Instellingsbesluit Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies

Geldend van 08-12-2007 t/m heden

Instellingsbesluit Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad en het Interprovinciaal Overleg (IPO);

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies;

 • b. Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • c. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 3

 • 1 De commissie heeft tot taak de uitvoering van het akkoord rijk – provincies 2008 te bevorderen en daartoe:

  • a. concrete decentralisatievoorstellen voor provincies te inventariseren op de beleidsterreinen van de Ministeries van VROM, V&W, EZ, LNV en OCW waarbij de samenhang tussen beleidsruimte en financiële verantwoordelijkheid nadrukkelijk punt van aandacht zal zijn.

  • b. te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de in het akkoord rijk–provincies 2008 afgesproken inzet van € 600 mln provinciale middelen waarmee voor datzelfde bedrag een besparing op de rijksbegroting in de jaren 2009–2011 kan worden gerealiseerd.

 • 2 De commissie wordt gevraagd uiterlijk 1 februari 2008 te rapporteren aan de Minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de overige betrokken bewindslieden en de provincies.

 • 3 Na het uitbrengen van het rapport is de commissie opgeheven.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • mw. Mr. P.Ch. Lodders-Elfferich (voorzitter)

  • dhr. J.G.M. Alders

  • dhr. prof.dr. A.N. van der Zande

  • dhr. drs. G. Beukema

  • mw. drs. A.C. van Es (secretaris)

 • 2 De Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en leden van de commissie.

 • 3 Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door ambtenaren van het rijk en de provincies.

 • 4 Het secretariaat wordt bij de uitoefening van zijn taak rechtstreeks aangestuurd door de commissie en voert zijn werkzaamheden onafhankelijk van de betrokken Ministers, IPO en provincies uit.

 • 5 De commissie kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, zijn werkwijze en die van het secretariaat regelen.

 • 6 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit. De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

De leden van de commissie kunnen op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 een vacatiegeld van € 200,– per vergadering ontvangen voor hun werkzaamheden. De voorzitter van de commissie kan op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 een vacatiegeld van € 260,– per vergadering ontvangen voor zijn werkzaamheden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina