Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007

[Regeling vervallen per 21-11-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2013.]
Geldend van 13-12-2007 t/m 31-08-2013

Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op artikel 41 en artikel 68 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007,125);

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 21-11-2013]

  • Wgb: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125);

  • Aflevertermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog op de markt mogen worden gebracht;

  • Opgebruiktermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog in voorraad mogen worden gehouden en gebruikt mogen worden.

Artikel 2

[Vervallen per 21-11-2013]

De toelatingsbesluiten van de in de bijlage I en II opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden ingetrokken omdat er met betrekking tot deze middelen aanwijzingen bestaan dat niet langer wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 28 of artikel 49 Wgb gestelde toelatingsvoorwaarden.

Artikel 3

[Vervallen per 21-11-2013]

De intrekkingbesluiten van in bijlage III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden herroepen en daarvoor in de plaats worden de toelatingsbesluiten van de in deze bijlage genoemde gewasbeschermingsmiddelen en biociden ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. Een intrekkingbesluit betreffende een afgeleide of parallelle toelating op basis van de in de eerste volzin ingetrokken toelating wordt eveneens herroepen.

Artikel 4

[Vervallen per 21-11-2013]

Voor de in de bijlage I, II, III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt een aflevertermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 12 maanden daarna.

Artikel 5

[Vervallen per 21-11-2013]

Voor de in de bijlage I, II, III en IV opgenomen gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt een opgebruiktermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking is getreden tot en met 18 maanden daarna.

Artikel 6

[Vervallen per 21-11-2013]

Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een aanduiding ‘#’ is vermeld is in afwijking van artikel 4 geen aflevertermijn vastgesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 21-11-2013]

Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een aanduiding ‘#’ is vermeld is in afwijking van artikel 5 geen opgebruiktermijn vastgesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 21-11-2013]

Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een datum is vermeld is in afwijking van artikel 4 en artikel 6 een aflevertermijn vastgesteld tot uiterlijk de vermelde datum.

Artikel 9

[Vervallen per 21-11-2013]

Indien in de kolom ‘Geen termijn’ een datum is vermeld is in afwijking van artikel 5 en artikel 7 een opgebruiktermijn vastgesteld tot uiterlijk de vermelde datum.

Artikel 10

[Vervallen per 21-11-2013]

Een op grond van artikel 25d Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van rechtswege toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide, met een werkzame stof die tussen 1 oktober 2007 en de datum waarop de Wgb in werking treedt, bij communautaire maatregel als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a van de Wgb is geplaatst op een bijlage van richtlijn 91/414/EEG of richtlijn 98/8/EG, wordt beoordeeld aan de hand van het HTB 0.2.

Artikel 11

[Vervallen per 21-11-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007.

Artikel 12

[Vervallen per 21-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Wageningen, 30 november 2007

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, De

voorzitter

,

D.K.J. Tommel

Lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden

[Vervallen per 21-11-2013]

Vastgesteld door het Ctgb op 30 november 2007

Legenda

Naam middel: de naam het middel vermeld in het register van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toelatingsnummer: het unieke nummer dat bij de toelating aan een middel is gegeven en vermeld in het register van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bijlage I. Gewasbeschermingsmiddel

[Vervallen per 21-11-2013]

Naam middel

Toelatingsnummer

Geen termijn

Opmerking

Aaterra

5368 N

#

risico volksgezondheid

Acarstin

11768 N (afgeleide van 11184 N)

#

risico toepasser

Basamid

12286 N (afgeleide van 4404 N)

 

risico milieu

Basamid Clean Start

4404 N

 

risico milieu

Baythroid-vloeibaar

11073 N

 

risico milieu

Bifenix

9007 N

#

risico toepasser

Brabant dimethoaat

4914 N

 

risico milieu

Curater Vloeibaar

7823 N

13-12-2007

risico milieu

Pennstyl

11184 N

#

risico toepasser

Prelude 20 LF

9540 N

 

risico milieu

Violin

12152 N

 

risico milieu

Bijlage II. Biocide

[Vervallen per 21-11-2013]

Naam middel

Toelatingsnummer

Geen termijn

Opmerking

Asepta kresolzeep

5195 N

#

risico mens

Baygon-Mierenmiddel

9241 N (afgeleide van 7764 N)

22-08-2008

risico milieu

Baythion Mierenmiddel

7764 N

22-08-2008

risico milieu

Busan 881

10445 N

#

risico milieu

Chloorrubber Antifouling 2000

10692 N

#

risico toepasser

HGX ‘poeder tegen mieren’

12278 N (afgeleide van 7764 N)

22-08-2008

risico milieu

Interspeed Kopervrij

12055 N (afgeleide van 10692 N)

#

risico toepasser

Luxan Mierendood

12297 N (afgeleide van 7764 N)

22-08-2008

risico milieu

Mierenbestrijder

12330 N (afgeleide van 7764 N)

22-08-2008

risico milieu

POKON mieren STOP

12296 N (afgeleide van 7764 N)

22-08-2008

risico milieu

Quit Mierenpoeder

12794 N (afgeleide van 7764 N)

22-08-2008

risico milieu

Bijlage III. Intrekking op verzoek, gewasbeschermingsmiddel en biocide en intrekking van de op basis van de ingetrokken toelatingen verleende parallelle en afgeleide toelatingen

[Vervallen per 21-11-2013]

Naam middel

Toelatingsnummer

Gewasbeschermingsmiddel (G) of biocide (B)

Intrekkingsbesluit

Geen termijn

AA MEELDAUW

12171 N

G

28-09-2007

 

AA ONKRUIDWEG SPRAY

12154 N

G

03-08-2007

 

AA SCHIMMEL-EX

10708 N

G

28-09-2007

 

AA STEKPOEDER

10165 N

G

28-09-2007

 

AA Vliegen & muggenweg spray

12225 N

B

28-09-2007

 

ACTRIL 200

5441 N

G

03-08-2007

 

AGRICHEM ETHEPHON

10304 N

G

28-09-2007

 

ALFACRON 50 WP

11534 N

B

28-09-2007

 

Algstripper

12465 N

G

28-09-2007

 

Aquafit

12682 N

B

28-09-2007

 

BACTAN

12449 N

B

28-09-2007

 

Baycor Schimmelmiddel

8654 N

G

03-08-2007

 

Brabant Captan 83

4759 N

G

28-09-2007

 

Bromide Plus

12054 N

B

28-09-2007

 

Caddy

11071 N

G

03-08-2007

 

Castrix Special (voor kleingebruik)

11221 N

B

28-09-2007

 

Emfri BIO 259

12471 N

B

28-09-2007

 

Emfri BIO 260

12472 N

B

28-09-2007

 

Emfri BIX 211

12540 N

B

28-09-2007

 

Emfri BIX 217

12564 N

B

28-09-2007

 

Empire 20

11446 N

B

28-09-2007

 

ETHUFAM SC

12499 N

G

28-09-2007

 

FENIC SC

12498 N

G

28-09-2007

 

Fenmedifam

4187 N

G

03-08-2007

 

Finito Veldmuiskorrels

11443 N

G

03-08-2007

 

FUSILADE

12013 N

G

10-08-2007

 

GETT

11449 N

B

28-09-2007

 

HGX ‘spray tegen mieren’,

12307 N (afgeleide van 11449 N)

B

28-09-2007

 

HGX ‘spray tegen ongedierte’,

12309 N (afgeleide van 11449 N)

B

28-09-2007

 

HGX ‘spray tegen vlooien’

12310 N (afgeleide van 11449 N)

B

28-09-2007

 

Horizon vloeibaar

12473 N

G

10-08-2007

 

Lufragerm+

12434 N

B

28-09-2007

 

LUXAN DIMETHOAAT 40% VLOEIBAAR

5122 N

G

28-09-2007

 

Luxan Ongediertespray

12416 N (afgeleide van 11449 N)

B

28-09-2007

 

Mand- en Omgevingspray

11536 N

B

28-09-2007

 

Maxforce faraomier-lokdoos

11635 N

B

03-08-2007

 

MS A.V.D.-90

10616 N (afgeleide van 9805 N)

B

28-09-2007

 

Ongediertespray

12392 N (afgeleide van 11449 N)

B

28-09-2007

 

Pokon muizen STOP

12577 N

B

28-09-2007

 

Preventol P-1045

10457 N

B

28-09-2007

 

PULSAR Plus Briquettes

12478 N

B

28-09-2007

 

Rocima

12445 N

B

01-10-2007

 

Rovral WP

11541 N

G

28-09-2007

 

ROXAPEL MUGGENVERJAGER GEL

12483 N

B

28-09-2007

 

ROXAPEL MUGGENVERJAGER ROLLER,

12482 N

B

28-09-2007

 

ROXAPEL MUGGENVERJAGER SPRAY

12481 N

B

28-09-2007

 

Roxasect Spray

12408 N (afgeleide van 11449 N)

B

28-09-2007

 

SAFETRAY Pallox

12751 N

B

28-09-2007

 

SNIP RB1

9805 N

B

28-09-2007

 

Sportak

8581 N

G

28-09-2007

 

Sportak Delta HF

11278 N

G

28-09-2007

 

Spray

12451 N

B

28-09-2007

 

Undeen-Stuif PR

9995 N

B

03-08-2007

 

Vapona Microtech Kruipende Insectenspray

12396 N (afgeleide van 11449 N)

B

28-09-2007

 

Bijlage IV. Biocide, intrekking op verzoek, na eerste beoordeling

[Vervallen per 21-11-2013]

Naam middel

Toelatingsnummer

Datum intrekkingsbesluit

Geen termijn

Opmerking

Aadifec

6513 N

28-09-2007

#

risico milieu

Acarosan Spray

11952 N

28-09-2007

#

risico toepasser

Alabastine Badkamer en Keukenverf

11637 N (afgeleide van 11636 N)

01-10-2007

#

risico toepasser

Baygon Mierenlokdoos

8534 N

28-09-2007

22-08-2008

risico milieu

Baygon-Mierenmiddel

9241 N (afgeleide van 7764 N)

24-09-2007

22-08-2008

risico milieu

Baygon poeder tegen kruipend ongedierte

3797 N

28-09-2007

#

risico volksgezondheid

Boonstoppel Garantietex Schimmelwerend

11636 N

01-10-2007

#

risico toepasser

Histor schimmelwerende verf

11812 N (afgeleide van 11636 N)

01-10-2007

#

risico toepasser

INDEKO-W

11716 N (afgeleide van 11636 N)

28-09-2007

#

risico toepasser

Roxasect Mierenlokdoos

12368 N (afgeleide van 8534 N)

28-09-2007

22-08-2008

risico milieu

Roxasect poeder tegen kruipend ongedierte

12274 N (afgeleide van 3797 N)

28-09-2007

#

risico volksgezondheid

Sigmatex BSW

11785 N (afgeleide van 11636 N)

01-10-2007

#

risico toepasser

Bijlage IV*. Gewasbeschermingsmiddel, intrekking op verzoek, na eerste beoordeling

[Vervallen per 21-11-2013]

Naam middel

Toelatingsnummer

Intrekkings-

besluit

Geen termijn

Opmerking

Luxan Ethufam Vloeibaar

10523 N

28-09-2007

 

risico milieu

Luxan fenmedifam vloeibaar

9389 N

01-10-2007

 

risico milieu

Thiram stuifpoeder

7451 N

28-09-2007

#

risico toepasser

Topsin M Spuitpoeder

6477 N

28-09-2007

#

risico milieu en toepasser

Terug naar begin van de pagina