Regeling tijdelijke klachtencommissie VROM IOD en SIOD

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 15-12-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2007, nr. SIOD/2007/36703, tot instelling van een tijdelijke klachtencommissie opsporingsambtenaren VROM IOD en SIOD en benoeming van de voorzitter (Regeling tijdelijke klachtencommissie VROM IOD en SIOD)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling klachtencommissie

[Vervallen per 01-01-2008]

Er is een tijdelijke klachtencommissie als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de wet, die is belast met de behandeling van klachten en advisering over de afhandeling daarvan met betrekking tot gedragingen van opsporingsambtenaren, werkzaam bij de VROM IOD en de SIOD.

Artikel 3. Benoeming voorzitter en aanwijzing leden en secretaris

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Als voorzitter van de commissie wordt benoemd de heer P. van Zunderd.

 • 2 De commissie bestaat uit vier leden:

  • a. de heer J.A.A. Herings, werkzaam bij en lid namens de FIOD/ECD, tevens ambtelijk secretaris;

  • b. de heer mr. J.J. Mian, werkzaam bij en lid namens de VROM IOD;

  • c. de heer mr. J.A.H. Urlings, werkzaam bij de AID en lid namens de AID DO;

  • d. de heer mr. P.A. Vonk, werkzaam bij en lid namens de SIOD.

Artikel 4. Samenstelling en werkwijze commissie

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een klacht wordt behandeld door de voorzitter en twee door hem aan te wijzen leden.

 • 2 Een klacht over een gedraging van een opsporingsambtenaar, werkzaam bij een van de in artikel 1 genoemde bijzondere opsporingsdiensten, wordt niet behandeld door het lid dat werkzaam is bij die bijzondere opsporingsdienst.

Artikel 5. Inwerkingtreding en beëindiging

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2007.

 • 2 Deze regeling vervalt op 1 januari 2008.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke klachtencommissie VROM IOD en SIOD.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina