Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007

[Regeling vervallen per 13-08-2009 met terugwerkende kracht tot en met 08-07-2009.]
Geldend van 16-12-2007 t/m 07-07-2009

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 5 december 2007, houdende de bekendmaking van de regels die zijn toegepast en worden toegepast ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007 (Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op de aan haar gerichte brief van 9 november 2007 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-08-2009]

Bij de betaling van de geldelijke waardering aan mantelzorgers past de SVB de regels toe zoals die zijn neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 13-08-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 9 november 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 13-08-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 5 december 2007

De

voorzitter Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Bijlage

[Vervallen per 13-08-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de Sociale Verzekeringsbank.]

Terug naar begin van de pagina