Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 19-12-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2007, nr. HO/CBV/2007/46701, houdende vaststelling van bekostigingsbedragen en nadere regels voor de vaststelling van de bekostiging van instellingen voor hoger onderwijs voor het begrotingsjaar 2007 (Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 1.2, 2.22, 3.3, eerste lid, 3.3a, eerste en derde lid, 3.7, eerste en tweede lid, 3.12, tweede lid, en 5.5, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Meer dan een opleiding van eerste inschrijving

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien een student op de peildatum is ingeschreven voor meer dan een opleiding, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, wordt in deze regeling onder opleiding mede verstaan:

  • a. de opleiding die het laatst de opleiding van eerste inschrijving was, indien een van de betreffende opleidingen op de peildatum van een eerder begrotingsjaar voor deze student opleiding van eerste inschrijving was;

  • b. de door het instellingsbestuur of de instellingsbesturen aan te wijzen opleiding, indien geen van de betreffende opleidingen voor deze student eerder opleiding van eerste inschrijving was.

Paragraaf 2. Universiteiten

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3. Vaststelling van de bedragen voor klinische ondersteuning

[Vervallen per 01-01-2008]

De bedragen, bedoeld in artikel 2.22 van het besluit, zijn:

  • a. voor de openbare universiteit te Maastricht: € 1.523.000;

  • b. voor de bijzondere universiteit te Amsterdam: € 944.000.

Paragraaf 3. Hogescholen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4. Indelingen van opleidingen

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 4 Opleidingen bij verschillende hogescholen die behoren tot gelijknamige groepen van opleidingen als bedoeld in het derde lid worden aangemerkt als dezelfde opleiding, bedoeld in artikel 3.3a, derde lid, van het besluit.

  • 5 Indien een hogeschool is ontstaan uit een fusie van twee of meer hogescholen die voor het begin van het begrotingsjaar, maar na de peildatum heeft plaatsgevonden, worden de groepen, bedoeld in het tweede en derde lid, bepaald voor de op de peildatum bestaande hogescholen.

Artikel 5. Bedragen die worden toegekend aan hogescholen met kunst- of gezondheidszorgopleidingen

[Vervallen per 01-01-2008]

De bedragen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het besluit zijn vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 6. De ruimtebehoeftenorm per hogeschool

[Vervallen per 01-01-2008]

De ruimtebehoeftenorm per hogeschool, bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, van het besluit, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 7. Aanvullende vergoeding opleidingen tot leraar basisonderwijs

[Vervallen per 01-01-2008]

Het bedrag ten behoeve van vernieuwingsprojecten, bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, van het besluit, is € 14.918.713.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. bij artikel 4, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2008]

Hbo-opleidingen waarvan voor de berekening van de gewogen onderwijsvraag de onderwijsvraag met 1,28 wordt vermenigvuldigd

CROHO-onderdeel

opleidingen met factor 1,28

onderwijs

– lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

 

– leraar voorgezet onderwijs van de tweede dan wel eerste graad in:

   

– bouwkunde

   

– bouwtechniek

   

– consumptieve techniek

   

– elektrotechniek

   

– grafische techniek

   

– informatie en communicatie technologie

   

– installatietechniek

   

– mechanische techniek

   

– motorvoertuigentechniek

   

– werktuigbouwkunde

   

– techniek

   

– biologie

   

– natuurkunde

   

– scheikunde

   

– wiskunde

   

– Nederlandse gebarentaal / tolkenopleiding / dovenstudies

   

– verzorging / huishoudkunde

landbouw en natuurlijke omgeving

alle, met uitzondering van

– agrarische accountancy

 

– accountancy en agribusiness

 

– international business and management studies

natuur

n.v.t.

techniek

alle

gezondheidszorg

– audiologie

 

– optometrie

 

– orthoptie

 

– mondhygiëne / mondzorgkunde

 

– podotherapie

 

– medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken

 

– farmakunde

 

– huidtherapie

 

– advanced nursing practice

 

– physician assistant

economie

– informatiedienstverlening en -management

 

– boekhandel en uitgeverij

 

– media, informatie en communicatie

 

– communicatiesystemen

 

– facility management

 

– food & business

 

– hogere Europese beroepenopleiding

 

– hoger hotelonderwijs / business administration in hotel management

 

– journalistiek

 

– journalistiek en voorlichting

 

– oriëntaalse talen en communicatie

 

– vertaalacademie

recht

n.v.t.

gedrag en maatschappij

creatieve therapie

taal en cultuur

alle

De opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs kunnen in voorkomende gevallen zijn voorzien van de toevoeging 'I en II'.

Bijlage 2. bij artikel 4, tweede lid

[Vervallen per 01-01-2008]

Groepen van opleidingen voor de berekening van de onderwijsvraag van hbo-bachelor- en korte hbo-opleidingen

hoofdgroep

opleidingen

leraar bo

de opleiding tot leraar basisonderwijs

onderwijs-laag

de opleidingen op het gebied van onderwijs met een laag bekostigingsniveau, uitgezonderd de opleiding tot leraar basisonderwijs

landbouw-laag

de opleidingen op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving met een laag bekostigingsniveau

economie-laag

de opleidingen op het gebied van de economie met een laag bekostigingsniveau

overig-laag

de opleidingen op de gebieden gezondheidszorg en gedrag en maatschappij met een laag bekostigingsniveau

onderwijs-hoog

de opleidingen op het gebied van onderwijs met een hoog bekostigingsniveau

landbouw-hoog

de opleidingen op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving met een hoog bekostigingsniveau

laboratorium

de opleidingen:

– biologie en medisch laboratoriumonderzoek en

– chemie.

overig-hoog

– de opleidingen op het gebied van de techniek met uitzondering van de opleidingen die tot de groep laboratorium behoren en

– de opleidingen op de gebieden gezondheidszorg, economie en gedrag en maatschappij met een hoog bekostigingsniveau

De indeling in gebieden is volgens de CROHO-onderdelen.

De door een hogeschool aangeboden opleidingen die behoren tot dezelfde hoofdgroep, die een gelijke studielast hebben, en die de deeltijdse dan wel een niet-deeltijdse vorm hebben, vormen een groep.

Bijlage 3. bij artikel 4, derde lid

[Vervallen per 01-01-2008]

Groepen van opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst voor de berekening van de onderwijsvraag van deze opleidingen
 

opleidingen behorend tot de groep (zowel de voltijdse, deeltijdse als duale vorm)

   
       

groep van opleidingen

bacheloropleidingen

vanaf 1 september 2002

opgeheven opleidingen

       
 

code

naam

code

naam

autonome beeldende kunst

39110

autonome beeldende kunst

04699

beeldende kunst en vormgeving

vormgeving

39111

vormgeving

04699

beeldende kunst en vormgeving

     

04711

proped. jaar beeldende kunst

     

04712

algemene industriële vormgeving

     

04716

architectonische vormgeving

     

04718

fotografische vormgeving

     

04719

keramische vormgeving

     

04720

modevormgeving

     

04721

monumentale vormgeving

     

04722

plastische vormgeving

     

04723

publ.- c.q. grafische vormgeving

     

04724

schilderkundige vormgeving

     

04725

textiele vormgeving

     

04726

vormg. in metalen en kunststoffen

docent beeldende kunst en vormgeving

39100

docent beeldende kunst en vormgeving

04943

handvaardigheid b

     

prop. 04950

docent beeldende kunst

     

05081

tekenen 1e gr

     

05082

handvaardigheid 1e gr

     

05083

textiele werkvormen 1e gr

     

05084

tekenen 1e gr

     

05085

handvaardigheid 1e gr

     

05086

textiele werkvormen 1e gr

     

05150

handvaardigheid 2e gr

     

05179

tekenen 2e gr

     

05181

textiele werkvormen 2e gr

     

05249

textiele werkvormen 3e gr

     

05322

tekenen 2e gr

     

05342

handvaardigheid 2e gr

     

05362

textiele werkvormen 2e gr

     

05512

beeldende vorming 2e gr

muziek

34739

muziek

04739

muziek

     

04748

praktijkdiploma kerkmuziek

     

04754

directie koor, orkest, of hafa

     

04764

compositie of -/elektronische muziek

     

04770

uitvoerend musicus

     

04789

praktijkdiploma orkest-/ensembleleiding

     

04793

praktijkdiploma koordirectie

     

04966

muziekregistratie

     

04794

praktijkdiploma directie harmonie/fanfare

     

04795

praktijkdiploma beiaard

     

04820

docerend musicus

     

04862

theorie der muziek

     

04961

praktijkdiploma orgel

     

04965

muziekdramatische opleiding

docent muziek

39112

docent muziek

04841

algemene muzikale vorming

     

04863

schoolmuziek

muziektherapie

39206

muziektherapie

geen

 

theater

34860

theater

04752

proped. jaar dans en theater

     

04860

theater

     

04741

uitvoerende beoefening v.h. drama

     

04743

uitvoerende beoefening v.d. kleinkunst

     

04744

uitvoerende beoefening v.d. mime

docent theater

34745

docent drama

04745

docent drama

 

34941

docent mime

04941

docent mime

     

04691

expressie door woord en gebaar

     

04698

expressie door woord en gebaar

dans en docent dans

34798

dans

04752

proped. jaar dans en theater

 

34940

docent dans

04798

uitvoerende beoefening v.d. dans

     

04860

theater

     

04940

docent dans

film en televisie

34733

film en televisie

04699

beeldende kunst en vormgeving

     

04733

film en televisie / film- en tv-vormgeving

Bijlage 4. bij artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Toekenning van bedragen voor kunst- en gezondheidszorgopleidingen

hogeschool

kunst

gezondheidszorg

totaal

       
     

mondzorg

masters

 

00MF

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

7.911.391

   

7.911.391

02BY

Gerrit Rietveld Academie

1.796.620

   

1.796.620

02NT

Design Academy Eindhoven

770.076

   

770.076

04CS

Hogeschool Helicon

1.243.620

   

1.243.620

07GR

Avans Hogeschool Breda/Tilburg

859.338

   

859.338

14NI

Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

8.165.057

   

8.165.057

15CL

Fontys Hogescholen Eindhoven

1.469.269

 

560.452

2.029.721

21QA

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

20.788.240

   

20.788.240

21QL

Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch

262.127

   

262.127

21RI

Hogeschool Leiden

   

484.681

484.681

21WN

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

635.762

   

635.762

22BO

Fontys Hogescholen Tilburg

6.989.127

   

6.989.127

22OJ

Hogeschool Rotterdam

1.757.172

 

960.140

2.717.312

23AH

Saxion Hogeschool Enschede

2.220.237

 

461.674

2.681.911

23KJ

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Den Haag

9.352.489

   

9.352.489

25BE

Hanzehogeschool Groningen

4.758.299

1.120.606

1.010.027

6.888.932

25DW

Hogeschool Utrecht

 

2.106.702

1.472.329

3.579.031

25JX

Hogeschool Zuyd

5.370.807

 

439.894

5.810.701

25KB

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

1.691.024

1.427.880

3.118.904

27NF

ArtEZ hogeschool

11.573.664

   

11.573.664

27PZ

Hogeschool INHOLLAND

938.346

2.450.570

1.147.047

4.535.963

totaal

 

86.861.641

7.368.902

7.964.124

102.194.667

Bijlage 5. bij artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Ruimtebehoeftenorm per hogeschool

[Vervallen per 01-01-2008]

Tabel 5.1. Ruimtebehoeftenormen van hogescholen met opleidingen op andere gebieden dan landbouw en natuurlijke omgeving

code

hogeschool

ruimtebehoefte-norm (m2/owv)

00BH

Saxion Hogeschool IJselland

6,6165

00IC

Katholieke PABO Zwolle

4,4072

00MF

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

11,1299

01VU

Christelijke Hogeschool Windesheim

5,9702

02BY

Gerrit Rietveld Academie

12,5930

02NR

Hotelschool Den Haag

7,1350

02NT

Design Academy Eindhoven

12,0814

04CS

Hogeschool Helicon

8,0735

07GR

Avans Hogeschool Breda/Tilburg

6,5604

08OK

Hogeschool De Kempel

5,6651

08YJ

Hogeschool Edith Stein

5,4611

09OR

Hogeschool Domstad

5,4458

09OT

Iselinge Hogeschool

5,8508

10IZ

Marnix Academie

5,5784

10KK

Fontys PABO Eindhoven

7,1341

14NI

Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

11,1696

15BK

Hogeschool Driestar

5,2085

15CL

Fontys Hogescholen Eindhoven

6,4853

17XA

Fontys PABO Limburg

4,5684

21HR

Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

4,2727

21IY

Hogeschool Drenthe

7,2023

21MI

Hogeschool Zeeland

7,5451

21QA

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

13,5264

21QL

Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch

6,5724

21QW

Hogeschool van Amsterdam

6,1587

21RI

Hogeschool Leiden

5,4234

21UG

Hogeschool IPABO

4,3179

21UI

NHTV internationale hogeschool Breda

5,1267

21WN

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

6,3735

21WO

Fontys Hogescholen Venlo

7,5214

22BO

Fontys Hogescholen Tilburg

5,8868

22BP

Fontys PABO 's-Hertogenbosch

5,2485

22BQ

Fontys Hogescholen Sittard

6,5528

22EX

Christelijke Hogeschool Nederland

5,9524

22HH

Gereformeerde Hogeschool

5,1929

22JA

Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool

7,5408

22OJ

Hogeschool Rotterdam

5,7881

23AH

Saxion Hogeschool Enschede

7,0583

23KJ

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Den Haag

14,0787

25BA

Christelijke Hogeschool Ede

4,5211

25BE

Hanzehogeschool Groningen

7,0446

25DW

Hogeschool Utrecht

5,6439

25JX

Hogeschool Zuyd

6,7388

25KB

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

6,1231

27NF

ArtEZ hogeschool

14,6179

27PZ

Hogeschool INHOLLAND

5,0175

27UM

Haagse Hogeschool

6,5922

Tabel 5.2. Ruimtebehoeftenormen van hogescholen met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

code

hogeschool

ruimtebehoefte-norm (m2/owv)

01DZ

STOAS Hogeschool

9,7483

01MY

CAH Dronten

9,4971

21CW

HAS Den Bosch

10,7939

22ND

Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein

9,8906

24LE

Van Hall Instituut

9,9719

27PZ

Hogeschool INHOLLAND

8,0411

Terug naar begin van de pagina