Besluit mandaat aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart

Geldend van 21-12-2007 t/m heden

Besluit mandaat aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR;

Besluit:

Artikel 1

De bevoegdheid tot het afgeven van olie-afgifteboekjes wordt gemandateerd aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart.

Artikel 2

De gemandateerde voert bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden een ordentelijke en voor de Minister van Verkeer en Waterstaat transparante administratie en verschaft de Minister Verkeer en Waterstaat desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de haar toegekende bevoegdheden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerde.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina