Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, apv-controleurs bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam 2007

[Regeling vervallen per 22-12-2010.]
Geldend van 15-07-2010 t/m 21-12-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 5 december 2007, nr. 5508183/Justis/07, houdende aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam in de functie van APV-controleur

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van de directeur Stadstoezicht Amsterdam van 21 september 2007 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam van 28 november 2007 en de korpschef van het regiopolitiekorps Amsterdam-Amstelland van 16 november 2007;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, aanhef en onder c, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 8, zevende lid en artikel 9, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2010]

De personen, werkzaam in de functie van APV-controleur in dienst van de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2010]

Maximaal 80 personen werkzaam in de functie van apv-controleur in dienst van de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2010]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 22-12-2010]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Artikel 5

[Vervallen per 22-12-2010]

De directeur van de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam.

  • b. De door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten.

  • c. Het aantal interventies waarbij het gebruik/toepassing van handboeien en/of een korte wapenstok geïndiceerd is geweest;

  • d. De stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 22-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang 15 december 2007 en vervalt met ingang van 15 december 2012.

Artikel 7

[Vervallen per 22-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, apv-controleurs bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam 2007.

Artikel 8

[Vervallen per 22-12-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, apv-controleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2007 van 5 december 2007, nr. 5508183/Justis/07.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 5 december 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina