Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 28-09-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2007, nr. MEVA/NBO-2811717, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor opleidingsplaatsen van een tweede tranche zorgopleidingen (Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. zorgopleiding: een opleiding zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;

 • c. opleidingsinrichting: een inrichting die door één van de in bijlage 2 bij deze regeling vermelde organen is erkend voor het verzorgen van een (deel van een) zorgopleiding;

 • d. bevoegd gezag: het bestuur van een opleidingsrichting;

 • e. opleidingsplaats: de capaciteit bij de opleidingsinrichting om voor een zorgopleiding een assistent op te leiden, waarbij de arbeidsduur per kalenderjaar van een voltijds assistent in opleiding overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling is;

 • f. College: het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg;

 • g. instellingssubsidie: een per boekjaar verstrekte subsidie ten behoeve van opleidingsplaatsen van zorgopleidingen;

 • h. gerealiseerde opleidingsplaats: de opleidingsplaats voor zover deze rekening houdend met de duur en de omvang van het dienstverband of de arbeidsovereenkomst vervuld is in het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt, verminderd met:

  • 1°. het aantal uren waarin de assistent in opleiding de arbeid niet heeft verricht en waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting op de werkgever rust en

  • 2°. de periode dat de assistent in opleiding met zwangerschaps- en bevallingsverlof is geweest;

 • i. opleidingsschema: het schema, opgenomen in het opleidingsregister van de in de bijlage 2 genoemde registratiecommissies, dat vastlegt in welke opleidingsinrichtingen de assistent de opleiding zal volgen en gedurende welke tijdsperioden;

 • j. instroom: de assistenten in opleiding die in het subsidiejaar waarvoor de subsidie verstrekt wordt met een zorgopleiding aanvangen en het met die assistenten corresponderende aantal opleidingsplaatsen;

 • k. doorstroom bij zorgopleidingen, genoemd onder A in bijlage 1: de opleidingsplaatsen voor assistenten in opleiding die voor de aanvang van het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt met een zorgopleiding zijn aangevangen en waarvoor een instellingssubsidie is verleend, voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van deze assistenten zijn opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies;

 • l. doorstroom bij zorgopleidingen, genoemd onder B in bijlage 1: de opleidingsplaatsen voor assistenten in opleiding die voor aanvang van het subsidiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt met een zorgopleiding zijn aangevangen en waarvoor een instellingssubsidie is verleend.

§ 2. Procedure

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister stelt jaarlijks een plan vast waarin wordt vastgesteld:

  • a. de maximale instroom, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar zorgopleiding en opleidingsinrichting;

  • b. de maximale doorstroom bij de zorgopleidingen, genoemd onder B in bijlage 1, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar zorgopleiding en opleidingsinrichting.

  Ten behoeve van het plan stelt de Minister het College in de gelegenheid om een toewijzingsvoorstel op te stellen.

 • 2 De doorstroom bij zorgopleidingen, genoemd onder A in bijlage 1, wordt per zorgopleiding en opleidingsinrichting door de Minister bepaald conform het aantal opleidingsplaatsen dat op basis van de op uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van de assistenten in opleiding is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies.

 • 3 Instellingssubsidies worden uitsluitend verstrekt aan gemeentelijke gezondheidsdiensten, jeugdgezondheidszorginstellingen, instellingen voor verpleeghuiszorg, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen en instellingen voor revalidatie.

 • 4 Ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg zijn uitgezonderd regionale instellingen beschermd wonen, instellingen voor extramurale prestaties waarbij geen behandeling plaatsvindt (dagbesteding) en eerstelijnspsychologische zorg.

 • 5 De instellingssubsidie bedraagt per voltijdse opleidingsplaats het bedrag dat in bijlage 1 bij deze regeling vermeld is bij de desbetreffende zorgopleiding.

 • 6 De Minister kan de subsidieverlening wijzigen in verband met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de kosten van arbeidsvoorwaarden.

§ 3. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister kan op aanvraag van het bevoegd gezag van de opleidingsinrichting een instellingssubsidie verstrekken voor de instroom en de doorstroom bij zorgopleidingen, genoemd onder A en B in bijlage 1.

 • 2 Een aanvraag voor een instellingssubsidie wordt uiterlijk dertien weken vóór de aanvang van het desbetreffende jaar ingediend door het bevoegde gezag.

 • 3 Voor de aanvraag wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 3 bij deze regeling is gevoegd.

 • 4 De Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de in het tweede lid gestelde termijn voor indiening van de aanvraag.

§ 4. Subsidieverlening en bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De Minister geeft een beschikking op een aanvraag van de instellingssubsidie voor de opleidingsplaatsen ten behoeve van de instroom en de doorstroom bij zorgopleidingen, genoemd onder A en B in bijlage 1, binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister verstrekt de volgende voorschotten op een verleende instellingssubsidie: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%,september 7%, oktober 8% en november 8% van het voor het desbetreffende jaar verleende subsidiebedrag.

 • 2 De Minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de subsidieontvanger afwijken en in het geval dat een aanvraag om instellingssubsidie later wordt ingediend dan in artikel 3, tweede lid, is bepaald.

§ 5. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bevoegd gezag doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bevoegd gezag beschikt per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd over een opleidingserkenning afgegeven door een van de in bijlage 2 vermelde organen.

 • 2 Het bevoegd gezag houdt een controleerbare registratie bij ten behoeve van de vaststelling van de subsidie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt aan de door de Minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak.

 • 2 Het bevoegd gezag werkt mee aan de door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

§ 6. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De instellingssubsidie wordt vastgesteld op grond van:

  • a. het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen, voor zo ver het aantal opleidingsplaatsen waarvoor de instellingssubsidie is verleend niet is overschreden, tenzij de overschrijding een gevolg is van de vervanging van een assistent in opleiding met wie in het subsidiejaar of het daaraan voorafgaande jaar een dienstverband of arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid is beëindigd;

  • b. het aantal assistenten in opleiding dat in het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt met de zorgopleiding is aangevangen, voor zover het aantal waarvoor de subsidie is verleend niet is overschreden, tenzij de overschrijding een gevolg is van de vervanging van een assistent in opleiding met wie in het subsidiejaar of het daaraan voorafgaande jaar een dienstverband of arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid is beëindigd.

 • 2 Voor de zorgopleidingen, genoemd onder A in bijlage 1, is het de opleidingsinrichting waarmee de assistent in opleiding een dienstverband of arbeidsovereenkomst heeft toegestaan de subsidie aan te wenden voor het deel van de opleiding dat een assistent in opleiding in het buitenland volgt, mits de opleiding in het buitenland overeenkomstig artikel 2, tweede lid, is vastgelegd in het opleidingsschema en voor zo ver de opleiding in het buitenland niet leidt tot verlenging van de totale opleidingsduur.

 • 3 Binnen vier maanden na afloop van het jaar waarvoor een instellingssubsidie is verleend, dient het bevoegd gezag een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie.

 • 4 Voor indiening van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 4 bij deze regeling is gevoegd.

 • 5 De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig het door de Minister vastgestelde model assurancerapport. Uit het rapport blijkt of de in de aanvraag tot vaststelling opgenomen verantwoording juist is. Ten behoeve van het assurancerapport stelt de Minister een controleprotocol vast.

 • 6 De Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de in het derde lid gestelde termijn voor indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 9, derde lid, geeft de Minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

§ 7. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 voor de subsidieverlening in 2009 geldt dat de doorstroom bij zorgopleidingen, genoemd onder A in bijlage 1, per zorgopleiding en opleidingsinrichting door de Minister wordt bepaald conform het aantal opleidingsplaatsen dat op basis van de op uiterlijk 31 oktober 2008 juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van de assistenten in opleiding aangevuld met de op uiterlijk 31 december 2008 juist en volledige ingediende opleidingsschema’s voor de instroom in november en december 2008 is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies, tenzij het totaal van deze opleidingsplaatsen het door de Minister voorafgaand aan het plan als bedoeld in artikel 2, eerste lid, vastgestelde maximum aantal opleidingsplaatsen doorstroom voor deze zorgopleidingen te boven gaat.

 • 2 Indien het aantal opleidingsplaatsen doorstroom bij zorgopleidingen, genoemd onder A in bijlage 1, dat op basis van de op uiterlijk 31 oktober 2008 juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van de assistenten in opleiding aangevuld met de op uiterlijk 31 december 2008 juist en volledige ingediende opleidingsschema’s voor de instroom in november en december 2008, is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies groter is dan het door de Minister voorafgaand aan het plan als bedoeld in het eerste lid vastgestelde maximum aantal van deze opleidingsplaatsen doorstroom voor deze zorgopleidingen, wordt aan een opleidingsinrichting toegekend het laagste aantal opleidingsplaatsen van de doorstroom per zorgopleiding, genoemd onder A in bijlage 1, per opleidingsinrichting dat op basis van de op uiterlijk 31 oktober 2008 juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van de assistenten in opleiding aangevuld met de op uiterlijk 31 december 2008 juist en volledige ingediende opleidingsschema’s voor de instroom in november en december 2008 is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies, of van de doorstroom per zorgopleiding, genoemd onder A in bijlage 1, per opleidingsinrichting waarvoor voor 2008 subsidie is verleend.

 • 3 De resterende, nog niet volgens het eerste en tweede lid toegekende opleidingsplaatsen, worden vervolgens per zorgopleiding naar rato per opleidingsinrichting toegekend

 • 4 De Minister wijzigt de subsidieverlening ten behoeve van de doorstroom bij zorgopleidingen, genoemd onder A in bijlage 1, als gevolg van de instroom in november en december 2008, voor zo ver op basis van de uiterlijk op 31 december juist en volledig ingediende opleidingsschema’s is opgenomen in de opleidingsregisters van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies, binnen acht weken na 31 december 2008.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In afwijking van artikel 2, eerste en tweede lid, stelt de Minister in de jaren 2010 tot en met 2012 jaarlijks een plan voor de maximale instroom en doorstroom van de zorgopleiding specialist ouderengeneeskunde vast, dat overeenkomt met het door de Minister voorafgaand aan het plan vastgestelde aantal opleidingsplaatsen.

 • 2 In afwijking van artikel 2, derde lid, wordt in de jaren 2008 tot en met 2012 een instellingssubsidie ten behoeve van de zorgopleiding specialist ouderengeneeskunde uitsluitend verstrekt aan de Stichting SBOH, die voor de toepassing van deze regeling gelijk wordt gesteld met een opleidingsinrichting, met dien verstande dat de zorgopleiding specialist ouderengeneeskunde wordt verzorgd door een inrichting die door één van de in bijlage 2 bij deze regeling vermelde organen is erkend voor het verzorgen van (een deel van) de zorgopleiding specialist ouderengeneeskunde.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2013]

In afwijking van artikel 3, eerste lid, kan de Minister in de jaren 2010 tot en met 2012, op aanvraag van het bevoegde gezag van een opleidingsinrichting waar de betrokken assistent in dienst is, een instellingssubsidie verstrekken ten behoeve van een stage, op basis van een stageovereenkomst, die is opgenomen in het opleidingsschema in een inrichting die niet door één in bijlage 2 bij deze regeling erkende organen is erkend voor het verzorgen van de betreffende zorgopleiding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2013]

onderdeel A

[Vervallen per 01-01-2013]

Bedrag per voltijdse opleidingsplaats ten behoeve van het subsidiejaar 2011 (naar prijspeil 2011)

A

nr.

zorgopleiding

subsidiebedrag per fte opleidingsplaats

Academische zkh

1

Arts infectieziektenbestrijding

€ 75.400

 

2

Arts tbc-bestrijding

€ 75.400

 

3

Arts verstandelijk gehandicapten

€ 55.900

 

10

Jeugdarts

€ 65.500

 

14

Medisch milieukundige

€ 75.400

 

15

Psychiater in ggz

€ 45.300

 

16

Psychiater in ziekenhuiszorg

€ 122.800

€ 123.700

19

SEH-arts

€ 122.800

€ 123.700

20

Specialist ouderengeneeskunde

€ 74.100

 
B

nr.

zorgopleiding

subsidiebedrag per fte opleidingsplaats

academische zkh

4

Gezondheidszorgpsycholoog in epilepsie-inrichting

€ 27.400

 

5

Gezondheidszorgpsycholoog in gehandicaptenzorg

€ 27.400

 

6

Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

€ 27.400

 

7

Gezondheidszorgpsycholoog in revalidatiecentra

€ 27.400

 

8

Gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuiszorg

€ 27.400

 

9

Gezondheidszorgpsycholoog in ziekenhuiszorg

€ 27.400

€ 27.600

11

Klinisch psycholoog in gehandicaptenzorg

€ 33.400

 

12

Klinisch psycholoog in ggz

€ 33.400

 

13

Klinisch psycholoog in ziekenhuiszorg

€ 33.400

€ 33.700

17

Psychotherapeut in gehandicaptenzorg

€ 45.300

 

18

Psychotherapeut in ggz

€ 45.300

€ 45.700

21

Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

€ 32.100

 

Bijlage onderdeel B

[Vervallen per 01-01-2013]

Bedrag per voltijdse opleidingsplaats ten behoeve van het subsidiejaar 2012 (naar prijspeil 2012)

A

nr.

zorgopleiding

subsidiebedrag per fte opleidingsplaats

1

Arts infectieziektenbestrijding 1e fase

€ 77.000

2

Arts infectieziektenbestrijding 2e fase

€ 77.000

3

Arts tbc-bestrijding 1e fase

€ 77.000

4

Arts tbc-bestrijding 2e fase

€ 77.000

5

Arts verstandelijk gehandicapten

€ 57.100

12

Jeugdarts 1e fase

€ 66.900

13

Jeugdarts 2e fase

€ 66.900

17

Medisch milieukundige 1e fase

€ 77.000

18

Medisch milieukundige 2e fase

€ 77.000

20

Specialist ouderengeneeskunde

€ 75.600

B

nr.

zorgopleiding

subsidiebedrag per fte opleidingsplaats

academische zkh

6

Gezondheidszorgpsycholoog in epilepsie-inrichting

€ 28.000

 

7

Gezondheidszorgpsycholoog in gehandicaptenzorg

€ 28.000

 

8

Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

€ 28.000

 

9

Gezondheidszorgpsycholoog in revalidatiecentra

€ 28.000

 

10

Gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuiszorg

€ 28.000

 

11

Gezondheidszorgpsycholoog in ziekenhuiszorg

€ 28.000

€ 28.200

14

Klinisch psycholoog in gehandicaptenzorg

€ 34.100

 

15

Klinisch psycholoog in ggz

€ 34.100

 

16

Klinisch psycholoog in ziekenhuiszorg

€ 34.100

€ 34.400

19

Psychotherapeut in gehandicaptenzorg

€ 46.200

 

20

Psychotherapeut in ggz

€ 46.200

€ 46.600

22

Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

€ 32.800

 

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De Medisch Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

De Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

De Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

De Postdoctorale Opleidingsinrichtingen voor de gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog casu quo psychotherapeut

De Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist.

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 2012

Zorgopleidingen 2e tranche

 • I Vul onderstaande gegevens van uw instelling in.

  Naam instelling:

  Postadres:

  Postcode:

  Vestigingsplaats:

  Naam contactpersoon:

  Telefoonnummer:

  Telefaxnummer:

  e-mailadres:

  ID-nummer: In te vullen door VWS

  Objectnummer instelling:

  Bank-of girorekening nr.:

  Kamer van Koophandel nr.

 • II Bij welke directie vraag u een instellingssubsidie aan? Directie MEVA

 • III De activiteiten waarvoor de instellingssubsidie wordt aangevraagd:

   

  Zorgopleiding

  Instroom (pers)

  A.Instroom (fte)

  B.Doorstroom (fte)

  Totaal (fte) (A+B)

  1

  Arts infectieziektenbestrijding

  1e fase

     

  In te vullen door VWS ¹

  In te vullen door VWS

  2

  Arts infectieziektenbestrijding

  2e fase

     

  Doorstroom in 2012 niet subsidiabel ²

   

  3

  Arts tbc-bestrijding 1e fase

     

  In te vullen door VWS ¹

  In te vullen door VWS

  4

  Arts tbc-bestrijding 2e fase

     

  Doorstroom in 2012 niet subsidiabel ²

   

  5

  Arts verstandelijk gehandicapten

     

  In te vullen door VWS ¹

  In te vullen door VWS

  6

  Gezondheidszorgpsycholoog in epilepsie-inrichting

         

  7

  Gezondheidszorgpsycholoog in gehandicaptenzorg

         

  8

  Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

         

  9

  Gezondheidszorgpsycholoog in revalidatiecentra

         

  10

  Gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuiszorg

         

  11

  Gezondheidszorgpsycholoog in ziekenhuiszorg

         

  12

  Jeugdarts 1e fase

     

  In te vullen door VWS ¹

  In te vullen door VWS

  13

  Jeugdarts 2e fase

     

  Doorstroom in 2012 niet subsidiabel ²

   

  14

  Klinisch psycholoog in gehandicaptenzorg

         

  15

  Klinisch psycholoog in ggz

         

  16

  Klinisch psycholoog in ziekenhuiszorg

         

  17

  Medisch milieukundige 1e fase

     

  In te vullen door VWS ¹

  In te vullen door VWS

  18

  Medisch milieukundige 2e fase

     

  Doorstroom in 2012 niet subsidiabel ²

   

  19

  Psychotherapeut in gehandicaptenzorg

         

  20

  Psychotherapeut in ggz

         

  21

  Specialist ouderengeneeskunde

         

  22

  Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

         

  ¹ Bij de zorgopleidingen onder de nummers 1,3,5,12 en 17 vindt de subsidieverlening voor de doorstroom plaats op grond van de op uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s opgenomen in een opleidingsregister van de desbetreffende registratiecommissie en gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, tweede lid van de Subsidieregeling.

  ² Vanaf het subsidiejaar 2012 komt voor de zorgopleidingen infectieziektenbestrijding, tbc-bestrijding, jeugdgezondheidszorg en medische milieukunde de 2e fase voor subsidiëring in aanmerking. Voor het subsidiejaar 2012 kan er dus geen subsidiabele doorstroom zijn.

 • IV. Ondertekening

  Het bestuur, danwel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de vigerende wet- en regelgeving op basis waarvan onderhavige subsidie wordt aangevraagd en verklaart onderhavige subsidieaanvraag volledig juist en naar waarheid te hebben ingevuld. Bovendien verklaart het bestuur/de gevolmachtigde dat de opleidingsinrichting per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd beschikt over een opleidingserkenning.

Bevoegd conform KvK JA/NEE (Indien NEE:voeg volmacht toe)

Achternaam en voorletters

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

         
         

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidievaststelling 2012

Zorgopleidingen 2e tranche

 • I Vul onderstaande gegevens van uw instelling in.

  Naam instelling:

  Postadres:

  Postcode:

  Vestigingsplaats:

  Naam contactpersoon:

  Telefoonnummer:

  Telefaxnummer:

  e-mailadres:

  ID-nummer: In te vullen door VWS

  Objectnummer instelling:

  Bank-of girorekening nr.:

  Kamer van Koophandel nr.

 • II. Door welke directie is aan u de instellingssubsidie verleend? Directie MEVA

 • III. Beschrijving activiteit en behaalde resultaten.

   

  Zorgopleiding

  Instroom (pers)

  A.Instroom (fte)

  B.Doorstroom (fte)

  Totaal (fte) (A+B)

  1

  Arts infectieziektenbestrijding

  1e fase

         

  2

  Arts infectieziektenbestrijding

  2e fase

         

  3

  Arts tbc-bestrijding 1e fase

         

  4

  Arts tbc-bestrijding 2e fase

         

  5

  Arts verstandelijk gehandicapten

         

  6

  Gezondheidszorgpsycholoog in epilepsie-inrichting

         

  7

  Gezondheidszorgpsycholoog in gehandicaptenzorg

         

  8

  Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

         

  9

  Gezondheidszorgpsycholoog in revalidatiecentra

         

  10

  Gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuiszorg

         

  11

  Gezondheidszorgpsycholoog in ziekenhuiszorg

         

  12

  Jeugdarts 1e fase

         

  13

  Jeugdarts 2e fase

         

  14

  Klinisch psycholoog in gehandicaptenzorg

         

  15

  Klinisch psycholoog in ggz

         

  16

  Klinisch psycholoog in ziekenhuiszorg

         

  17

  Medisch milieukundige 1e fase

         

  18

  Medisch milieukundige 2e fase

         

  19

  Psychotherapeut in gehandicaptenzorg

         

  20

  Psychotherapeut in ggz

         

  21

  Specialist ouderengeneeskunde

         

  22

  Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

         
 • IV. Bijgevoegd moet zijn: een assurancerapport als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche.

 • V. Ondertekening

Het bestuur, danwel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de vigerende wet- en regelgeving op basis waarvan onderhavige subsidie wordt aangevraagd en verklaart onderhavige subsidieaanvraag volledig juist en naar waarheid te hebben ingevuld. Bovendien verklaart het bestuur/de gevolmachtigde dat de opleidingsinrichting per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie is aangevraagd beschikt over een opleidingserkenning.

Bevoegd conform KvK JA/NEE (Indien NEE:voeg volmacht toe)

Achternaam en voorletters

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

         
         
Terug naar begin van de pagina