Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake taakstelling ziekenhuizen 2008)

Geldend van 18-12-2007 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 november 2007, nr. MC-U-2807691, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake taakstelling ziekenhuizen 2008

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na 21 september 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2007/08, 29 248, nummer 43);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg waarop in 2008 de budgetsystematiek van toepassing is, te weten: algemene en categorale ziekenhuizen (inclusief long/astmacentra), academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra en dialysecentra, verder te noemen ziekenhuizen.

Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, beleidsregels vast.

Artikel 2

Aan ziekenhuizen wordt per 1 januari 2008 een taakstelling van structureel € 160 miljoen (prijspeil 2007) opgelegd.

Artikel 3

Voor de verdeling van de in artikel 2 vermelde taakstelling over de ziekenhuizen gelden de volgende uitgangspunten:

  • 1. De toedeling van het macro taakstellingsbedrag naar het niveau van de individuele ziekenhuizen dient te geschieden op basis van het aandeel van de individuele ziekenhuis in het macrobudget in het basisjaar.

  • 2. Het basisjaar waarop het macrobudget en de budgetstanden van de individuele ziekenhuizen betrekking hebben en de daarbij te hanteren peildatum worden door de zorgautoriteit nader vastgesteld.

  • 3. Het macrobudget en de budgetstanden van de individuele ziekenhuizen hebben betrekking op het A-segment.

  • 4. Het macrobudget en de budgetstanden van de individuele ziekenhuizen worden geschoond voor loonkosten medisch specialisten en agio’s (inclusief schoning voor loonkosten medisch specialisten en agio’s academische component), capaciteit en productieparameters van psychiaters in psychiatrische universiteitsklinieken (PUK’en). Bij epilepsie-inrichtingen wordt daarnaast nog geschoond voor het AWBZ-deel.

Artikel 4

De taakstellingsbedragen worden verwerkt als nominale bedragen en zijn onderhevig aan nominale aanpassingen (indexering). De eerste nominale aanpassing vindt plaats over het jaar 2008.

Artikel 5

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina