Mandaatbesluit LNV Directie Industrie en Handel

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 21-12-2007 t/m 05-05-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 december 2007, nr. TRCJZ/2007/3318, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van de Directie Industrie en Handel (Mandaatbesluit LNV Directie Industrie & Handel)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Industrie en Handel zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het doen van uitgaven ten behoeve van het programma Bilaterale Economische Samenwerking, het Overleg Agrologistiek, ICT beleidsprogramma’s, het Convenant Meerjarenafspraken energie efficiency en het overige bevorderen van duurzame ketens;

  • b. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard en dienstverlening, met uitzondering van overeenkomsten betreffende onroerende goederen;

  • c. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR INDUSTRIE & HANDEL,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR INDUSTRIE & HANDEL,’.

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Industrie en Handel.

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 5 december 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina