Instellingsbesluit Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog

Geldend van 20-12-2007 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2007, nr. OHW-U-2816601, houdende de instelling van de Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Toetsingscommissie: de Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog, bedoeld in artikel 2.

Artikel 3

De Toetsingscommissie heeft tot taak de Minister desgevraagd te adviseren over de cultuurhistorische waarde van erfgoedmaterialen uit of over de Tweede Wereldoorlog. De Toetsingscommissie hanteert daarbij het waardestellend kader, dat onderdeel uitmaakt van het beleidskader voor subsidiëring van het programma Erfgoed van de Oorlog. De Minister betrekt het advies bij zijn beoordeling van subsidieverzoeken die behoud of toegankelijkheid van erfgoedmateriaal betreffen.

Artikel 4

Het advies wordt zomogelijk unaniem vastgesteld. Het is toegestaan dat één lid een minderheidsstandpunt inneemt, dat alsdan in het advies wordt opgenomen.

Artikel 5

 • 1 De Toetsingscommissie bestaat uit een voorzitter en zeven leden.

 • 2 De Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie.

 • 3 De Minister benoemt de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie voor een periode van drie jaar, met dien verstande dat zij tussentijds kunnen worden vervangen.

 • 4 De Minister voegt een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog aan de Toetsingscommissie toe als secretaris.

 • 5 De Minister voegt een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog aan de Toetsingscommissie toe als adviseur.

Artikel 6

Tot voorzitter van de Toetsingscommissie wordt benoemd mevrouw drs. C.E. van Rappard-Boon, te Amsterdam.

Artikel 7

Tot lid van de Toetsingscommissie worden benoemd:

 • de heer dr. B.E. van der Boom, te Leiden;

 • de heer dr. R. van der Laarse, te Edam;

 • mevrouw dr. E.B. Locher-Scholten, te Zeist;

 • mevrouw drs. D.H.A.C. Lokin, te Zoetermeer;

 • de heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, te Rotterdam;

 • de heer mr. R.H. Vossebeld, te Arnhem en

 • de heer drs. P. Westerkamp, te Amsterdam.

Artikel 9

De voorzitter en de niet-ambtelijke leden van de Toetsingscommissie ontvangen voor iedere dag waarop zij één of meer vergaderingen van de toetsingscommissie bijwonen een vacatiegeld op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 oktober 2007.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina