Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR

[Regeling vervallen per 23-08-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 28-11-2022.
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2012

Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en op de tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gesloten overeenkomst betreffende uitbesteding theorie-examens, gedateerd 1 november 2007, nummer 53.3594;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-08-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. CBR: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-08-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde afdelingshoofd wordt tevens gemachtigd tot het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde artikelen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-08-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

 • 1 Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt ondertekend met:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  het hoofd van de afdeling Luchtvaartexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

  Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

  Inspectie Verkeer en Waterstaat

  Toezicht Beheereenheid

  unit Juridische Zaken

  Postbus 10700

  2501 HS DEN HAAG’.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt een resultaatbrief als bedoeld in artikel 11 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 ondertekend met:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  het hoofd van de afdeling Luchtvaartexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 14 dagen na de datum waarop u deze resultaatbrief heeft ontvangen schriftelijk om herziening vragen. Het verzoek moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het examen waarop het verzoek is gericht;

  • de gronden van het verzoek.

  Het verzoek om herziening kunt u richten aan:

  CBR, afdeling Luchtvaartexamens

  Postbus 58208

  1040 HE Amsterdam’.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-08-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien dit besluit in de Staatscourant wordt geplaatst na 30 december 2007, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant en werkt het terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 Dit besluit vervalt op het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst betreffende uitbesteding theorie-examens, gedateerd 1 november 2007, nummer 53.3594, gesloten tussen de Staat der Nederlanden en het CBR. Daarvan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-08-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Naar boven