Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 6 december 2007, houdende tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 juni 2007, nr. WJZ 7070387;

Gelet op artikel 29, derde lid, van de Mededingingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 16 juli 2007, nr. W10.07.0176/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 3 december 2007, nr. WJZ 7142467;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

  • 1 Bij concentraties waarbij ten minste twee van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar met het verlenen van zorg, als bedoeld in het tweede lid, ieder afzonderlijk een omzet hebben behaald van meer dan € 5 500 000, worden de bedragen, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Mededingingswet, als volgt verlaagd:

    • a. het bedrag van € 150.000.000 wordt verlaagd tot € 55 000 000;

    • b. het bedrag van € 30 000 000 wordt verlaagd tot € 10 000 000.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2007

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de negentiende december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven