Instellingsbesluit Toetsingscommissie Getuigen Verhalen

Geldend van 11-04-2008 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2007, nr. OHW-U-2815429, houdende de instelling van de Toetsingscommissie Getuigen Verhalen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • b. de Toetsingscommissie: de Toetsingscommissie Getuigen Verhalen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 3

De Toetsingscommissie heeft tot taak de Minister desgevraagd te adviseren over subsidieverzoeken, die worden ingediend in het kader van het project Getuigen Verhalen van het programma Erfgoed van de Oorlog. De Toetsingscommissie toetst daartoe de aanvragen aan de uitgangspunten en voorwaarden die zijn opgenomen in het subsidiekader voor nieuw oral history-materiaal. De Minister betrekt het advies bij zijn beoordeling van subsidieverzoeken die het via gefilmde interviews vastleggen van de verhalen van ooggetuigen betreffen.

Artikel 4

Het advies wordt zo mogelijk unaniem vastgesteld. Het is toegestaan dat één lid een minderheidsstandpunt inneemt, dat alsdan in het advies wordt opgenomen.

Artikel 5

  • 1 De Toetsingscommissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste drie leden.

  • 2 De Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie.

  • 3 De Minister benoemt de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie voor een periode van drie jaar, met dien verstande dat zij tussentijds kunnen worden vervangen.

  • 4 De Minister voegt een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog aan de Toetsingscommissie toe als secretaris.

  • 5 De Minister kan een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog aan de Toetsingscommissie toevoegen als adviseur.

Artikel 7

Tot lid van de Toetsingscommissie worden benoemd:

  • mevrouw drs. E.M.J.M. Buchheim, te Utrecht;

  • de heer dr. G.I.J. Steijlen, te Amsterdam;

  • mevrouw K.L. Polak, te Amsterdam.

Artikel 9

De voorzitter en de niet-ambtelijke leden van de Toetsingscommissie ontvangen voor iedere dag waarop zij één of meer vergaderingen van de Toetsingscommissie bijwonen een vacatiegeld op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 oktober 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina