Regeling schadeloosstelling bestuursleden kamers van koophandel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 november 2007, nr. WJZ 7130667, houdende regels ten aanzien van de aan het lidmaatschap en voorzitterschap van besturen van de kamers van koophandel en fabrieken verbonden schadeloosstelling

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Aan de voorzitter van het bestuur van een kamer wordt per jaar een schadeloosstelling toegekend ter hoogte van niet meer dan:

  • a. € 75.000,– in het geval het aantal ingeschreven rechtspersonen en ondernemingen meer dan 150.000 bedraagt;

  • b. € 60.000,– in het geval het aantal ingeschreven rechtspersonen en ondernemingen ten minste 100.000 en niet meer dan 150.000 bedraagt;

  • c. € 40.000,– in het geval het aantal ingeschreven rechtspersonen en ondernemingen niet meer dan 100.000 bedraagt.

 • 2 Het aantal ingeschreven rechtspersonen en ondernemingen wordt voor de toepassing van het eerste lid op elke eerste september voorafgaand aan de bestuursperiode van de voorzitter vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Aan de vice-voorzitter van het bestuur van een kamer wordt per jaar een schadeloosstelling toegekend die niet meer dan 20% bedraagt van de schadeloosstelling die aan de voorzitter van die kamer kan worden toegekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Aan de leden van het dagelijks bestuur van een kamer wordt per jaar een schadeloosstelling toegekend die niet meer dan 10% bedraagt van de schadeloosstelling die aan de voorzitter van die kamer kan worden toegekend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Aan de leden van het algemeen bestuur van een kamer aan wie niet reeds op basis van de artikelen 1, 2 of 3 een schadeloosstelling wordt toegekend, wordt voor elke bijgewoonde bestuursvergadering een schadeloosstelling toegekend van niet meer dan € 110,–.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Aan de leden van het bestuur van een kamer wordt ter vergoeding van reiskosten gemaakt uit hoofde van de functie een bedrag toegekend gelijk aan:

  • a. de kosten van het openbaar vervoer die blijkens overlegde bewijsstukken zijn gemaakt; of

  • b. de bij de Wet op de loonbelasting 1964 maximaal toegestane belastingvrije vergoeding voor autokosten per kilometer.

 • 2 Het bedrag toegekend aan de voorzitter en aan leden van het dagelijks bestuur van een kamer op basis van het eerste lid, onderdeel b, kan worden vermeerderd met ten hoogste € 0,10.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

De schadeloosstelling toegekend op basis van de artikelen 1 tot en met 4 van deze regeling bedraagt per persoon per jaar niet meer dan de jaarlijkse bezoldiging als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schadeloosstelling bestuursleden kamers van koophandel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 november 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina