Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ

[Regeling vervallen per 02-09-2017.]
Geldend van 25-05-2013 t/m 01-09-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2007, nr. IGZ/JZH-2007-63258, houdende de instelling van de Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 9:13 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 02-09-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 02-09-2017]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Taak en samenstelling van de commissie

[Vervallen per 02-09-2017]

Artikel 2

[Vervallen per 02-09-2017]

Er is een Klachtadviescommissie die de Inspecteur-Generaal desgevraagd adviseert over de afhandeling van klachten over een gedraging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, verder te noemen: de commissie.

Artikel 3

[Vervallen per 02-09-2017]

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid en twee andere leden.

  • 2 Een van de leden kan benoemd worden als plaatsvervangend voorzitter.

  • 3 De voorzitter en de andere leden zijn niet werkzaam bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  • 4 Op voordracht van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg benoemt de Minister de voorzitter en de andere leden.

  • 5 De benoemingen gelden voor een periode van vier jaar. De voorzitter en andere leden kunnen tussentijds op eigen verzoek worden ontslagen. Herbenoeming is mogelijk.

Artikel 4

[Vervallen per 02-09-2017]

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door bureau Juridische Zaken & Handhaving van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 5

[Vervallen per 02-09-2017]

  • 1 De commissie behandelt een klacht in de volledige samenstelling.

  • 2 Indien de aard van de klacht dit toelaat, kan de voorzitter besluiten de klacht te behandelen in enkelvoudige samenstelling.

Artikel 7

[Vervallen per 02-09-2017]

  • 1 Aan de voorzitter wordt een vacatiegeld van € 260,– en een lid een vacatiegeld van € 200,– per vergadering toegekend.

  • 2 Voorzitter en leden hebben op voet van het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten in verband met een vergadering.

Van dit besluit zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant en zal op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina