Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2008

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2008

Inleiding

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over wijzigingen van de financiële arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de sector Rijk. U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:

 • 1 Reisregeling binnenland

 • 2 Belastingvrije vergoeding voor reiskosten

 • 3 Te werken uren op jaarbasis

 • 4 Eindejaarsuitkering

 • 5 Salarisverhoging met ingang van 1 april 2008

 • 6 Maximum spaarloonbedrag

 • 7 Vakbondsfaciliteiten

 • 8 Inhoudingen en afdrachten van premies

 • 9 Bedrag ouderschapsverlofkorting

 • 10 Bedrag levensloopverlofkorting

 • 11 Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

 • 12 Wetsvoorstel(len) Belastingen 2008

 • 13 Verhaal WGA-lasten op de werknemer

 • 14 Teruggave van werknemerspremies

 • 15 Regelgeving en circulaires

Voorzover de wijzigingen niet automatisch in uw salaris- of personeelssysteem worden aangebracht zal uw eigen personeels- of salarisadministratie de wijzigingen dienen aan te brengen.

1. Reisregeling binnenland

Met ingang van 1 januari 2008 wijzigt in de Reisregeling binnenland:

 • het bedrag voor kleine uitgaven overdag van € 3,71 in € 3,84;

 • het bedrag voor kleine uitgaven ’s avonds van € 11,11 in € 11,48;

 • het bedrag voor een lunch van € 11,69 in € 12,04;

 • het bedrag voor een avondmaaltijd van € 17,69 in € 18,22;

 • het bedrag voor logies van € 71,14 in € 74,70;

 • het bedrag voor een ontbijt van € 6,95 in € 7,30.

De bedragen van de vergoedingen per kilometer van € 0,37 en € 0,09 voor het gebruik van een privé-vervoermiddel blijven ongewijzigd.

De ministeriële regeling met de wijzigingen is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 december 2007, nr. 234.

2. Belastingvrije vergoeding voor reiskosten

De Belastingdienst handhaaft de belastingvrije vergoeding voor reiskosten op € 0,19 per kilometer.

3. Te werken uren op jaarbasis

Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2008 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1829 uren.

Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening

Aantal dagen 2008

 

366

Aantal zaterdagen

52

 

Aantal zondagen

52

 

Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari

1

 

Tweede paasdag, maandag 24 maart

1

 

Koninginnedag, woensdag 30 april

1

 

Hemelvaartsdag, donderdag 1 mei

1

 

Bevrijdingsdag, maandag 5 mei

1

 

Tweede Pinksterdag, maandag 12 mei

1

 

Eerste kerstdag, donderdag 25 december

1

 

Tweede kerstdag, vrijdag 26 december

1

 

Totaal zaterdag, zondag en feestdagen

112

 

Totaal aantal te werken dagen 2008

 

254

Aantal te werken hele uren (254 x 7,2)

 

1829

4. Eindejaarsuitkering

De ambtenaar heeft vanaf 1 december 2007 recht heeft op een eindejaarsuitkering van 4% (was 2,8%) van het door hem genoten salaris.

De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand november 2008 en wordt berekend over de periode van twaalf maanden, aanvangende met de maand december 2007.

7. Vakbondsfaciliteiten

Partijen in de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel hebben afgesproken dat de Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten, voor het eerst overeengekomen in 1995 in de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk, niet meer jaarlijks wordt verlengd, maar wordt voortgezet totdat een van beide partijen de regeling weer ter discussie stelt.

8. Inhoudingen en afdrachten van premies

De informatie over de inhouding en afdracht van pensioenpremies en de daarbij behorende franchisebedragen per 1 januari 2008 wordt door het ABP aan de werkgevers bekendgemaakt.

De informatie over de inhouding en afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, sociale werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekering) kunt u vinden via de internetsite van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen.html

9. Bedrag ouderschapsverlofkorting

De ambtenaar heeft over de uren waarop hem ouderschapsverlof is verleend, recht op 75% van zijn bezoldiging, verminderd met een inhouding die gelijk is aan de ouderschapsverlofkorting waarop over die uren op grond van artikel 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001 maximaal recht kan bestaan.

Als gevolg van de wijziging van het bedrag van het minimumloon, wijzigt het bedrag van de ouderschapsverlofkorting per uur met ingang van 1 januari 2008 van € 3,76 in € 3,86.

10. Bedrag levensloopverlofkorting

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt, dat het bedrag van de levensloopverlofkorting met ingang van 1 januari 2008 wijzigt van € 188,00 in € 191,00 per gespaard kalenderjaar.

11. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage wordt een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de op basis van artikel 7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijs.

Per 1 januari 2008 bedraagt deze maximale uurprijs € 6,10. (Regeling indexering kinderopvang 2008, gepubliceerd in Staatscourant 2007, 167)

Met ingang van 1 januari 2008 is er één maximum uurprijs voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen onderscheid meer in uurprijs op basis van de leeftijd van de kinderen.

(Was voor dagopvang en gastouderopvang: € 5,86 en voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan € 6,02).

12. Wetsvoorstel(len) Belastingen 2008

Naar verwachting neemt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen ‘Belastingplan 2008’ (kamerstuk 31 205) en ‘Overige fiscale maatregelen 2008’ (kamerstuk 31 206) in december aan. Behoudens de jaarlijkse aanpassing van tarieven bevatten de wetsvoorstellen een aantal maatregelen, waarop ik uw aandacht vestig. Sommige maatregelen gaan overigens pas op 1 januari 2009 in.

 • Het percentage van de minimale bijtelling voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto wordt met ingang van 1 januari 2008 verhoogd van 22% naar 25%. Nieuw is, dat voor een ter beschikking gestelde ‘schone’ auto (afhankelijk van de CO2-uitstoot) een bijtelling van 14% van toepassing is.

 • De in 2007 door de Belastingdienst geaccepteerde wijze waarop loon in de salarisadministratie met terugwerkende kracht aan verstreken loontijdvakken wordt toegerekend, de zogenaamde ‘loon over’ methode, wordt ook in 2008 toegestaan, als de inhoudingsplichtige daarin een bestendige gedragslijn volgt.

 • Vanaf 1 januari 2009 vervalt de mogelijkheid om een belastingvrije vergoeding te verstrekken voor de kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling.

 • De inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting wordt vanaf 1 januari 2009 versterkt door vanaf circa € 40.000,– een (gemaximeerde) korting toe te passen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de documentatie behorend bij de wetsvoorstellen (kamerstuk 31 205 en 31 206) en naar de Belastingdienst.

13. Verhaal WGA-lasten op de werknemer

De WGA-lasten (premie of eigen risico) van de werkgever mogen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) voor maximaal de helft verhaald worden op de werknemer. Deze verdeling benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer tot het voorkomen en ‘oplossen’ van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarmee verband houdende werkloosheid.

De Sector Rijk past een uniform verhaal van de WGA-lasten toe bij alle werknemers. De inhouding wordt gebaseerd op de lasten van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA-kosten. Voor het jaar 2008 is het op de werknemers te verhalen premiepercentage vastgesteld op 0,02% (was 0,05%). Het verhaal dient ook toegepast te worden door werkgevers, die gekozen hebben voor het eigenrisicodragerschap.

Het verhaal wordt door de Belastingdienst niet aangemerkt als een aftrekbare premie voor de loonbelasting. De inhouding dient op het netto loon plaats te vinden.

14. Teruggave van werknemerspremies

In mededeling nummer 7 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt, dat in december overgegaan wordt tot terugbetaling aan de werkgevers van teveel afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen over het jaar 2006.

Van terugbetaling kan sprake zijn, als een werknemer twee of meer werkgevers heeft of naast loon ook een uitkering ontvangt. In die situaties kan het totale premieloon boven het maximumpremieloon uitkomen, omdat iedere werkgever of uitkeringsinstantie tot het maximumpremieloon de premies heeft berekend. De teruggave heeft uitsluitend betrekking op aan de Belastingdienst afgedragen premies. Het betreft dan de bijdrage ZVW, de premie WW, de UFO-premie, de basispremie WAO/IVA/WGA en de gedifferentieerde premie WAO/WGA.

De pseudo-premie WW wordt niet afgedragen en maakt dan ook geen deel uit van deze teruggave. Uiteraard kan bij werknemers met meer werkgevers ook voor de pseudo-premie WW sprake zijn van een totaal premieloon boven het maximumpremieloon. Met de vertegenwoordigers van de salarisverwerkende systemen zal binnenkort overlegd worden om na te gaan hoe de teveel ingehouden pseudo-premie WW kan worden vastgesteld en aan de ambtenaar teruggegeven. U ontvangt hierover een afzonderlijke circulaire.

15. Regelgeving en circulaires

In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb’s, ministeriële regelingen en circulaires.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

,

R.IJ.M. Kuipers

Bijlage regelgeving en circulaires

Wetgeving en Algemene maatregelen van bestuur

Datum

Staatsblad

Beschrijving

08-02-2007

2007, 52

Besluit van 6 februari 2007, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met het beperken van het

aantal Koninklijke Besluiten tot aanstelling en ontslag in de sector Rijk.

08-05-2007

2007, 159

Besluit van 10 april 2007 tot compensatie van het bij postactieve ambtenaren in de sectoren Rijk, Politie, Defensie, Rechterlijke Macht en Onderwijs van 65 jaar en ouder opgetreden koopkrachtverlies als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet (Besluit tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet).

10-05-2007

2007, 168

Wet van 19 april 2007 tot intrekking van het Besluit van 13 september 1945, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor het vervullen van openbare functies (Stb. F 173), en wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de verhoging van de ontslagleeftijd van de Nationale ombudsman.

19-06-2007

2007, 214

Besluit van 13 april 2007, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met wijziging van andere regelgeving, verbetering en verduidelijking van de tekst en formalisering van een aantal rechtspositionele aanpassingen.

09-10-2007

2007, 351

Besluit van 11 september 2007, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere rechtspositionele besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010.

Ministeriële regelingen

Datum

Kenmerk

Staatscourant

Beschrijving

26-02-2007

2007-0000062712

2007, 50

Wijziging Reisregeling buitenland

(Tarieflijst 1 april 2007).

14-05-2007

2007-0000166277

2007, 110

Aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

03-09-2007

2007-0000304100

2007, 180

Wijziging Reisregeling buitenland

(Tarieflijst 1 oktober 2007).

16-11-2007

2007-0000403727

2007, 223

Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

03-12-2007

2007-0000470631

2007, 234

Wijziging reisregeling binnenland.

Circulaires

Datum

Kenmerk

Staatscourant

Beschrijving

26-02-2007

2007-0000062711

-

Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 april 2007.

21-03-2007

2007-0000065072

2007, 69

Optrekken van KB-grens bij aanstelling en ontslag van ARAR- en RDBZ-ambtenaren per 1 maart 2007.

10-04-2007

2006-0000023263

2007, 81

Toepassing ambtelijke rechtspositie END’ers.

14-05-2007

2007-0000166278

2007, 110

Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.

07-06-2007

2007-0000183198

2007, 114

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-2010.

21-06-2007

2007-0000222219

2007, 123

Aanpassing huurwaarde dienstwoningen

25-06-2007

2007-0000171966

2007, 131

Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35%.

04-07-2007

2007-0000239087

2007, 137

Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel.

06-08-2007

2007-0000285264

2007, 156

Maaltijdvergoeding bij overwerk.

22-08-2007

2007-0000306848

2007, 167

Eindejaarsuitkering en berekeningsbasis gratificatie bij ambtsjubileum.

05-09-2007

2007-0000304099

2007, 180

Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 oktober 2007.

xx-12-2007

2007-0000483922

2007, xxx

Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

xx-12-2007

2007-0000470679

2007, xxx

Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2008.

Terug naar begin van de pagina