Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009

Geldend van 14-12-2007 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2007, nr. DLZ/SFI-2817774, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na 1 november 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2007–2008, 26 631, nr. 231);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg waarop ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aanspraak bestaat en die wordt geleverd door instellingen die zijn toegelaten voor de functie verblijf, in combinatie met de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Artikel 2

Deze aanwijzing strekt tot voorbereiding van de invoering van een bekostigingswijze op grond van zorgzwaartepakketten voor zorg als bedoeld in artikel 1. De Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, werkt voor zover mogelijk de bekostigingsprincipes uit in ontwerpen voor beleidsregels. Waar nodig stelt de zorgautoriteit regels vast.

Artikel 3

De zorgautoriteit:

  • a. stelt ontwerp-prestatiebeschrijvingen vast voor te onderscheiden zorgzwaartepakketten;

  • b. stelt ontwerp-tarieven vast als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder a, van de Wet marktordening gezondheidszorg, die ten hoogste in rekening zouden mogen worden gebracht voor de prestatiebeschrijvingen als bedoeld onder a, verder te noemen ZZP-tarieven;

  • c. verplicht instellingen en AWBZ-verzekeraars gezamenlijk, volgens door de zorgautoriteit vastgestelde specificatie en tegelijkertijd met tussen hen gemaakte productieafspraken met betrekking tot het jaar 2008, aan te geven hoe die productieafspraken zouden hebben geluid, indien de prestatiebeschrijvingen en ZZP-tarieven, bedoeld onder a respectievelijk b, van toepassing zouden zijn geweest. Deze laatste informatie wordt verder aangeduid als ZZP-afspraken;

  • d. beoordeelt per productieafspraak, bedoeld onder c, het mogelijke verschil met de ZZP-afspraken en stelt mogelijke herallocatie-effecten per instelling vast.

Artikel 4

De zorgautoriteit hanteert bij het vaststellen van de ontwerp-prestatiebeschrijvingen en ZZP-tarieven, als bedoeld in artikel 3, onder a respectievelijk b, het budget dat beschikbaar is voor de productieafspraken op grond van de geldende bekostigingsparameters.

Artikel 5

De zorgautoriteit houdt bij de voorbereiding van de invoering van een bekostigingswijze op grond van zorgzwaartepakketten voor zorg als bedoeld in artikel 1 rekening met de keuze die de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal maken over het opnemen van kapitaallasten in de ZZP-tarieven.

Artikel 6

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina