Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-09-2008 t/m 31-12-2008

Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2008

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2009]

Titel 2.1. Divisie Voertuigtechniek en Divisie Registratie en Informatie: Algemeen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.1.1. Valuta

[Vervallen per 01-01-2009]

De tarieven zijn weergegeven in euro, zijn exclusief leges voor de afgifte van kentekenbewijzen en exclusief BTW.

Artikel 2.1.2. Uurtarieven

[Vervallen per 01-01-2009]

Door de RDW worden, in het kader van de in dit besluit genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. Basis technisch uurtarief (erkenningsregelingen): € 90,00;

 • b. Uurtarief technisch medewerker (kentekenonderzoeken/periodieke keuringen): € 100,00;

 • c. Uurtarief technisch specialist (typegoedkeuringen/individuele keuringen speciaal): € 115,00;

 • d. Uurtarief administratief personeel: € 88,00;

 • e. Uurtarief consultancy/projectmanagement: € 135,00.

Artikel 2.1.3. Kosten van derden

[Vervallen per 01-01-2009]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in dit besluit genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 2.1.4. Keuringen buiten de RDW-keuringslocaties

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor bezoeken gelden de volgende kosten:

 • a. Voorrijkosten keuren aan huis vanuit een keuringsstation: € 100,00;

 • b. € 123,00 voor Regio A (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer en voor reizen buiten Nederland anders dan per auto);

  Voor Regio A buiten Nederland anders dan per auto geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • c. € 272,00 voor Regio B (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer die per auto worden bezocht);

  Voor Regio B geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • d. € 58,00 voor reisuren die worden gemaakt, zoals genoemd in lid b en lid c;

 • e. € 123,00 voor de afdeling Individueel Keuren Speciaal (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer);

  Indien nodig worden de gemaakte verblijfkosten in rekening gebracht;

 • f. € 272,00 voor de afdeling Individueel Keuren Speciaal (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer);

  Indien nodig worden de gemaakte verblijfkosten in rekening gebracht;

 • g. Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden bovenstaande kosten per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 2.1.5. Beveiligingskosten

[Vervallen per 01-01-2009]

Het erkende bedrijf dat gebruik maakt van datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting, al dan niet door tussenkomst van een service provider, is voor de kosten van de instandhouding van de beveiligingsmaatregel per aansluiting jaarlijks € 18,00 verschuldigd.

Artikel 2.1.6. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning als bedoeld in Bijlage I, en in de artikelen 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 en 2.6.5, of een bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.6.6, is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting als bedoeld in artikel 2.1.5, en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet definitief is ingetrokken of beëindigd op 1 januari van het jaar waarin dit besluit van kracht is, is voor de instandhouding van de erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel, het voor dat kalenderjaar geldende toezichtstarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt géén restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.

Artikel 2.1.7. Wijziging in producten

[Vervallen per 01-01-2009]

Indien gedurende het van kracht zijn van dit besluit nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, maar die niet in dit besluit zijn opgenomen, zullen de genoemde uurtarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 2.1.8. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Vervallen per 01-01-2009]

Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, kan een toeslag op basis van het geldende uurtarief worden berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en/of op feestdagen.

Artikel 2.1.9. Afronding op 5 eurocent

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij afrekening van de dienstverlening in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag naar boven of naar beneden afgerond op 5 eurocent.

Artikel 2.1.10. Opslag factuur

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Bij betaling op rekening wordt een opslag van € 2,50 in rekening gebracht;

 • b. Bij automatische incasso wordt een korting van € 2,00 verleend.

Artikel 2.1.11. Tarief bij niet verschijnen

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of wordt een niet geheel gereed voertuig ter keuring aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan kan een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van maximaal het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW in geval van keuringen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek.

Titel 2.2. Divisie Voertuigtechniek: Toezicht

[Vervallen per 01-01-2009]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.2.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. APK-erkenning: een erkenning als bedoeld in artikel 83, van de wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van 3500 kg of meer en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3500 kg;

  • b. erkenning wijziging constructie LPG: een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking tot de inbouw van een LPG-installatie;

  • c. erkenning wijziging constructie snelheidsbegrenzer: een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking tot het aanbrengen, afstellen en verzegelen van een snelheidsbegrenzer;

  • d. kentekenonderzoek: onderzoek verricht ten behoeve van de afgifte van een kentekenbewijs als bedoeld in artikel 48, van de wet;

  • e. keuringsplaats: inrichting waarin een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • f. mobiele keuringseenheid: keuringseenheid waarmede een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • g. mobiele installatie-eenheid: installatie-eenheid die niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen snelheidsbegrenzers aanbrengt, afstelt of verzegelt;

  • h. periodieke keuring: keuring verricht ten behoeve van de afgifte van een keuringsbewijs als bedoeld in artikel 72, van de wet;

  • i. taxi: auto als bedoeld in artikel 80 van het Besluit Personenvervoer;

  • j. werkplaats: inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht in het kader vanhet wijzigen van de bouw of inrichting van een voertuig.

 • 2 Voor de toepassing van deze paragraaf maken besloten ruimten die gelegen zijn in één gebouw, dan wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, en

  • a. waarin hetzelfde inbouw-, onderhouds- of reparatiebedrijf werkzaam is, dan wel

  • b. waarin dezelfde keurings- of onderhoudsdienst voor het eigen wagenpark werkzaam is, dan wel

  • c. waarin door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon keuringen van voertuigen worden verricht, doch geen reparaties of onderhoud aan voertuigen of onderdelen daarvan worden verricht, deel uit van één inrichting.

Artikel 2.2.2. Tarieven Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2009]

De tarieven met betrekking tot het toezicht zijn vermeld in Bijlage I (aanvraag LPG-erkenning, toezicht LPG-erkenning, aanvraag APK-erkenning, toezicht APK-erkenning, aanvraag SB/TA-erkenning, toezicht SB/TA-erkenning).

Titel 2.3. Divisie Voertuigtechniek: Individuele Keuringen

[Vervallen per 01-01-2009]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.3.1. Tarieven Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2009]

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen zijn vermeld in Bijlage II (kentekenonderzoeken, periodieke keuringen exclusief ADR-keuringen).

Afdeling Tarieven Wet vervoer gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.3.2. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2009]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.3.3. Tarieven Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2009]

De tarieven met betrekking tot de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn vermeld in Bijlage III (ADR-voertuigen IKS, keuren ADR-voertuigen IK).

Afdeling Tarieven Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (ATP) en Vleeskeuringswet

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.3.4. Grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en vleeskeuringen

[Vervallen per 01-01-2009]

In dit artikel wordt verstaan onder voertuig: vrachtauto, waaronder mede begrepen een laadkist, aanhangwagen of oplegger.

Artikel 2.3.5. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2009]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Afdeling Tarieven tachografen Rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.3.7. Tachografen Rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2009]

Titel 2.4. Divisie Voertuigtechniek: Type GoedKeuring (TGK)

[Vervallen per 01-01-2009]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.4.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 2.4.2. Reductie typegoedkeuring

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

Artikel 2.4.3. Negatief resultaat

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 2.4.4. Berekening extra tijd

[Vervallen per 01-01-2009]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de keuringsambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de keuring aanzienlijk langer duurt dan de feitelijk noodzakelijke tijd, wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 2.4.5. Meer/minder testen

[Vervallen per 01-01-2009]

De tarieven vermeld in Bijlage V zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.4.6. Gebruik RDW-faciliteiten Test Centrum Lelystad

[Vervallen per 01-01-2009]

In het geval het testtarief is gebaseerd op het uurtarief voor technisch personeel, zal dit tarief worden verhoogd met de tarieven voor de benodigde faciliteiten.

Artikel 2.4.7. Tarieven Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2009]

De tarieven met betrekking tot de Type Goedkeuring zijn vermeld in Bijlage V (toezicht typekeuringen, typegoedkeuringen, individuele keuringen).

Titel 2.5. Divisie Voertuigtechniek: Toelating Exceptioneel Transport

[Vervallen per 01-01-2009]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.5.1. Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Het betreft hier de behandeling van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement door de RDW, niet zijnde een aanvraag als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2.5.2. Tarieven Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2009]

De tarieven met betrekking tot de ontheffingen zijn vermeld in Bijlage VI (ontheffingen).

Titel 2.6. Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2009]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.6.1. Kentekenbewijzen

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvrager van de hierna genoemde ingevulde verklaring, kentekenbewijzen of delen daarvan is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

  • a. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs (eerste afgifte): € 37,00;

  • b. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep BN of GN 00-01 tot en met 69-99: € 37,00;

  • c. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers: € 37,00;

  • d. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, van het Kentekenreglement (uitvoerkentekenbewijs): € 11,50;

  • e. een uitvoerverklaring, als bedoeld in artikel 31, tweede lid, artikel 32, tweede lid, en artikel 33, eerste lid, van het Kentekenreglement, met uitzondering van een namens de RDW door een daartoe bevoegd erkend bedrijf afgegeven uitvoerverklaring: € 11,50;

  • f. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement (transitokentekenbewijs): € 11,50;

  • g. een vervangend kentekenbewijs: € 29,50;

  • h. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 57,75;

  • i. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na wijziging van de typegoedkeuring compleet voertuig waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel Ia: € 57,75;

  • j. een deel 1A van een tweedelig kentekenbewijs, dat na ombouw van een voertuig door een RDW gecertificeerd bedrijf conform een GWC-nummer, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel 1A: € 25,00.

 • 3 Voor andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde kentekenbewijzen, delen daarvan, is bij de aanvraag € 0,00 verschuldigd.

Artikel 2.6.2. Aanvraag en Toezicht handelaarskenteken

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvrager van een handelaarskentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd:

  • a. indien aan de aanvrager reeds een handelaarskenteken is opgegeven, dan wel een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend: € 37,00;

  • b. in alle andere dan in de onderdeel a genoemde gevallen: € 500,00;

  • c. indien de aanvraag betreft een vervangend handelaarskentekenbewijs voor een handelaarskentekenbewijs: € 29,50.

 • 2 Degene aan wie een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 6 van de Regeling handelaarskentekens en kentekenbewijzen: € 177,00 verschuldigd. Dit toezichttarief is niet verschuldigd, indien aan de houder van het handelaarskentekenbewijs tevens een erkenning bedrijfsvoorraad is afgegeven.

Artikel 2.6.3. Aanvraag en toezicht erkenning afgifte en inname van kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 500,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning afgifte en inname van kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 375,00.

Artikel 2.6.4. Aanvraag en toezicht erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 500,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 375,00.

Artikel 2.6.5. Aanvraag en toezicht erkenning bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvrager van een erkenning bedrijfsvoorraad en een bedrijfsvoorraadpas is per vestiging of nevenvestiging, zoals die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ongeacht of er ook aan de erkenning verbonden bevoegdheden worden aangevraagd, ter vergoeding van de kosten van de behandeling verschuldigd:

  • a. voor zover de betreffende vestiging of nevenvestiging al bekend is bij de RDW in het kader van het gebruik van handelaarskentekenbewijzen: € 20,50;

  • b. in alle andere dan het in onderdeel a genoemde geval: € 500,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is voor iedere nevenvestiging, die na het verkrijgen van de erkenning wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verschuldigd: € 500,00.

 • 3 De aanvrager van een bedrijfsvoorraadpas is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd voor:

 • 4 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is ongeacht of er bevoegdheden aan de erkenning zijn verbonden, ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet, per vestiging of nevenvestiging, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel jaarlijks verschuldigd: € 177,00.

Artikel 2.6.6. Aanvraag en toezicht bevoegdheid tot tenaamstellen voertuigen uit de bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 255,00.

Artikel 2.6.7. Kosten toezicht erkenningen Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2009]

Degene aan wie:

 • a. een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, dan wel

 • b. een erkenning afgifte en inname kentekenplaten is verleend, dan wel

 • c. een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, dan wel

 • d. een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • e. een bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen uit de bedrijfsvoorraad is verleend, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het volgende tarief verschuldigd:

  • 1. € 50,00 voor een wijziging van een erkenning zonder bedrijfsbezoek;

  • 2. € 160,00 voor een wijziging van een erkenning met bedrijfsbezoek;

  • 3. € 160,00 voor een aanvraag overname erkenning;

  • 4. € 225,00 voor een aanvraag tot herintreding van een erkenninghouder;

  • 5. € 100,00 voor een naschouwing op een periodieke controle.

Artikel 2.6.8. Gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2009]

Door anderen dan overheidsorganen, autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties, als bedoeld in artikel 43, eerste lid en tweede lid, van de wet, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister, het hierna genoemden tarief verschuldigd:

 • a. € 7,95 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de gegevens per afzonderlijk kenteken of persoon worden verstrekt;

 • b. € 4,90 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon voor gerechtsdeurwaarders in het kader van het doorrijden na tanken zonder te betalen, inden de aanvraag schriftelijk of mondeling wordt ingediend en de gegevens schriftelijk of mondeling worden verstrekt;

 • c. € 0,36 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon in de door de RDW te bepalen gevallen, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • d. € 0,36 per kenteken indien de gegevens worden verstrekt in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • e. € 0,13 per kenteken in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien voor het overige geen gegevens worden verstrekt en indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • f. € 1.050,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • g. € 9,20 per 1.000 kentekens, en per 1.000 stuks door de RDW gehanteerde eenheid gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het kentekenregister wordt geleverd, volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria;

 • h. € 0,00 indien het een aanvraag en antwoord daarop betreft via het internet voor de bekendmaking van de APK-datum van een belanghebbende, als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Kentekenreglement (particulieren);

 • i. € 485,00 voor het selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen (recall);

 • j. € 85,00 voor de opmaak van een brief in het kader van een terugroepactie;

 • k. € 0,45 per brief voor het uitvoeren van een terugroepactie, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending en de voorbereiding daarvan.

Artikel 2.6.9. Kennisneming gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2009]

De in het kentekenregister geregistreerde natuurlijke persoon die een verzoek om kennisneming en afschrift als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Privacyreglement kentekenregister 2000 indient, is € 4,90 verschuldigd.

Artikel 2.6.10. Schorsing

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvrager van een schorsing van de geldigheid van een kentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag € 68,00 verschuldigd. De aanvrager is evenwel € 113,50 verschuldigd, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar na de aanvraag van een schorsing, welke ingevolge artikel 68, eerste lid, onderdeel a of c, van de wet is geëindigd, en de tenaamstelling van het kentekenbewijs na het eindigen van de schorsing niet is gewijzigd.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 22,70 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een motorfiets,

  • b. een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, of

  • c. een ander motorrijtuig dan de in de onderdelen a en b genoemde, voor zover het motorrijtuig vijftien jaar of ouder is.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en tweede lid, is de aldaar bedoelde aanvrager

  • a. € 10,00 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • b. een bromfiets, of

  • c. een snorfiets.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 22,70 verschuldigd, indien de aanvraag voor een schorsing wordt ingediend op of vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de geldigheid van hetzelfde kentekenbewijs van kracht is.

 • 5 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, en het tweede lid, aanhef en onderdeel c, is de aanvrager van een schorsing € 0,00 verschuldigd, indien de aanvraag een voertuig van vijftien jaar en ouder betreft en de geldigheid van reeds vijf voor dergelijke voertuigen aan de aanvrager afgegeven kentekenbewijzen is geschorst tegen vergoeding van het in het tweede lid, dan wel in het derde lid, bedoelde tarief.

Artikel 2.6.11. Aanvraag rijbewijs

[Vervallen per 01-01-2009]

Degene die de aanvraag voor een rijbewijs bij de RDW indient, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 27,55.

Artikel 2.6.12. Gegevens centraal rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister

[Vervallen per 01-01-2009]

De kosten van verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 128, eerste lid, en 144, eerste lid, van de wet bedragen:

 • a. € 4,90 per informatie, indien de aanvraag schriftelijk wordt ingediend en de gegevens schriftelijk, op andere wijze dan in de vorm van afdruk op kettingformulieren worden verstrekt;

 • b. € 0,13 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld.

Artikel 2.6.13. Kennisneming gegevens centraal rijbewijzen- en bromfiets-certificatenregister

[Vervallen per 01-01-2009]

De kosten van kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register, bedoeld in de artikelen 126, eerste lid, en 142, eerste lid, van de wet, zijn opgenomen, worden vastgesteld op € 4,90 per kennisneming.

Artikel 2.6.14. Registratie tenaamstelling leasemaatschappijen

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De leasemaatschappij, die in aanmerking wil komen voor een registratie ten behoeve van het als eigenaar van het voertuig ontvangen van vervangende kentekenbewijzen, als bedoeld in artikel 36, derde lid, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

 • 2 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht per jaar verschuldigd: € 177,00.

 • 3 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag van een overzicht van de voertuigen, waarvoor een registratie als daar bedoeld heeft plaatsgehad, verschuldigd: € 90,30.

Artikel 2.6.15. Tarief centrale servicenummer RDW

[Vervallen per 01-01-2009]

Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.

Afdeling Tarieven wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenbelasting (WAM)

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.6.16. Aansprakelijkheid motorrijtuigen

[Vervallen per 01-01-2009]

De aanvrager van inlichtingen omtrent nakoming van de verplichting tot verzekering, als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,60 per informatie, indien informatie wordt gevraagd over de verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig;

 • b. € 0,36 per informatie, per motorrijtuig, ingeval van massale informatieverstrekking, op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze;

 • c. € 1.050,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • d. € 1.650,00 per aanvraag, indien een uittreksel wordt gevraagd van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij.

Afdeling Tarieven Wet registratie snelle motorboten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.6.17. Registratiebewijs snelle motorboot

[Vervallen per 01-01-2009]

De aanvrager van een registratiebewijs voor een snelle motorboot is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een registratiebewijs: € 29,80;

 • b. een vervangend registratiebewijs: € 29,50;

 • c. een gemodificeerd registratiebewijs: € 14,90.

Afdeling Tarieven Regeling dierenvervoer

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.6.18. Keuring en certificering diervervoermiddelen

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor het keuren van een wegvoertuig of een vaartuig voor het vervoer van levende dieren is ter vergoeding van de kosten het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren: € 50,00;

 • b. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing: € 25,00;

 • c. een controlekeuring van een vervoermiddel voor het vervoer van levende dieren: € 25,00;

 • d. een vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren: € 15,00;

 • e. voor het keuren van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren geldt een uurtarief van € 100,00.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3.1. Overgangsbepaling Type GoedKeuring

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.4.7 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2007 in rekening gebracht.

Artikel 3.2. Overgangsbepaling Toezicht, Kentekenonderzoek en Periodieke Keuringen

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.2.2, artikel 2.3.1 en artikel 2.3.3 (met uitzondering van de eerste keuring ADR-voertuigen) van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de keuring wordt uitgevoerd.

Artikel 3.3. Overgangsbepaling eerste keuring ADR-voertuigen en Koelvoertuigen

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.3.3 (met uitzondering van de periodieke keuring ADR-voertuigen) en artikel 2.3.6 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2007 in rekening gebracht.

Artikel 3.4. Overgangsbepaling Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.5.2 van dit besluit en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de ontheffing wordt verleend.

Artikel 3.5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 3.6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2008.

Artikel 3.8. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007 (Stcrt. 2006, nr. 251), de 1e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007 (Stcrt. 2007, nr. 19), de 2e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007 (Stcrt. 2007, nr. 41), de 3e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007 (Stcrt. 2007, nr. 86), de 4e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007 (Stcrt. 2007, nr.182), de 5e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007 (Stcrt. 2007, nr. 207), en de 6e Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2007 (Stcrt. 2007, nr. 228), wordt hierbij ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

directie van de Rdw

, De

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2009]

Omschrijving

Eenheid

Tarief

2008

in (€)

Aanvraag LPG-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning LPG

STK

450,00

     

Toezicht LPG

   

Afmelding LPG

STK

4,50

Afmelding LPG (via internet)

STK

5,25

Instandhouding erkenning LPG

STK

450,00

Instandhouding beveiliging online-aansluiting (certificaten tbv derden)

STK

18,00

     

Aanvraag APK-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning APK 1

STK

500,00

Eerste aanvraag erkenning APK 2

STK

500,00

Eerste aanvraag erkenning APK -inrichting

STK

100,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/ APK 2

STK

500,00

Abonnement APK-handboek/CD-rom

STK

15,00

Verstrekking APK-handboek/CD-rom

STK

37,50

Boekwerk APK-milieukeuringseisen

STK

35,00

     

Toezicht APK

   

Klacht

STK

45,00

Herkeuring in beroep

STK

45,00

Afmelding APK 1 bij afkeuring

STK

0,00

Afmelding APK 2 bij afkeuring

STK

0,00

Instandhouding erkenning APK 1

STK

177,00

Instandhouding erkenning APK 2

STK

177,00

Instandhouding erkenning APK -inrichting

STK

100,00

Afmelding APK 2 bij goedkeuring

STK

3,00

Afmelding APK 1 bij goedkeuring

STK

3,00

Afmelding APK 2 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,75

Afmelding APK 1 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,75

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,45

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ APK 2

STK

177,00

Aanvraag APK-keurmeesterexamen

STK

55,00

Tarief gecommiteerde (dagdeel)

STK

460,00

Instandhouding beveiliging online-aansluiting (certificaten tbv derden)

STK

18,00

     

Aanvraag SB/TA-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning SB

STK

400,00

Eerste aanvraag erkenning TA

STK

400,00

     

Toezicht SB/TA

   

Combinatie instandhouding erkenning SB/ TA

STK

180,00

Instandhouding erkenning SB

STK

180,00

Instandhouding erkenning TA

STK

180,00

Afmelding SB

STK

4,50

Afmelding TA

STK

4,50

Afmelding SB (via internet)

STK

5,25

Afmelding TA (via internet)

STK

5,25

Instandhouding beveiliging online-aansluiting (certificaten tbv derden)

STK

18,00

     

Combineerde afname Toezicht/instandhouding

   

Aanvraag APK-erkenning / SB/TA-erkenning

   

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/ APK 2/ SB

STK

555,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/ SB

STK

555,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/ TA

STK

555,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/ APK 2/ TA

STK

555,00

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/ TA/ SB

STK

555,00

     

Toezicht APK / SB/TA

   

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ APK2/ SB

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ SB

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ TA

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/ TA

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ APK 2/ TA

STK

300,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ APK 2/ SB/ TA

STK

380,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ SB/ TA

STK

380,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/ SB/ TA

STK

380,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/ SB

STK

300,00

     

Aanvraag LPG-erkenning / APK-erkenning

   

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 2/ LPG

STK

860,00

     

Aanvraag LPG-erkenning / APK-erkenning / SB/TA erkenning

   

Combinatie eerste aanvraag erkenning APK 1/ APK 2/ LPG/ SB

STK

950,00

     

Toezicht LPG / APK

   

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/ LPG

STK

525,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ APK 2/ LPG

STK

525,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ LPG

STK

525,00

     

Toezicht LPG / APK / SB/TA

   

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ APK 2/ LPG/ SB

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ APK 2/ LPG/ TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/ LPG/ TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ APK 2/ LPG/ SB/ TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/ LPG/ SB/ TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ LPG/ TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ LPG/ SB

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 1/ LPG/ SB/ TA

STK

600,00

Combinatie instandhouding erkenning APK 2/ LPG/ SB

STK

600,00

     

Algemeen

   

Herintreding erkenninghouders

STK

225,00

Wijziging erkenningen met bezoek

STK

160,00

Aanvraag overname erkenningen

STK

160,00

Wijziging erkenningen zonder bezoek

STK

50,00

Naschouwing op herschouwing

STK

100,00

     

Toezicht LPG / SB/TA

   

Combinatie instandhouding erkenning LPG/ TA

STK

560,00

Combinatie instandhouding erkenning LPG/ SB/ TA

STK

560,00

Combinatie instandhouding erkenning LPG/ SB

STK

560,00

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2009]

Omschrijving

Eenheid

Tarief

2008

in (€)

Kentekenonderzoeken

   

Identiteitsonderzoek

STK

42,00

Inslag VIN

STK

42,00

COP/CEMT Document

STK

15,00

Voorlopig kentekenbewijs

STK

15,00

Toeslag ind. toel. eenvoudige AHW

STK

84,00

Vervangende taxibijlage

STK

15,00

Controlekeuring

STK

25,00

Toeslag dieselroetmeting

STK

15,00

Weegkosten voertuig licht

STK

5,00

Weegkosten voertuig zwaar

STK

10,00

Legimatiecontrole t.b.v. conversie bromfiets

STK

22,50

Initieel keuringsadvies

STK

35,00

Identificatie voertuig licht

STK

50,00

Identificatie voertuig zwaar

STK

50,00

Eerste opname voertuig licht

STK

62,00

Eerste opname voertuig zwaar

STK

70,00

Eerste opname voertuig licht -bijzonder kentenbewijs

STK

50,00

Eerste opname voertuig zwaar -bijzonder kentenbewijs

STK

58,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

42,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig zwaar

STK

50,00

Wijziging constructie voertuig licht

STK

42,00

Wijziging constructie voertuig zwaar

STK

50,00

Herafgifte/activering KB voertuig licht

STK

58,00

Herafgifte/activering KB voertuig zwaar

STK

108,00

Schadekeuring voertuig licht

STK

42,00

Schadekeuring voertuig zwaar

STK

92,00

Eerste Keuring Taxi

STK

31,50

Individuele keuring speciaal (ITS) - personenauto of lichte bedrijfsauto

STK

952,00

Individuele keuring speciaal (ITS) - motorfiets

STK

552,00

Keuring zelfbalancerende bromfietsen:

 

22,50

Voorrijkosten voor zelfbalancerende bromfietsen:

 

50,00

     
     

Periodieke keuring (excl. ADR)

   

Vervangend keuringsbewijs

STK

15,00

Periodieke keuring voertuig licht

STK

50,00

Vrijwillige APK voertuig licht bij import

STK

29,50

Periodieke keuring voertuig zwaar

STK

100,00

Vrijwillige APK voertuig zwaar bij import

STK

59,00

Beoord. spec.gebruiksdoel voertuig licht

STK

62,00

Beoord. spec.gebruiksdoel voertuig zwaar

STK

120,00

Toeslag dieselroetmeting

STK

15,00

Controlekeuring

STK

25,00

Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2009]

Omschrijving

Eenheid

Tarief

2008

in (€)

ADR voertuigen (IKS)

   

Beoordeling individueel ADR ontwerp tank

STK

457,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp t.b.v. het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen klasse 1

STK

258,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp van trekker of motorvoertuig voor vervoer van tankcontainers

STK

106,00

Typegoedkeuring ADR tank of voertuig

STK

290,00

Typegoedkeuring ADR appendage

STK

298,00

Keuring individueel ADR fabrikage-onderzoek en proefpersing tank

STK

372,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van tank

STK

299,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van tankcontainer

STK

257,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van een tankvoertuig of tankcontainer waarvan de tank onderzocht is door een erkende keuringsinstantie

STK

189,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ADR-voertuig

STK

111,00

Keuring individueel speciaal ADR bepaling ledige massa met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg

STK

36,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating voor vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen klasse 1

STK

180,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van speciale trekker of motorvoertuig voor tankcontainers

STK

145,00

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van speciale aanhangwagen of oplegger voor vervoer van tankcontainers

STK

106,00

Herkeuring ADR individueel

STK

96,00

ADR-keuringsdocument voor trekkers en containerchassis

STK

123,00

ADR-certificaat t.b.v. nieuwbouw tankvoertuigen

STK

123,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

123,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument

STK

15,00

Omwisseling ADR-document door wijziging regelgeving ADR

STK

56,00

Keuring individueel ADR periodieke dichtheid van tank

STK

187,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke dichtheid van tank

STK

204,00

Afgifte individueel ADR Keuringsrapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

98,00

Keuring individueel ADR periodieke proefpersing van tank met lucht

STK

241,00

Keuring individueel ADR periodieke proefpersing van tank met water

STK

314,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke proefpersing van tank met lucht

STK

241,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke proefpersing van tank met water

STK

319,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

Beoordeling individueel ADR vooronderzoek van een ADR-voertuig met schade

STK

159,00

Beoordeling individueel ADR ontwerp na wijziging of herstel

STK

197,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling van een tank

STK

199,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling inclusief periodieke dichtheid van een tank

STK

271,00

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling inclusief periodieke proefpersing van een tank

STK

350,00

Wijziging van VLG/ADR typegoedkeuring

STK

182,00

Typegoedkeuring ADR appendage aanvulling

STK

178,00

Typegoedkeuring ADR tank of voertuig aanvulling

STK

178,00

Wijziging ADR-document

ADR≤5

84,00

Wijziging ADR-document

ADR>5

41,00

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig

STK

107,00

     

Keuren ADR voertuigen (IK)

   

ADR-document

STK

15,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

62,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

120,00

Controlekeuring

STK

25,00

Toeslag dieselroetmeting

STK

15,00

Bijlage IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Omschrijving

Eenheid

Tarief

2008

in (€)

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP koelvoertuig nieuw

STK

120,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR≤5

86,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR>5

42,00

Afgifte certificaat ATP gewaarmerkte kopie

STK

28,00

Keuring individueel koelvoertuig ATP

STK

207,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 1-4

117,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A ≥20

76,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 5-9

97,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A10-19

85,00

Keuring individueel koelvoertuig ATP of VWS gecombineerd

STK

117,00

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP of VWS gecombineerd administratief

STK

73,00

Keuring individueel koelvoertuig VWS

STK

205,00

Beoordeling individueel koelvoertuig VWS administratief

STK

126,00

Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2009]

Omschrijving

Eenheid

Tarief

2008

in (€)

Toezicht typekeuringen

   

Eerste aanvraag deelname COP bezoeken door technische dienst

STK

3.000,00

Instandhouding aanvraag deelname COP bezoeken door technische dienst

(jaarlijks)

STK

2.000,00

     

Typegoedkeuringen

   

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) nieuw aangeleverd

WEL V

225,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT nieuw aangeleverd

WEL V

1.125,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL

180,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL

900,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling / correctie aangeleverd >1

W>1

134,00

Direkte/Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling / correctie aangeleverd > 1

W>1

670,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring nieuw

STK

90,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring aanvulling/correctie

STK

48,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute bij TST nieuw aangeleverd

WEL V

450,00

aangeleverd Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute bij TST aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL

360,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute bij TST aanvulling / correctie aangeleverd >1

W>1

268,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring last minute bij TST nieuw

STK

180,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring last minute bij TST aanvulling/correctie

STK

96,00

Certificaten R90 (1e ref. identiek frictie materiaal) nieuw aangeleverd

W1

225,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal) nieuw aangeleverd

W>1

70,00

Certificaten R90 (1e ref. identiek frictie materiaal) aanvulling/correctie aangeleverd

W1

180,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal) aanvulling/correctie aangeleverd

W>1

70,00

Certificaten verlichting combi unit 1e certificaat nieuw aangeleverd

W1

225,00

Certificaten verlichting combi unit >1e certificaat nieuw aangeleverd

W>1

70,00

Certificaten verlichting combi unit 1e certificaat aanvulling/correctie aangeleverd

W1

180,00

Certificaten verlichting combi unit >1e certificaat aanvulling/correctie aangeleverd

W>1

70,00

Goedkeuring volgens Wet Pers.verv. of Wet Ambul.verv. (Bus, Wegtrein, Taxi en Ambulance)

STK

120,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

142,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

35,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

47,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

15,00

Verklaring van overeenstemming

STK

129,00

Verklaring met technische gegevens van een personenauto, lichte bedrijfsauto of motorfiets bestemd voor export

STK

84,00

Verklaring met technische gegevens van een aanhangwagen/oplegger, bedrijfsautochassis of kraanwagen bestemd voor export

STK

31,00

CEMT verklaring

STK

16,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig

STK

494,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie

STK

247,00

     

Typegoedkeuringen

   

Aanhangwagen/oplegger testen

   

aanhangwagen/oplegger compleet voertuig basistype

STK

368,00

aanhangwagen/oplegger compleet voertuig per variant

STK

137,00

aanhangwagen/oplegger voorgeschreven platen

STK

142,00

aanhangwagen/oplegger rijdend chassis basistype

STK

368,00

aanhangwagen/oplegger rijdend chassis variant

STK

137,00

aanhangwagen/oplegger typegoedkeuring administratief

STK

137,00

aanhangwagen/oplegger banden montage

STK

304,00

aanhangwagen/oplegger zijdelingse afscherming

STK

371,00

aanhangwagen/oplegger verlichting + lichtsignalen

STK

549,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid

STK

237,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid

STF>1

95,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht statische meting

STK

226,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 0

STK

493,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

236,00

aanhangwagen/oplegger remmen administratief

STK

111,00

aanhangwagen/oplegger oplooprem verenigbaarheid

STK

237,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting verenigbaarheid administratief

STK

131,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting compleet

STK

1.100,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

NIET V

251,00

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

WEL V

136,00

aanhangwagen/oplegger plaats kentekenplaat

STK

160,00

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde technische eenheid

STK

139,00

aanhangwagen/oplegger montage bescherminrichting achterzijde

STK

488,00

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde administratief

STK

257,00

     

Typegoedkeuringen

   

Bedrijfsauto's testen

   

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg compleet

STK

629,00

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief

STK

306,00

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief per variant, aanvulling of nieuw

STK

179,00

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief

COMBI2

41,00

bedrijfsauto chassis lichter dan of gelijk aan 3500 kg compleet

STK

380,00

bedrijfsauto compleet lichter dan of gelijk aan 3500 kg

STK

380,00

bedrijfsauto compleet deelaspect lichter dan of gelijk aan 3500 kg

STK

142,00

bedrijfsauto snelheidsbegrenzer met goedgekeurde technische eenheid

STK

447,00

bedrijfsauto naar buiten uitstekende delen

STK

726,00

bedrijfsauto montage banden N2/N3/M2/M3

STK

344,00

bedrijfsauto montage veiligheidsglas

STK

344,00

bedrijfsauto zijdelingse afscherming

STK

414,00

bedrijfsauto motorvermogen

STK

1.203,00

bedrijfsauto hoofdsteunen voor en of achter

STK

601,00

bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

431,00

bedrijfsauto veiligheidsgordels

STK

325,00

bedrijfsauto sleepinrichting

STK

506,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen excl. lampleveling

STK

748,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen lampleveling

STK

563,00

bedrijfsauto bevestigingspunt gordels eerste test

STK

958,00

bedrijfsauto bevestigingspunt gordels volgende test

STK

704,00

bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

159,00

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting compleet

STK

386,00

bedrijfsauto sterkte zitplaats eerste test (N2/N3/M2/M3 statisch annex 4)

STK

714,00

bedrijfsauto sterkte zitplaats volgende test (N2/N3/M2/M3 statisch annex 4)

STK

610,00

bedrijfsauto verontreiniging diesel compleet

STK

914,00

bedrijfsauto verontreiniging diesel vrije acceleratie

STK

370,00

bedrijfsauto ABS-systeem t.b.v. drukluchtremmen

STK

2.540,00

bedrijfsauto druklucht remmen compleet (excl. ABS)

STK

1.881,00

bedrijfsauto druklucht remmen onbeladen

STK

489,00

bedrijfsauto statische testen

STK

498,00

bedrijfsauto hydraulische remmen compleet (excl. ABS)

STK

899,00

bedrijfsauto ABS-systeem t.b.v. hydraulische remmen

STK

2.089,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel

STK

555,00

bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht N2/N3/M2/M3

STK

708,00

bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht N1

STK

637,00

bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

160,00

bedrijfsauto hang- en sluitwerk deuren

STK

534,00

bedrijfsauto stuurinrichting N1/N2/N3/M2/M3

STK

846,00

bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

483,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

483,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting voorzijde

STK

483,00

bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde administratief

STK

257,00

bedrijfsauto geluidsniveau N1 of automaat

STK

399,00

bedrijfsauto geluid passeergeluid N1 of automaat Oostenrijk

STK

377,00

bedrijfsauto geluid rondom Oostenrijk

STK

78,00

bedrijfsauto geluid volgens ISO norm 534

STK

406,00

bedrijfsauto geluidsniveau N2/N3/M2/M3

STK

429,00

bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

160,00

     

Typegoedkeuringen

   

Onderdelen testen

   

trekbomen/dissels

STK

147,00

     

Typegoedkeuringen

   

Personenvervoer bus testen

   

bus carrosseriebouw openbaar vervoer compleet

STK

251,00

bus carrosseriebouw openbaar vervoer administratief

STK

141,00

toerbus carrosseriebouw administratief

STK

141,00

bus carrosseriebouw ontwerpbeoordeling

STK

120,00

bus carrosseriebouw herkeuring van inrichting

STK

141,00

     

Typegoedkeuringen

   

Personenauto of lichte bedrijfsauto testen

   

personenauto compleet

STK

300,00

personenauto een deelaspect

STK

142,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bumpers

STK

273,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voetpedalen

STK

212,00

personenauto of lichte bedrijfsauto koplampwissers

STK

681,00

personenauto of lichte bedrijfsauto botsveiligheid weerstand tegen frontale

botsing

STK

1.162,00

personenauto of lichte bedrijfsauto botsveiligheid weerstand tegen zijdelingse botsing

STK

1.162,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage banden en reservewiel

STK

293,00

personenauto of lichte bedrijfsauto afmetingen en massa

STK

680,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage veiligheidsglas

STK

172,00

personenauto of lichte bedrijfsauto netto motorvermogen

STK

1.038,00

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstofverbruik

STK

584,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hoofdsteunen voor en achter

STK

609,00

personenauto of lichte bedrijfsauto wielafscherming

STK

282,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers en sproeiers compleet

STK

1.275,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ontdooi- en ontwasemingsinrichting

STK

882,00

personenauto of lichte bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

343,00

personenauto of lichte bedrijfsauto zichtveld bestuurder

STK

732,00

personenauto of lichte bedrijfsauto veiligheidsgordels

STK

407,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sleepinrichtingen

STK

390,00

personenauto of lichte bedrijfsauto koppeling

STK

319,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage verlichting

STK

713,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels eerste test

STK

886,00

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels elke volgende test

STK

560,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

159,00

personenauto of lichte bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

394,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats één zitrij

STK

910,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats elke volgende zitrij

STK

644,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing gedrag

stuurinrichting

STK

766,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing bodyblok per stuurwiel

STK

390,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing kopopslag per stuurwiel

STK

390,00

personenauto of lichte bedrijfsauto verontreiniging diesel

STK

714,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen ABS-systeem

STK

2.940,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch compleet (ex ABS)

STK

899,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen R13H

STK

2.360,00

personenauto of lichte bedrijfsauto achteruitkijkspiegels compleet

STK

514,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht

STK

514,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

160,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hang - sluitwerk deuren personenauto 2 deuren

STK

713,00

personenauto of lichte bedrijfsauto hang - sluitwerk deuren personenauto 4 deuren

STK

831,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting

STK

582,00

     

Typegoedkeuringen

   

Personenvervoer personenauto's of lichte bedrijfsauto testen

   

personenauto of lichte bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

160,00

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

427,00

personenauto of lichte bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde

STK

205,00

personenauto of lichte bedrijfsauto R17.07 beveiliging bagage

STK

499,00

personenauto of lichte bedrijfsauto uitlaatemissie (type I)

STK

802,00

personenauto of lichte bedrijfsauto verdampingsemissie type IV test

STK

717,00

personenauto of lichte bedrijfsauto emissie, Coast-Down

STK

1.038,00

personenauto of lichte bedrijfsauto OBD

STK

2.952,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau

STK

407,00

Keuring t.b.v. taxi typegoedkeuring o.b.v. wet op personenvervoer

STK

170,00

Typegoedkeuringen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig testen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig compleet voertuig 92/61

STK

365,00

2- of 3 wielig motorvoertuig compleet voertuig 2002/24

STK

365,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid

STK

300,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum koppel en vermogen

STK

390,00

2- of 3 wielig motorvoertuig snelheidsmeter

STK

259,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen afmetingen en massa (witness)

STK

272,00

2- of 3 wielig motorvoertuig identificatie bedieningsorganen (witness)

STK

269,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

312,00

2- of 3-wielig motorvoertuig bromfietsen verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

312,00

2- of 3 wielig motorvoertuig voorgeschreven platen

STK

159,00

2- of 3 wielig motorvoertuig beveiliging diefstal

STK

335,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis

STK

390,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

STK

522,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

STK

656,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven + ABS

STK

791,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis

STK

390,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

STK

522,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

STK

656,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidssignaalinrichting

STK

160,00

2- of 3 wielig motorvoertuig plaats kentekenplaat

STK

160,00

2- of 3 wielig motorvoertuig handgrepen passagier (witness)

STK

269,00

2- of 3 wielig motorvoertuig standaard (witness)

STK

269,00

2- of 3 wielig motorvoertuig montage banden

STK

259,00

2- of 3 wielig motorvoertuig uitstekende delen

STK

388,00

2- of 3 wielig motorvoertuig achteruitkijkspiegel

STK

200,00

2- of 3 wielig motorvoertuig emissie

STK

447,00

2- of 3 wielig motorvoertuig montage brandstoftank metaal

STK

236,00

2- of 3 wielig motorvoertuig EMC

STK

712,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidsniveau motorfiets (witness)

STK

289,00

     

Typegoedkeuringen

   

Landbouwvoertuigen

   

landbouwvoertuigen montage verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen

STK

749,00

landbouwvoertuigen sleepinrichting en achteruitrij-inrichting

STK

190,00

landbouwvoertuigen reservoirs voor vloeibare brandstof

STK

368,00

landbouwvoertuigen aftakassen en hun beveiliging

STK

242,00

landbouwvoertuigen achteruitkijkspiegels

STK

241,00

landbouwvoertuigen bedieningsorganen

STK

326,00

landbouwvoertuigen laadplatform

STK

127,00

landbouwvoertuigen bedieningsruimte, cabine, deuren en ramen

STK

316,00

landbouwvoertuigen toegestaan maximummassa

STK

127,00

landbouwvoertuigen achterste kentekenplaat

STK

160,00

landbouwvoertuigen extra gewichten

STK

127,00

landbouwvoertuigen geluidssignaal inrichting

STK

148,00

landbouwvoertuigen toegestane geluidsniveau

STK

596,00

landbouwvoertuigen maten en maximaal getrokken massa's

STK

127,00

landbouwvoertuigen bestuurderszitplaats voor meerijders

STK

127,00

landbouwvoertuigen bestuurderszitplaats installatie o.b.v. goedgekeurde component

STK

148,00

landbouwvoertuigen mechanische koppelinrichting installatie o.b.v. goedgekeurde component

STK

148,00

landbouwvoertuigen koppeling component statisch

STK

472,00

landbouwvoertuigen voorgeschreven platen

STK

148,00

landbouwvoertuigen bedieningsorganen reminrichting getrokken voertuig

STK

127,00

landbouwvoertuigen geluidsniveau op oorhoogte bestuurder annex II

STK

596,00

     

Abonnementen

   

Abonnement CD-ROM OIL

STK

1.642,00

Abonnement CD-ROM OIL

AANVUL

245,00

Abonnement Typegoedkeuring opleggers

STK

153,00

Abonnement typegoedkeuring caravans en aanhangwagens

STK

153,00

Abonnement typegoedkeuring bedrijfsauto chassis

STK

153,00

Abonnement typegoedkeuring bedrijfsauto compleet

STK

153,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (maandelijks)

STK

699,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (wekelijks)

STK

1.351,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

2.647,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie (providers)

STK

2.631,00

     

Typegoedkeuringen TCL

   

Aanhangwagen/oplegger testen

   

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht statische meting

STK

226,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 1

STK

485,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

339,00

aanhangwagen/oplegger ABS-systeem

STK

2.528,00

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

339,00

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 0

STK

485,00

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde montage

STK

598,00

     

Typegoedkeuringen TCL

   

Bedrijfsauto testen

   

bedrijfsauto weggedrag volgens AVTP

STK

1.365,00

bedrijfsauto opname voertuig

STK

174,00

bedrijfsauto naar buiten uitstekende delen

STK

882,00

bedrijfsauto sleepinrichting

STK

654,00

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen excl. lampleveling

STK

808,00

bedrijfsauto bevestigingspunten gordels volgende test

STK

931,00

bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

190,00

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

684,00

bedrijfsauto ABS-systeem compleet

STK

9.046,00

bedrijfsauto ABS-systeem beladen

STK

5.150,00

bedrijfsauto ABS-systeem onbeladen

STK

3.815,00

bedrijfsauto druklucht remmen compleet excl. ABS

STK

2.360,00

bedrijfsauto druklucht remmen onbeladen

STK

740,00

bedrijfsauto reminrichting beladen

STK

976,00

bedrijfsauto reminrichting proef II of retarder

STK

491,00

bedrijfsauto reminrichting parkeerrem

STK

434,00

bedrijfsauto reminrichting reactietijd

STK

285,00

bedrijfsauto reminrichting vultijden

STK

121,00

bedrijfsauto reminrichting aftraprem

STK

121,00

bedrijfsauto reminrichting veerrem lossen

STK

121,00

bedrijfsauto hydraulische remmen compleet

STK

1.376,00

bedrijfsauto hydraulische remmen beladen

STK

828,00

bedrijfsauto hydraulische remmen onbeladen

STK

586,00

bedrijfsauto ABS systeem hydraulische remmen

STK

7.750,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel per uitvoering

STK

776,00

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel H-punt bepaling

STK

285,00

bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht N2/N3/M2/M3

STK

774,00

bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

207,00

bedrijfsauto stuurinrichting N2/N3/M2/M3

STK

1.304,00

bedrijfsauto stuurinrichting extra test bijlage III van de richtlijn voor hulpstuursystemen

STK

325,00

bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

1.213,00

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

598,00

bedrijfsauto bescherminrichting voorzijde

STK

610,00

bedrijfsauto passeergeluid N1 of automaat inclusief referentie meting

STK

674,00

bedrijfsauto geluidsniveau N1 of automaat

STK

770,00

bedrijfsauto passeergeluid N2/N3/M2/M3 inclusief referentie meting

STK

774,00

bedrijfsauto geluidsniveau N2/N3/M2/M3

STK

865,00

bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

186,00

     

Typegoedkeuringen TCL

   

Onderdelen testen

   

personenauto of lichte bedrijfsauto bandengeluid volgens 92/23 C1 + C2

STK

645,00

bedrijfsauto bandengeluid 92/23 C3

STK

1.573,00

bedrijfsauto bandengeluid 92/23 C3

2-10

1.258,00

aanhangwagenkoppeling < 3500 kg

STK

1.501,00

Administratieve test koppeling onderdeel

STK

233,00

kogelkoppeling < 3500 kg via teletesten

STK

726,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 2e referentie, zelfde as op zelfde voertuig

STK

1.220,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 2e referentie, 2e as op zelfde voertuig

STK

1.444,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 1-15 tests

STK

2.258,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) 16-40 tests

STK

2.204,00

vervangende remvoering onderdelen (R90) > 40 tests

STK

2.150,00

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat geluidsniveau wel

referentiemeting

STK

608,00

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat conditioneren

STK

401,00

2- of 3 wielig motorvoertuig onderdeel vervangingsuitlaat conditioneren

STK

401,00

     

Typegoedkeuringen TCL

   

Personenauto of lichte bedrijfsauto testen

   

personenauto of lichte bedrijfsauto opname voertuig

STK

118,00

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie voertuig weggedrag t.b.v. gehandicapten

STK

583,00

personenauto of lichte bedrijfsauto incidenteel modificatie weggedrag

STK

290,00

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie geluid incidenteel

STK

366,00

personenauto of lichte bedrijfsauto weggedrag

STK

290,00

personenauto of lichte bedrijfsauto torsie t.b.v. carrosserie/chassis

STK

748,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage banden en reservewiel

STK

586,00

personenauto of lichte bedrijfsauto wielafscherming

STK

282,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers + sproeiers compleet

STK

1.275,00

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers en sproeiers vloeistofcontainer

STK

658,00

personenauto of lichte bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

343,00

personenauto of lichte bedrijfsauto sleepinrichtingen

STK

719,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage verlichting

STK

819,00

personenauto of lichte bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

190,00

personenauto of lichte bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

694,00

personenauto of lichte bedrijfsauto uitstekende delen

STK

941,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen ABS-systeem

STK

7.670,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch compleet

STK

1.330,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch beladen

STK

911,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch onbeladen

STK

563,00

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen R13H

STK

1.330,00

personenauto of lichte bedrijfsauto achteruitkijkspiegel

STK

673,00

personenauto of lichte bedrijfsauto montage van inrichtingen voor indirect zicht

STK

514,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

207,00

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting

STK

1.000,00

personenauto of lichte bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

186,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau

STK

525,00

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau conditioneren

STK

467,00

     

Typegoedkeuringen TCL

   

2- of 3 wielig motorvoertuig testen

   

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw herkeuring

STK

116,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw eerste keuring

STK

222,00

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid <= 150 km/h

STK

462,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen afmetingen en massa

STK

528,00

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

478,00

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidssignaalinrichting

STK

203,00

2- of 3 wielig motorvoertuig plaats kentekenplaat

STK

186,00

2- of 3 wielig motorvoertuig incidenteel stationaire geluidsmeting met referentie

STK

121,00

2- of 3 wielig motorvoertuig vervangingsuitlaat motorfiets geluidsniveau geen referentiemeting

STK

520,00

2- of 3 wielig motorvoertuig standaard

STK

503,00

2- of 3 wielig motorvoertuig uitstekende delen

STK

388,00

2- of 3 wielig motorvoertuig conditioneren geluidsniveau

STK

483,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets geluidsniveau

STK

525,00

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw weging

STK

19,00

     

Typegoedkeuringen TCL

   

Landbouwvoertuigen

   

Testen ten behoeve van Individuele Toelating Speciaal

STK

528,00

     

TestCentrum Lelystad (TCL)

   

Gebruik testbaan (BTW)

UUR

103,00

Gebruik baan parkeerremhelling (BTW)

UUR

103,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan (BTW)

UUR

102,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

UUR

51,00

Gebruik baan geluidstrook nieuw (BTW)

UUR

21,00

Gebruik dynamische vlakte (BTW)

UUR

313,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte (BTW)

UUR

81,00

Gebruik stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

140,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook (BTW)

UUR

140,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

140,00

Gebruik TCL baan aqua-planing (BTW)

UUR

143,00

Gebruik ABS-baan (BTW)

UUR

270,00

Gebruik 4x4-baan (BTW)

DAG

1.028,00

Gebruik hal TCL

UUR

49,00

Gebruik TCL hal unit 1

DAG

145,00

Gebruik TCL hal unit 2

DAG

145,00

Gebruik TCL hal unit 3

DAG

157,00

Gebruik TCL hal unit 4

DAG

167,00

Gebruik TCL hal unit 5

DAG

177,00

Gebruik kantoorruimte

DAG

59,00

Gebruik TCL huurauto

DAG

40,00

Gebruik TCL voertuigen

DAG

43,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

UUR

56,00

Administratieve wijzigingskosten

STK

35,00

Calibratie testbank

STK

481,00

Calibratie manometer

STK

71,00

Calibratie tijdmeetset

STK

481,00

Verschroten band

STK

12,00

Gebruik apparatuur

UUR

48,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

UUR

123,00

     

Algemeen

   

Waarmerken van documenten

STK

11,00

Aanleveren copie van chassis typegoedkeuring

STK

50,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat

W1

112,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat

W>1

56,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat (klantspecifiek)

STK

56,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

225,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

225,00

     

Individuele keuringen

   

Verklaring individueel getrokken voertuig draagvermogen

STK

78,00

SERT Nederlands document

STK

55,00

SERT Nederlands document aanpassing

STK

28,00

SERT document gewaarmerkt duplicaat

STK

28,00

SERT aanhangsel

STK

28,00

SERT aanhangsel aanpassing

STK

28,00

SERT Engelstalig document

STK

28,00

Verklaring individueel zwaar transport per kenteken

STK

111,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp complex

STK

950,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp speciaal

STK

125,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp standaard

STK

84,00

Keuring individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting dynamische meting draaicirkel

STK

481,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

NIET V

228,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting computersimulatie Draaicirkel

WEL V

116,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp op basis van testrapport beschermingsinrichting achterzijde

STK

65,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp beschermingsinrichting achterzijde berekening

STK

156,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp remmen

STK

190,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp oplooprem

STK

154,00

Beoordeling individueel ontwerp koppelinrichting

STK

140,00

Beoordeling individueel ontwerp koppelinrichting o.b.v. testrapport

STK

57,00

Keuring individueel bedrijfsauto montage brandstoftank

STK

150,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ambulance

STK

113,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal personenauto of lichte bedrijfsauto

STK

90,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto wijziging kentekenaanvraagkaart

STK

160,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal motorfiets

STK

72,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal gehandicapten aanpassing zonder ontwerpbeoordeling

STK

177,00

Keuring Individueel Bus Administratief

STK

164,00

Beoordeling Individueel Bus Tekening

STK

124,00

Herkeuring Individueel Bus Inrichting

STK

138,00

Keuring individueel ambulance

STK

168,00

Keuring Individueel Bus Inrichting compleet

STK

254,00

Keuring t.b.v. individueel taxi o.b.v. wet op personenvervoer

STK

168,00

Keuring individueel 2- of 3 wielig motorvoertuig afzonderlijk voertuig (eigenbouw)

STK

480,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp bescherminrichting achterzijde berekening

STK

156,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp op basis van testrapport bescherminrichting achterzijde

STK

65,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp vrijstelling bescherminrichting achterzijde

STK

111,00

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp vrijstelling zij-afscherming

STK

62,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling beschermingsinrichting achterzijde

STK

111,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling zij-afscherming

STK

62,00

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling beschermingsinrichting achterzijde

STK

111,00

Keuring individueel bus transport ondernemers Tempo 100

STK

119,00

Kentekenbewijs voorlopige afgifte

STK

15,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal getrokken voertuig

STK

118,00

Keuring t.b.v. kenteken Individueel speciaal Gehandicapte aanpassing met Ontwerpbeoordeling aan huis

STK

118,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal taxi standaard

STK

74,00

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal taxi speciaal

STK

108,00

Keuring ten behoeve van individuele toelating speciaal

STK

438,00

Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2009]

Omschrijving

Eenheid

Tarief

2008

in (€)

Ontheffingen

   

Incidentele ontheffingen

   

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerder incl. 1 route

STK

79,00

Afdracht wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

     

Verlenging met 2 weken

STK

50,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

300,00

Aantal routes (extra)

STK

50,00

Toepassingsgerelateerde ontheffing

STK

119,00

     

Langlopende ontheffingen

   

Basisdocument per kenteken

STK

15,00

Supplement rijkswegen

STK

15,00

Supplement provincie (1- 6)

STK

20,00

Supplement provincie (1-12)

STK

35,00

Supplement gemeente (1- 5)

STK

25,00

Supplement gemeente (1-20)

STK

40,00

Supplement gemeente (1-40)

STK

75,00

Afdracht wegbeheerder langlopende ontheffing

STK

2,00

     

LZV

   

Basisontheffing LZV incl. basisnet

STK

36,00

Kerngebied LZV

STK

18,00

Aansluitroute LZV

STK

99,00

     

Algemeen

   

Attest

STK

60,00

Annulering

STK

16,00

Ontheffing voor een voertuig met beperkte snelheid

STK

27,00

Legenda eenheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Eenheid

Omschrijving eenheid

2-10

2e t/m 10e test

A 1-4

Administratieve test 1t/m4

A 5-9

Administratieve test 5 t/m 9

A 10-19

Administratieve test 10 t/m 19

A ≥20

Administratieve test ≥20

AANVUL

Aanvulling

ADR≤5

Wijziging ADR document kleiner dan 5

ADR>5

Wijziging ADR document groter dan 5

COMBI2

Combi met stuks

DAG

Dag

NIET V

Niet voorbereid

WEL V

Wel voorbereid

STF>1

1 test aanvulling groter dan 1

STK

stuks

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100 %

W1/WEL

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

meerdere aanvullingen wel voorbereid

Terug naar begin van de pagina