Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2007

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 20-12-2007 t/m 30-09-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 10 december 2007, nr. 5521424/07, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de VROM-Inlichtingen- en Opsporingsdienst tot hulpofficier van justitie

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de VROM-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die

  • a. de functie vervullen van afdelingshoofd, recherchecoördinator of specialistisch medewerker en

  • b. met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’,

zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2010]

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2007.

Dit besluit wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant. Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH ’s-Gravenhage. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

Den Haag, 10 december 2007

De

Minister

van Justitie
namens deze:

het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina