Besluit Ctgb lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007

[Regeling vervallen per 01-03-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2013.]
Geldend van 14-12-2007 t/m 31-08-2013

Besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op artikel 122, lid 1, artikel 41, lid 5 en artikel 68, lid 5 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125), gewijzigd met de wet van 13 september 2007, Stb. 2007, nummer 338 (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden), artikel 35, lid 4 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 334) en artikel 10.3 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stcrt. 2007, nr. 188);

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-03-2014]

  • Wgb: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125), gewijzigd door de wet van 13 september 2007, Stb. 2007, 338.

  • Aflevertermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog op de markt mogen worden gebracht.

  • Opgebruiktermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog in voorraad mogen worden gehouden en gebruikt mogen worden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2014]

Het Ctgb stelt de in de bijlage opgenomen lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden vast.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2014]

Van elk in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide wordt de toelating verlengd, voor de periode die begint op de datum dat dit besluit inwerking treedt tot en met het tijdstip waarop uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven aan een met betrekking tot de betrokken werkzame stof vastgestelde communautaire maatregel als bedoeld in artikel 5, lid 1 van richtlijn 91/414/EEG of artikel 16, lid 2 van richtlijn 98/8/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor elk in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide, waarvoor in de kolom ‘Wijziging WG/GA’ een aanduiding ‘w’ is vermeld, wordt een aflevertermijn vastgesteld voor de periode die begint op de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 12 maanden daarna, tenzij bij het gewasbeschermingsmiddel of biocide in de kolom ‘Info aflever- en opgebruik termijn’:

  • een ‘x’ staat vermeld, dan is geen aflevertermijn vastgesteld;

  • een datum is vermeld, dan is een aflevertermijn gegund tot die datum.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor elk in de in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide, waarvoor in de kolom ‘Wijziging WG/GA’ een aanduiding ‘w’ is vermeld, wordt een opgebruiktermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 18 maanden daarna, tenzij bij het gewasbeschermingsmiddel of biocide in de kolom ‘Info aflever- en opgebruik termijn’:

  • een ‘x’ staat vermeld, dan is geen opgebruiktermijn vastgesteld;

  • een datum is vermeld, dan is een opgebruiktermijn gegund tot die datum.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2014]

Een op grond van artikel 25d Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van rechtswege toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide, met een werkzame stof die tussen 1 oktober 2007 en de datum waarop de Wgb in werking treedt, bij communautaire maatregel als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a van de Wgb is geplaatst op een bijlage van richtlijn 91/414/EEG of richtlijn 98/8/EG wordt beoordeeld aan de hand van het HTB 0.2.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ctgb lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Wageningen, 30 november 2007

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, De

voorzitter

,

D.K.J. Tommel

Bijlage : Lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden als bedoeld in artikel 122, lid 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

[Vervallen per 01-03-2014]

Vastgesteld door het Ctgb op 30 november 2007

Legenda

Naam middel: de naam het middel vermeld in het register van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toelatingsnummer: het unieke nummer dat bij de toelating aan een middel is gegeven en vermeld in het register van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toelatingsbesluit: de datum waarop het besluit op grond waarvan het middel is toegelaten afliep. Hiervoor is de datum van eerste toelating aangenomen.

Toelatingstermijn (#): Dit is de termijn van toelating van het middel die eindigt op de uiterste datum dat aan een communautaire maatregel inzake opneming of niet-opneming van een werkzame stof in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG, onderscheidenlijk bijlage I, IA of IB bij richtlijn 98/8/EG uitvoering moet zijn gegeven.

Soort toelating: de duiding van de toelating als moedermiddel (M) of afgeleide toelating (A) of parallelle toelating (P). De afgeleide en parallelle toelatingen volgen de besluiten tot toelating van het moeder middel in alle toelatingsvoorwaarden.

Wijziging toelating: ‘w’: aanduiding voor een wijziging van het wettelijke gebruiksvoorschrift en/of de gebruiksaanwijzing en/of de R+S-zinnen .

Info aflever- en opgebruiktermijn: ‘x’: aanduiding, in combinatie van het teken ‘w’, om aan te geven dat geen opgebruik- en aflevertermijn is vastgesteld; een datum geeft aan dat een aflever- en opgebruiktermijn wordt gegund tot de genoemde datum.

Naam middel

Toelatings-

nummer

werkzame stof(fen)

Toelatingsbesluit

Toelatings-

termijn #

Soort toelating

Gewasbescher-

mingsmiddel (G) of biocide (B)

Wijziging

toelating

Info aflever- en opgebruiktermijn

11 E Olie

5952

minerale olie

11-11-1992

 

A

G

w

 

19 A

8348

didecyldimethylammoniumchloride

1-2-1992

 

M

B

w

 

31-RTB-DESINFECTERENDE REINIGER

11557

didecyldimethylammoniumchloride

21-4-1995

 

A

B

w

 

A 346

11355

didecyldimethylammoniumchloride

20-1-1994

 

A

B

w

 

Aako Phenmedipham Vloeibaar

9865

fenmedifam

12-12-1997

 

M

G

w

 

Aamix

12346

2,4-D; MCPA; dicamba

5-7-2002

 

A

G

w

 

AAterra ME

8766

etridiazool

3-2-1994

 

M

G

w

x

Actellic 50

6469

pirimifos-methyl

20-12-1994

 

M

G

   

ADMIRAL

11828

pyriproxyfen

7-5-1997

 

M

G

   

Aeroxon tegen Vliegende Insecten

12742

piperonylbutoxide; pyrethrinen

14-10-2005

 

A

B

   

Afalon Flow

11019

linuron

28-4-1992

 

M

G

w

 

Afalon SC

12707

linuron

29-7-2005

 

A

G

w

 

AGIB BLAUW

8340

natriumhypochloriet

9-2-1992

 

A

B

   

AGIB BLAUW

12440

natriumhypochloriet

18-4-2003

 

A

B

   

Agri Des

12450

2-propanol; didecyldimethylammoniumchloride;

glutaaraldehyde; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

23-5-2003

 

A

B

w

x

Agrichem CCC 750

9151

chloormequat

30-6-1995

 

M

G

w

 

Agrichem Deltamethrin

11263

deltamethrin

30-6-1993

 

P

G

w

x

Agrichem Ethofumesaat/Fenmedifam

10572

ethofumesaat; fenmedifam

27-3-1990

 

M

G

w

 

Agrichem Fenmedifam

9390

fenmedifam

4-4-1996

 

M

G

   

Agrichem Kiemremmer 1%

11003

chloorprofam

30-3-1992

 

M

G

   

Agrichem Kiemremmer HN

11004

chloorprofam

30-3-1992

 

M

G

w

 

Agrichem MCPA 500

11182

MCPA

29-3-1993

 

M

G

w

 

AGRICHEM METAMITRON

12551

metamitron

9-4-2004

 

P

G

w

x

Agrichem Metamitron 700

11503

metamitron

9-12-1994

 

M

G

w

x

Agrichem

Metazachloor

12224

metazachloor

19-10-2001

 

P

G

w

 

Agrichem Propyzamide 50

12233

propyzamide

9-11-2001

 

P

G

   

Aidol Pro 100 SL

11940

propiconazool

2-10-1998

 

A

B

w

x

AKOFOL 80 WP

11778

folpet

17-1-1997

 

A

G

   

AKOMYL 20 LS

11779

methomyl

17-1-1997

 

A

G

w

x

Alar 64 SP

8589

daminozide

11-2-1993

 

M

G

w

 

ALAR 85 SG

12610

daminozide

26-11-2004

 

M

G

   

ALDEKOL NL

10695

2-propanol; didecyldimethylammoniumchloride;

formaldehyde; glutaaraldehyde

13-11-1990

 

M

B

w

 

Algeen

12261

didecyldimethylammoniumchloride

21-12-2001

 

A

B

w

 

Algen en mos verwijderaar

12366

didecyldimethylammoniumchloride

18-10-2002

 

A

B

w

 

ALGENDOOD

10852

quaternaire ammonium verbindingen,

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

17-6-1991

 

M

B

w

 

Algenreiniger

12244

didecyldimethylammoniumchloride

7-12-2001

 

A

B

w

 

Algenverwijderaar

12243

didecyldimethylammoniumchloride

7-12-2001

 

A

B

w

 

Algisept

12248

didecyldimethylammoniumchloride

14-12-2001

 

A

B

w

 

Algizid Extra

12811

didecyldimethylammoniumchloride

21-4-2006

 

A

B

w

 

ALGVRETER

9846

didecyldimethylammoniumchloride

15-10-1987

 

A

B

w

 

Algvrij

12255

didecyldimethylammoniumchloride

21-12-2001

 

A

B

w

 

ALIETTE WG

11561

fosetyl-aluminium

12-5-1995

 

M

G

   

ALKLOR SB

12358

natriumhypochloriet

9-8-2002

 

A

B

   

ALLIREM 60 SG

11842

maleine hydrazide

11-7-1997

 

A

G

   

Allure vloeibaar

11585

chloorthalonil; prochloraz

14-7-1995

 

M

G

w

 

Americol Sanitizer 945

12775

didecyldimethylammoniumchloride

6-1-2006

 

A

B

w

 

Anti Bladluis

7468

piperonylbutoxide; pyrethrinen

19-1-1989

 

M

G

   

Antigroen en -alg

12883

didecyldimethylammoniumchloride

12-1-2007

 

A

B

w

 

Antikiek

6252

2,4-D; MCPA

14-1-1994

 

M

G

w

 

Anti-Mos

12126

ijzer(II)sulfaat

23-2-2001

 

A

G

   

ANTIMOS-R.V.W.

8646

ijzer(II)sulfaat

1-12-2000

 

A

G

   

Apesin daily

12453

didecyldimethylammoniumchloride

13-6-2003

 

A

B

w

 

Apollo

8794

clofentezin

27-1-1994

 

M

G

   

APOLLO 500 SC

12459

clofentezin

27-6-2003

 

A

G

   

Applaud

10658

buprofezin

16-7-1990

 

M

G

w

 

Applied Quatsan

10164

didecyldimethylammoniumchloride

13-12-1988

 

A

B

w

 

AQUA EASY ANTI ALG

12061

didecyldimethylammoniumchloride

22-10-1999

 

A

B

w

 

AQUA Easy Chloor 70 Granulaat

12103

calciumhypochloriet

24-3-2000

 

A

B

w

 

AQUA Easy Chloor 70 Tabletten

12104

calciumhypochloriet

24-3-2000

 

A

B

w

 

AQUACARE BCD

12057

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

15-10-1999

 

A

B

   

AQUACARE DPA

12087

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

25-2-2000

 

A

B

   

Aquafit Water Conditioner

12033

quaternaire ammonium verbindingen,

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

12-5-1999

 

A

B

   

Aquaplan anti-mos

12800

didecyldimethylammoniumchloride

3-3-2006

 

A

B

w

 

ARD

12034

didecyldimethylammoniumchloride

28-5-1999

 

A

B

w

 

Arjo Clean

11119

didecyldimethylammoniumchloride

30-12-1992

 

A

B

w

 

ARVICOLEX

11570

bromadiolon

29-5-1995

 

M

G

   

Arvo Persepta 15

11372

perazijnzuur; waterstofperoxide

18-2-1994

 

A

B

   

Arvo Relaquat

10028

didecyldimethylammoniumchloride

31-5-1988

 

M

B

w

 

Arvo Relasept

8405

didecyldimethylammoniumchloride

21-4-1992

 

A

B

w

 

ASEPTACAREX

11101

pyridaben

2-12-1992

 

M

G

w

 

Atlantic Conditioner

12702

didecyldimethylammoniumchloride

3-6-2005

 

A

B

w

 

Autan Fresh

11600

diethyl-m-toluamide

9-8-1995

 

M

B

   

Autan Gel

8250

diethyl-m-toluamide

19-8-1991

 

M

B

   

Autan Lotion

10902

diethyl-m-toluamide

18-10-1991

 

M

B

   

Autan Stick

10963

diethyl-m-toluamide

13-1-1992

 

M

B

   

Autan-Verstuiver

10901

diethyl-m-toluamide

21-10-1991

 

M

B

   

Avadex BW

3201

tri-allaat

19-3-1995

 

M

G

w

 

AZARON PROTECT EXTRA STERK GEL

12298

diethyl-m-toluamide

12-4-2002

 

A

B

   

AZARON PROTECT JUNIOR ROLLER

12299

diethyl-m-toluamide

12-4-2002

 

A

B

   

AZARON PROTECT SPRAY

12640

diethyl-m-toluamide

14-1-2005

 

A

B

   

AZOWIPE

10354

2-propanol

15-10-1999

 

M

B

w

 

AZUR

11328

diflufenican; ioxynil; isoproturon

7-12-1993

 

M

G

w

 

Bac-Steryl

12091

didecyldimethylammoniumchloride

3-3-2000

 

A

B

w

 

Bactiflash

12674

didecyldimethylammoniumchloride

11-3-2005

 

A

B

w

 

Bactoflor

10466

didecyldimethylammoniumchloride

27-11-1989

 

M

G

w

 

Banvel 4S

11291

dicamba

1-10-1998

 

M

G

   

Bardac 22

7086

didecyldimethylammoniumchloride

30-8-1987

 

M

B

w

 

Bardac 22-200

9616

didecyldimethylammoniumchloride

29-1-1987

 

M

B

w

 

Bardac 22-90

9644

didecyldimethylammoniumchloride

19-2-1987

 

M

B

w

 

Baroli GAV

12822

didecyldimethylammoniumchloride

23-6-2006

 

A

B

w

 

Barquat CB 50

6595

quaternaire ammonium verbindingen,

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

4-8-1995

 

M

B

   

BARREIN EXTRA

6697

natriumhypochloriet

6-11-1986

 

M

B

   

Basilit B vloeibaar

9643

boorzuur

19-2-1987

 

M

B

   

Basilit Bouwhout KD

10725

quaternaire ammonium verbindingen,

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

13-2-1991

 

M

B

w

 

Baycor Flow

11463

bitertanol

12-8-1994

 

M

G

w

x

Beko clean desinfectiemiddel nr. 3

12327

didecyldimethylammoniumchloride

17-5-2002

 

A

B

w

 

BELLACIDE 382

12718

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

8-7-2005

 

A

B

w

x

BELLACIDE 394

12719

glutaaraldehyde

8-7-2005

 

A

B

   

BELLACIDE 399

12721

glutaaraldehyde

8-7-2005

 

A

B

   

Benecura Spray

12933

piperonylbutoxide; pyrethrinen

25-5-2007

 

A

B

   

Berelex

4075

gibberellinezuur

1-12-1987

 

M

G

   

BERELEX GA 4/7

5132

gibberelline a4 + a7

27-6-1990

 

M

G

   

BERET GOLD 025 FS

11943

fludioxonil

23-10-1998

 

M

G

   

BERET GOLD 025 FS EXC

11978

fludioxonil

26-2-1999

 

M

G

   

Betanal Expert

11533

desmedifam; ethofumesaat; fenmedifam

3-3-1995

 

M

G

w

 

Betanal Quattro

12697

desmedifam; ethofumesaat; fenmedifam; metamitron

29-4-2005

 

M

G

w

 

Bewacid B 729

12439

natriumhypochloriet

25-4-2003

 

A

B

   

Bio Alg Forte

12948

didecyldimethylammoniumchloride

20-7-2007

 

A

B

w

 

Bio Anti Alg en Mos

12586

didecyldimethylammoniumchloride

6-8-2004

 

A

B

w

 

BIO GROEN

12321

didecyldimethylammoniumchloride

10-5-2002

 

A

B

w

 

Bio Mos

11969

didecyldimethylammoniumchloride

12-2-1999

 

A

B

w

 

Bio415

12596

natriumbromide

15-10-2004

 

A

B

w

 

Bio424

12581

didecyldimethylammoniumchloride

16-7-2004

 

A

B

   

Bio436

12579

1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoine;

1,3-dichloor-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dion;

1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

16-7-2004

 

A

B

   

BIOBROM C-103 L

9739

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

1-6-1997

 

M

B

   

Biosperse 214 N

11183

didecyldimethylammoniumchloride; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

7-4-1993

 

M

B

w

 

BIOSPERSE 244

11452

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

8-7-1994

 

A

B

   

Biosperse 2545

12184

glutaaraldehyde

2-3-2001

 

A

B

   

Biosperse 261 T

10189

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

27-1-1989

 

A

B

   

Biosperse 263

11093

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

5-10-1992

 

A

B

   

Bison Schimmelvreter

11766

natriumhypochloriet

8-11-1996

 

M

B

   

BISTAR

11983

bifenthrin

19-2-1999

 

M

B

   

BONZI

9611

paclobutrazol

21-1-1997

 

M

G

   

Boxer

10701

prosulfocarb

14-11-1990

 

M

G

w

 

Brabant 2,4-D/Dicamba

5582

2,4-D; dicamba

20-3-1991

 

M

G

w

 

Brabant Captan flowable

10331

captan

3-7-1999

 

M

G

   

Brabant Chloor-IPC vl

5134

chloorprofam

12-3-1990

 

M

G

w

 

BRABANT KIEMREMMER Strooikoker 2

11280

chloorprofam

1-9-1993

 

M

G

w

 

Brabant Linuron Flowable

10372

linuron

2-8-1989

 

M

G

w

 

Brabant Mixture

5089

2,4-D; MCPA; dicamba

29-10-1989

 

M

G

w

 

Brabant Spuitzwavel 2

10123

zwavel

24-10-1988

 

A

G

w

 

Bromatrol Concentraat

11958

bromadiolon

18-12-1998

 

A

B

   

Bromicide Granules

11026

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

28-4-1992

 

M

B

   

Bromicide Powder

11792

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

14-2-1997

 

M

B

   

Bromicide Tablets

10129

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

1-11-1988

 

M

B

   

Bromide Plus

11723

natriumbromide

5-7-1996

 

M

B

w

 

BROMOTRIL 225 EC

10910

bromoxynil

8-11-1991

 

M

G

   

BROMOTRIL 250 SC

11105

bromoxynil

2-12-1992

 

A

G

   

BROMOTRIL 250 SC

11106

bromoxynil

2-12-1992

 

M

G

   

BUDGET ABAMECTINE 1.8 EC

12658

abamectin

4-2-2005

 

P

G

w

 

BUDGET DELTAMETHRIN 25 EC

12653

deltamethrin

4-2-2005

 

P

G

w

x

BUDGET DIFENCONAZOOL 250 EC

12690

difenoconazool

15-4-2005

 

P

G

   

BUDGET FLUDIOXONIL 25 FS

12828

fludioxonil

28-7-2006

 

P

G

   

BUDGET GLUFOSINAAT-AMMONIUM 150 SL

12591

glufosinaat-ammonium

1-10-2004

 

P

G

   

BUDGET HALOXYFOP-R 104 EC

12631

haloxyfop-P-methyl

24-12-2004

 

P

G

   

BUDGET LINURON 450 SC

12592

linuron

1-10-2004

 

P

G

w

 

BUDGET MALEINE HYDRAZIDE SG

12827

maleine hydrazide

28-7-2006

 

P

G

   

BUDGET METAMITRON SC

12687

metamitron

15-4-2005

 

P

G

   

BUDGET NICOSULFURON 40 SC

12542

nicosulfuron

9-4-2004

 

P

G

w

 

BUDGET PENDIMETHALIN 400 SC

12688

pendimethalin

15-4-2005

 

P

G

w

 

BUDGET PROCHLORAZ 45 EW

12543

prochloraz

12-3-2004

 

P

G

   

BUDGET PROCHLORAZ 46 WP

12914

prochloraz

6-4-2007

 

P

G

   

BUDGET PROPAMOCARB 722

12655

propamocarb-hydrochloride

4-2-2005

 

P

G

   

Bulab 6040

11902

natriumbromide

13-3-1998

 

A

B

w

 

BURKA REINIGINGSMIDDEL

12448

natriumhypochloriet

23-5-2003

 

A

B

   

Busan 30WB

11387

(benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat

25-2-1994

 

M

B

   

Busan 77

10966

poly[oxyethyleen(dimethyliminio)ethyleen

12-2-1992

 

M

B

   

Busan 94

10071

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

20-6-1988

 

A

B

   

Busan 94S

12438

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

25-4-2003

 

A

B

w

x

Butisan S

8660

metazachloor

12-8-1993

 

M

G

w

 

C20 Selgiene

12805

didecyldimethylammoniumchloride

10-3-2006

 

A

B

w

 

Calgonit DS 672

12793

didecyldimethylammoniumchloride

24-2-2006

 

A

B

w

 

Calgonit DS 675

12795

didecyldimethylammoniumchloride

10-3-2006

 

A

B

   

Captan 480 SC

10949

captan

2-12-1991

 

M

G

   

CAPTAN 80 WG

12300

captan

12-4-2002

 

A

G

   

CAPTAN 83% SPUITPOEDER

6864

captan

26-7-1996

 

A

G

w

 

Captosan 500 SC

10104

captan

5-9-1998

 

M

G

   

Captosan spuitkorrel 80 WG

11515

captan

30-12-1994

 

A

G

   

Care Plus DEET Anti Insect gel 30%

11879

diethyl-m-toluamide

9-1-1998

 

M

B

   

Care Plus DEET Anti-Insect lotion 50%

11507

diethyl-m-toluamide

23-12-1994

 

M

B

   

Care Plus DEET Anti-Insect Spray 40%

11607

diethyl-m-toluamide

6-10-1995

 

M

B

   

Care Plus Hadex

12550

natriumhypochloriet

16-4-2004

 

A

B

   

Carpovirusine Plus

11819

cydia pomonella granulose virus

4-4-1997

 

M

G

   

CeCeCe

7938

chloormequat

21-4-1990

 

M

G

w

x

Centium 360 CS

12148

clomazone

15-9-2000

 

M

G

   

CERONE

7820

ethefon

25-2-1990

 

M

G

w

 

Certis Captan 83% Spuitpoeder

3532

captan

8-11-1996

 

M

G

w

 

Certis Captan Flowable

9763

captan

4-6-1997

 

M

G

   

Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar

3992

chloorprofam

17-10-1997

 

M

G

w

 

CERTROL COMBIN D

10545

MCPA; bromoxynil; mecoprop-P

26-2-1990

 

M

G

   

CetaBever Houtreiniger 2-in-1

12401

didecyldimethylammoniumchloride

24-1-2003

 

A

B

w

 

CHALLENGE

8950

aclonifen

3-3-1995

 

M

G

w

 

Chemtec algendoder concentraat

12260

didecyldimethylammoniumchloride

21-12-2001

 

A

B

w

 

Chloralk-N

12830

natriumhypochloriet

28-7-2006

 

A

B

   

Chlorisyl

11198

chloorprofam

21-4-1993

 

M

G

w

 

CHORUS 50 WG

12097

cyprodinil

10-3-2000

 

M

G

w

 

CHRYSAL OVB

11598

didecyldimethylammoniumchloride

21-7-1995

 

A

G

w

 

CHRYSAL RVB

12192

aluminiumsulfaat

30-3-2001

 

M

G

   

CHRYSAL SVB

11048

gibbereline

15-6-1992

 

M

G

   

CHRYZOPLUS GRIJS

8541

Indolylboterzuur

12-1-1993

 

M

G

   

CHRYZOPON ROSE

8543

Indolylboterzuur

12-1-1993

 

M

G

   

CHRYZOSAN WIT

6266

Indolylboterzuur

6-2-1994

 

M

G

   

CHRYZOTEK BEIGE

8542

Indolylboterzuur

12-1-1993

 

M

G

   

CHRYZOTOP GROEN

9160

Indolylboterzuur

22-4-1995

 

M

G

   

CID 2100

12598

perazijnzuur; waterstofperoxide

22-10-2004

 

A

B

   

CID 2100 - 15%

12854

perazijnzuur; waterstofperoxide

10-11-2006

 

A

B

   

CIDIM-100

12210

didecyldimethylammoniumchloride

25-5-2001

 

A

B

w

 

Cif Professional Desinfecterende Keukenreiniger

12575

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

25-6-2004

 

A

B

w

 

CIPC 400 EC

12930

chloorprofam

11-5-2007

 

A

G

w

 

Citin Groene Aanslag Verwijderaar

10762

didecyldimethylammoniumchloride

6-2-1991

 

M

B

w

 

Citin Schimmel Weg

12700

natriumhypochloriet

3-6-2005

 

A

B

   

Clean Plus

12253

didecyldimethylammoniumchloride

14-12-2001

 

A

B

w

 

Cleardes

9439

natriumhypochloriet

11-7-1986

 

M

B

   

CLEAR-UP SPRAY

11972

glufosinaat-ammonium

5-2-1999

 

M

G

w

 

Cleoclean desinfectiemiddel

12272

didecyldimethylammoniumchloride

18-1-2002

 

A

B

w

 

CLIOPHAR 100 SL

11955

clopyralid

27-11-1998

 

A

G

   

CombiCleanDes

12934

didecyldimethylammoniumchloride

25-5-2007

 

A

B

w

 

CONQUEROR

11651

desmedifam; ethofumesaat; fenmedifam

22-12-1995

 

M

G

w

 

Conserduc Per 100

9404

permethrin

13-10-1995

 

A

B

w

 

Corbel

8158

fenpropimorf

8-5-1991

 

M

G

w

 

CT-1530

12039

didecyldimethylammoniumchloride

4-6-1999

 

A

B

w

 

Curzate 60DF

12755

cymoxanil

25-11-2005

 

M

G

   

Curzate M

8708

cymoxanil; mancozeb

30-9-1993

 

M

G

   

Cyclosept

10036

didecyldimethylammoniumchloride

18-5-1988

 

A

B

w

 

Cyd-X

12963

cydia pomonella granulose virus

31-8-2007

 

P

G

   

CYMOXANIL-M

11687

cymoxanil; mancozeb

4-4-1996

 

M

G

   

Cyndosan

12270

didecyldimethylammoniumchloride

17-5-2002

 

A

B

w

 

D 30

9352

waterstofperoxide

20-3-1996

 

M

B

   

D 50

11920

perazijnzuur; waterstofperoxide

2-6-1998

 

A

B

w

 

DA tegen insecten Anti muggen-gel met deet

12904

diethyl-m-toluamide

9-3-2007

 

A

B

   

DA tegen insecten Anti muggen-roller met deet

12903

diethyl-m-toluamide

9-3-2007

 

A

B

   

DA tegen insecten Anti muggen-spray met deet

12905

diethyl-m-toluamide

9-3-2007

 

A

B

   

Danadim 40

12128

dimethoaat

28-7-2000

 

A

G

w

 

Danadim Progress

9978

dimethoaat

9-3-1998

 

M

G

w

 

Dantobrom RW

11663

1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoine;

1,3-dichloor-5-ethyl-5-methyl-

imidazolidine-2,4-dion;

1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

16-2-1996

 

M

B

   

Dazide Enhance

8962

daminozide

17-9-1994

 

M

G

w

 

DCM groene aanslagreiniger

12825

didecyldimethylammoniumchloride

28-7-2006

 

A

B

w

 

Debac

11047

didecyldimethylammoniumchloride

2-6-1992

 

A

B

w

 

Decis EC

7774

deltamethrin

5-3-1990

 

M

G

w

x

Decis EC

12734

deltamethrin

2-9-2005

 

A

G

w

x

Decis Micro

8388

deltamethrin

15-6-1992

 

M

G

w

x

DEET ANTI-INSEKTGEL

12657

diethyl-m-toluamide

4-2-2005

 

A

B

   

Deet anti-insektspray

12566

diethyl-m-toluamide

28-5-2004

 

A

B

   

Delco Alkalisch NP

11286

natriumhypochloriet

1-9-1993

 

A

B

   

Delco DA Vloeibaar Super

8600

natriumhypochloriet

15-4-1993

 

M

B

   

DELFIN

10944

bacillus thuringiensis subsp. aizawai

28-11-1991

 

M

G

   

Delfin

12607

didecyldimethylammoniumchloride

5-11-2004

 

A

B

w

 

Delladet VS2L

11608

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

6-10-1995

 

M

B

w

 

Deltaclean 2020 H

12671

didecyldimethylammoniumchloride

11-3-2005

 

A

B

w

 

Deltamethrin E.C.25

10135

deltamethrin

20-11-1998

 

P

G

w

x

DEPTIL AP

12088

didecyldimethylammoniumchloride

25-2-2000

 

A

B

   

DEPTIL ASEP

6918

natriumhypochloriet

8-11-1986

 

M

B

   

DEPTIL BIOQUAT

8512

didecyldimethylammoniumchloride

3-12-1992

 

A

B

w

 

DEPTIL DAM

8490

didecyldimethylammoniumchloride

1-11-1992

 

A

B

w

 

DEPTIL OXOLINE 15

11038

perazijnzuur; waterstofperoxide

2-6-1992

 

A

B

   

DEPTIL OXOLINE 5

11031

perazijnzuur; waterstofperoxide

25-5-1992

 

A

B

   

DEPTIL RO EXTRA

8503

natriumhypochloriet

3-11-1992

 

M

B

   

DEPTIL STERIQUAT

12898

didecyldimethylammoniumchloride

2-3-2007

 

A

B

w

 

Des-10

12245

didecyldimethylammoniumchloride

7-12-2001

 

A

B

w

 

Desbest 710

12837

didecyldimethylammoniumchloride

15-9-2006

 

A

B

w

 

DESBEST 730

12925

2-propanol; didecyldimethylammoniumchloride;

formaldehyde; glutaaraldehyde

4-5-2007

 

A

B

w

 

Des-en-Rein

11472

didecyldimethylammoniumchloride

9-9-1994

 

A

B

w

 

Desfix

12273

didecyldimethylammoniumchloride

18-1-2002

 

A

B

w

 

DESFIX-BAM

12259

didecyldimethylammoniumchloride

14-12-2001

 

A

B

w

 

DESFIX-R

10156

didecyldimethylammoniumchloride

13-12-1988

 

A

B

w

 

Desguard 20 NL

12414

didecyldimethylammoniumchloride

5-3-2003

 

A

B

w

 

DESIFOR A

12211

didecyldimethylammoniumchloride

25-5-2001

 

A

B

w

 

DESINFECTANT KITCHEN

11838

perazijnzuur; waterstofperoxide

6-6-1997

 

A

B

   

Desinfectant nr 18

12428

natriumhypochloriet

14-3-2003

 

A

B

   

Desinfectant Special

12427

natriumhypochloriet

14-3-2003

 

A

B

   

Desinfector Combi

9532

didecyldimethylammoniumchloride

17-12-1986

 

M

B

w

 

Desinfector NT

5720

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

18-10-1992

 

M

B

w

 

Desinfector PW/2

12381

perazijnzuur; waterstofperoxide

15-11-2002

 

A

B

   

Desinfekterende Reiniger F 3000 A

12901

didecyldimethylammoniumchloride

9-3-2007

 

A

B

w

 

Detmolin P

5646

piperonylbutoxide; pyrethrinen

30-3-1991

 

M

B

w

 

Dicamix-G Vloeibaar

3807

2,4-D; MCPA; dicamba

7-8-1997

 

M

G

w

 

Dicotex MCPA 500

10784

MCPA

25-3-1991

 

A

G

w

 

Diffusit

9542

boorzuur; dinatriumtetraboraat

17-12-1986

 

M

B

w

 

Dimanin-Algendoder

5699

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

24-6-1991

 

M

B

w

x

Dimanin-Blauw

11302

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

25-10-1993

 

M

B

w

 

Dimanin-Groen

9984

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

30-3-1988

 

M

B

w

 

Dimilin Granulaat

7677

diflubenzuron

12-7-1989

 

M

B

w

 

DIMILIN Spuitpoeder 25%

6774

diflubenzuron

15-4-1996

 

M

G

w

 

DIMILIN Spuitpoeder 25% voor de Veehouderij

11543

diflubenzuron

3-3-1995

 

A

B

   

DIMILIN Vloeibaar

10604

diflubenzuron

25-4-1990

 

M

G

w

 

Dimistar Progress

12597

dimethoaat

15-10-2004

 

A

G

w

 

DiPel

5845

bacillus thuringiensis subsp. aizawai

30-3-1992

 

M

G

   

DiPel ES

11425

bacillus thuringiensis subsp. aizawai

31-5-1994

 

M

G

   

Divosan Activ

8991

perazijnzuur; waterstofperoxide

16-11-1994

 

M

B

   

Divosan Extra

11435

didecyldimethylammoniumchloride

15-6-1994

 

M

B

   

Divosan Forte

8017

perazijnzuur; waterstofperoxide

12-8-1990

 

M

B

   

DM CID

12164

natriumhypochloriet

10-11-2000

 

M

B

   

DOW ANTIMICROBIAL 7287

11540

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

17-2-1995

 

M

B

w

x

Doyen F 40

11949

didecyldimethylammoniumchloride

20-11-1998

 

A

B

w

 

Drewbrom EU

12141

natriumbromide

13-10-2000

 

A

B

w

 

Duplosan MCPP

9531

mecoprop-P

21-1-1997

 

M

G

w

 

DURR SYSTEM-HYGIENE FD 312 Flächen-Desinfektion

10491

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

17-1-1990

 

M

B

w

 

Dutch Trig

11050

verticillium dahliae

4-6-1992

 

M

G

   

E.P. Algex

12262

didecyldimethylammoniumchloride

21-12-2001

 

A

B

w

 

Eco Steryl

12271

didecyldimethylammoniumchloride

18-1-2002

 

A

B

w

 

Eco Steryl Combi

12053

didecyldimethylammoniumchloride

8-10-1999

 

A

B

w

 

Eco-Clin D DES

12559

ethanol; glutaaraldehyde

19-5-2004

 

A

B

   

ECO-DES

11696

didecyldimethylammoniumchloride

18-4-1996

 

A

B

w

 

ECO-SEPT

11364

didecyldimethylammoniumchloride

27-1-1994

 

A

B

w

 

Embadecor S

12312

propiconazool

12-4-2002

 

A

B

w

 

Embalit Bor vloeibaar

11627

boorzuur

24-11-1995

 

M

B

   

Embalit Bouwhout KD

11590

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

21-7-1995

 

M

B

w

 

Embalit NT

11624

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

17-11-1995

 

M

B

w

 

Embalit NTK

11622

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

24-11-1995

 

M

B

w

 

Embalit P

11575

propiconazool

2-6-1995

 

M

B

w

x

Embasol Houtwormdood

11625

permethrin

17-11-1995

 

M

B

w

 

End-Seal+

11775

boorzuur; koper(II)carbonaathydroxide; tebuconazool

31-1-1997

 

M

B

   

eOx Cleaner & Desinfector

11618

didecyldimethylammoniumchloride

10-11-1995

 

A

B

w

 

Ethefon Vloeibaar

9855

ethefon

10-11-1997

 

M

G

w

x

ETHREL-A

6355

ethefon

27-3-1994

 

M

G

w

x

Ethyleenoxide

10854

ethyleenoxide

23-7-2001

 

M

B

   

Etos Anti Mug Gel

12895

diethyl-m-toluamide

2-3-2007

 

A

B

   

Etos Anti Mug Spray

12897

diethyl-m-toluamide

2-3-2007

 

A

B

   

Evergreen Anti-mos + Gazonmest

11770

ijzer(II)sulfaat

6-12-1996

 

A

G

   

Evergreen Anti-onkruid + Gazonmest

11941

2,4-D; dicamba

2-10-1998

 

A

G

   

Evergreen Greenkeeper

12959

2,4-D; dicamba

17-8-2007

 

A

G

   

Exact

11222

triadimenol

21-4-1993

 

M

G

w

 

Exact-Vloeibaar

11223

triadimenol

21-4-1993

 

M

G

   

FA 100

8349

didecyldimethylammoniumchloride

1-2-1992

 

M

B

   

Falgro

10095

gibberelline a4 + a7; gibberellinezuur

8-8-1988

 

M

G

   

FAPRO Tapijtspray

8958

piperonylbutoxide; pyrethrinen

23-8-1994

 

A

B

   

FATAAL

12490

bromadiolon

24-10-2003

 

A

B

   

Fenoxycarb 25 W.G.

11891

fenoxycarb

13-2-1998

 

P

G

w

 

Fervent Groen Weg

12441

didecyldimethylammoniumchloride

6-5-2003

 

A

B

w

 

Finale SL 14

10645

glufosinaat-ammonium

19-6-1990

 

M

G

   

Finion Frap Muizenkorrels

12573

difethialon

25-6-2004

 

A

B

   

Finion Insectenspray tegen vliegende insecten

12508

piperonylbutoxide; pyrethrinen

19-12-2003

 

A

B

   

FINK-Steril

10997

natriumhypochloriet

6-4-1992

 

M

B

   

FLOCON B30

12715

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

8-7-2005

 

A

B

w

x

Floratex Groene aanslag verwijderaar

12651

didecyldimethylammoniumchloride

4-2-2005

 

A

B

w

 

FLORISSANT 200

12214

gibbereline

27-7-2001

 

A

G

   

Florissant 400

11926

didecyldimethylammoniumchloride

31-7-1998

 

A

G

w

 

FLORISSANT 600

12215

aluminiumsulfaat

27-7-2001

 

A

G

   

Fluazinam 500 SC

11906

fluazinam

27-3-1998

 

P

G

   

Focus Plus

10866

cycloxydim

16-8-1991

 

M

G

w

 

Folicur

11765

tebuconazool

21-3-1997

 

M

G

w

 

FOLPAN 80 WP

11246

folpet

27-5-1993

 

M

G

   

Foodclean DES 20

12036

natriumhypochloriet

28-5-1999

 

A

B

   

Foodclean DES 30

12239

didecyldimethylammoniumchloride

30-11-2001

 

A

B

w

 

Foodclean DES 35

12238

didecyldimethylammoniumchloride

30-11-2001

 

A

B

w

 

Foodclean DES 40

12068

perazijnzuur; waterstofperoxide

31-1-2000

 

A

B

   

FRAP

10423

difethialon

7-11-1999

 

M

B

   

FRAP MUIZENKORRELS

10424

difethialon

7-11-1999

 

M

B

   

Frionett Desinfectant

12722

didecyldimethylammoniumchloride

22-7-2005

 

A

B

w

 

Fungo-clean

12293

perazijnzuur; waterstofperoxide

10-5-2002

 

A

B

w

 

FYLAN FLOW

12117

fluazinam

26-5-2000

 

P

G

   

Fytocur N

11893

propamocarb-hydrochloride

20-2-1998

 

P

G

   

GALLANT 2000

11592

haloxyfop-P-methyl

19-7-1995

 

M

G

   

Gamma Clean

12672

didecyldimethylammoniumchloride

11-3-2005

 

A

B

w

 

Gamma Groene Aanslag Verwijderaar

12864

didecyldimethylammoniumchloride

1-12-2006

 

A

B

w

 

Gamma Mosbestrijder

12614

ijzer(II)sulfaat

10-12-2004

 

A

G

   

GARLON 4 E

8344

triclopyr

9-2-1992

 

M

G

   

Gazonfloranid met onkruidverdelger

7631

2,4-D; dicamba

9-7-1989

 

M

G

   

Gazon-Net N

11997

2,4-D; MCPA; dicamba

29-4-1999

 

A

G

w

 

GIBB Plus

12463

gibberelline a4 + a7

25-7-2003

 

P

G

   

GLADJANUS GA 4-7

10673

gibberelline a4 + a7

20-9-1990

 

P

G

   

Goliath aasstations

12119

fipronil

23-6-2000

 

M

B

   

Goliath Gel

12120

fipronil

23-6-2000

 

M

B

   

Goltix 70 WG

12709

metamitron

24-6-2005

 

A

G

w

 

Goltix SC

12629

metamitron

14-1-2005

 

M

G

   

Goltix WG

8629

metamitron

12-4-1993

 

M

G

w

 

gratil

11883

amidosulfuron

23-1-1998

 

M

G

   

Green Clean 3

12277

didecyldimethylammoniumchloride

15-2-2002

 

A

B

w

 

Green Clean 4

12275

didecyldimethylammoniumchloride

15-2-2002

 

A

B

w

 

GREEN Kill

12881

didecyldimethylammoniumchloride

12-1-2007

 

A

B

w

 

Greenfix Onkruidruimer

11873

glufosinaat-ammonium

19-12-1997

 

A

G

w

 

GREENMASTER FINE TURF EXTRA

9353

2,4-D; dicamba

9-4-1996

 

M

G

   

GREENSTOP

12495

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

21-11-2003

 

A

B

w

 

GREENSTOP PRO

12973

didecyldimethylammoniumchloride

23-10-2007

 

A

B

w

 

Groene Aanslag

12886

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

12-1-2007

 

A

B

w

 

Groene aanslag reiniger

12613

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

10-12-2004

 

A

B

w

 

Groene Aanslag verwijderaar

12943

didecyldimethylammoniumchloride

29-6-2007

 

A

B

w

 

Gro-Stop BASIS

11631

chloorprofam

17-11-1995

 

M

G

w

 

Gro-stop Fog

4563

chloorprofam

23-9-1988

 

M

G

w

 

GRO-STOP POEDER

4285

chloorprofam

4-6-1988

 

M

G

w

 

GRO-STOP ROOD

4301

chloorprofam

15-5-1988

 

M

G

w

 

HADEX

9574

natriumhypochloriet

23-1-1997

 

M

B

   

Halamid

8242

natrium-p-tolueensulfonchloramide

1-1-1992

 

M

B

w

 

Halamid-d

8241

natrium-p-tolueensulfonchloramide

25-2-1992

 

M

B

w

 

HALAPUR VLOEIBAAR

11917

didecyldimethylammoniumchloride

29-5-1998

 

A

B

w

 

Halogene T-30

11489

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

11-11-1994

 

M

B

   

Halogene-G

11490

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

11-11-1994

 

M

B

   

HBV Algen en groenverwijderaar

12267

didecyldimethylammoniumchloride

21-12-2001

 

A

B

w

 

HC-Fix

12257

didecyldimethylammoniumchloride

21-12-2001

 

A

B

w

 

Helisept-84

8902

didecyldimethylammoniumchloride

15-7-1994

 

A

B

w

 

HEMA GAZONMEST MET ONKRUIDBESTRIJDER

10236

2,4-D; dicamba

22-3-1989

 

A

G

   

Hema Goodbye Mosquito Anti-muggen gel with DEET

12570

diethyl-m-toluamide

11-6-2004

 

A

B

   

Hema Goodbye Mosquito Anti-muggen roller with DEET

12569

diethyl-m-toluamide

11-6-2004

 

A

B

   

Hema Goodbye Mosquito Anti-muggen spray with DEET

12571

diethyl-m-toluamide

11-6-2004

 

A

B

   

Hema Tegen onkruid

12179

glufosinaat-ammonium

9-2-2001

 

A

G

w

 

Herbasan SC

12424

fenmedifam

14-3-2003

 

M

G

w

 

HERLISIL

11525

waterstofperoxide

10-2-1995

 

M

B

   

HERMOSAN 80 WG

11609

thiram

13-10-1995

 

A

G

w

17-3-2008

HG Groene Aanslag Reiniger

9374

didecyldimethylammoniumchloride

14-3-1986

 

M

B

w

 

HG 'onkruidweg'

11645

glufosinaat-ammonium

15-12-1995

 

A

G

w

 

HG schimmel- vocht & weerplekkenreiniger

9793

natriumhypochloriet

23-7-1997

 

M

B

   

HG X tegen muggen en vliegen

8574

piperonylbutoxide; pyrethrinen

2-2-1993

 

A

B

   

HGX "spray tegen bladluis"

11776

piperonylbutoxide; pyrethrinen

10-1-1997

 

A

G

   

HOLLAND FYTO ABAMECTINE

10770

abamectin

22-2-1991

 

P

G

w

 

Holland Fyto Deltamethrin

10299

deltamethrin

11-6-1999

 

P

G

w

x

Holland Fyto Metamitron WG

12314

metamitron

19-4-2002

 

P

G

w

 

Holland Fyto Nicosulfuron SC

12319

nicosulfuron

26-4-2002

 

P

G

w

 

Holland Fytozide

11132

daminozide

21-1-1993

 

A

G

w

 

Horizon

11125

tebuconazool

31-12-1992

 

M

G

   

HORTI-CLEAN 15 FORT

12343

perazijnzuur; waterstofperoxide

5-7-2002

 

A

B

   

Houtwormdood

12890

permethrin

23-2-2007

 

A

B

w

 

Houtwormmiddel

12799

permethrin

3-3-2006

 

A

B

w

 

hth BRIQUETTE

10132

calciumhypochloriet

1-11-1998

 

M

B

w

 

hth STICK

11967

calciumhypochloriet

15-1-1999

 

M

B

w

 

Hygenius BASIX

12043

natriumhypochloriet

26-11-1999

 

M

B

   

Hygenius ULTRA

10400

natriumhypochloriet

26-10-1989

 

M

B

   

HYPROCLOR ED

12095

natriumhypochloriet

10-3-2000

 

M

B

   

Imex Iprodion flo

12430

iprodion

14-3-2003

 

P

G

w

 

Imex linuron flow

12431

linuron

26-3-2003

 

P

G

w

 

IMEX-ABAMECTINE

10574

abamectin

27-3-1990

 

P

G

w

 

Imex-Daminozide SG

12587

daminozide

27-8-2004

 

A

G

w

 

Imex-ethefon

10607

ethefon

1-11-1997

 

P

G

w

 

Imex-Propamocarb

11175

propamocarb-hydrochloride

19-3-1993

 

P

G

   

Impraline Anti-Houtworm

12650

permethrin

18-2-2005

 

A

B

w

x

Incidin perfekt spray

11405

ethanol; glutaaraldehyde

17-3-1994

 

M

B

   

INO DA

12191

perazijnzuur; waterstofperoxide

30-3-2001

 

A

B

w

 

Insegar 25 WG

11643

fenoxycarb

1-12-1995

 

M

G

w

 

Interline Anti Alg

12780

didecyldimethylammoniumchloride

27-1-2006

 

A

B

w

 

Interline Long 70 Mini Tabletten 20 gr.

12778

calciumhypochloriet

27-1-2006

 

A

B

w

 

Interline Shock 70 Granulaat

12777

calciumhypochloriet

27-1-2006

 

A

B

w

 

INTRAKEUR GAZONHERSTELSET 1450 GR

12105

ijzer(II)sulfaat

24-3-2000

 

A

G

   

Intratuin mosbestrijder

12404

ijzer(II)sulfaat

17-1-2003

 

A

G

   

Intratuin onkruidbestrijder met gazonmeststof

12402

2,4-D; dicamba

24-1-2003

 

A

G

   

IOTRIL 200

9883

ioxynil

11-12-1987

 

M

G

w

 

IRGATREAT BC 15

12816

didecyldimethylammoniumchloride

2-6-2006

 

A

B

   

IRGATREAT BC 20

12766

glutaaraldehyde

16-12-2005

 

A

B

   

IRGATREAT BC 6

12765

natriumbromide

16-12-2005

 

A

B

w

 

IRGATREAT BC BR

12764

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

16-12-2005

 

A

B

   

Isopan

4372

chloorprofam

1-5-1988

 

A

G

w

 

Itox Per

12532

permethrin

27-2-2004

 

A

B

w

x

ITOXAN-BHM

11030

boorzuur

14-5-1992

 

A

B

   

IWC-BACTERICIDE 432

10203

glutaaraldehyde

1-3-1989

 

M

B

   

IWC-BACTERICIDE 450

11573

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

2-6-1995

 

A

B

   

J&H MELKMACHINE REINIGER

12572

natriumhypochloriet

18-6-2004

 

A

B

   

Jaico muggenmelk

11586

diethyl-m-toluamide

14-7-1995

 

M

B

   

JAVELIN

10904

diflufenican; isoproturon

10-10-1991

 

M

G

w

 

JAVO DES 100

9475

didecyldimethylammoniumchloride

16-10-1986

 

M

B

w

 

JEPOLINEX

6215

2,4-D; dicamba

8-11-1993

 

M

G

w

 

Jet 5

12134

perazijnzuur; waterstofperoxide

18-8-2000

 

M

B

w

 

Kalsbeek Biocide BC

12462

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

25-7-2003

 

A

B

   

Kay Surface Sanitizer

12435

didecyldimethylammoniumchloride

11-4-2003

 

A

B

w

 

KEL-GAV

12916

didecyldimethylammoniumchloride

20-4-2007

 

A

B

w

 

KENO DES 100

12867

didecyldimethylammoniumchloride

15-12-2006

 

A

B

   

Kerb 50 W spuitpoeder

5785

propyzamide

17-12-1991

 

M

G

   

Keropur

12487

ethofumesaat; fenmedifam

24-10-2003

 

A

G

w

 

KLEENCARE CN 6344

10906

natriumhypochloriet

21-10-1991

 

A

B

   

Kruidvat Groene Aanslag Verwijderaar

12135

didecyldimethylammoniumchloride

11-8-2000

 

A

B

w

 

Kruidvat Insecten Spray

12530

piperonylbutoxide; pyrethrinen

27-2-2004

 

A

B

   

Kumulus S

6147

zwavel

1-5-1993

 

M

G

w

 

Landgoed Groene Aanslag Verwijderaar

12494

didecyldimethylammoniumchloride

31-10-2003

 

A

B

w

 

Langwerkende gazonmest met onkruidbestrijder

12137

2,4-D; dicamba

18-8-2000

 

A

G

   

Lannate L

6768

methomyl

   

M

G

w

 

Late-Val Vloeibaar

9887

1-naftylazijnzuur

22-12-1987

 

M

G

w

 

Legurame Vloeibaar

5634

carbetamide

20-3-1991

 

M

G

w

 

Liberty

8906

glufosinaat-ammonium

25-5-1994

 

M

G

   

Lijnfix

11992

maleine hydrazide

9-4-1999

 

A

G

   

LINUREX 50 SC

12557

linuron

25-5-2004

 

M

G

w

 

LIQUIBROM 4000

11721

natriumbromide

5-7-1996

 

M

B

w

 

LITAROL

10984

bromoxynil

31-1-1992

 

M

G

   

Lithofin Allex

12691

didecyldimethylammoniumchloride

22-4-2005

 

A

B

w

 

Lizetan Plantenspray

12832

piperonylbutoxide; pyrethrinen

11-8-2006

 

A

G

   

LONTREL 100

11526

clopyralid

3-2-1995

 

M

G

   

Lotus Waterbed Conditioner

12266

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

21-12-2001

 

A

B

   

Lubron 1214

11700

didecyldimethylammoniumchloride; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

26-4-1996

 

A

B

w

 

Lubron 1216

12444

didecyldimethylammoniumchloride; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

15-5-2003

 

A

B

w

 

Lubron DBNPA

12887

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

9-2-2007

 

A

B

   

Lubrox BCD

12426

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

14-3-2003

 

A

B

   

LUBROX LG

12342

perazijnzuur; waterstofperoxide

5-7-2002

 

A

B

   

LURECTRON Flybait

10747

methomyl

20-2-1991

 

M

B

w

x

LURECTRON Granulaat tegen Vliegenlarven

11333

diflubenzuron

16-12-1993

 

A

B

w

 

LURECTRON Nevelautomaat

11016

dichloorvos

15-4-1992

 

A

B

   

LURECTRON Nevelautomaat Extra

11100

dichloorvos

2-12-1992

 

M

B

   

LURECTRON Tegen Vliegenlarven

10557

diflubenzuron

8-3-1990

 

A

B

   

LUXAN CHLOORMEQUAT 750 G/L

6102

chloormequat

19-3-1993

 

M

G

w

 

Luxan Dicamix-D Vloeibaar

10827

2,4-D; dicamba; mecoprop-P

7-5-1991

 

M

G

w

 

Luxan Houtinsecticide-P

9169

permethrin

3-5-1995

 

M

B

w

 

Luxan MCPA 500 Vlb.

12407

MCPA

24-1-2003

 

A

G

w

 

LUXAN MOSDOOD

11630

ijzer(II)sulfaat

17-11-1995

 

M

G

   

Luxan Neo-Conserviet

12133

chloorprofam

6-10-2000

 

A

G

w

 

Luxan Pyrethrum Vloeibaar

9431

piperonylbutoxide; pyrethrinen

22-5-1996

 

M

G

w

 

Luxan Pyrethrumspray

3687

piperonylbutoxide; pyrethrinen

15-4-1987

 

M

B

   

LUXAN SPUITZWAVEL

4960

zwavel

11-5-1989

 

A

G

w

 

LUXAN THIRAM

11492

thiram

25-11-1994

 

A

G

w

17-3-2008

Luxan TMTD 80% Spuitkorrel

9555

thiram

1-1-1999

 

A

G

w

17-3-2008

MADEX

12202

cydia pomonella granulose virus

20-4-2001

 

M

G

   

Magic Tandem

12479

ethofumesaat; fenmedifam

10-10-2003

 

M

G

w

 

Malvin Flow

10330

captan

23-6-1999

 

M

G

   

Malvin WG

6782

captan

16-9-1997

 

M

G

   

Manubase

12291

natriumhypochloriet

17-5-2002

 

A

B

   

ManuKal

12292

natriumhypochloriet

5-4-2002

 

A

B

   

Matador

12015

tebuconazool; triadimenol

21-10-1992

 

M

G

   

Mato Combi

12348

didecyldimethylammoniumchloride; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

5-7-2002

 

A

B

w

 

Mato DES

12347

ethanol; glutaaraldehyde

5-7-2002

 

A

B

   

Maxforce White IC

12094

imidacloprid

26-5-2000

 

M

B

   

Maxim XL

12302

fludioxonil; metalaxyl-m

12-4-2002

 

M

G

   

Mc Donald's DR

12405

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

17-1-2003

 

A

B

w

 

Mecop PP-2

12678

mecoprop-P

25-3-2005

 

P

G

w

 

MEDISEPT IQ

11990

didecyldimethylammoniumchloride

26-3-1999

 

A

B

w

 

MEGA-M

7699

MCPA

30-7-1999

 

M

G

w

 

MEGA-M5

10494

MCPA

18-1-1990

 

M

G

w

 

MEGASEPT

12305

didecyldimethylammoniumchloride

17-5-2002

 

A

B

w

 

Melclorite N.X

12791

calciumhypochloriet

10-2-2006

 

A

B

w

 

MELLERUD Groene Aanslag verwijderaar 1,0 l / 2,5 l

12603

didecyldimethylammoniumchloride

29-10-2004

 

A

B

w

 

Melpool 70/20

7286

calciumhypochloriet

24-4-1998

 

M

B

w

 

Melpool 70/g

10714

calciumhypochloriet

3-1-1991

 

M

B

w

 

MELPOOL QAC

10450

didecyldimethylammoniumchloride

3-1-1990

 

M

B

w

 

Meltatox

5076

dodemorf

7-10-1999

 

M

G

w

 

MENNO TER FORTE

9308

didecyldimethylammoniumchloride

13-2-1986

 

M

B

w

 

MEPA clean

12583

natriumhypochloriet

30-7-2004

 

A

B

   

Merpan Basic WP

11037

captan

26-5-1992

 

M

G

w

 

Merpan Flowable

12892

captan

2-3-2007

 

A

G

   

Merpan Spuitkorrel

11462

captan

15-7-1994

 

M

G

   

Mesurol 500 SC

11720

methiocarb

28-6-1996

 

M

G

w

x

Mesurol Korrels

7136

methiocarb

17-10-1997

 

A

G

   

MESUROL PRO

4859

methiocarb

28-5-1999

 

M

G

   

Metafox 700 WG

12900

metamitron

9-3-2007

 

P

G

w

 

Metazachloor-500

9316

metazachloor

20-1-1996

 

P

G

w

 

METHOMEX 20 LS

11289

methomyl

23-9-1993

 

M

G

w

x

Micro-Clean

12680

didecyldimethylammoniumchloride

8-4-2005

 

A

B

w

 

Micro-pure 50

12526

didecyldimethylammoniumchloride

20-2-2004

 

A

B

w

 

Microsan

12249

didecyldimethylammoniumchloride

14-12-2001

 

A

B

w

 

Microsept

12040

didecyldimethylammoniumchloride

4-6-1999

 

A

B

w

 

MICROSOL

12351

didecyldimethylammoniumchloride

19-7-2002

 

A

B

w

 

Microsulfo

12397

zwavel

10-1-2003

 

A

G

w

 

Microx

11497

didecyldimethylammoniumchloride

2-12-1994

 

A

B

w

 

MIKADO

11813

sulcotrione

4-4-1997

 

M

G

w

 

Mikro Quat NF

11457

didecyldimethylammoniumchloride

15-7-1994

 

A

B

w

 

MILAGRO

11996

nicosulfuron

23-4-1999

 

A

G

w

 

Mildin 750 EC

12373

fenpropidin

11-11-2002

 

M

G

w

 

Mirabo

10547

aclonifen; linuron

28-2-1990

 

M

G

w

 

MIRAGE 45 EC

11099

prochloraz

7-10-1992

 

A

G

   

MIRAGE 45 EC

12000

prochloraz

12-10-1992

 

M

G

   

MIRAGE ELAN

11824

prochloraz

23-5-1997

 

M

G

   

MIRAGE PLUS 570 SC

11529

folpet; prochloraz

3-2-1995

 

M

G

   

Moddus 250 EC

12063

trinexapac-ethyl

26-11-1999

 

M

G

   

Modipur

12488

metamitron

24-10-2003

 

A

G

w

x

Monam CleanStart

6321

metam-natrium

7-3-1997

 

A

G

w

 

Monam Geconc.

6443

metam-natrium

2-8-2002

 

A

G

w

 

Moncereen droogontsmetter

9102

pencycuron

10-4-1995

 

M

G

   

Moncereen vloeibaar

8935

pencycuron

26-8-1994

 

M

G

w

 

MOS-10

12352

didecyldimethylammoniumchloride

19-7-2002

 

A

B

w

 

MOSBESTRIJDER MET GAZONMEST

11640

ijzer(II)sulfaat

24-11-1995

 

A

G

   

MOSDOOD

5535

ijzer(II)sulfaat

16-2-2001

 

M

G

   

Mosmiddel

9327

ijzer(II)sulfaat

3-12-2000

 

A

G

   

MOSSKIL PLUS

9679

ijzer(II)sulfaat

20-3-1997

 

M

G

   

MS Megades

11948

glutaaraldehyde; quaternaire ammonium verbindingen,

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

6-11-1998

 

A

B

w

 

MS NOFORDES

11964

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

8-1-1999

 

A

B

   

MS Oxy-clean

12376

perazijnzuur; waterstofperoxide

4-11-2002

 

A

B

   

MS Somitrol Plus

12935

difethialon

1-6-2007

 

A

B

   

MS Sys Clean Alk

12872

natriumhypochloriet

22-12-2006

 

A

B

   

Mucosin-AT

12046

didecyldimethylammoniumchloride

23-7-1999

 

A

B

w

 

MUCOSIN-BX

11991

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

26-3-1999

 

A

B

   

MUCOSIN-G5

11986

glutaaraldehyde

26-2-1999

 

A

B

   

MUCOSIN-NT

12045

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

23-7-1999

 

A

B

w

x

Muggenmelk

10084

diethyl-m-toluamide

31-7-1998

 

M

B

   

Muggenmelk-Gel

10509

diethyl-m-toluamide

24-1-1990

 

M

B

   

Muizen STOP

12756

difethialon

18-11-2005

 

A

B

   

MUIZENKORRELS

12754

difethialon

11-11-2005

 

A

B

   

Multimate

12704

didecyldimethylammoniumchloride

3-6-2005

 

A

B

w

 

Muscodel

12252

didecyldimethylammoniumchloride

14-12-2001

 

A

B

w

 

Mussana T-Clean

12870

natriumhypochloriet

12-1-2007

 

A

B

   

MYCOSTOP

11708

streptomyces griseoviridis

10-5-1996

 

M

G

   

NALCO 2510

11678

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

6-3-1996

 

A

B

w

x

NALCO 3434

11722

natriumbromide

5-7-1996

 

M

B

   

NALCO 43-60 TAB

11698

1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoine;

1,3-dichloor-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dion;

1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

18-4-1996

 

A

B

   

NALCO 7320

11677

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

6-3-1996

 

A

B

w

x

NALCO 7346 GRAN

12957

1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoine;

1,3-dichloor-5-ethyl-5-methyl-

imidazolidine-2,4-dion;

1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

27-7-2007

 

A

B

   

NALCO 73500

12187

glutaaraldehyde

2-3-2001

 

A

B

   

Nalco 73546

12703

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

3-6-2005

 

A

B

   

Nalco 74718

12222

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

12-10-2001

 

A

B

   

Nalco 74724

12771

glutaaraldehyde

16-12-2005

 

A

B

   

NALCO 74768

12092

didecyldimethylammoniumchloride

3-3-2000

 

A

B

w

 

NALCO 7634

12093

glutaaraldehyde

3-3-2000

 

A

B

   

NALCO 7649

11840

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

20-6-1997

 

A

B

w

x

NALCO 77350

12188

glutaaraldehyde

2-3-2001

 

A

B

   

NALCO 77351

11987

didecyldimethylammoniumchloride

19-3-1999

 

A

B

w

 

NALCO 77357

11740

natriumbromide

19-8-1996

 

A

B

   

NALCO 8966

11359

glutaaraldehyde

20-1-1994

 

A

B

   

NALCO AQUAZUR CW-434

11918

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

2-6-1998

 

A

B

w

x

NEMACUR 10 G

11596

fenamifos

21-7-1995

 

M

G

w

 

Nemasol

9635

metam-natrium

2-8-2002

 

M

G

w

 

Neodes

12388

didecyldimethylammoniumchloride

29-11-2002

 

A

B

w

 

Neomoscan M 1000

6258

natriumhypochloriet

15-1-1994

 

M

B

   

neomoscan MF

8788

natriumhypochloriet

27-1-1994

 

M

B

   

Neomoscan RD 1000

6809

natriumhypochloriet

21-4-1986

 

M

B

   

Neonet Dust

12928

chloorprofam

11-5-2007

 

A

G

w

 

Neonet fog

12941

chloorprofam

15-6-2007

 

P

G

w

 

Neoquat Combi

12673

didecyldimethylammoniumchloride

11-3-2005

 

A

B

w

 

Neoseptal PE 1000

12670

perazijnzuur; waterstofperoxide

11-3-2005

 

A

B

   

Neoseptal PE15

12669

perazijnzuur; waterstofperoxide

11-3-2005

 

A

B

   

Nerta BAC-CID 100

12311

didecyldimethylammoniumchloride

17-5-2002

 

A

B

w

 

Nissorun spuitpoeder

9704

hexythiazox

7-4-1987

 

M

G

w

x

Nissorun vloeibaar

10379

hexythiazox

22-8-1989

 

M

G

w

x

Nogerma aardappel-kiemremmer

5830

chloorprofam

29-6-1992

 

M

G

w

 

NovoCide 21

12337

glutaaraldehyde

7-6-2002

 

A

B

   

NOVOCIDE 40

11951

1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoine;

1,3-dichloor-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dion;

1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

20-11-1998

 

A

B

   

NOVOCIDE 60

12150

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

8-9-2000

 

A

B

   

NovoCide Plus

12636

natriumbromide

7-1-2005

 

A

B

w

 

NOVOCIDE SURPLUS

12041

natriumbromide

2-7-1999

 

A

B

w

 

Oasis Pro 20 NL

12415

didecyldimethylammoniumchloride

28-2-2003

 

A

B

w

 

OBSTHORMON 24A

6083

1-naftylazijnzuur

25-10-1993

 

M

G

w

 

Ohayo

10710

fluazinam

16-11-1990

 

M

G

   

Olie-H

6598

minerale olie

11-6-1995

 

M

G

w

 

Ongediertedood

7891

deltamethrin

31-5-1990

 

M

B

w

 

OngedierteSpray tegen vliegende insecten

12875

piperonylbutoxide; pyrethrinen

22-12-2006

 

A

B

   

onkruid STOP

12180

2,4-D; MCPA; dicamba

2-3-2001

 

A

G

w

 

onkruid totaal STOP

11980

glufosinaat-ammonium

19-2-1999

 

A

G

w

 

OPTICA

10834

mecoprop-P

7-5-1991

 

M

G

w

 

Optimum Antibac

12369

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

27-9-2002

 

A

B

w

 

Opus

11408

epoxiconazool

7-4-1994

 

M

G

   

Opus Team

11407

epoxiconazool; fenpropimorf

7-4-1994

 

M

G

w

 

Oriënza Quat

12127

didecyldimethylammoniumchloride

21-7-2000

 

A

B

w

 

OVIREX VS

9388

minerale olie

23-6-1995

 

A

G

w

 

OZONIT PERFECT

8502

perazijnzuur; waterstofperoxide

3-11-1992

 

M

B

   

P P BIOWASH

12121

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

23-6-2000

 

A

B

w

 

P3 Incidin 07

11301

glutaaraldehyde; quaternaire ammonium verbindingen,

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

25-10-1993

 

M

B

w

 

P3 OXONET

11297

natriumchloriet

29-10-1993

 

M

B

   

P3 Oxonia

7931

waterstofperoxide

28-4-1990

 

M

B

w

 

P3-alcodes

11369

ethanol; glutaaraldehyde

3-2-1994

 

M

B

   

P3-ansep 1000

6647

natriumhypochloriet

3-10-1995

 

M

B

   

P3-ansep speciaal

9604

natriumhypochloriet

19-1-1987

 

M

B

   

P3-ansep TAP

6663

natriumhypochloriet

3-11-1995

 

A

B

   

P3-ANSEP VL

12085

natriumhypochloriet

18-2-2000

 

A

B

   

P3-aquacid BRM

12042

1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoine;

1,3-dichloor-5-ethyl-5-methyl-

imidazolidine-

2,4-dion;

1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

9-7-1999

 

A

B

   

P3-cosa DES

12123

perazijnzuur; waterstofperoxide

23-6-2000

 

A

B

   

P3-hypochloran SM

8282

natriumhypochloriet

27-10-1991

 

M

B

   

P3-hypochloran TS

7932

natriumhypochloriet

25-4-1991

 

M

B

   

P3-Incidin 05

10072

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

28-7-1988

 

M

B

   

P3-oxonia active

7160

perazijnzuur; waterstofperoxide

6-12-1997

 

M

B

   

P3-oxonia active 100

9414

perazijnzuur; waterstofperoxide

8-9-1996

 

M

B

   

P3-oxonia active S

12062

perazijnzuur; waterstofperoxide

12-11-1999

 

M

B

   

P3-oxypack S

12616

waterstofperoxide

10-12-2004

 

A

B

w

 

P3-TR speciaal

7053

natriumhypochloriet

29-4-1987

 

M

B

   

P3-tresolin ST

11062

didecyldimethylammoniumchloride; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

25-8-1992

 

M

B

w

 

P3-triquart N

9193

didecyldimethylammoniumchloride

31-5-1995

 

M

B

   

P3-triquart TH

10915

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

28-11-1991

 

M

B

w

 

P3-Z vloeibaar

8225

natriumhypochloriet

24-7-1991

 

M

B

   

Packo & Fullwood reinigings- en ontsmettingsmiddel

12295

natriumhypochloriet

5-4-2002

 

A

B

   

Pantopur

12486

desmedifam; ethofumesaat; fenmedifam

24-10-2003

 

A

G

w

 

Paraat

11432

dimethomorf

15-6-1994

 

M

G

   

PARAMOSS

8112

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

28-5-1991

 

M

B

w

 

PARIMCO ABAMECTINE

11588

abamectin

14-7-1995

 

A

G

w

 

PARIMCO FLUAZINAM

11671

fluazinam

22-3-1996

 

P

G

   

PARK gazonmest met onkruidbestrijder

8370

2,4-D; dicamba

25-2-1992

 

A

G

   

Park mosbestrijder

7890

ijzer(II)sulfaat

31-3-2000

 

M

G

   

PASTOSEPT H

12686

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

8-4-2005

 

A

B

   

PATHOBACT

12565

didecyldimethylammoniumchloride

14-5-2004

 

A

B

w

 

Pearl Paint Groene Aanslag Verwijderaar

12604

didecyldimethylammoniumchloride

29-10-2004

 

A

B

w

 

Peraclean 15

10964

perazijnzuur; waterstofperoxide

13-1-1992

 

M

B

   

Peraclean 5

10965

perazijnzuur; waterstofperoxide

13-1-1992

 

M

B

   

Perades 150

12385

perazijnzuur; waterstofperoxide

15-11-2002

 

A

B

   

Perfekthion

6169

dimethoaat

25-11-1993

 

M

G

w

 

Permanent-Stalspuitmiddel

7276

permethrin, pyrethrinen

3-4-1988

 

M

B

w

 

Permanent-Spuitbus

7500

permethrin, pyrethrinen

3-3-1989

 

M

B

   

Perox

12304

perazijnzuur; waterstofperoxide

12-4-2002

 

A

B

   

Perwood houtwormmiddel

12868

permethrin

15-12-2006

 

A

B

w

 

Petroclean Speciaal

11311

didecyldimethylammoniumchloride

29-10-1993

 

A

B

w

 

PhytoKem 1

11852

waterstofperoxide

28-11-1997

 

M

G

   

Pilot

12279

quizalofop-P-ethyl

1-3-2002

 

A

G

   

Plushine Groene aanslag verwijderaar

12675

didecyldimethylammoniumchloride

24-3-2005

 

A

B

w

 

PODISAN

12044

didecyldimethylammoniumchloride

23-7-1999

 

A

B

w

 

POKON groene aanslag

12109

didecyldimethylammoniumchloride

7-4-2000

 

A

B

w

 

POKON groene aanslag STOP

12772

didecyldimethylammoniumchloride

23-12-2005

 

A

B

w

 

POKON groene aanslag STOP

12839

didecyldimethylammoniumchloride

25-9-2006

 

A

B

w

 

POKON hardnekkige insecten STOP

12958

piperonylbutoxide; pyrethrinen

3-8-2007

 

A

G

   

POKON luizen STOP

11514

piperonylbutoxide; pyrethrinen

23-12-1994

 

M

G

   

Pokon Mos Weg!

9019

ijzer(II)sulfaat

18-12-1994

 

M

G

   

Pokon Onkruid Weg!

8392

2,4-D; dicamba

31-3-1992

 

A

G

   

POKON Vliegende Insecten STOP

12763

piperonylbutoxide; pyrethrinen

16-12-2005

 

A

B

   

Pool Power ANTI-ALG

11795

didecyldimethylammoniumchloride

14-2-1997

 

A

B

w

 

Pool Power chloor-granulaat

12620

calciumhypochloriet

10-12-2004

 

A

B

w

 

Pool Power chloor-tabletten

12621

calciumhypochloriet

10-12-2004

 

A

B

w

 

Power Waterbedconditioner

12856

didecyldimethylammoniumchloride

10-11-2006

 

A

B

w

 

Praktisan

12961

didecyldimethylammoniumchloride

24-8-2007

 

A

B

w

 

Preventol A 4-S

9278

dichlofluanide

17-12-1995

 

M

B

   

Previcur N

7920

propamocarb-hydrochloride

15-4-1990

 

M

G

   

Primo Select nr. 23 Combi Clean

11936

didecyldimethylammoniumchloride

2-10-1998

 

A

B

w

 

Progold Algvrij

12937

didecyldimethylammoniumchloride

22-6-2007

 

A

B

w

 

Promanal gebruiksklaar

11859

minerale olie

3-10-1997

 

M

G

   

Propyzamide 50% WP

8223

propyzamide

2-9-1991

 

P

G

   

ProSeed

10918

thiram

5-11-1991

 

M

G

w

 

Protex-Abamectine

12810

abamectin

14-4-2006

 

P

G

w

 

Protex-Deltamethrin

12758

deltamethrin

9-12-2005

 

P

G

w

x

PROXEL BD

8743

1,2-benzisothiazool-3-on

8-11-1993

 

M

B

   

PROXEL GXL

8744

1,2-benzisothiazool-3-on

8-11-1993

 

M

B

   

PROXEL XL2

8026

1,2-benzisothiazool-3-on

6-10-1990

 

M

B

w

 

PROXITANE AHC

11871

perazijnzuur; waterstofperoxide

19-12-1997

 

M

B

w

 

PUREMEL

6140

natriumhypochloriet

24-4-1993

 

M

B

   

PUREMEL NP

10750

natriumhypochloriet

4-2-1991

 

M

B

   

PUREXOL 2

8992

natriumhypochloriet

16-11-1994

 

M

B

   

PUREXOL VLOEIBAAR

9012

natriumhypochloriet

11-12-1994

 

M

B

   

Pureyn D Soap

12080

didecyldimethylammoniumchloride

18-2-2000

 

A

B

w

 

PUROXID aseptic

11406

waterstofperoxide

21-4-1994

 

M

B

   

PUROXID aseptic S

11732

waterstofperoxide

12-7-1996

 

A

B

   

Pyrethrin 12/30

8353

piperonylbutoxide; pyrethrinen

16-2-1992

 

M

B

w

 

Pyrethrum Plantspray

12447

piperonylbutoxide; pyrethrinen

6-6-2003

 

A

G

   

Pyrethrum Spray

12389

piperonylbutoxide; pyrethrinen

29-11-2002

 

A

G

   

Pyrethrum Vloeibaar

10797

piperonylbutoxide; pyrethrinen

2-4-1991

 

M

G

w

 

Pyrethrum vloeibaar

12390

piperonylbutoxide; pyrethrinen

29-11-2002

 

A

G

w

 

PYRETREX FOGGER

11516

piperonylbutoxide; pyrethrinen

6-1-1995

 

M

B

w

 

Quatril

12241

didecyldimethylammoniumchloride

7-12-2001

 

A

B

w

 

Radicale 2

11087

glufosinaat-ammonium

15-9-1992

 

P

G

   

Radikaal Plus

12812

natriumhypochloriet

21-4-2006

 

A

B

   

Radikaal vloeibaar

11683

didecyldimethylammoniumchloride

6-3-1996

 

A

B

w

 

RAK 3

11815

codlemon

11-4-1997

 

M

G

   

RD 207

7334

natriumhypochloriet

13-6-1988

 

M

B

   

RECA RD Speciaal

5682

natriumhypochloriet

24-7-1990

 

A

B

   

RECA RD STANDAARD

12503

natriumhypochloriet

5-12-2003

 

A

B

   

Reca RD Top

9658

natriumhypochloriet

12-3-1987

 

A

B

   

Reciclean A

11633

waterstofperoxide

17-11-1995

 

M

G

   

Redes

10111

natriumhypochloriet

23-9-1988

 

M

B

   

REGULEX

12070

gibberelline a4 + a7

31-1-2000

 

P

G

   

REM

10011

maleine hydrazide

7-4-1988

 

A

G

   

RESULT 10

12378

didecyldimethylammoniumchloride

4-11-2002

 

A

B

w

 

RHIZOPON A POEDER

6282

Indolylazijnzuur

5-3-1994

 

M

G

   

RHIZOPON A TABLETTEN

6283

Indolylazijnzuur

5-3-1994

 

M

G

   

RHIZOPON AA POEDER

6284

Indolylboterzuur

5-3-1994

 

M

G

   

RHIZOPON AA TABLETTEN

6285

Indolylboterzuur

5-3-1994

 

M

G

   

RHIZOPON B POEDER

6286

1-naftylazijnzuur

5-3-1994

 

M

G

   

RHIZOPON B TABLETTEN

6287

1-naftylazijnzuur

23-3-1994

 

M

G

   

Rinsa white

12350

perazijnzuur; waterstofperoxide

19-7-2002

 

A

B

   

RINSA Yellow NL

12584

natriumhypochloriet

30-7-2004

 

A

B

   

Rizolex vloeibaar

11098

tolclofos-methyl

7-10-1992

 

M

G

w

 

Rocket EC

11066

triflumizool

6-8-1992

 

M

G

w

 

Rokade

11129

propyzamide

21-1-1993

 

M

G

   

Roloxid 100

12246

didecyldimethylammoniumchloride

14-12-2001

 

A

B

w

 

Rosacur Pro

12931

tebuconazool

25-5-2007

 

A

G

w

 

Rosaflor

12220

aluminiumsulfaat

7-9-2001

 

A

G

   

Rovral Aquaflo

8928

iprodion

25-7-1994

 

M

G

w

 

ROXASECT MOTTENPAPIER

9828

chloorpyrifos

16-9-1987

 

M

B

   

Roxasect Tegen muggen

12871

piperonylbutoxide; pyrethrinen

22-12-2006

 

A

B

   

ROXASECT tegen vliegende insecten

12515

piperonylbutoxide; pyrethrinen

23-1-2004

 

A

B

   

ROYAL MH-30

8063

maleine hydrazide

17-12-1990

 

M

G

   

ROYAL MH-SPUITKORREL

11599

maleine hydrazide

4-8-1995

 

M

G

   

Ryzolin Cleaner & Desinfector

12874

didecyldimethylammoniumchloride

22-12-2006

 

A

B

w

 

SAC SENIOR DA

12436

natriumhypochloriet

11-4-2003

 

A

B

   

SAFARI

11754

triflusulfuron-methyl

4-10-1996

 

M

G

w

 

Sakarat BromaGraan

12889

bromadiolon

16-2-2007

 

A

B

   

SAMSON 4SC

11995

nicosulfuron

23-4-1999

 

M

G

w

 

Sanodes

10016

didecyldimethylammoniumchloride

30-3-1988

 

A

B

w

 

Sanosept 80 H

11928

didecyldimethylammoniumchloride

2-10-1998

 

A

B

w

 

SANOSEPT profi

12240

didecyldimethylammoniumchloride

30-11-2001

 

A

B

w

 

Scala

11555

pyrimethanil

12-5-1995

 

M

G

w

 

Scala

12124

pyrimethanil

7-7-2000

 

P

G

w

 

Score 250 EC

11453

difenoconazool

9-9-1994

 

M

G

   

Scotts onkruidbestrijder met gazonmest

11508

2,4-D; dicamba

16-12-1994

 

M

G

   

SCUTELLO

11420

bacillus thuringiensis subsp. aizawai

10-5-1994

 

A

G

   

SCUTELLO L

11695

bacillus thuringiensis subsp. aizawai

18-4-1996

 

A

G

   

SEPTACID BN

12212

decaanzuur; octaanzuur

6-7-2001

 

M

B

   

SEPTACID S

10686

broomazijnzuur

5-11-1990

 

M

B

   

SEPTACID S PS

11380

broomazijnzuur

3-2-1994

 

M

B

   

Septi-Bac 250

12344

didecyldimethylammoniumchloride

5-7-2002

 

A

B

w

 

Septiquad

12268

didecyldimethylammoniumchloride

21-12-2001

 

A

B

w

 

Septiquad Soap

8391

didecyldimethylammoniumchloride

1-4-1992

 

A

B

w

 

SHIRLAN

12205

fluazinam

11-5-2001

 

A

G

   

Sinesto AS

12885

dinatriumtetraboraat; quaternaire ammonium verbindingen, kokos alkyltrimethyl, chloriden

12-1-2007

 

P

B

w

x

SINESTO B

11434

dinatriumtetraboraat; quaternaire ammonium verbindingen, kokos alkyltrimethyl, chloriden

15-6-1994

 

M

B

w

x

Sirafan D NL

12817

didecyldimethylammoniumchloride; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

9-6-2006

 

A

B

w

 

Sirafan Speed BNL

12938

ethanol; glutaaraldehyde

1-6-2007

 

A

B

   

SLIMICIDE C 32 G

10217

methyleenbis-

thiocyanaat

3-3-1989

 

M

B

   

SOPUROXID 15

10040

perazijnzuur; waterstofperoxide

1-5-1998

 

M

B

   

SP Sanodes

11968

didecyldimethylammoniumchloride

12-2-1999

 

A

B

w

 

SPECTRUM RX7845

11306

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

25-10-1993

 

A

B

   

SPECTRUM RX7849

10261

methyleenbis-

thiocyanaat

25-4-1989

 

M

B

w

x

SPECTRUM RX9800

11020

glutaaraldehyde

21-4-1992

 

A

B

   

SPECTRUM XD8800

11725

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

28-6-1996

 

A

B

   

SPECTRUS NX1102

11686

2,2-dibroom-2-cyaanaceet-

amide

29-3-1996

 

A

B

   

SPECTRUS NX1165

11614

glutaaraldehyde

27-10-1995

 

A

B

   

SPECTRUS OX1200

11726

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

28-6-1996

 

A

B

   

SPECTRUS OX1201

11784

natriumbromide

24-1-1997

 

A

B

w

 

SPECTRUS OX1203

10490

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

17-1-1990

 

A

B

   

SPECTRUS OX1272

10039

natriumhypochloriet

31-5-1988

 

M

B

   

Sporgon

8555

prochloraz

31-1-1993

 

M

G

   

Sportak EW

11567

prochloraz

29-5-1995

 

M

G

   

Spruzit Gebruiksklaar

11947

piperonylbutoxide; pyrethrinen

23-10-1998

 

A

G

   

Spruzit vloeibaar

7229

piperonylbutoxide; pyrethrinen

22-2-1988

 

M

G

w

 

Stabilan

8828

chloormequat

8-3-1994

 

M

G

w

x

STABILAN

9991

chloormequat

30-3-1988

 

A

G

w

x

Stafilex Plus

6008

natriumhypochloriet

27-11-1992

 

M

B

   

STARLINE ANTI-ALG

12197

didecyldimethylammoniumchloride

20-4-2001

 

A

B

w

 

STARLINE CALCIUM GR

12196

calciumhypochloriet

27-4-2001

 

A

B

w

 

STARLINE CALCIUM TABS

12195

calciumhypochloriet

20-4-2001

 

A

B

w

 

Starquad 22

12853

didecyldimethylammoniumchloride

11-10-2006

 

A

B

w

 

Stekmiddel

9874

Indolylboterzuur

11-12-1987

 

A

G

   

STEKPOEDER

11916

1-naftylazijnzuur; thiram

15-5-1998

 

M

G

   

stekpoeder

12078

Indolylboterzuur

18-2-2000

 

A

G

   

STERI-GAS

6204

ethyleenoxide

23-9-1993

 

M

B

   

STERIGAS C 20/80

11389

ethyleenoxide

25-2-1994

 

M

B

   

STERIGAS P

6202

ethyleenoxide

24-9-1993

 

M

B

   

Stomp 400 SC

10766

pendimethalin

12-2-1991

 

M

G

w

 

STORM BB

12370

flocoumafen

11-10-2002

 

M

B

w

 

Suma Bac D10

11398

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

11-3-1994

 

M

B

w

 

Suma D4 Conc

12759

didecyldimethylammoniumchloride

25-11-2005

 

A

B

   

Sun Ultra Fine Spray Oil

12574

minerale olie

25-6-2004

 

A

G

w

 

SUNSPRAY 11-E

10238

minerale olie

5-4-1989

 

M

G

w

 

SUPER CAID concentraat

11579

bromadiolon

16-6-1995

 

M

B

   

SUPER CAID haverkorrels

7830

bromadiolon

13-2-1990

 

M

B

   

SUPER CAID muizenkorrels

8170

bromadiolon

6-5-1991

 

M

B

   

SUPER CAID WAX

11424

bromadiolon

13-5-1994

 

M

B

   

SUPROCLEAN

12582

natriumhypochloriet

23-7-2004

 

A

B

   

SUSCON 10

11299

chloorpyrifos

11-11-1993

 

M

G

   

SYLLIT FLOW 450 SC

11647

dodine

8-12-1995

 

M

G

   

TACHIGAREN 70 WP

8733

hymexazool

7-12-1993

 

M

G

   

TACHIGAREN vloeibaar

11527

hymexazool

3-2-1995

 

M

G

   

Tanalith P

12306

propiconazool

12-4-2002

 

A

B

w

x

Tanalith P 6303

12555

propiconazool

14-5-2004

 

M

B

w

 

Tapijtspray

7714

piperonylbutoxide; pyrethrinen

10-9-1989

 

M

B

   

Targa Prestige

11155

quizalofop-P-ethyl

3-3-1993

 

M

G

   

TARGET

11961

difethialon

8-1-1999

 

A

B

   

TATTOO C

11429

chloorthalonil; propamocarb-hydrochloride

15-6-1994

 

M

G

   

Tegen Bladluizen

11250

piperonylbutoxide; pyrethrinen

19-5-1993

 

M

G

   

Tegen Vliegende Insecten

8397

piperonylbutoxide; pyrethrinen

2-4-1992

 

M

B

   

Tensaclean DES

12615

didecyldimethylammoniumchloride

10-12-2004

 

A

B

w

 

Tensiodes Quat

12384

didecyldimethylammoniumchloride

21-11-2002

 

A

B

w

 

Tevan Biocide

12962

didecyldimethylammoniumchloride

7-9-2007

 

A

B

w

 

Tevan Quat

12254

didecyldimethylammoniumchloride

21-12-2001

 

A

B

w

 

Thiovit Jet

5395

zwavel

14-7-1990

 

M

G

w

 

Thiram Granuflo

10172

thiram

18-12-1998

 

M

G

w

17-3-2008

Tilt 250 EC

8627

propiconazool

19-5-1993

 

M

G

w

x

Tim-bor

11930

dinatriumoctaboraat

21-8-1998

 

M

B

   

TITUS

11393

rimsulfuron

17-3-1994

 

M

G

w

 

TITUS

12285

rimsulfuron

15-3-2002

 

P

G

w

 

Tomcat Blox

11885

bromadiolon

13-2-1998

 

M

B

   

Tomcat Home Blox

11988

bromadiolon

26-3-1999

 

M

B

   

Tomcat Rodenticide

11884

bromadiolon

13-2-1998

 

M

B

   

Topax Junior Brown

12944

natriumhypochloriet

29-6-2009

 

A

B

   

Topax junior white N

12349

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden

19-7-2002

 

A

B

w

 

Topaz 100 EC

9364

penconazool

13-2-1996

 

M

G

   

Topik 240 EC

11518

clodinafop-propargyl

27-1-1995

 

M

G

   

Topsin M pasta

7278

thiofanaat-methyl

3-4-1998

 

M

G

   

Topsin M Vloeibaar

7211

thiofanaat-methyl

24-1-1998

 

M

G

w

 

Trekpleister anti-insecten spray

12531

piperonylbutoxide; pyrethrinen

27-2-2004

 

A

B

   

Trekpleister Groene Aanslag Verwijderaar

12136

didecyldimethylammoniumchloride

11-8-2000

 

A

B

w

 

TRIBEL 480 EC

12183

triclopyr

23-2-2001

 

A

G

   

Tropenspray

12190

diethyl-m-toluamide

16-3-2001

 

A

B

   

TTH DESINFECTANT

12250

didecyldimethylammoniumchloride

14-12-2001

 

A

B

w

 

TUBERPROP BASIC

12468

chloorprofam

5-9-2003

 

M

G

w

 

TURBAT

10002

cymoxanil; mancozeb

7-3-1988

 

M

G

   

Turex spuitpoeder

11702

bacillus thuringiensis subsp. aizawai

3-5-1996

 

M

G

   

U 46 M

7737

MCPA

8-10-1989

 

M

G

w

 

U-2

3815

piperonylbutoxide; pyrethrinen

26-7-1987

 

M

B

   

U-2 Aerosol

4397

benzylbenzoaat; piperonylbutoxide; pyrethrinen

1-6-1989

 

M

B

   

UCARCIDE 24 Antimicrobial

12153

glutaaraldehyde

6-10-2000

 

M

B

   

UCARCIDE 50 Antimicrobial

10569

glutaaraldehyde

25-4-1990

 

M

B

   

ULV 300

12923

piperonylbutoxide; pyrethrinen

4-5-2007

 

A

B

w

 

Undeen Emulsie

5274

propoxur

12-5-1990

 

M

B

w

x

UNIQUE CLEAN

12808

natriumhypochloriet

10-3-2006

 

A

B

   

UNISEPT

12258

didecyldimethylammoniumchloride

14-12-2001

 

A

B

w

 

Universal Alkali

12803

natriumhypochloriet

3-3-2006

 

A

B

   

Universal Alkali Plus

12804

natriumhypochloriet

3-3-2006

 

A

B

   

VALIOSO

12847

gibberelline a4 + a7; gibberellinezuur

20-10-2006

 

A

G

   

Vapona Anti-mot papier

12269

chloorpyrifos

11-1-2002

 

P

B

   

VAPONA DUBBELE Mierenlokdoos

12326

d-fenothrin

17-5-2002

 

M

B

   

Vapona Skin Anti-Insect Gel

12858

diethyl-m-toluamide

10-11-2006

 

A

B

   

Vapona Skin Anti-Insect Spray

12857

diethyl-m-toluamide

10-11-2006

 

A

B

   

Vapona Vliegende insectenspray

8620

piperonylbutoxide; pyrethrinen

7-4-1993

 

M

B

   

VECOSAN PERADOX 15

12218

perazijnzuur; waterstofperoxide

17-8-2001

 

A

B

   

VECOSAN PERADOX 5

12217

perazijnzuur; waterstofperoxide

17-8-2001

 

A

B

   

Vectine

10575

abamectin

27-3-1990

 

P

G

w

 

Verigal D

10194

bifenox; mecoprop-P

2-2-1989

 

M

G

w

x

Verigal Kleinverpakking

10191

bifenox; mecoprop-P

30-1-1989

 

M

G

   

Vertimec

10020

abamectin

12-4-1988

 

M

G

w

 

VIRO CID

11761

2-propanol; didecyldimethylammoniumchloride;

glutaaraldehyde; quaternaire ammonium verbindingen,

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

15-11-1996

 

M

B

w

x

Vliegen- en muggenspray

12391

piperonylbutoxide; pyrethrinen

29-11-2002

 

A

B

   

WAM

12323

didecyldimethylammoniumchloride

10-5-2002

 

A

B

w

 

Waterbed conditioner

12801

didecyldimethylammoniumchloride

3-3-2006

 

A

B

w

 

Waterbedconditioner

12606

didecyldimethylammoniumchloride

5-11-2004

 

A

B

w

 

Waterbedconditioner Multi Purpose

12953

didecyldimethylammoniumchloride

20-7-2007

 

A

B

w

 

Waterstofperoxide

9843

waterstofperoxide

5-11-1997

 

M

B

   

Waterstofperoxide 35%

12182

waterstofperoxide

16-2-2001

 

A

B

   

Wespenpoeder

9505

deltamethrin

25-10-1996

 

M

B

   

Wespenpoeder N

12151

deltamethrin

15-9-2000

 

A

B

   

WESTFALIA M

11207

natriumhypochloriet

15-4-1993

 

A

B

   

Wetrok-Sintocid

8760

didecyldimethylammoniumchloride

22-12-1993

 

A

B

w

 

WISSCLEAN 33

10288

natriumhypochloriet

29-5-1989

 

A

B

   

WOCOSEN S

10657

propiconazool

7-8-1990

 

M

B

w

 

Wolmanit B

10974

boorzuur

28-1-1992

 

M

B

   

Wolsit KD10

11727

propiconazool

8-6-1996

 

M

B

w

x

Woodlife HL 50

12107

propiconazool

7-4-2000

 

A

B

w

x

WOPRO Penconazole 100 EC

12909

penconazool

2-4-2007

 

P

G

   

Wopro-pirimiphos 50% e.c.

12851

pirimifos-methyl

3-11-2006

 

P

G

   

Xylamon Houtwormdood (H-384)

9255

permethrin

15-10-1995

 

M

B

w

x

Zal Perax II

11950

perazijnzuur; waterstofperoxide

20-11-1998

 

A

B

w

 

Zandal WG

12866

cymoxanil; mancozeb

8-12-2006

 

A

G

   

Zeptreet 100

12313

didecyldimethylammoniumchloride

19-4-2002

 

A

B

w

 

ZEROX

8970

piperonylbutoxide; pyrethrinen

3-9-1994

 

M

B

   
Terug naar begin van de pagina