Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2007

[Regeling vervallen per 16-03-2011.]
Geldend van 22-03-2008 t/m 15-03-2011

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 23 november 2007, nr.5518461/07 houdende de aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Belastingdienst/FIOD-ECD (besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2007)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-03-2011]

 • 1 De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controledienst (Belastingdienst/FIOD-ECD), die

  • a. de functie vervullen van:

   • lid van het managementteam,

   • teamleider of

   • medewerker opsporing groepsfunctie F of I, die minimaal vijf jaar opsporingservaring heeft; en

  • b. met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat “hulpofficier van Justitie, zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

 • 2 Er kunnen maximaal 100 personen worden aangewezen als hulpofficier van justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 16-03-2011]

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaren, te rekenen vanaf de datum van de afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

[Vervallen per 16-03-2011]

De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

[Vervallen per 16-03-2011]

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

[Vervallen per 16-03-2011]

De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 7

[Vervallen per 16-03-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 16-03-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2007.

Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 23 november 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina