Besluit aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer voor ontvangen van gegevens uit het rijbewijzenregister

Geldend van 14-12-2007 t/m heden

Besluit aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer voor ontvangen van gegevens uit het rijbewijzenregister

Artikel 1

De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer te Rijswijk wordt aangewezen om gegevens uit het rijbewijzenregister te ontvangen ten behoeve van het uitvoeren van de in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer opgedragen wettelijke taak.

Artikel 2

De verstrekking van gegevens uit het rijbewijzenregister aan de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer door de Dienst Wegverkeer heeft uitsluitend betrekking op de hieronder genoemde gegevens zoals die in het rijbewijzenregister waren opgenomen op een door de Stichting Waarborgfonds opgegeven peildatum:

  • a. de geldigheid van een rijbewijs onder opgave van een rijbewijsnummer;

  • b. naam, adres en woonplaats onder opgave van een rijbewijsnummer, of

  • c. het rijbewijsnummer onder opgave van naam, adres en woonplaats.

Artikel 3

De verstrekking van de gegevens bedoeld in artikel 2 geschiedt op een door de Dienst Wegverkeer en de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer in onderling overleg te bepalen wijze.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina