Besluit instelling Adviescommissie Veiligheid en persoonlijke levenssfeer

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 19-12-2007 t/m 31-12-2008

Besluit instelling Adviescommissie Veiligheid en persoonlijke levenssfeer

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Er is een Adviescommissie ‘Veiligheid en persoonlijke levenssfeer’, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De commissie heeft tot taak te adviseren over regulering van, voorlichting over, werkwijzen bij en indien nodig protocollisering van de omgang met persoonsgegevens, zodat deze de veiligheid van personen bevorderen.

De commissie onderzoekt:

 • hoe mogelijke belemmeringen, die rechtshandhavers en hulpverleners ervaren bij hun werk in veiligheidsdomein en hulpverlening, weggenomen kunnen worden;

 • hoe zowel de doelstellingen op het gebied van de persoonlijke levenssfeer als die op het gebied van veiligheid zo goed mogelijk in samenhang met elkaar verwerkelijkt kunnen worden;

 • hoe technologische ontwikkelingen benut kunnen worden op de raakvlakken van bescherming van persoonlijke levenssfeer en veiligheid;

 • de mogelijkheid van een overkoepelende visie op regulering en facilitering van de omgang met persoonsgegevens voor de publieke en private sfeer;

 • hoe de bevindingen en adviezen van de commissie zich verhouden tot de internationaal-rechtelijke context.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voorzitter, tevens lid, van de commissie is:

  mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf.

 • 2 De overige leden van de commissie zijn:

  • a. mevrouw prof. mr. C.P.M. Cleiren

  • b. de heer mr. L.K. Geluk

  • c. de heer mr. S. Harchaoui

  • d. de heer dr. E.P. De Jong

  • e. de heer mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen

  • f. mevrouw prof. mr. J.E.J. Prins

  • g. mevrouw J.G. Stam

  • h. mevrouw mr. E.H. Swaab

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door ambtenaren van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De commissie brengt haar advies uit voor 1 november 2008 aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Na het uitbrengen van haar advies is de commissie opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Justitie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

De voorzitter van de commissie ontvangt overeenkomstig het Vergoedingenbesluit per vergadering € 310.

De leden van de commissie ontvangen overeenkomstig het Vergoedingenbesluit per vergadering € 235.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina