Regeling opening ERA-NET HYCO EOS LT

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 20-12-2007 t/m 31-12-2009

Regeling opening ERA-NET HYCO EOS LT

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3, eerste lid, 6, 7, eerste lid en 11, vijfde lid, van het Besluit EOS: Lange Termijn;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Besluit EOS: Lange Termijn;

 • b. uitvoeringsregeling: de Uitvoeringsregeling EOS: Lange Termijn;

 • c. ERA-NET HYCO-project: een internationaal project, dat voldoet aan bijlage 1 bij deze regeling;

 • d. ERA-NET HYCO EOS LT-project: een project bestaande uit het deel van een ERA-NET HYCO-project waarin in Nederland gevestigde deelnemers activiteiten verrichten op het gebied van lange termijn-onderzoek met betrekking tot het aandachtsgebied nieuw gas/schoon fossiel, voor zover de activiteiten uitsluitend zijn gericht tot:

  • 1°. het onderzoeksterrein waterstof met als speerpunt brandstofcel PEMFC of SOFC, of

  • 2°. onderzoeksvoorstellen voor niet-technologisch onderzoek binnen het onderzoeksterrein waterstof.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De periode, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, na afloop waarvan de aanvragen om een subsidie voor een ERA-NET HYCO EOS LT-project worden behandeld, vangt aan op 20 december 2007 en eindigt op 14 maart 2008.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 In aanvulling op artikel 9, eerste en tweede lid, van de uitvoeringsregeling, geldt als criterium voor het ERA-NET HYCO EOS LT-project de kwaliteit van de samenwerking met de niet in Nederland gevestigde deelnemer of deelnemers, waaronder mede wordt begrepen ondersteuning voor deze deelnemers vanuit hun nationale programma’s voor hun aandeel in deze samenwerking.

 • 3 Aan een ERA-NET HYCO EOS LT-project wordt geen subsidie verleend indien een of meerdere van de niet in Nederland gevestigde deelnemers niet worden ondersteund vanuit hun nationale programma’s voor hun aandeel in de samenwerking in het ERA-NET HYCO project.

 • 5 In afwijking van artikel 10, onderdeel b, van het besluitwordt afwijzend op een aanvraag beslist indien het onaannemelijk wordt geacht dat het ERA-NET HYCO EOS LT-project voor 30 juni 2011 kan worden voltooid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opening ERA-NET HYCO EOS LT.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage 3, die ter inzage wordt gelegd bij SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht.

Den Haag, 13 december 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Een ERA-NET HYCO project is een onderzoeksproject waarvan het internationale samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee organisaties uit twee verschillende landen, waarvan minstens één organisatie een industriële partij is, die elk voor eigen rekening en risico participeren in het gezamenlijke ERA-NET HYCO project.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De algemene beoordelingscriteria van het ERA-NET HYCO-project zijn de volgende:

 • Bijdrage aan de Europese kennispositie op het gebied van waterstof (PEMFC/SOFC en uitrolstudies);

 • Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel;

 • Verantwoording van de voorziene projectkosten in relatie tot de projectwerkzaamheden;

 • Kwaliteit van de consortiumsamenstelling.

Terug naar begin van de pagina