Regeling aanvulling schoolbudget 2007–2008

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 09-12-2007 t/m 31-07-2008

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2007, nr. VO/OK/2007/34727, houdende de aanvullende bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten ter aanvulling van het schoolbudget in de periode 1 september 2007 tot en met 31 juli 2008 (Regeling aanvulling schoolbudget 2007–2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 85a, eerste lid en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

De Minister verstrekt ambtshalve aan het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs voor de periode 1 september 2007 tot en met 31 juli 2008 aanvullende bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten voor het versterken van het beleidsvoerend vermogen van scholen en het realiseren van nieuwe ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Berekening aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs heeft ten behoeve van de in artikel 2 genoemde periode aanspraak op een aanvullende bekostiging voor het versterken van het beleidsvoerend vermogen en het realiseren van ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. De aanvullende bekostiging is gebaseerd op een bedrag van € 14,23 per leerling.

  • 2 De hoogte van de aanvullende bekostiging in de periode 1 september 2007 tot en met 31 juli 2008 wordt eenmalig berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2006 op de school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven.

Artikel 3. Beslissing en betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 De Minister verstrekt ambtshalve de aanvullende bekostiging in december 2007.

  • 2 De betaling van de aanvullende bekostiging vindt plaats in december 2007.

Artikel 4. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die vallen binnen het het doel van deze regeling. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

  • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

  • 3 Overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving wordt in de jaarrekening de aan het verslagjaar toe te rekenen bekostiging herkenbaar als bate verantwoord, en worden de lasten verwerkt binnen de daartoe bestemde posten. Een afzonderlijke specificatie van de lasten naar kostensoorten is niet noodzakelijk. De bekostiging wordt opgenomen in bijlage D2 bij de jaarrekening als niet geoormerkte bekostiging.

Artikel 5. Inwerkingtreding en expiratie

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2007. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2008.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvulling schoolbudget 2007–2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina