Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties

Geldend van 19-12-2007 t/m heden

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, van 10 december 2007, nr. 3047617

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van het Koninkrijk;

Gelet op artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk en artikel 17 van het reglement van orde voor de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

Er is een onderraad van de raad van ministers van het Koninkrijk, de raad voor Koninkrijksrelaties (RKR).

Artikel 2

De raad voor Koninkrijksrelaties is belast met voorbereiding van de besluitvorming van de raad van ministers van het Koninkrijk.

Artikel 3

Vaste leden van de raad voor Koninkrijksrelaties zijn:

  • a. de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, tevens voorzitter;

  • b. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. de Minister van Buitenlandse Zaken;

  • e. de Minister van Defensie;

  • f. de Minister van Financiën;

  • g. de Minister van Justitie;

  • h. de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • i. de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen;

  • j. de Gevolmachtigde Minister van Aruba.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk

,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina