Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de no-claimteruggave in de Zorgverzekeringswet wordt vervangen door een verplicht eigen risico en dat verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten hiervoor worden gecompenseerd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering), kst. 30918.]

Artikel XII

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat artikel II, onderdeel A, en artikel V, punt 1, in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en terugwerken tot en met 1 januari 2007.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 november 2007

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de elfde december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina