Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007

[Regeling vervallen per 01-02-2011.]
Geraadpleegd op 06-12-2022.
Geldend van 19-12-2007 t/m 31-01-2011

Besluit van 13 november 2007 houdende regeling inzake de bevoegdheden met betrekking tot de inrichting van organisaties en formaties in de rijksdienst (Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 november 2007, 2007-00004664125, DGOBR/POIR/OR, gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder Onze Minister: een minister als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Grondwet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2011]

  • 1 Onze Minister stelt de organisatie en formatie van zijn ministerie vast.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2011]

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt na overleg met Onze Ministers een kader vast voor de vaststelling van de organisatie en formatie, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2011]

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks van ieder ministerie de organisatie en de formatie, voor zover vastgesteld op salarisschaal 16 of hoger van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 november 2007

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de achttiende december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven