld in het derde lid, vermeerderd met een bedrag van € 138,38 per uur dat aan het aanvullend onderzoek wordt besteed.

 • 5 De in het tweede lid bedoelde vergoeding bestaat uit een bedrag van:

  • a. € 597,20 per uitgevoerde audit door het Centraal Veterinair Instituut, te Lelystad, vermeerderd met

  • b. € 0,59 per door het erkend laboratorium uitgevoerde BSE-test voor de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden van het Centraal Veterinair Instituut, te Lelystad.

§ 2. Behandeling aanvragen en onderhoud van erkenningen, registraties, vergunningen, aanwijzingen en toelatingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 34

[Vervallen per 01-07-2009]

Een retributie bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 102,44, en

 • c. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed,

  is verschuldigd door degene die een aanvraag indient:

  • (i) voor een erkenning als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) nr. 853/2004, voor zover het een levensmiddelenbedrijf betreft waarop de Regeling vleeskeuring van toepassing is;

  • (ii) [Red: vervallen;]

  • (iii) voor een toelating, aanwijzing of erkenning als bedoeld in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 35

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling door de VWA van een aanvraag tot vergunning een vervoerder als bedoeld in artikel 10 onderscheidenlijk 11 van verordening (EG) nr. 1/2005, is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 55,77.

Artikel 37

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling door de VWA van een aanvraag tot toestemming tot het gebruik van dierlijke bijproducten overeenkomstig artikel 23 van verordening (EG) nr. 1774/2002, is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 102,44, en

 • c. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 37a

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling door de VWA van een aanvraag tot toestemming voor invoer in Nederland van dierlijke bijproducten en verwerkte producten als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1774/2002 is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit 223,07.

Artikel 38

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot registratie als gebruiker van dierlijke bijproducten of als verzamelcentrum als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van verordening (EG) nr. 1774/2004, is de gebruiker onderscheidenlijk het verzamelcentrum, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. een starttarief van € 102,44, en

 • c. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 39

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot erkenning van een bedrijf of installatie als bedoeld in artikel 10, 11, 12, 13, 14, 15 17 of 18 van verordening (EG) nr. 1774/2002, is de exploitant van dat bedrijf of die installatie, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. starttarief van € 102,44, en

 • c. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 40

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot goedkeuring als handelaar als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG, is de handelaar een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12

 • b. starttarief van € 102,44, en

 • c. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 41

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot erkenning van een entrepot als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG, is de exploitant of eigenaar van het entrepot, dan wel diens vertegenwoordiger een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. starttarief van € 102,44, en

 • c. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 42

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot erkenning van een speciaal entrepot in de haven van bestemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG, is de exploitant of eigenaar van het entrepot, dan wel diens vertegenwoordiger een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12,

 • b. starttarief van € 102,44, en

 • c. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 43

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag om te worden voorgedragen voor erkenning door de Europese Commissie als grensinspectiepost, overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van richtlijn nr. 97/78/EG en beschikking nr. 2001/812/EG, is de aanvrager een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een aanvraagtarief van € 13,12 en

 • b. een bedrag van € 22,09 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 43a

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 44

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor door de VWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de in artikel 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 onderscheidenlijk 43 bedoelde vergunning, toelating, toestemming, aanwijzing, erkenning of registratie ten behoeve van de instandhouding daarvan, is de houder van de vergunning, toelating, aanwijzing, erkenning of registratie een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van€ 102,44, en

  • b. een bedrag van € 27,89 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

 • 2 Voor door de VWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de in artikel 43 bedoelde erkenning ten behoeve van de instandhouding daarvan, is de houder van de erkenning een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 22,09 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de behandeling is besteed.

Artikel 45

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor zover laboratoriumonderzoek noodzakelijk is voor de door de VWA aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de in artikel 39 bedoelde erkenning ten behoeve van de instandhouding daarvan, is naast de ingevolge artikel 44 verschuldigde retributie, een retributie ten bedrage van de werkelijke kosten van het laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 31, verschuldigd.

Hoofdstuk 10. Aanvullende officiële controles

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 46

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor een aanvullende officiële controle na vaststelling van niet-naleving, als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) nr. 882/2004, door de VWA onderscheidenlijk de AID, is de exploitant van de onderneming ten aanzien waarvan de aanvullende officiële controle wordt verricht, een bedrag verschuldigd van € 88,87 per aanvullende officiële controle.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde aanvullende officiële controle bestaat uit zowel aanvullende controlewerkzaamheden als aanvullende monstername en laboratoriumonderzoek ten aanzien van deze monsters, is de exploitant van de onderneming ten aanzien waarvan deze aanvullende officiële controle wordt verricht, een bedrag verschuldigd van € 235,24 per aanvullende officiële controle.

 • 3 Indien de in het eerste lid bedoelde aanvullende officiële controle door de VWA onderscheidenlijk de AID enkel bestaat uit aanvullende monstername en laboratoriumonderzoek, is de exploitant van de onderneming ten aanzien waarvan deze aanvullende officiële controle wordt verricht, een bedrag verschuldigd van € 172,51 per aanvullende officiële controle.

 • 4 Indien de in het eerste lid bedoelde aanvullende officiële controle door de VWA onderscheidenlijk de AID enkel bestaat uit aanvullende monstername en laboratoriumonderzoek ter opsporing van verboden middelen met een anabole werking om de groei te bevorderen, is de exploitant van de onderneming ten aanzien waarvan deze aanvullende officiële controle wordt verricht, in afwijking van het derde lid, een bedrag verschuldigd ter hoogte van de werkelijke kosten van het desbetreffende laboratoriumonderzoek.

 • 5 Indien de in het eerste lid bedoelde aanvullende officiële controle bestaat uit zowel aanvullende controlewerkzaamheden als de in het vierde lid bedoelde monstername en laboratoriumonderzoek, is de exploitant van de onderneming ten aanzien waarvan deze aanvullende officiële controle wordt verricht, een bedrag verschuldigd van € 88,87 vermeerderd met de werkelijke kosten van het in het vierde lid bedoelde laboratoriumonderzoek.

Hoofdstuk 11. Overige extra retributies

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 47

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Indien de werkzaamheden bedoeld in artikel 3, tweede lid, 5, 6, tweede lid, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23 onderscheidenlijk 24 , later zijn aangemeld dan op het van toepassing zijnde tijdstip genoemd in artikel 55, eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid, en de aanbieder overeenkomstig artikel 55, vijfde lid, ten genoegen van de VWA heeft aangetoond dat de te late aanmelding is veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening of risico van de aanbieder komen, is de aanbieder een retributie verschuldigd naast de ingevolge het desbetreffende artikel verschuldigde retributies, bestaande uit een bedrag van 30% van het in het desbetreffende artikel genoemde bedrag per kwartier, per kwartier dat de te laat aangemelde werkzaamheden duren.

 • 2 Indien de werkzaamheden bedoeld in artikel 17 later zijn aangemeld dan op het van toepassing zijnde tijdstip genoemd in artikel 55, eerste, onderscheidenlijk derde lid, en de aanbieder overeenkomstig artikel 55, vijfde lid, ten genoegen van de VWA heeft aangetoond dat de te late aanmelding is veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening of risico van de aanbieder komen, is de aanbieder een retributie verschuldigd naast de ingevolge het desbetreffende artikel verschuldigde retributies, bestaande uit het in het desbetreffende artikel genoemde starttarief en een bedrag van € 13,12.

 • 4 Indien de werkzaamheden bedoeld in artikel 3, tweede lid, 5, 6, tweede lid, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 onderscheidenlijk 24, naar het oordeel van de aanwezige medewerker van de VWA meer tijd in beslag nemen dan is aangemeld op grond van artikel 56, eerste lid, onderdelen c en d, en de aanbieder overeenkomstig artikel 55, vijfde lid, ten genoegen van de VWA heeft aangetoond dat dit is veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening of risico van de aanbieder komen,is de aanbieder een retributie verschuldigd naast de ingevolge het desbetreffende artikel verschuldigde retributies, bestaande uit:

  • a. een bedrag van € 13,12;

  • b. een starttarief dat gelijk is aan het starttarief in het desbetreffende artikel, en

  • c. 30% van het in het desbetreffende artikel genoemde bedrag per kwartier, per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld

Artikel 48

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Naast de retributie bedoeld in artikel 3, tweede lid, 5, 6, tweede lid, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, onderscheidenlijk 24is de aanbieder een retributie verschuldigd van 30% van het in het desbetreffende artikel genoemde bedrag per kwartier, per kwartier dat de in het desbetreffende artikel bedoelde werkzaamheden plaatsvinden buiten openingstijd.

 • 2 Naast de retributie bedoeld in artikel 17, is de aanbieder een retributie verschuldigd van € 33,05 per kwartier dat de in artikel 17 bedoelde werkzaamheden plaatsvinden buiten openingstijd.

Artikel 49

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De aanbieder is naast de ingevolge artikel 3, tweede lid, 5, 6, tweede lid, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 onderscheidenlijk 24, verschuldigde retributie een retributie verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de in het desbetreffende artikel bedoelde werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag, dat gelijk is aan het in het desbetreffende artikel bedoelde bedrag per kwartier,

  • a. per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, onderscheidenlijk

  • b. per kwartier dat de werkzaamheden zouden hebben geduurd indien zij zouden zijn verricht door de persoon die met de desbetreffende werkzaamheden naar het oordeel van de Minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 55, zou zijn belast.

 • 2 De aanbieder is naast de ingevolge artikel 3, eerste onderscheidenlijk derde lid, onderscheidenlijk artikel 6, eerste, lid, verschuldigde retributie een retributie verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de in het desbetreffende artikel bedoelde werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van € 57,30.

 • 3 De aanbieder is naast de ingevolge 3, vierde lid, onderscheidenlijk artikel 6, derde onderscheidenlijk vierde lid, verschuldigde retributie een retributie verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de in het desbetreffende artikel bedoelde werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van € 30,00.

Artikel 50

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De aanbieder is naast de ingevolge artikel 16 verschuldigde retributie een retributie verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de in dat artikel bedoelde werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag, dat gelijk is aan het in artikel 16 bedoelde van toepassing zijnde bedrag per kwartier,

  • a. per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, onderscheidenlijk

  • b. per kwartier dat de werkzaamheden zouden hebben geduurd indien zij zouden zijn verricht door de persoon die met de desbetreffende werkzaamheden zou zijn belast.

 • 2 Naast de retributie bedoeld in artikel 16, is de aanbieder voor de in dat artikel bedoelde werkzaamheden een retributie verschuldigd van € 13,07, per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in dat artikel, aan deze werkzaamheden is besteed nadat de duur waarvoor de werkzaamheden zijn aangevraagd overeenkomstig artikel 55, met meer dan een kwartier is overschreden.

 • 3 Naast de retributie bedoeld in artikel 16, is de aanbieder voor de in dat artikel bedoelde werkzaamheden die plaatsvinden buiten openingstijden een retributie verschuldigd van:

  • a. indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 18.00 en 22.00 uur: € 1,44 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan deze werkzaamheden is besteed;

  • b. indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 22.00 en 0.00 uur: € 2,88 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan deze werkzaamheden is besteed;

  • c. indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 0.00 en 06.00 uur: € 2,88 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan deze werkzaamheden is besteed.

 • 4 Naast de retributie, bedoeld in artikel 16, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit een bedrag van € 5,04 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan de in dat artikel bedoelde post mortem keuringswerkzaamheden is besteed, indien deze werkzaamheden op verzoek van de aanbieder op een zaterdag of zondag plaatsvinden.

 • 5 Naast de retributie, bedoeld in artikel 16, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit een bedrag van € 7,21 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan de in dat artikel bedoelde post mortem keuringswerkzaamheden is besteed, indien deze werkzaamheden op verzoek van de aanbieder op een algemeen erkende feestdag plaatsvinden.

 • 6 Voor de toepassing van het derde lid wordt onder openingstijd verstaan: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 06.00 uur tot 18.00 uur.

Hoofdstuk 12. Retribuering aanvraag- en starttarieven

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 51

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Indien op grond van deze regeling een starttarief verschuldigd is, wordt deze in rekening gebracht ten aanzien van werkzaamheden die door iedere aanwezige medewerker van de VWA op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt, indien op grond van artikel 16 een starttarief verschuldigd is, dit starttarief in rekening gebracht ten aanzien van werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht.

 • 3 Indien op grond van deze regeling een aanvraagtarief verschuldigd is, wordt deze ten aanzien van werkzaamheden die voor één aanbieder op één plaats worden verricht, in rekening gebracht per keer dat deze werkzaamheden worden afgemeld of gewijzigd uiterlijk 07:00 uur op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden.

 • 4 In afwijking van het derde lid, wordt het in het derde lid bedoelde aanvraagtarief ten aanzien van werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3, 5, 6, 7 en 8, die voor één aanbieder op één plaats worden verricht, in rekening gebracht per keer dat deze werkzaamheden worden afgemeld of gewijzigd uiterlijk 14:00 uur op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden.

Artikel 52

[Vervallen per 01-07-2009]

Indien een aanbieder door middel van één melding overeenkomstig artikel 55 meerdere werkzaamheden meldt die hij binnen de periode te rekenen vanaf de melding tot het einde van het kalenderjaar wenst te laten verrichten, wordt de aanbieder ten aanzien van deze werkzaamheden slechts eenmaal het aanvraagtarief in rekening gebracht dat hij op grond van deze regeling voor de gemelde werkzaamheden verschuldigd is.

Artikel 53

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Indien één aanvraag, voor het verrichten van werkzaamheden op één dag, wordt ingediend overeenkomstig artikel 55, ten behoeve van meerdere aanbieders, actief op verschillende locaties of actief op eenzelfde locatie, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, en de werkzaamheden worden door een zelfde officiële dierenarts of een zelfde officiële assistent dienovereenkomstig verricht, wordt uitsluitend aan de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, in rekening gebracht:

  • a. in afwijking van artikel 51 eenmaal het aanvraagtarief dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd,

  • b. in afwijking van artikel 51 eenmaal het starttarief dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd,

  • c. het bedrag per kwartier dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd, en

  • d. de reistijd naar de volgende locatie.

 • 2 Voor de reistijd, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt per 15 minuten het bedrag in rekening gebracht dat op grond van deze regeling is verschuldigd voor de desbetreffende werkzaamheden, die plaatsvinden op de locatie van bestemming.

 • 3 Indien de in het eerste lid bedoelde aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, een slachthuis is dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal, wordt het slachthuis voor de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, in afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 51, een retributie in rekening gebracht die gelijk is aan de in artikel 15 bedoelde retributie.

 • 4 Indien voor de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden verschillende starttarieven zijn verschuldigd op grond van deze regeling, wordt in het in het eerste lid bedoelde geval bij de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, het hoogste starttarief in rekening gebracht dat op grond van deze regeling verschuldigd is voor de werkzaamheden.

Artikel 54

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Indien op één locatie, op één dag, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, verschillende soorten werkzaamheden ten behoeve van één aanbieder worden verricht door een zelfde officiële dierenarts of een zelfde officiële assistent en voor deze werkzaamheden op grond van deze regeling aanvraagtarieven en starttarieven zijn verschuldigd, wordt de aanbieder, in afwijking van artikel 51, slechts eenmaal het aanvraagtarief en het starttarief in rekening gebracht.

 • 2 Indien voor de in het eerste lid bedoelde soorten werkzaamheden die ten behoeve van de aanbieder worden verricht, onderling verschillende starttarieven zijn verschuldigd op grond van deze regeling, wordt in het in het eerste lid bedoelde geval het hoogste starttarief in rekening gebracht dat op grond van deze regeling verschuldigd is voor de werkzaamheden

Hoofdstuk 13. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 55

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De aanbieder meldt de werkzaamheden die hij door de officiële dierenartsen of officiële assistenten wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de VWA, uiterlijk vóór 07:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, meldt de aanbieder de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8, die hij door de officiële dierenartsen of officiële assistenten wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de VWA, uiterlijk vóór 14:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, meldt de aanbieder de werkzaamheden die hij door de officiële dierenartsen of officiële assistenten op een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag, onderscheidenlijk op een werkdag tussen 18.00 uur en 06.00 uur wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de VWA, uiterlijk zes weken vóór de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 4 Indien de in het eerste, tweede onderscheidenlijk derde lid bedoelde werkzaamheden later zijn aangemeld dan op de werkdag en het tijdstip, bedoeld in het eerste, tweede onderscheidenlijk derde lid, zullen de aangevraagde werkzaamheden niet worden uitgevoerd op de daartoe aangevraagde dag, en dient de aanbieder voor de uitvoering van die werkzaamheden een nieuwe aanvraag in te dienen.

 • 5 Het vierde lid is niet van toepassing, indien de aanbieder die de werkzaamheden later heeft aangemeld dan op de werkdag en het tijdstip, bedoeld in het eerste tweede onderscheidenlijk derde lid, ten genoegen van de VWA aantoont dat de te late aanmelding is veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening of risico van de aanbieder komen.

Artikel 56

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De melding, bedoeld in artikel 55, eerste, tweede onderscheidenlijk derde lid, omvat ten minste:

  • a. de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • b. de soorten en hoeveelheden van de goederen;

  • c. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen;

  • d. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen, en

  • e. de locatie(s) waarop de bedrijfsactiviteiten dienen plaats te vinden.

 • 2 Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de werkzaamheden afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de melding, artikel 55, eerste, tweede onderscheidenlijk derde lid, wordt degene die de melding heeft verricht, hiervan door de VWA in kennis gesteld.

 • 3 Indien gemelde werkzaamheden niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of wijziging ondergaan als gevolg van niet aan de VWA te wijten oorzaken of omstandigheden, wordt dit door degene die de melding heeft verricht, schriftelijk aan de VWA bericht:

  • a. indien het de melding, bedoeld in artikel 55, eerste lid, betreft: uiterlijk om 07:00 uur op de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden, onderscheidenlijk

  • b. indien het de melding, bedoeld in artikel 55, tweede lid, betreft: uiterlijk om 14.00 uur op de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden, onderscheidenlijk

  • c. indien het de melding, bedoeld in artikel 55, derde lid, betreft: uiterlijk vier weken voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

 • 4 Indien werkzaamheden als bedoeld in artikel 9 overeenkomstig artikel 55, eerste lid, zijn gemeld en op een maandag zouden moeten worden verricht, en deze werkzaamheden niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of wijziging ondergaan, wordt dit, in afwijking van het derde lid, onderdeel a, uiterlijk 12.00 uur op vrijdag voorafgaand aan de maandag waarop de werkzaamheden zouden worden verricht schriftelijk aan de VWA bericht.

 • 5 Indien de dag of het tijdstip van de voorgenomen uitvoering van werkzaamheden, die overeenkomstig artikel 55 zijn aangemeld, wijzigt door toedoen van de VWA en aldus afwijkt van de datum of tijdstip van uitvoering volgens deze melding, wordt dit door de VWA na afronding van de planning aan de aanvrager van de werkzaamheden bericht. Indien de aanvrager dientengevolge besluit de aangevraagde werkzaamheden niet of niet geheel te laten plaatsvinden, wordt dit, in afwijking van het derde lid, aan de VWA bericht, uiterlijk om 15.00 uur van de dag voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 57

[Vervallen per 01-07-2009]

Betalingsplichtigen verstrekken aan ambtenaren van de VWA, de AID en de departementale accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op verzoek, terstond en naar waarheid, alle inlichtingen die naar hun oordeel voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

Hoofdstuk 14. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 58

[Vervallen per 01-07-2009]

Op een zekerheid, die op grond van artikel 3, eerste lid, van de Regeling zekerheidsstelling en betaling VWA-keurlonen ter voldoening van een retributie als bedoeld in de Regeling retributies VWA veterinaire en hygiënische aangelegenheden werd gesteld vóór de inwerkingtreding van deze regeling, blijft de Regeling zekerheidsstelling en betaling VWA-keurlonen zoals deze na inwerkingtreding van deze regeling luidt, onverkort van toepassing.

Artikel 60

[Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling zekerheidsstelling en betaling VWA-keurlonen.]

Artikel 61

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage I

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor de berekening van het aantal GVE worden de volgende omrekeningscoëfficiënten gebruikt:

Diersoort

GVE

   

Runderen en gedomesticeerde wilde soortgenoten

 

volwassen runderen en eenhoevigen

1

   

Varkens en gedomesticeerde wilde soortgenoten

 

varkens meer dan 100 kg levend gewicht

0,2

andere varkens

0,15

   

Andere diersoorten en gedomesticeerde wilde soortgenoten

 

schapen en geiten, alsmede gedomesticeerde damherten en edelherten

0,1

rendieren

0,2

kangoeroes

0,1

andere runderen

0,5

lammeren, jonge geiten en biggen van minder dan 15 kg levend gewicht

0,05

loopvogels

0,1

Grof vrij wild

0,1

Pluimvee, lagomorfen en klein vrij wild

0,007

Bijlage III. , behorende bij artikel 25

[Vervallen per 01-07-2009]

 

Geslacht gewicht per dier

In kg

 

PLUIMVEE

     

Pluimvee

vleeskuikens

1,3912

kg

 

kippen

1,825

Kg

 

kalkoenen

11,2

Kg

 

eenden

1,75

Kg

 

ganzen

11,2

Kg

 

parelhoenders

1,75

Kg

       

GEKWEEKT WILD

     

Gekweekt vederwild

fazanten

1

Kg

 

patrijzen

1

Kg

 

Kwartels

1

Kg

 

duiven

1

kg

 

struisvogels

30

kg

 

nandoes

30

kg

 

emoes

30

kg

Gekweekt grof wild

edelherten

43

kg

 

damherten

13

kg

 

zwijnen

50

kg

Tamme konijnen

tamme konijnen

1,6

kg

       

VRIJ WILD

     

Vrij klein wild

hazen

1,5

kg

 

konijnen

1,5

kg

 

duiven

1,5

kg

 

eenden

1,5

kg

 

fazanten

1,5

kg

 

ganzen

1,5

kg

 

Klein vrij wild (overig)

1,5

kg

 

Totaal klein vrij wild

   

Vrij grof wild

edelherten

35

kg

 

damherten

35

kg

 

reëen

35

kg

 

moeflons

35

kg

 

zwijnen

35

kg

 

Grof vrij wild (overig)

35

kg

ROODVLEES

     
 

volwassen rund

300

kg

 

meststier

350

kg

 

jong rund (rosé vleeskalf)

170

kg

 

jong rund (blank vleeskalf)

145

kg

 

varkens (wilde zwijnen)

80

kg

 

zeug (beer)

150

kg

 

schaap

25

kg

 

geit

15

kg

 

eenhoevige (paard)

350

kg

Terug naar begin van de pagina