Tijdelijke regeling subsidiëring Stichting Incidentmanagement Vrachtautoberging 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 15-12-2011 t/m 31-12-2011

Tijdelijke regeling subsidiëring Stichting Incidentmanagement Vrachtautoberging 2007

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. Stichting: Stichting Incidentmanagement Vrachtautoberging.

Artikel 2. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Minister verleent op aanvraag subsidie aan de Stichting voor:

  • a. de secretariaatskosten;

  • b. de helft van de kosten die verband houden met het bestuur van de Stichting, de commissie van toezicht, de commissie van beroep alsmede de beschikbaarheid van deskundigen;

  • c. de onder b. bedoelde, niet in de begroting voorziene, maar wel noodzakelijke kosten alsmede het bedrag waarmee de begroting van deze kosten wordt overschreden, mits, voordat de daarbij behorende verplichtingen worden aangegaan, het bestuur van de Stichting daarvoor goedkeuring heeft verkregen van de Minister.

Artikel 3. Aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, dient het bestuur van de Stichting bij de Minister een aanvraag voor subsidie in.

 • 3 De Minister stelt jaarlijks de in de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de subsidie over meerdere jaren uitgetrokken bedragen ter kennis aan de Stichting.

 • 4 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat er op de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het desbetreffende jaar voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4. Beslissing subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2012]

De Minister beslist op de aanvraag voor subsidieverlening uiterlijk 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5. Voorschotverlening

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Minister verleent op aanvraag van het bestuur drie maal per kalenderjaar een voorschot: per 1 maart, 1 augustus en 1 december. De hoogte van een voorschot wordt bepaald aan de hand van de bij de aanvraag voor subsidieverlening gevoegde begroting van de Stichting.

  Voorschotverlening geschiedt in totaal tot ten hoogste het voor het kalenderjaar verleende subsidiebedrag.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk vier weken voor aanvang van de betreffende voorschotperiode ingediend. De aanvraag geschiedt middels een factuur van de Stichting waarin het voor de desbetreffende periode gevraagde voorschotbedrag is opgevoerd. Deze factuur vermeldt eveneens datum en nummer van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 3 Uitbetaling van tijdig aangevraagde voorschotten geschiedt uiterlijk op de laatste werkdag vóór aanvang van de desbetreffende voorschotperiode.

Artikel 6. Aanvraag vaststelling subsidie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het bestuur van de Stichting dient per kalenderjaar uiterlijk 1 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. De aanvraag gaat vergezeld van de jaarrekening van de Stichting over het voorafgaande kalenderjaar, waarin een opgave opgenomen van de daadwerkelijke realisatie ten opzichte van de begroting. Tevens worden overgelegd een rapport omtrent de activiteiten van de Stichting en het verslag van de Commissie van Toezicht en de Commissie van Beroep. Artikel 4:66 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Binnen acht weken nadat het bestuur van de Stichting een aanvraag als bedoeld in artikel 6, eerste lid, heeft overgelegd, wordt het bedrag van de subsidie vastgesteld.

 • 2 Indien het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan hetgeen reeds is uitbetaald, wordt het teveel betaalde in mindering gebracht op de subsidie die voor het volgende kalenderjaar wordt verleend. Ten aanzien van de subsidiabele kosten bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt er daarbij van uitgegaan dat het subsidiebedrag wordt verminderd overeenkomstig de verhouding waarin in die kosten wordt bijgedragen door de partijen bij de samenwerkingsovereenkomst. Wordt voor het volgende kalenderjaar geen subsidie verleend, dan wordt het teveel betaalde door bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling teruggevorderd.

Artikel 8. Overige verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Stichting doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige aanwending daarvan.

 • 2 De Stichting verleent medewerking aan een onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige aanwending van de ontvangen subsidiegelden, verricht namens of in opdracht van de Minister of door de Algemene Rekenkamer. De Stichting verschaft hiertoe desverlangd alle inlichtingen en overlegt alle boeken en bescheiden dan wel geeft inzage daarin en verstrekt desverlangd kopieën.

 • 3 Statutenwijziging, ontbinding van de Stichting en besteding van het batig saldo behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Minister.

Artikel 9. Overgangsregeling

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In afwijking van artikel 3, eerste lid, geldt voor de indiening van de aanvraag voor subsidie voor 2012 als uiterste datum 30 december 2011.

 • 2 In afwijking van artikel 4 geldt voor de beslissing tot subsidieverlening als uiterste datum 29 februari 2012.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft de regeling van toepassing op de subsidie voor het boekjaar 2011 alsmede op de subsidie voor het boekjaar 2012 waarvan de aanvraag is ingediend in 2011.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling subsidiëring Stichting Incidentmanagement Vrachtautoberging 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina