Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing 2007

[Regeling vervallen per 20-12-2014.]
Geldend van 19-12-2007 t/m 19-12-2014

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 10 december 2007, nr. 5521453/07, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing tot hulpofficier van justitie (Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing 2007)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-12-2014]

De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die

  • a. de functie vervullen van teamleider en

  • b. met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’,

zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 20-12-2014]

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

[Vervallen per 20-12-2014]

De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

[Vervallen per 20-12-2014]

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

[Vervallen per 20-12-2014]

De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 7

[Vervallen per 20-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 20-12-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd van de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina